ORDIN nr. 1.280 din 30 septembrie 2021pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni“ litera A „Tarife“, la poziția 1.1.1.2.2.3, după litera g) se introduc unsprezece noi litere, literele h)-r), cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „1.1.1.2.2.3Autorizări speciale:€/tip de aeronavă
  ...
  h)Operațiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS)880la emiterea AOC
  i)Operațiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiții meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC)1.100la emiterea AOC
  j)Operațiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO)880la emiterea AOC
  k)Operațiuni de servicii medicale de urgență cu elicopterul (HEMS)1.100la emiterea AOC
  l)Operațiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO)880la emiterea AOC
  m)Operațiuni de apropiere rapidă (Steep approach)440la emiterea AOC
  n)Utilizarea documentației de zbor în format electronic (EFB)880la emiterea AOC
  o)Operațiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE)880la emiterea AOC
  p)Operațiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forțată în condiții de siguranță pe parcursul fazelor de decolare și aterizare (HSFL)880la emiterea AOC
  q)Operațiuni cu avioane către un aerodrom izolat880la emiterea AOC
  r)Aprobarea de a desfășura cursul de pregătire și examenele care trebuie susținute de solicitanții unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei3.850la emiterea AOC“
  2. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni“ litera A „Tarife“, poziția 1.1.2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „1.1.2.3Modificarea autorizărilor speciale€/tip de aeronavă
  a)Operațiuni cu vizibilitate redusă (LVO)500la emiterea AOC
  b)Operațiuni în condiții cu specificații minime de performanțe de navigație (MNPS)350la emiterea AOC
  c)Operațiuni pe rază extinsă cu avioane cu două motoare (ETOPS)750la emiterea AOC
  d)Operațiuni de navigație aeriană Basic/Precision (BRNAV/PRNAV)350la emiterea AOC
  e)Operațiuni în spațiu aerian delimitat cu minimă de separare verticală redusă (RVSM)350la emiterea AOC
  f)Operațiuni în zone cu altimetrie metrică50la emiterea AOC
  g)Transportul aerian al bunurilor periculoase750la emiterea AOC
  h)Operațiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS)880la emiterea AOC
  i)Operațiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiții meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC)1.100la emiterea AOC
  j)Operațiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO)880la emiterea AOC
  k)Operațiuni de servicii medicale de urgență cu elicopterul (HEMS)1.100la emiterea AOC
  l)Operațiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO)880la emiterea AOC
  m)Operațiuni de apropiere rapidă (Steep approach)440la emiterea AOC
  n)Utilizarea documentației de zbor în format electronic (EFB)880la emiterea AOC
  o)Operațiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE)880la emiterea AOC
  p)Operațiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forțată în condiții de siguranță pe parcursul fazelor de decolare și aterizare (HSFL)880la emiterea AOC
  q)Operațiuni cu avioane către un aerodrom izolat880la emiterea AOC
  r)Aprobarea de a desfășura cursul de pregătire și examenele care trebuie susținute de solicitanții unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei3.850la emiterea AOC“
  3. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni“ litera A „Tarife“, poziția 1.4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „1.4Operațiuni de aviație generală efectuate cu aeronave complexe motorizate/operațiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate
  1.4.1Operațiuni de aviație generală cu aeronave care nu dețin certificat de tip EASA
  1.4.1.1Aprobare inițială€/tip aeronavă500la depunerea cererii
  1.4.1.2Modificare aprobare constând în persoana responsabilă€/schimbare150la depunerea cererii
  1.4.1.3Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de același tip€/aeronavă50la depunerea cererii
  1.4.1.4Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip€/tip aeronavă250la depunerea cererii
  1.4.1.5Acordare/modificare aprobări specifice(se aplică tariful prevăzut la poziția A.1.1.1.2.2.3)
  1.4.1.6Supravegherea continuă a siguranței operării€/an/tip aeronavă300 €/an/tip aeronavăLunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea. Tariful minim aplicabil se plătește până la sfârșitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare.
  1.4.2Operațiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate care dețin certificat de tip EASA (NCC)
  1.4.2.1Confirmarea declarației și includerea în programul de supraveghere€/aeronavă550la depunerea declarației
  1.4.2.2Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de același tip€/aeronavă275la depunerea declarației
  1.4.2.3Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip€/aeronavă495la depunerea declarației
  1.4.2.4Acordare/modificare aprobări specifice(se aplică tariful prevăzut la poziția A.1.1.1.2.2.3)
  1.4.2.5Supravegherea continuă a siguranței operării€/an/tip aeronavă300 €/an/tip aeronavă)Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea. Tariful minim aplicabil se plătește până la sfârșitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul.“
  4. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni“ litera A „Tarife“, după poziția 1.4 se introduce o nouă poziție tarifară, poziția 1.5, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „1.5Operațiuni aeriene specializate comerciale€/aeronavă
  1.5.1Confirmarea declarației și includere în programul de supraveghere550la depunerea declarației
  1.5.2Confirmare modificare declarație prin includerea unei aeronave de același tip275la depunerea declarației
  1.5.3Confirmare modificare declarație prin includerea unei aeronave de alt tip495la depunerea declarației
  1.5.4Confirmare modificare declarație prin introducerea de noi tipuri de operațiuni aeriene specializate comerciale110la depunerea declarației
  1.5.5Emitere autorizație inițială pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat550la depunerea declarației
  1.5.6Modificare autorizație pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de același tip275la depunerea declarației
  1.5.7Modificare autorizație pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de alt tip550la depunerea declarației
  1.5.8Modificare autorizație pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin introducerea de noi tipuri de operațiuni aeriene550la depunerea declarației
  1.5.9Evaluarea documentației aferente operațiunilor specializate comerciale transfrontaliere în vederea emiterii autorizației pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat385la depunerea declarației
  1.5.10Supravegherea continuă a siguranței operării€/an/tip aeronavă300 €/an/tip aeronavăLunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea. Tariful minim aplicabil se plătește până la sfârșitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare.“
