ORDIN nr. 135 din 14 octombrie 2021pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 1 noiembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.383 din 13.05.2021, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Certificatul de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, denumit în continuare certificatul de competență profesională, se eliberează celor care absolvă cursuri de formare profesională în domeniul transportului de animale vii, organizate de furnizori de formare profesională autorizați, potrivit legislației din domeniul formării profesionale.(2) Cerințele minime pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) au la bază prevederile specifice din anexele I, II și IV la Regulamentul nr. 1/2005/CE al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului nr. 1.255/97/CE.(3) Subiectele examenului organizat pentru obținerea certificatului de absolvire, precum și a certificatului de competență profesională trebuie să respecte tematica prevăzută la alin. (2).(4) Furnizorii de formare profesională prevăzuți la alin. (1) solicită aprobarea examenului prevăzut la alin. (3) prin intermediul unei cereri adresate Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură, și transmit documentele semnate de către examinatori care atestă îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii privind independența acestora:a) nu dețin calitatea de lector pentru cursul la finalul căruia se organizează examenul;b) nu au relații cu caracter patrimonial cu angajatorii cursanților, cu lectorii sau cu cursanții;c) nu dețin un grad de rudenie/afinitate cu lectorii, cu reprezentanții organizatorului cursurilor sau cu cursanții;d) nu au atribuții și responsabilități referitoare la desfășurarea activității de autorizare a mijloacelor de transport rutier de animale vii;e) nu au atribuții și responsabilități referitoare la desfășurarea activității de control oficial al activității realizate de transportatorii de animale vii.(5) Examenul prevăzut la alin. (3) se susține în fața unei comisii din care face parte un reprezentant din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și un reprezentant din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pe a cărei rază teritorială se organizează examenul.(6) În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la alin. (5), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor răspunde în scris furnizorului de formare profesională, menționând numele celor 2 reprezentanți desemnați pentru a face parte din comisia de examinare prevăzută la alin. (5).(7) Cei 2 reprezentanți din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pe a cărei rază teritorială se organizează examenul, desemnați pentru a face parte din comisia de examinare, trebuie să îndeplinească criteriile de independență prevăzute la alin. (4).(8) Documentele prevăzute la alin. (4) se păstrează la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, la dosarul de aprobare al examenului.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Certificatul de competență profesională este obligatoriu pentru toți conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii în scop economic, pe distanțe mai mari de 65 km, este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării, este redactat în limbile română și engleză, conform modelului prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul nr. 1/2005/CE, și se tipărește pe o filă, format A4.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Certificatul de competență profesională se eliberează de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, fiind semnat de către președintele acesteia.4. Articolele 4 și 5 se abrogă.5. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Transportatorii de animale vii autorizați încredințează manipularea acestora numai persoanelor care dețin certificate de competență profesională.6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Certificatul de competență profesională se eliberează solicitantului sau împuternicitului acestuia prin procură notarială în baza următoarelor documente:a) cerere, în care solicitantul menționează adresa personală de poștă electronică;b) copia actului de identitate semnată de către titular ca fiind conformă cu originalul;c) certificat de absolvire, eliberat ca urmare a promovării examenului prevăzut la art. 1 alin. (3);d) dovada achitării la casieria sau în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pe a cărei rază teritorială s-a organizat examenul a tarifului pentru eliberarea certificatului de competență profesională.(2) Certificatul de competență profesională se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, iar o fotocopie a acestuia se semnează de către emitent ca fiind conformă cu originalul.(3) Certificatul de competență profesională se întocmește de personalul desemnat din cadrul structurii cu atribuții de reglementare în domeniul sănătății și bunăstării animalelor de la nivelul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în urma verificării conformității documentelor prevăzute la alin. (1).7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Certificatele de competență profesională se înregistrează de către personalul desemnat din cadrul structurii prevăzute la art. 7 alin. (3) într-un registru care este gestionat în format electronic, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta procedură, cu obligația păstrării integrității datelor.8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene au obligația de a notifica Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu privire la toate sancțiunile contravenționale aplicate conducătorilor/ însoțitorilor de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, în cazul încălcării dispozițiilor legale în vigoare referitoare la protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului.(2) Copiile proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor aplicate conducătorilor/însoțitorilor de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii sunt comunicate structurii din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prevăzute la art. 7 alin. (3).(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor păstrează, pentru o perioadă de 10 ani, evidențele privind notificările de la alin. (1), conform registrului prevăzut la art. 8.(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor dispune anularea certificatului de competență profesională în cazul șoferilor/însoțitorilor de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, care au fost sancționați contravențional de două ori în decurs de 6 luni.(5) Anularea certificatului de competență profesională se face în baza unui ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.