PROCEDURĂ din 15 octombrie 2021de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 bis din 15 octombrie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.642 din 15 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 15 octombrie 2021.
  1. Obiectivul măsurii Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 din prezenta procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă. Schema este implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 315/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările și completările ulterioare. Prin prezenta procedură se detaliază implementarea măsurii Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile din schema de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.2. Bugetul măsurii și modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat Valabilitatea măsurii este stabilită de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de către Comisia Europeană, iar plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Sesiunea a doua a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" va fi bugetată din sumele rămase neutilizate în cadrul primei sesiuni până la valoarea aprobată prin Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat, la cursul valutar Infoeuro valabil pentru luna septembrie 2020. Prin implementarea întregii măsuri în cele două sesiuni se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 50.000 de beneficiari.3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.3.2. (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:a) microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;b) (1) PFA/Întreprinderi individuale/întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și Organizații Non-Guvernamentale (ONG) cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020, cu modificările și completările ulterioare;(2) ONG-urile vor încărca în aplicația electronică documentul care atestă activitatea economică pentru care solicită finanțare.(3) Profesiile liberale vor încărca în aplicația electronică documentul care atestă corespondența activității profesiei cu codul CAEN conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007.c) (1) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020.(2) Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3).(3) Documentele emise și semnate de către CMI unde au fost prestate servicii medicale aferente transportului, echipării, evaluării, diagnosticării și tratamentului pacienților diagnosticați cu COVID-19 reprezintă dovada implicării în activitățile legate de COVID-19(4) Verificarea încadrării beneficiarilor în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion de 1% de către MEAT/AIMMAIPE, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI. În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.(5) Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) au desfășurat activitate curentă/operațională înainte de data depunerii cererii de finanțare, cel puțin din anul 2019, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;b) respectă condiția de la art. 6 lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 3.2. alin (1) lit. b) și c) din prezenta procedură;c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;e) nu depășesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;(6) Sunt eligibili în cadrul prezentei sesiuni și aplicanții care au participat la prima sesiune a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" și nu au fost plătiți, precum și beneficiarii primei măsuri care au fost plătiți și au rambursat integral valoarea grantului până la momentul semnării acordului de finanțare aferent prezentei sesiuni, dacă rambursarea sumelor primite nu s-a efectuat ca urmare a unei nereguli/fraude;(7) Sunt eligibili în cadrul prezentei sesiuni și aplicanții care au participat la finanțare în cadrul măsurii 2 "Granturi pentru capital de lucru" și nu au fost plătiți, precum și beneficiarii măsurii 2 "Granturi pentru capital de lucru" care au fost plătiți și au rambursat integral valoarea grantului până la momentul semnării acordului de finanțare aferent prezentei sesiuni, dacă rambursarea sumelor primite nu s-a efectuat ca urmare a unei nereguli/fraude;;(8) Beneficiarii care au primit finanțare fără să ramburseze valoarea grantului sau urmează să primească finanțare în cadrul primei sesiuni aferente măsurii 1 "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni;(9) Beneficiarii care au primit fără să ramburseze valoarea grantului sau urmează să primească finanțare în cadrul măsurii 2 "Granturi pentru capital de lucru" nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni aferente măsurii 1 "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile"; Notă referitoare la conflictul de interese: Legislație conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Noul Cod Penal al României;4. Tipurile de ajutor financiar4.1. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MEAT în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE (Anexa 4), administrează, gestionează și derulează direct sau prin intermediul organizațiilor ori instituțiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, proiectele, măsurile și programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate. Între MEAT și organizația/organizațiile ori instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se derulează programul. Instituția selecționată are calitatea de agenție de implementare a ajutoarelor de stat și poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea proiectelor.4.2. Prin prezenta măsură se finanțează în ordinea depunerii cererii de finanțare, în următoarele condiții:– Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară - maxim 2000 euro/beneficiar, la cursul InforEuro valabil în luna septembrie 2020, respectiv 4,8395 lei/1 euro, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.4.3.1. (1) Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul/punctele de lucru unde se desfășoară activitatea;d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. (cheltuieli de tipul taxelor și impozitelor către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividende, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit, alte obligații de plată la bugetul de stat. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, II, IF, sunt eligibile și impozitele și taxele pe CNP). Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetele locale și amenzile de orice fel.(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea raportului de progres, pe baza de eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.