  5. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni“ litera B „Condiții de aplicare“, punctele 3, 7, 8, 10, 11 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condițiile și finanțarea necesare pentru respectarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în «dry lease» și pentru pregătirea personalului de supraveghere al Autorității Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor. De asemenea, pe cheltuiala sa, solicitantul va furniza AACR un set complet al documentației tehnice privind descrierea, exploatarea, întreținerea și asigurarea continuității navigabilității aeronavei respective.................................................................................................7. Tarifele stabilite pentru supraveghere la pozițiile A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.2.4, A.1.3, A.1.4 și A.1.5 vor fi aplicate tuturor tipurilor de aeronave pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este abilitat să efectueze mai multe tipuri de activități (transport aerian public, lucru aerian etc.), tariful pentru supraveghere se va obține prin cumularea tarifelor corespunzătoare fiecărei activități.8. Prelungirea valabilității autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii continue efectuate de către AACR și în condițiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate................................................................................................10. În tarifele percepute conform poziției A.1.1.4.2, «un pasager per kilometru zburat» se consideră efectuat când un pasager este transportat de operatorul aerian român un kilometru. Calcularea «pasagerilor per kilometri zburați» se efectuează prin însumarea produselor obținute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportați în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurși de toți pasagerii transportați.11. Tarifele achitate în avans pentru operațiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, se rețin în cotă-parte cu prestația executată. Partea de tarif reținută la AACR se determină în funcție de orele de manoperă consumate și tariful pe ora de consultanță................................................................................................14. Tarifele indicate la poziția A.1.4 nu se aplică operatorilor aerieni aflați sub incidența prevederilor art. ORO. AOC.125 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.6. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni“ litera B „Condiții de aplicare“, după punctul 14 se introduc două noi puncte, punctele 15 și 16, cu următorul cuprins:15. Tariful prevăzut la poziția A.1.2.6 se aplică pentru persoanele manageriale care necesită acceptare în conformitate cu prevederile legislației aplicabile. În cazul în care procesul de acceptare se desfășoară pentru două sau mai multe persoane simultan, tariful se percepe o singură dată.16. Tarifele minime anuale prevăzute la pozițiile A.1.1.4.1, A.1.2.4.1, A.1.4.1.6, A.1.4.2.5, A.1.5.10 se plătesc chiar dacă operatorul aerian nu a efectuat cu aeronava în cauză nicio oră de zbor sau cuantumul orelor de zbor nu depășește valoarea minimă anuală.NOTĂ:Pentru tarifele prevăzute la pozițiile 1.1.1.2.2.3 [literele h)-q)], 1.5.1-1.5.9 se aplică o reducere de 50% din valoarea tarifului în cazul cererilor depuse până la data de 31.12.2021.7. La capitolul 2 „Certificarea de navigabilitate a aeronavelor“ litera A „Tarife“, pozițiile 2.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.3.2, 2.3.3 și 2.13 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  2.1Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilității (CEN)la depunerea cererii
  ...................................................................................
  2.1.1.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă600
  2.1.1.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă1.100
  2.1.1.4Aeronave manageriate de organizații CAMO/CAO cu sediul în țări terțe€/aeronavă4.000
  ....................................................................................
  2.1.2Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilității EASA Form 15 pe baza recomandării unei organizații autorizate€/aeronavă250
  ..........................................................................................
  2.2.1.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă300
  2.2.1.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă450
  .......................................................................................
  2.2.2.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă700
  2.2.2.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă1.400
  ........................................................................................
  2.2.3.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă250
  2.2.3.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă350
  ........................................................................................
  2.3.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă300
  2.3.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă450
  .........................................................................................
  2.13Alocare coduri ELT (emițător de localizare în caz de urgență)/transponder€/cod30la depunerea cererii
  8. La capitolul 2 „Certificarea de navigabilitate a aeronavelor“ litera A „Tarife“, pozițiile 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.2.4, 2.2.2.5, 2.2.2.6, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.8.5 și 2.10.4 se abrogă.9. La capitolul 2 „Certificarea de navigabilitate a aeronavelor“ litera B „Condiții de aplicare“, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Tariful pentru analiza unui program de întreținere pentru o aeronavă prevăzut la poziția A.2.12 nu se percepe în cazul organizațiilor de management al continuității navigabilității autorizate de către AACR, fiind inclus în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.10. La capitolul 3 „Înmatricularea aeronavelor și înscrierea mențiunilor în registrul foilor de sarcini“ litera A „Tarife“, după poziția 3.8 se introduce o nouă poziție, poziția 3.9, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „3.9Emitere documente în regim de urgență€/solicitare200% față de tariful normalla depunerea cererii“
  11. La capitolul 3 „Înmatricularea aeronavelor și înscrierea mențiunilor în registrul foilor de sarcini“ litera B „Condiții de aplicare“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Prin eliberarea în regim de urgență a unuia din documentele menționate în prezentul capitol se înțelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum două zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine întemeiate, AACR își rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgență a documentelor menționate în prezentul capitol.12. La capitolul 4 „Autorizări pentru procese speciale“ litera A „Tarife“, după poziția 4.1.4 se introduce o nouă poziție, poziția 4.1.5, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „4.1.5Emitere duplicat după documentele de autorizare20la depunerea cererii“
  13. La capitolul 4 „Autorizări pentru procese speciale“ litera A „Tarife“, pozițiile 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 și 4.3.5 se abrogă.14. La capitolul 4 „Autorizări pentru procese speciale“ litera B „Condiții de aplicare“, punctul 3 se abrogă.15. La capitolul 5 „Autorizarea organizațiilor de producție pentru aeronautica civilă“ litera A „Tarife“, pozițiile 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 și 5.7 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  5.1Investigații în cadrul proceselor de autorizare inițială în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G€ - ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.500 €)la depunerea cererii și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.1
  ................................................................................