(6) Actul emis de către președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prin care se dispune anularea certificatului de competență profesională, respectiv numărul și data ordinului se înregistrează în registrul prevăzut la art. 8.(7) Ordinul de anulare a certificatului de competență profesională se comunică titularului prin corespondență electronică la adresa indicată în cererea de eliberare.(8) Conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, care au fost înștiințați cu privire la anularea certificatului de competență profesională, au obligația de a depune documentul, în original, la sediul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de pe raza județului unde aceștia își au domiciliul.(9) După anularea certificatului de competență profesională, conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii trebuie să urmeze din nou cursurile de formare profesională prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea eliberării unui nou certificat de competență profesională.9. La articolul 11, alineatele (1), (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În cazul furtului, pierderii, distrugerii și deteriorării certificatului de competență profesională, titularul sau împuternicitul acestuia prin procură notarială poate solicita eliberarea unui duplicat..................................................................................................(3) Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează:a) declarația scrisă pe propria răspundere a titularului certificatului de competență profesională, în care sunt cuprinse datele de identificare, împrejurările în care certificatul a fost furat, pierdut, distrus sau deteriorat;b) o copie a certificatului de competență profesională prevăzut la lit. a), dacă este disponibilă;c) o copie a actului de identitate, semnată de către titular ca fiind conformă cu originalul;d) dovada achitării tarifului pentru eliberarea duplicatului.(4) Duplicatul are același număr, serie și dată ca și exemplarul original, fiind valabil până la data înscrisă pe acesta din urmă..................................................................................................(6) Numărul și data cererii prin care se solicită eliberarea duplicatului, respectiv data eliberării duplicatului se consemnează în registrul prevăzut la art. 8.10. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.11. Articolul 13 se abrogă.12. Anexele nr. 1-3 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1la procedurăSe aprobă/Nu se aprobă,Președinte secretar de stat,............................................
  CERERE
  Subsemnatul, ...................................., reprezentant legal al furnizorului de formare profesională autorizat ........................., cu sediul social în ....... (adresa completă, nr. tel., adresă de e-mail)......, posesor al/a BI/CI seria ....... nr. ......., CNP ...................., eliberat/ă de ..................... la data ................, prin prezenta solicit aprobarea examenului care se va susține în centrul de examinare din ....... (adresa completă)......, în data de ....., de către un număr de ....... cursanți absolvenți ai cursurilor de formare profesională în domeniul transportului de animale vii, conform listei atașate prezentei cereri.Anexat, depun următoarele:[ ] un număr de ............. variante (minimum 3) cu ............... (minimum 30) subiecte de examen fiecare, care respectă tematica de curs;[ ] documente semnate de specialistul/specialiștii propus/propuși pentru a face parte din comisia de examinare care atestă îndeplinirea cumulativă de către acesta/aceștia a criteriilor privind independența prevăzute la art. 1 alin. (4) din Procedura de eliberare a Certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 201/2007, cu modificările și completările ulterioare;[ ] lista nominală a cursanților absolvenți ai cursurilor de formare profesională în domeniul transportului de animale vii.Data.............Numele și prenumele,............Semnătura............
   +  Anexa nr. 2la procedură
  REGISTRU
  de evidență a certificatelor de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii
  Nr. crt.Numele și prenumeleC.I. nr./seria/ codul numeric personalOcupația/ CalificareaNr. și data certificatului de absolvireNr. și seria certificatului de competență profesionalăData eliberării certificatului de competență profesionalăData expirării certificatului de competență profesionalăEliberarea duplicatuluiAnularea certificatului
  Numărul și data cererii de eliberare a duplicatuluiData eliberării duplicatuluiData notificării abaterii care a fost sancționată contravenționalNumărul și data ordinului de anulare a certificatuluiData anulării certificatului
  1.            
   +  Anexa nr. 3la procedurăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ORDIN
  privind anularea certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii
  Nr. ............. din .......................
  Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, ale Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare procesele-verbale de constatare și sancționare a contravenției nr. ................ din data de .................. și nr. .................. din data de ..................., întocmite de .................... și de ......................, medici veterinari oficiali ai Direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor ................., respectiv ai Direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor .......................,începând cu data de .................... se anulează Certificatul de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii nr. .........., valabil până la data de ............ . Reluarea activității se efectuează după obținerea unui nou certificat de competență profesională, în urma promovării examenului.
  Președinte secretar de stat,
  .................
  (semnătura și ștampila oficială)
  13. Anexa nr. 4 se abrogă.
   +  Articolul IIOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:8. Tarif pentru eliberarea certificatului/duplicatului certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, prevăzut în anexa nr. 8.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.3. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 8
  TARIF
  pentru eliberarea certificatului/duplicatului certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii
  Nr. crt.Denumirea operațiuniiTarif operațiune - lei -
  1.Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii16
   +  Articolul IIIEliberarea certificatelor de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii aflate în lucru la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează în condițiile achitării tarifului pentru eliberarea acestora, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 201/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Silviu Năstase
  București, 14 octombrie 2021.Nr. 135.-----