HOTĂRÂRE nr. 979 din 19 octombrie 2000privind înființarea Companiei Naționale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societății Naționale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 27 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Compania Naționala "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societății Naționale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", sub autoritatea Ministerului Industriei și Comerțului.(2) Compania Naționala "Romarm" - S.A., denumita în continuare C.N. "Romarm" - S.A., având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, este persoana juridică română care se organizează și funcționează conform prevederilor legale în vigoare și în baza statutului prevăzut în anexa nr. 1.(3) C.N. "Romarm" - S.A. are sediul central în municipiul București, bd Timișoara nr. 5B, sectorul 6.  +  Articolul 2(1) C.N. "Romarm" - S.A. are în componenta filiale cu personalitate juridică și sucursale, care sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Filialele C.N. "Romarm" - S.A. se organizează ca societăți comerciale pe acțiuni și funcționează potrivit legii și statutelor prevăzute în anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6.(3) Sucursalele se organizează și funcționează potrivit prevederilor legale în vigoare și regulamentelor proprii și efectuează operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare.  +  Articolul 3(1) Capitalul social al C.N. "Romarm" - S.A. este de 1.676.829.000 mii lei, integral subscris și vărsat, deținut în întregime de statul român în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Industriei și Comerțului.(2) Capitalul social al C.N. "Romarm" - S.A., organizată conform prevederilor art. 1, se constituie prin preluarea capitalului social al Societății Naționale "Romarm" - S.A. și al filialelor sale, precum și a patrimoniului Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", conform bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2000 și actualizat potrivit prevederilor legale.(3) C.N. "Romarm" - S.A. participa în numele statului, ca acționar unic, la capitalul social al filialelor sale, după cum urmează:a) 832.390.300 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Arsenal" - S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Timișoara nr. 5B, sectorul 6;b) 116.422.200 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Tohan" - S.A., cu sediul în orașul Zarnesti, Aleea Uzinei nr. 1, județul Brașov;c) 52.710.600 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Carfil" - S.A., cu sediul în municipiul Brașov, Str. Zizinului nr. 119, județul Brașov;d) 181.000.200 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Cugir" - S.A., cu sediul în orașul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, județul Alba;e) 107.265.100 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Plopeni" - S.A., cu sediul în orașul Plopeni, Str. Republicii nr. 1, județul Prahova;f) 26.450.400 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" - S.A - Societatea Comercială "Moreni" - S.A., cu sediul în orașul Moreni, str. Teis nr. 16, județul Dambovita.  +  Articolul 4C.N. "Romarm" - S.A. are ca obiect principal de activitate: fabricarea, repararea și modernizarea produselor de tehnica militară, producția industriala civilă, efectuarea de operațiuni de marketing, comercializarea de produse pentru apărare și industriale de uz civil, cercetare-proiectare, import-export, prestarea de servicii specializate, orice alte operațiuni în legătură directa sau conexă cu domeniul sau de activitate, care să îi asigure susținerea și dezvoltarea activității de baza, conform statutului propriu.  +  Articolul 5(1) Predarea-preluarea activului și pasivului între Societatea Naționala "Romarm" - S.A. și Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", pe de o parte, și C.N. "Romarm" - S.A., pe de altă parte, se va face pe bază de protocoale încheiate între părți în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Fondurile din bugetul de stat, alocate la capitolul "Investiții" pe anul 2000 pentru Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", preluate de la Ministerul Apărării Naționale, vor fi transferate la C.N. "Romarm" - S.A. prin bugetul Ministerului Industriei și Comerțului.(3) Pentru creditele interne și externe contractate de Societatea Naționala "Romarm" - S.A. și Regia Autonomă "Arsenalul Armatei" se vor încheia protocoale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În același termen, pentru creditele garantate de stat societățile comerciale nou-înființate au obligația sa încheie cu Ministerul Finanțelor, în calitatea acestuia de garant, acte juridice prin care preiau drepturile și obligațiile Societății Naționale "Romarm" - S.A. și ale Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", rezultate din convențiile de garantare încheiate de acestea cu Ministerul Finanțelor.  +  Articolul 6(1) Personalul civil de la Societatea Naționala "Romarm" - S.A. și de la Regia Autonomă "Arsenalul Armatei" se preia și se considera transferat la C.N. "Romarm" - S.A.