  5.2Investigații în cadrul proceselor de aprobare a modificărilor semnificative apărute în cadrul organizației în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G
  5.2.1Aprobarea modificărilor semnificative (definite prin 21A.153) referitoare la termenii autorizării, respectiv modificarea amplasamentului (definită prin 21A.148)€/ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.000 €)conform pct. B.2.1
  5.2.2Aprobarea modificărilor semnificative definite prin 21A.147€/ora de investigație/ auditor45 €conform pct. B.2.1
  5.3Investigații în cadrul proceselor de supraveghere continuă pentru menținerea condițiilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G€ - ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.500 €/an)la începutul anului calendaristic și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.2
  ....................................................................................…
  5.4Investigații în cadrul proceselor de aprobare a condițiilor desfășurării activității de producție fără autorizare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea F€/ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.000 €/anual)la depunerea cererii și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.1 și B.3
  5.5Investigații în cadrul proceselor de aprobare a modificării termenilor conținuți în scrisoarea de aprobare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, subpartea F€/ora de investigație/ auditor45 (minimum 500 €)la depunerea cererii și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.1 și B.3
  5.6.Investigații în cadrul proceselor de menținere a valabilității unei scrisori de aprobare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea F€/ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.000 €)la începutul perioadei de valabilitate (maximum 1 an de la data emiterii) și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.2 și B.3
  5.7Inspecții de conformitate efectuate de către AACR în baza unui acord cu o altă autoritate aeronautică civilă și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea B, subpartea F€/ora de inspecție/ inspector45la încheierea inspecției, dar anterior emiterii raportului AACR de inspecție
  16. La capitolul 5 „Autorizarea organizațiilor de producție pentru aeronautica civilă“ litera A „Tarife“, pozițiile 5.1.1, 5.1.2, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 și 5.3.2.2 se abrogă.17. La capitolul 5 „Autorizarea organizațiilor de producție pentru aeronautica civilă“ litera B „Condiții de aplicare“, pozițiile 2, 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. Numărul orelor de investigație necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pozițiile A.5.1, A.5.2, A.5.3, A.5.4, A.5.5 și A.5.6 se stabilesc pe baza aranjamentelor documentate între AACR și organizația de producție (contracte de supraveghere continuă, scrisori oficiale ale AACR și ale organizației, programe/planuri/rapoarte de investigație ale AACR, orice alte documente cu caracter juridic), în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G, art. 21.A.129(a) și 21.B.120, respectiv 21.A.157 și 21.A.220, precum și procedurile AACR dezvoltătoare. Principiile de determinare a numărului orelor de investigație necesare sunt:2.1. Pentru activitățile prevăzute la pozițiile A.5.1, A.5.2, A.5.4 și A.5.5, numărul orelor de investigație tarifate se calculează luând în considerare numărul efectiv de ore afectate analizei AACR a tuturor informațiilor (de exemplu: număr de angajați din organizație ce desfășoară activități în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activități necesar a fi investigate, performanțe ale sistemului de management al calității, complexitate procese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziție de către organizația solicitantă prin scrisoarea de intenție, cererea de autorizare/modificare, precum și prin celelalte documente-suport atașate cererii. Analiza acestor informații este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite și documentate, cu fiecare organizație în parte, anterior finalizării activităților respective.2.2. Pentru activitățile prevăzute la pozițiile A.5.3 și A.5.6, numărul orelor de investigație necesare se determină pe baza volumului informațiilor specifice menționate la pct. B.2.1 și pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizații în parte cu cerințele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite și documentate, cu fiecare organizație în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării).NOTE: a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigații aferent fiecărei activități, menționate la pozițiile A.5.1-A.5.6, este o metodă calitativă și se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcție de numărul de angajați din cadrul organizației și care ulterior poate varia (scădea sau crește), în funcție de un număr de variabile, printre care: performanțele sistemului de management al calității, tipurile de activități investigate, complexitatea și numărul proceselor/programelor de fabricație, numărul de neconformități constatate anterior, investigații suplimentare, rata de fabricație etc.b) Performanțele ridicate ale sistemului de management al calității în conformarea cu cerințele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigație și, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru activitatea respectivă................................................................................................4. Numărul orelor de investigație se stabilește și se agreează cu organizația de producție anterior prestării activității respective și/sau pe parcursul desfășurării investigațiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigației efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigații aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizație în parte, respectiv modificării acesteia, precum și investigații specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului în cel mult 15 zile calendaristice de la data finalizării fiecărei etape de investigație. Achitarea tarifelor condiționează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum și menținerea valabilității autorizării/aprobării.5. Tarifele achitate în avans pentru investigațiile care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizației sau, la cererea organizației, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se rețin în cotă-parte cu activitățile prestate și se determină în funcție de numărul de ore de investigație prestate și de tariful pe ora de consultanță prevăzut la poziția A.11.6.18. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, literele a.1) și b.1) de la poziția 6.1.1.2 și literele a) și b) de la poziția 6.1.3.5 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „6.1.1.2Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F
  a)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile A2, A32.200
  b)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria A41.900
  .......................................................................................................................................................................................................
