ORDIN nr. 1.239 din 4 octombrie 2021pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1012 din 22 octombrie 2021    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 339, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.2. La punctul 427^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Primele situații financiare anuale întocmite conform prezentei secțiuni de entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic corespund datei de 31 decembrie 2021.3. După punctul 492^6 se introduce un nou punct, punctul 492^7, cu următorul cuprins:492^7. - Entitățile prevăzute la pct. 492^1 includ, de asemenea, în declarația nefinanciară informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020.4. Punctul 556^3 se modifică și va avea următorul cuprins:556^3. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 556^1 dacă respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni. Scutirea respectivă se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit prezentelor reglementări.5. După punctul 556^6 se introduce un nou punct, punctul 556^7, cu următorul cuprins:556^7. - Entitățile prevăzute la pct. 556^1 includ, de asemenea, în declarația nefinanciară consolidată informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.  +  Articolul IIReglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:46. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 44 dacă respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile secțiunii 4.3 «Raportul consolidat al administratorilor» și cu prezentul capitol. Scutirea respectivă se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit prezentelor reglementări.2. După punctul 48^1 se introduce un nou punct, punctul 48^2, cu următorul cuprins:48^2. - Entitățile prevăzute la pct. 39 alin. (1) și pct. 44 alin. (1) includ, de asemenea, în declarația nefinanciară informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020.  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021, cu excepția prevederilor art. I pct. 3 și 5 și ale art. II pct. 2, care se aplică astfel:a) de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020; șib) de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c)-f) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Dan Vîlceanu
    București, 4 octombrie 2021.Nr. 1.239.-----