(2) Cadrele militare active trecute în rezerva în baza Ordonanței Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formatiunilor din compunerea marilor unități, unităților și formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale, pot fi încadrate cu contract de muncă pe perioada nedeterminată.(3) Statutul de cadru militar trecut în rezerva nu constituie criteriu de disponibilizare în cadrul restructurarilor ulterioare.(4) Contractele colective de muncă încheiate de unitățile care fuzionează potrivit art. 1 rămân în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 7(1) C.N. "Romarm" - S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului, și este administrată de un consiliu de administrație.(2) Filialele C.N. "Romarm" - S.A. sunt conduse de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului, și sunt administrate de consiliile de administrație.(3) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație al C.N. "Romarm" - S.A. și ai filialelor sale se numesc și se revoca prin ordin al ministrului industriei și comerțului.  +  Articolul 8(1) C.N. "Romarm" - S.A. beneficiază de alocații de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital și alte cheltuieli, în condițiile legii.(2) Finanțarea programelor de investiții și retehnologizare ale C.N. "Romarm" - S.A. se asigura din surse proprii, surse atrase, din credite bancare și de la bugetul de stat.(3) Finanțarea programelor de conservare a capacităților de producție pentru apărare fără încărcare la pace, stabilite cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, se va realiza de la bugetul de stat.(4) Cheltuielile fixe aferente gradului de neutilizare a capacităților de producție pentru apărare, inclusiv cele pentru asigurarea integrității instalațiilor specifice sectoarelor pirotehnice cu grad ridicat de periculozitate, prevăzute să fie menținute în funcțiune prin planul de mobilizare aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii și care nu au încărcare la pace, se suporta de la bugetul de stat, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Finanțelor și Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale vor emite norme pentru finanțarea programelor de conservare și a cheltuielilor fixe, prevăzute la alin. (3) și (4).  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri clădirile și terenurile, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 4, aflate în proprietatea privată a statului, trec în proprietatea C.N. "Romarm" - S.A - filiala Societatea Comercială "Arsenal" - S.A. și constituie aportul statului la capitalul social al acesteia. Predarea-preluarea clădirilor și terenurilor se va face în termen de 30 de zile, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și C.N. "Romarm" - S.A. - filiala Societatea Comercială "Arsenal" - S.A.  +  Articolul 10Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică numai instituțiilor interesate.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 705/1998 privind înființarea Societății Naționale "Romarm" - S.A., a Societății Comerciale "Uzina Mecanică Marsa" - S.A. și a Societății Comerciale "Uzina Mecanică Ramnicu Valcea" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Producția de Tehnica Militară - RATMIL, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 22 octombrie 1998, se modifica după cum urmează:(1) Litera a) a articolului 1, articolele 3-7, alineatul (3) al articolului 8, articolul 9, alineatele (1) și (4) ale articolului 10, articolul 11, articolul 15, articolul 16 și articolul 19 se abroga.(2) Denumirea Societatea Naționala "Romarm" - S.A. se elimina din cuprinsul alineatelor (1) și (2) ale articolului 8, al alineatelor (2) și (3) ale articolului 10 și al articolului 17.(3) Cuvântul filialele se elimina din cuprinsul alineatelor (2) și (3) ale articolului 10, al alineatului (1) al articolului 14, al articolului 17 și al articolului 18.(4) Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 și 2 se abroga.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 324/1997 privind înființarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" și a unor societăți comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 10 iulie 1997, se modifica după cum urmează:(1) Articolele 1, 5, 8, 11 și 12 se abrogă.(2) Denumirea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" se elimina din cuprinsul primului alineat al articolului 2 și al articolului 4.(3) Anexele nr. 1-3 se abrogă.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 758/1999 privind unele măsuri de restructurare și reorganizare a Agenției de Cercetare pentru Tehnica și Tehnologii Militare și a Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" din structura Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 22 septembrie 1999.  +  Articolul 14Denumirea agenților economici din Nomenclatorul agenților economici, al sectoarelor și al categoriilor profesionale din sectorul producției de apărare, care beneficiază de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare, se modifica și se actualizează în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei
  și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul apărării
  naționale,
  Sorin Frunzaverde
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  -----