  6.1.3.5Modificare domeniu de autorizare în cadrul aceleiași categorii
  a)Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de bază €/locație500
  b)Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de linie€/locație350“
  19. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, la poziția 6.1.1.2, literele a.2) și b.2) se abrogă.20. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, poziția 6.1.1.4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „6.1.1.4Tarif fix de autorizare a unităților de întreținere și reparații parașute conform RACR-CP50050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare“
  21. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, după poziția 6.1.1.4 se introduce o nouă poziție, poziția 6.1.1.5, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „6.1.1.5Tarife adiționale50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2“
  a)Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere la linie€/locație500
  b)Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere de bază€/locație800
  c)Tarif adițional pentru tip de aeronavă, de motor, categorie de componente sau metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare:
  c.1)pentru tip de aeronavă în categoria A1€/tip150
  c.2)pentru tip de aeronavă în categoriile A2, A3, A4, tip motor în categoria B, categorie de componente în clasa C (C1-22), metodă NDT (testare nedistructivă) în cadrul categoriei D1€/tip și/sau categorie componentă/ metodă100
  d)Tarif adițional pentru autorizare pentru activități de pregătire a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute350
  e)Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere parașute€/locație250
  f)Tarif adițional pentru organizațiile care solicită autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administrația Federală pentru Aviație (SUA)]20% din tarifele prevăzute la pozițiile A.6.1.1.1 și A.6.1.1.5 lit. a)-c)
  g)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)750
  22. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, după poziția 6.1.3.7 se introduc trei noi poziții, pozițiile 6.1.3.8-6.1.3.10, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „6.1.3.8Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere parașute€/locație40050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare“
  6.1.3.9Evaluare suplimentară modificare pentru organizațiile care dețin și autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administrația Federală pentru Aviație (SUA)]20% din tarifele prevăzute la pozițiile A.6.1.3.1-A.6.1.3.7, cu excepția poziției 6.1.3.3
  6.1.3.10Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)750
  23. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, poziția 6.1.4 se abrogă.24. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, la poziția 6.2.1.3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „6.2.1.3Tarife adiționale50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.7“
  ...
  e)Tarif adițional pentru examinare/evaluare pe tip de aeronavă€/tip aeronavă200
  25. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, poziția 6.2.3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „6.2.3.2Modificare prin introducere examinare/evaluare pe tip aeronavă€/tip aeronavă200la depunerea cererii“
  26. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, după poziția 6.2.3.2 se introduce o nouă poziție, poziția 6.2.3.3, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „6.2.3.3Modificare prin adăugare de locație suplimentară€/locație600la depunerea cererii“
  27. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, pozițiile 6.3, 6.4, 6.4.4.3 și 6.5 seabrogă.28. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“, litera A „Tarife“, poziția 6.6.1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „6.6.1.1Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART M(G)/PART CAMO3.65050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9“
  29. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, poziția 6.6.1.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „6.6.1.2Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea RACR-AZAC1.00050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9“
  30. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, după poziția 6.6.1.2 se introduce o nouă poziție, poziția 6.6.1.3, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  6.6.1.3Tarife adiționale50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
  a)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART M (G și I)/PART CAMO750
  b)Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART M(G)/PART CAMO750
  c)Tip de aeronavă suplimentar150
  d)Evaluare inițială program întreținere
  d.1)Pentru aeronave complexe€/program400
  d.2)Pentru aeronave noncomplexe€/program250
  d.3)Pentru aeronave din anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1139€/program120
  e)Evaluare inițială sistem jurnal de bord pentru organizații PART M(G)/PART CAMO100
  31. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, poziția 6.6.3 semodifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  6.6.3Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare
  6.6.3.1Introducerea unui nou tip de aeronavă€/tip50050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
  6.6.3.2Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART M(G și I)/PART CAMO750
  6.6.3.3Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART M(G)/PART CAMO750
  6.6.3.4Modificare prin adăugare de locație suplimentară€/locație750
  6.6.3.5Evaluare modificare program întreținerela depunerea cererii
  a)Pentru organizații PART M(G)/PART CAMO€/program100
  b)Pentru organizații RACR-AZAC €/program50
  6.6.3.6Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizații PART M(G)/PART CAMO50
  32. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, pozițiile 6.6.4, 6.6.4.1, 6.6.4.2, 6.6.4.3, 6.6.5, 6.6.5.1, 6.6.5.2, 6.6.5.3, 6.6.5.4, 6.6.5.5 și 6.6.5.6 se abrogă.33. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera A „Tarife“, după poziția 6.6.3.6 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 6.7-6.13, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  6.7Autorizarea organizațiilor cu privilegii combinate în domeniul navigabilității
  6.7.1Organizații cu privilegii de întreținere (CAO-M)
  6.7.1.1Autorizarea inițială
  a)Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART CAO50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2
  a.1)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru avioane sau elicoptere2.700
  a.2)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru dirijabile, baloane sau planoare2.300
  a.3)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru motoare complete2.000
  a.4)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru componente, altele decât motoare complete, sau NDT (testare nedistructivă)1.600
  b)Tarife adiționale
  b.1)Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere€/locație600
  b.2)Tarif adițional pentru tip de aeronavă, tip motor, categorie de componente, metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare120
  b.3)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)750
  b.4)Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor750
  6.7.1.2Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare€/an50% din tarifele prevăzute la poziția A.6.7.1.1trimestrial, reprezentând tranșe de câte 25% din valoarea anuală
  6.7.1.3Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare a locației sau adăugarea unei locații suplimentare
  a)Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile avioane, elicoptere, clasa componente, categoriile motoare complete și clasa servicii specializate, categoria NDT (testare nedistructivă)1.100la depunerea cererii
  b)Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile dirijabile, baloane, planoare și clasa componente, categoria componente, altele decât motoare complete700la depunerea cererii
  c)Modificare domeniu de autorizare prin adăugare tip aeronavă sau tip motor€/tip250
  d)Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere€/locație900
  e)Modificare pentru acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)750
  f)Modificare pentru acordare privilegiu emitere autorizație de zbor750
  6.7.2Organizații cu privilegii de managementul continuității navigabilității (CAO-CAM)
  6.7.2.1Autorizarea inițială
  a)Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART CAO3.65050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
  b)Tarife adiționale
  b.1)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART CAO750
  b.2)Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART CAO750
  b.3)Categorie sau tip de aeronavă suplimentar180
  b.4)Evaluare inițială program întreținere250
  b.5)Evaluare inițială sistem jurnal de bord pentru organizații PART CAO120
  6.7.2.2Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare€/an50% din tariful prevăzut la poziția A.6.7.2.1trimestrial, reprezentând tranșe de câte 25% din valoarea anuală
  6.7.2.3Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare
  a)Introducerea unei categorii sau unui nou tip de aeronavă€/categorie sau tip aeronavă600la depunerea cererii
  b)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART CAO750
  c)Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART CAO750
  d)Modificare prin adăugare de locație suplimentară€/locație750
  e)Evaluare modificare program întreținere în vederea aprobării de către AACR120
  f)Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizații PART CAO60
  6.8Schimbare/adăugare persoane acceptate conform reglementărilor PART M/PART CAMO/PART 145/PART 147/RACR-AZAC, prin intermediul EASA Form 4/AACR-DN-507€/persoană180la depunerea cererii
  6.9Modificare date autorizație/certificat (restrângere domeniu la solicitarea deținătorului sau altele decât cele menționate la pozițiile A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3, A.6.7.2.3€/modificare120la depunerea cererii
  6.10Evaluare sistem jurnal de bord pentru organizații ATO sau pentru operațiuni speciale comerciale
  6.10.1În vederea aprobării inițiale120la depunerea cererii
  6.10.2În vederea aprobării modificărilor60
  6.11Autorizarea unui curs efectuat în afara organizațiilor de pregătire autorizate (în baza PIAC-AW-NON147)
  6.11.1Curs pe tip de aeronavă - nivel 3€/curs800la depunerea cererii
  6.11.2Curs pe tip de aeronavă - nivel 2€/curs600
  6.11.3Curs pe tip de aeronavă - nivel 1€/curs400
  6.11.4Curs pentru componente€/curs400
  6.12Tarif de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent
  6.12.1Tarif inițial de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent 500la depunerea cererii
  6.12.2Tarif de prelungire autorizare300
  6.13Emiterea duplicatelor după certificate de autorizare20la depunerea cererii“
  34. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera B „Condiții de aplicare“, punctele 1-5, 7-9 și 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Tarifele pentru autorizarea inițială a unei organizații de întreținere, prevăzute la pozițiile A.6.1.1 și A.6.7.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal și unui tip de aeronavă sau motor sau clasă componente sau metodă NDT (testare nedistructivă).2. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de întreținere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie și bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiționale pentru fiecare tip de aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special și locație suplimentară.Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare inițială pentru organizație de întreținere Part 145, conform listei de mai jos:
  Domeniul de autorizare solicitatTariful (€)
  Cat. A1Boeing B737-100/200 (PW JT8D)(A.6.1.1.1 a.1) 3.200
  Locație suplimentară linie x 3 (A.6.1.1.5.a) 500 x 3
  Locație suplimentară baza(A.6.1.1.5.b) 800
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535)(A.6.1.1.5.c.1) 150
  Cat. A2Cessna 500 (PWC JT15D)(A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. A3Bell 230 (RR Corp 250)(A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. CC5 Electrical Power conform listei de capabilități(A.6.1.1.5.c.2) 100
  C8 Flight Controls conform listei de capabilități(A.6.1.1.5.c.2) 100
  C9 Fuel Airframe conform listei de capabilități(A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. DUltrasonic(A.6.1.1.5.c.2.) 100
  Eddy Current(A.6.1.1.5.c.2) 100
  TOTAL: 6.350
  3. Tarifele de supraveghere prevăzute la pozițiile A.6.1.2, A.6.2.2, A.6.6.2, A.6.7.1.2 și A.6.7.2.2 se calculează având ca referință domeniul de autorizare inițial și se recalculează la fiecare modificare a acestuia.4. Tarifele prevăzute la subpozițiile aferente pozițiilor A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3 și A.6.7.2.3 sunt cumulative.Exemplu pentru poziția A.6.1.3: în cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A. 6.1.3.2/A.6.1.3.3/A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la pozițiile A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/ A.6.1.3.8/A.6.1.3.9/A.6.1.3.10.5. Tariful prevăzut la poziția A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreținere și un model de jurnal de bord.......................................................................7. Pentru reluarea procesului de autorizare a organizațiilor după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleași tarife ca pentru autorizarea inițială.8. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de pregătire pentru întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la poziția A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la poziția A.6.2.1.3 pentru fiecare modul, curs pe tip aeronavă, curs de diferențe, examinare/evaluare de tip, locație suplimentară.9. Tarifele prevăzute la poziția A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locații, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locații numai cele declarate ca locații permanente în manualul de prezentare.Exemplu de calcul:
  Domeniul de autorizare solicitatTariful (€)
  Pregătire de bazăCat. B2(A.6.2.1.1) 3.200 + nr. module aplicabile 12* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
  Cat. A1nr. module aplicabile 13* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
  Pregătire pe tip aeronavăBoeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1(A.6.2.1.3 lit. b) 350
  Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2(A.6.2.1.3 lit. b) 350
  Locație suplimentarăBacău(A.6.2.1.3 lit. d) 500
  TOTAL: 16.900
  ......................................................................11. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de management al continuității navigabilității PART M(G)/PART CAMO sau PART CAO-CAM, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la poziția A.6.6.1.1 sau 6.7.2.1 lit. a), la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la poziția A.6.6.1.3 sau 6.7.2.1 lit. b), după caz.Exemplu de calcul:Autorizare inițială:
  Domeniul de autorizare solicitatTariful (€)
  „Part M (G)/PART CAMO Part M (i)Boeing B737-100/200 (PW JT8D)(A.6.6.1.1) 3.650 + (A.6.6.1.3 lit. a) 750
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535)(A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
  Cessna 500 (PWC JT15D)(A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
  TOTAL:5.500
  35. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera B „Condiții de aplicare“, după punctul 12 se introduc cinci noi puncte, punctele 13-17, cu următorul cuprins:13. Schimbarea unei locații autorizate este tarifată identic cu adăugarea unei locații autorizate.14. La tariful de supraveghere, din tariful de autorizare inițială se iau în calcul maximum 5 tipuri de aeronave/motoare în cadrul unei categorii.15. Tarifele achitate în avans pentru evaluările care sunt întrerupte de către organizație sau finalizate prin neacordarea autorizării/modificării autorizării solicitate se rețin în cotă-parte cu prestația executată și se determină în funcție de orele de activitate desfășurate de AACR și de tariful pe oră de consultanță prevăzut la poziția A.11.6.16. Pentru organizațiile cu privilegii combinate în domeniul navigabilității care dețin simultan privilegii de întreținere și privilegii de continuitatea navigabilității, tarifele în cauză se reduc cu 30% pentru acele tipuri de aeronave pentru care organizația deține privilegii combinate.17. În cazul în care este necesară modificarea referinței certificatului de autorizare datorită modificărilor referințelor regulamentelor care au stat la baza acordării acesteia, nu se va percepe tariful de autorizare inițială (de exemplu, tranziția de la organizații autorizate conform partea-M, subpartea G la organizații autorizate conform partea-CAMO sau tranziția de la organizații autorizate conform partea-M, subpartea F la organizații autorizate conform partea-CAO).36. La capitolul 6 „Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului“ litera B „Condiții de aplicare“, punctele 6 și 10 se abrogă.37. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera A „Tarife“, după poziția 7.1.1.2.11 se introduce o nouă poziție, poziția 7.1.1.2.12, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „7.1.1.2.12Tip suplimentar a/c€/persoană70“
  38. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera A „Tarife“, pozițiile 7.1.3, 7.1.3.1, 7.1.3.1.1, 7.1.3.1.2, 7.1.3.1.3, 7.1.3.1.5, 7.1.3.1.6, 7.1.3.1.7, 7.1.3.2, 7.1.3.2.1, 7.1.3.2.2, 7.1.3.2.3, 7.1.3.2.5, 7.1.3.2.6, 7.1.3.2.7 se abrogă.39. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera A „Tarife“, poziția 7.2.2.4 se abrogă.40. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera A „Tarife“, pozițiile, 7.5, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.2, 7.5.2.1, 7.5.2.2, 7.5.2.3 se abrogă.41. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera A „Tarife“, poziția 7.7 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „7.7Personal ATSEP
  7.7.1Acordare/revalidare licență€/persoană175
  7.7.2Acordare specializări/autorizări suplimentare€/persoană45
  7.7.3Acordare/revalidare autorizare instructor€/persoană100“
  42. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera A „Tarife“, după poziția 7.7.3 se introduce o nouă poziție, poziția 7.7.4, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „7.7.4Acordare/revalidare autorizare evaluator€/persoană100“
  43. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera A „Tarife“, pozițiile 7.12 și 7.16 se abrogă.44. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera A „Tarife“, după poziția 7.22 se introduc două noi poziții, pozițiile 7.23 și 7.24, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „7.23Recunoaștere certificat competență limba engleză€/persoană20
  7.24Transfer licență între state membre UE€/persoană20“
  45. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera B „Condiții de aplicare“, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Modalitatea de plată de la întreg cap. 7 se efectuează «la eliberarea documentelor sau conform contractului cu beneficiarul46. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic“ litera B „Condiții de aplicare“, după punctul 10 se introduc zece noi puncte, punctele 11-20, cu următorul cuprins:11. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.1.2.1 se va aplica la susținerea examinărilor teoretice pentru obținerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR).12. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.1.2.2 se va aplica la susținerea examinărilor teoretice pentru obținerea licenței pilot comercial (CPL).13. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.2.3.1 se va aplica la susținerea examinărilor practice pentru obținerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR).14. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.2.2.2 se va aplica la susținerea examinărilor practice pentru obținerea licenței pilot comercial (CPL).15. Prin revalidare licență pilot linie (ATPL) se înțelege revalidarea calificării de tip, inclusiv a celei de zbor după instrumente.16. Prin revalidare licență CPL se înțelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deținute, precum și a celei de zbor după instrumente, după caz.17. Prin revalidare licență pilot particular (PPL) se înțelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deținute, precum și a celei de zbor după instrumente, după caz.18. Tariful pentru examinarea practică în vederea obținerii licenței PPL se aplică și pentru obținerea licenței aeronave ușoare (LAPL).19. Categoria de personal aeronautic navigant însoțitor de bord se echivalează cu denumirea membru echipaj cabină conform Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.20. Tarifele aplicabile pentru obținerea, revalidarea calificării instructor OJTI se aplică și în cazul instructorilor echipamente sintetice de pregătire (STDI).47. La capitolul 9 „Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborului“ litera A „Tarife“, poziția 9.8 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „9.8Inspecția și verificarea din zbor a funcționării mijloacelor PNA-Tc; validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental€/ora zbor3.434la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul“
  48. La capitolul 9 „Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborului“ litera A „Tarife“, după poziția 9.24.3 se introduce o nouă poziție, poziția 9.25, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  9.25Evaluarea persoanelor desemnate conform Regulamentului (UE) nr. 139/2014, ADR.OR.D.015€/persoană100la depunerea cererii
  49. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“ litera A „Tarife“, pozițiile 10.2.1.2 și 10.2.1.3 se renumerotează și se modifică, devenind pozițiile 10.2.2 și 10.2.3, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  10.2.2Modificarea domeniului de autorizare prin:
  a)adăugare clasă de aeronavă (A1-A4)1.000la depunerea cererii
  b)adăugare tip de aeronavă în clasa de aeronavă (A1-A4)500
  c)adăugare clasă de motoare (B1-B2)800
  d)adăugare tip de motor în clasa de motoare (B1-B2)250
  e)adăugare clasă de componente (C1-C20)150
  f)adăugare tip de component în clasa de componente (C1-C20)100la depunerea cererii
  g)adăugare produse chimice destinate fabricației/întreținerii aeronavelor€/domeniu de autorizare100
  h)adăugare articole normalizate/standardizate€/domeniu de autorizare100
  i)adăugare produse destinate pentru control nedistructiv (NDT)€/domeniu de autorizare100
  j)adăugare uleiuri și fluide hidraulice€/domeniu de autorizare250
  10.2.3Supravegherea continuă a agenților distribuitori de produse aeronautice€/an1.200în primul trimestru pentru fiecare an pentru care este valabil certificatul de autorizare
  50. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“ litera A „Tarife“, după poziția 10.2.3 se introduce o nouă poziție, poziția 10.2.4, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „10.2.4Acceptare personal de management nominalizat100la depunerea cererii“
  51. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“ litera A „Tarife“, titlurile de la pozițiile 10.7.2 și 10.7.4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  10.7.2Autorizarea organizațiilor de pregătire pentru personalul CTA (controlori trafic aerian)
  ....................................................................
  10.7.4Autorizarea organizațiilor de pregătire pentru parașutiști, meteorologici aeronautici, dispeceri operațiuni zbor
  52. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“ litera A „Tarife“, după poziția 10.8.6 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 10.8.7-10.8.11, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „10.8.7Supraveghere simulator de zbor real tip FFS€/simulator2.640anual
  10.8.8Supraveghere simulator de zbor tip FTD€/simulator1.760anual
  10.8.9Supraveghere simulator de zbor tip FNPT I sau II€/simulator880anual
  10.8.10Supraveghere simulator de zbor tip FNPT I sau II cu MCC€/simulator880anual
  10.8.11Supraveghere simulator de zbor BITD sau alt tip de simulator (OTD)€/simulator660anual“
  53. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“ litera A „Tarife“, după poziția 10.11.2 se introduc două noi poziții, pozițiile 10.11.3 și 10.11.4, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „10.11.3Extindere privilegii autorizare315la depunerea cererii
  10.11.4Autorizare și supraveghere curs pregătire examinator aeromedicali (AME)500/modulla depunerea cererii“
  54. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“ litera A „Tarife“, poziția 10.13 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  10.13Autorizarea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități conexe transportului aerian de bunuri periculoase
  10.13.1Autorizarea inițială
  10.13.1.1Autorizarea expeditorilor și împachetatorilor€/aprobare660la depunerea cererii
  10.13.1.2Autorizare freight forwarders
  (i)pentru maximum două puncte de lucru€/aprobare1.100la depunerea cererii
  (ii)de la al 3-lea punct de lucru în sus (tarif pe fiecare punct de lucru)€/aprobare550la depunerea cererii
  10.13.1.3Autorizare centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase
  a)Autorizare centre de pregătire pentru personalul propriu55la depunerea cererii, pe categorie curs
  b)Autorizare centre de pregătire pentru terți
  (i)Autorizare administrativă și primele două cursuri880la depunerea cererii
  (ii)Autorizare cursuri suplimentare, de la al 3-lea curs în sus55la depunerea cererii; include un curs pentru o singură categorie de personal
  10.13.2Reînnoire autorizare
  10.13.2.1Autorizarea expeditorilor și împachetatorilor440la depunerea cererii
  10.13.2.2Autorizare freight forwarders
  (i)pentru maximum două puncte de lucru660la depunerea cererii
  (ii)de la al 3-lea punct de lucru în sus (tarif pe fiecare punct de lucru)220la depunerea cererii
  10.13.2.3Centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase pentru personalul propriu55la depunerea cererii, pe categorie curs
  10.13.2.4Autorizare centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase, pentru terți
  (i)autorizare administrativă și primele două cursuri330la depunerea cererii
  (ii)autorizare cursuri suplimentare (de la al 3-lea curs în sus)55la depunerea cererii, pe categorie curs
  10.13.3Modificarea autorizației prin schimbarea datelor administrative de funcționare165la depunerea cererii
  10.13.4Modificarea autorizării pentru expeditori, împachetatori, freight forwarders și agenți de handling prin includerea/ excluderea de activități
  a)includere de activități€/aprobare220la depunerea cererii; include o singură activitate
  b)excludere de activități€/aprobare55la depunerea cererii; include o singură activitate
  10.13.5Modificarea autorizării de centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase prin includerea/ excluderea de cursuri
  a)includere de cursuri110la depunerea cererii, pe categorie curs
  b)excludere de cursuri55la depunerea cererii, pe categorie curs
  55. La capitolul 10 „Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă“ litera A „Tarife“, după poziția 10.15.4 se introduc patru noi poziții, pozițiile 10.16-10.19, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  „10.16Aprobare cursuri pregătire personal electronist pentru siguranța traficului (ATSEP), controlori informare aeronautică (CITA)220la depunerea cererii
  10.17Organizații de pregătire tip DTO
  10.17.1*Înregistrare1.000la depunerea cererii
  10.17.2**Supraveghere în vederea menținerii condițiilor inițiale de înregistrare500/activitateanual
  10.17.3Modificarea înregistrării prin schimbarea denumirii, programelor de pregătire, introducere programe de pregătire noi, modificarea sediului declarat anterior, date administrative)150/activitatela depunerea cererii
  10.18Organizație evaluare competență lingvistică
  10.18.1Certificare inițială1.000la eliberarea certificatului
  10.18.2**Supraveghere în vederea menținerii condițiilor inițiale de certificare500anual
  10.18.3Modificare prin schimbarea unor condiții de funcționare (date administrative)150la depunerea cererii
  10.19Certificare entități calificate
  10.19.1Certificare inițială500la eliberarea certificatului
  10.19.2**Supraveghere în vederea menținerii condițiilor inițiale de certificare200/activitateanual
  10.19.3Modificarea prin schimbarea denumirii, programelor de pregătire, introducere programe de pregătire noi, modificarea sediului declarat anterior, date administrative, modificare aeronave150/activitatela depunerea cererii“
  56. La capitolul 11 „Alte prestații în domeniul aeronautic“ litera A „Tarife“, după poziția 11.6 se introduc două noi poziții, pozițiile 11.7 și 11.8, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  11.7Supervizarea unui furnizor ATM/ANS* (altul decât cel prevăzut la cap. 8 din ordin), inclusiv un furnizor FIS** care declară că dispune de capacitatea și de mijloacele necesare pentru a se achita de responsabilitățile asociate serviciilor furnizate€/oră evaluare/om55la finalizarea activității
  11.8Evaluare emitere exceptare conform art. 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.1392.500la depunerea cererii
  * ATM/ANS - Managementul traficului aerian/Servicii de navigație aeriană** FIS - Servicii de informare a zborurilor“
  57. După capitolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul 11^1 „Certificări/Autorizări specifice domeniului aeronavelor fără pilot“, cuprinzând pozițiile 11^1.1-11^1.9, cu următorul cuprins:  +  Capitolul 11^1 Certificări/Autorizări specifice domeniului aeronavelor fără pilot
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  11^1.1Înregistrare online a operatorilor UAS20la finalizarea aplicației online
  11^1.2Modificarea informațiilor menționate în conturile operatorilor UAS (modificarea datelor în cazul persoanelor juridice)10
  11^1.3Examinare piloți UAS
  11^1.3.1Examinare online pentru categoria A1/A310la accesarea modulului de examinare (acest tarif include o examinare și două reexaminări)
  11^1.3.2Examinare online pentru categoria A210
  11^1.3.3Examinare online pentru scenarii standard10
  11^1.4Operațiuni din categoria «Specific» (cu excepția LUC)
  11^1.4.1Confirmare declarație pentru scenariu standard20la depunerea declarației
  11^1.4.2Autorizarea de operațiuni UAS165la depunerea cererii
  11^1.4.3Modificarea autorizației de operare100la depunerea cererii
  11^1.4.4Supravegherea operațiunilor UAS desfășurate în baza confirmării declarației pentru un scenariu standard sau a autorizației operaționale50tarif anual
  11^1.5Operațiuni UAS din categoria „Specific“ în baza unui certificat de operator UAS ușor (LUC)
  11^1.5.1Emitere LUC800la depunerea cererii
  11^1.5.2Supravegherea menținerii condițiilor de emitere LUC50% din tariful de emitere LUCtarif anual
  11^1.5.3Modificarea certificatelor LUC (domeniul de autorizare, date contact/administrative)150la depunerea cererii
  11^1.6Autorizarea operațiunilor UAS în cadrul cluburilor și asociațiilor
  11^1.6.1Operațiuni UAS în categoria «deschis»110la depunerea cererii
  11^1.6.2Supravegherea operațiunilor UAS desfășurate în cadrul cluburilor și asociațiilor în categoria «deschis»50% din tariful de autorizaretarif anual
  11^1.6.3Operațiuni UAS în categoria «specific»165la depunerea cererii
  11^1.6.4Supravegherea operațiunilor UAS desfășurate în cadrul cluburilor și asociațiilor în categoria «specific»50% din tariful de autorizaretarif anual
  11^1.7Recunoașterea entităților/operatorilor pentru a putea desfășura activități de pregătire a piloților UAS
  11^1.7.1Confirmarea declarației100la depunerea declarației
  11^1.7.2Supravegherea entităților/organizațiilor recunoscute150tarif anual
  11^1.8Procesul de supravegherea a pieței aeronavelor fără pilot la bord (UAS), a seturilor de accesorii și a dispozitivelor complementare de identificare la distanțăCategorii de produse care fac obiectul activității de supraveghere a pieței:
  11^1.8.1Aeronave fără pilot la bord din clasa C0€/produs introdus pe piață5
  11^1.8.2Aeronave fără pilot la bord din clasa C1€/produs introdus pe piață10
  11^1.8.3Aeronave fără pilot la bord din clasa C2€/produs introdus pe piață15
  11^1.8.4Aeronave fără pilot la bord din clasa C3€/produs introdus pe piață20
  11^1.8.5Aeronave fără pilot la bord din clasa C4€/produs introdus pe piață20
  11^1.8.6Aeronave fără pilot la bord din clasa C5€/produs introdus pe piață40
  11^1.8.7Aeronave fără pilot la bord din clasa C6€/produs introdus pe piață40
  11^1.8.8Seturi de accesorii pentru clasa C5€/produs introdus pe piață5
  11^1.8.9Dispozitive complementare de identificare directă la distanță€/produs introdus pe piață5
  11^1.9Eliberare duplicate certificate emise de AACR10la depunerea cererii
  58. La capitolul 12 „Condiții generale de aplicare a tarifelor“, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Pentru întârzierea plății facturilor la termenele scadente, AACR va aplica o dobândă penalizatoare de 0,015% la suma restantă pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă până în momentul plății.
   +  Articolul IIPe durata instituirii stării de urgență/de alertă pe teritoriul României, termenul de plată prevăzut la punctul 1 de la capitolul 12 „Condiții generale de aplicare a tarifelor“ este de cel mult 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul IVLa 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă renumerotare.
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  București, 30 septembrie 2021.Nr. 1.280.----