(3) Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.(4) Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor nete, achizițiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctele de lucru unde se desfășoară activitatea.(5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.(6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, dar nu mai vechi de 1 februarie 2020, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de finanțare;(7) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.4.3.2. Codul CAEN actualizat Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii în cadrul etapei 2 descrise la art. 5.1. alin. (2) lit. b), doar pentru entitățile eligibile supuse autorizării la ONRC, conform art. 15 din Legea 359/2004.5. Procedura de înscriere în cadrul sesiunii 2 aferente Măsurii 1- Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile5.1. (1) Înscrierea în cadrul sesiunii 2 aferente măsurii \-Microgranturi, creare profil, user, parolă și completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării se fac on-line pe link-ul granturi.imm.gov.ro Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente raport de progres, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO).(2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:a) Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI/II/IF/profesie liberală conform art 3.2. alin (1) din prezenta procedură.b) Etapa 2 de înscriere în cadrul sesiunii 2 aferente măsurii 1- Microgranturi în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei nr. 1 la prezenta procedură.5.2. (1) Data de la care este activă prima etapă de creare profil, user și parolă se comunică pe site-ul instituției înainte de data începerii procesului propriu-zis.(2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul măsurii 1-Microgranturi se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii procesului de înscriere propriu zis.(3) Aplicația electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user și parolă va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul tuturor măsurilor instituite prin Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 20142020, în contextul crizei provocate de COVID-19.(4) Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul sesiunii 2 a măsurii 1- Microgranturi va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.5.3. (1) Pentru participarea la sesiunea a doua aferentă măsurii 1- Microgranturi fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă în prima etapă, generând prin această acțiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentația transmisă și vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării și încărcării de documente diverse aferente plății și/sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. Aplicația va trimite, pe toată perioada de implementare și monitorizare a măsurii, automat, în partea de front-office a aplicației, mesaje de avertizare asupra corespondenței cu MEAT/AIMMAIPE, corespondență prin care aplicanții vor fi informați asupra acțiunilor ulterioare înscrierii, precum contract aprobat, clarificări, mesaje de încărcare documente, raport de progres, etc.(2) Aplicanții care nu au depus situațiile financiare contabile aferente anului 2019 până la data înscrierii vor primi decizie de respingere.5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, aplicația electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regăsi în front office (FO).(2) După completarea, semnarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face completări/modificări/îndreptări erori asupra acestuia.(3) După trimiterea formularului aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe siteul MEAT a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului "primul venit-primul servit". După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.5.5. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul solicitat atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile sesiunii 2 a măsurii 1- Microgranturi.5.6. Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.6. Verificarea și selecția beneficiarilor În scopul verificării solicitărilor și implementării Programului, în cadrul MEAT/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului terțiar de credite. Formularele și documentația care intră în verificare în limita bugetului pot fi repartizate de către minister în ordinea RUE și în mod egal pentru verificare la MEAT și cele 9 agenții.6.1. (1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ și al eligibilității: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi decizie de respingere din Proiect.(2) Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului, precum și cele trimise pe adresa de corespondență. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă prin intermediul aplicației în front-office Scrisoare de solicitare clarificări. Clarificările solicitate se trimit în aplicația electronică de înscriere, în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.(3) Dacă în urma analizei documentației înscrise integral se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.(4) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri de implementare conduce, de asemenea, la respingerea proiectului.6.2. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații.6.3. Solicitantul se poate adresa MEEMA/AIMMAIPE de care aparține, prin intermediul aplicației electronice, formulând o contestație, în termen de 30 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2021.6.4. Contestația se formulează în scris și va cuprinde:– datele de identificare ale solicitantului;– obiectul contestației;– motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;– dovezile pe care se întemeiază;– semnătura reprezentantului legal. Contestația împotriva deciziei de respingere/recuperare se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanțare, efectuare plăți, raport de progres, monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 și 6.4, se adresează AIMMAIPE de care aparține aplicantul și se depune, cu semnătură electronică, în aplicația electronică de înscriere.6.5. Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMAIPE, formată din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.6.6. Termenul de soluționare este de 15 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin modulul "front office" al aplicației.6.7. (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera, după introducerea de către aplicant a oricărui cont bancar care aparține aplicantului, contractul de finanțare (Anexa nr. 2). Aplicanții vor intra în front-office, modulul "Contractare", vor completa contul IBAN al societății (cont curent sau cont de grant), vor descărca contractul de finanțare generat, contract pe care îl vor semna cu semnătură electronică, reîncărca și transmite în aplicație în maxim 5 zile de la data transmiterii deciziei de acceptare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declarați admiși vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finanțare, la instituția parteneră pentru care au optat în cererea de finanțare, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia. În cadrul prezentei măsuri aplicanții pot opta pentru instituția de credit parteneră o singură dată și nu pot schimba opțiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării măsurii.(2) MEAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente aplicanților declarați acceptați la finanțare.(3) În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEAT/AIMMAIPE constată că aplicanții nu depun documentele prevăzute la 6.7.(3), sau nu transmit contractul de finanțare semnat până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, aceștia vor primi decizie de respingere, transmisă automat de către aplicație, sau, după caz, este declanșată procedura de recuperare a ajutorului acordat împreună cu dobânzile aferente.(4) Ajutorul de stat acordat va fi recuperat, împreună cu dobânzile accesorii aferente, în cazul în care beneficiarul a plătit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 alin.(1).(5) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul sesiunii 2 aferente măsurii 1 vor fi verificate pe bază de eșantion de către reprezentanții MEAT/AIMMAIPE.(6) În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantionul prevăzut la art. 7 alin (2) din O.U.G. nr. 130/2020, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.(7) Toate plățile din cadrul prezentei măsuri se efectuează numai prin transfer bancar.6.8. Finanțarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenției de colaborare încheiată de minister cu instituția/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea programului, prin unitățile teritoriale ale acesteia, după primirea mesajului privind semnarea contractului de finanțare din partea AIMMAIPE și în contul deschis de beneficiar la instituția parteneră. Instituția financiară parteneră va vira sumele aprobate în conturile distincte deschise de beneficiari în termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor în contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă între Minister și beneficiar (care din ele este ultima), în baza contractelor de finanțare ale acestora semnate cu AIMMAIPE și va încărca în aplicație dovada plății;6.9. Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020, respectiv 4,8395 lei/1 euro.6.10. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.c) Transmiterea documentelor prin intermediul poștei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.7. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului și recuperarea ajutorului de stat7.1. Monitorizarea și controlul beneficiarilor programului se va face de către UIP din cadrul MEAT/AIMMAIPE.7.2. Reprezentanții MEAT/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunțat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului MEAT/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții MEAT/AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în contractul de finanțare (Anexa 2) sau în legislația măsurii, UIP din cadrul MEAT/AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat și va anunța MEAT că a fost declanșată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale ORDINULUI nr. 1.364 din 7 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și de către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovarea comerțului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.7.5. UIP din cadrul MEAT/AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare. Menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării se va verifica automat de către aplicația electronică prin interogarea bazei de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului/ Administrația Națională de Administrare Fiscala.7.6. În situația în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvență, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin schemă, cu accesorii calculate de la data acordării și până la rambursarea integrală a ajutorului de stat.8. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEAT și, în termen de 15 zile de la data adoptării, se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.8.2.1. MIPE, în calitatea de furnizor de ajutor de stat, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.8.2.2. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.8.3. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.8.4.1. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.8.4.2. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*1), toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național. *1) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor.8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul maxim.8.7. (1) Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.(2) Pentru realizarea acestei evidențe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului măsurii, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat.8.10. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MIPE prin AMPOC, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații de către MEAT/AIMMAIPE, în calitate de administratori ai măsurii de ajutor de stat.8.11. Ajutorul de stat va fi recuperat integral și în situația în care, ca urmare a verificărilor efectuate după semnarea contractelor de finanțare, se constată că beneficiarul nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este prevăzut în OUG 130/2020 și ghidul solicitantului.10. Confidențialitate10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul măsurii sunt confidențiale, membrii MEAT/AIMMAIPE și UIP având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.10.2. MEAT - prin direcția de specialitate și AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, CUI, suma și/sau scopul ajutorului de stat acordat, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).11. Informare și Publicitate11.1. Măsurile de informare și comunicare privind operațiunile finanțate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 și Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art. 3, art. 4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obținute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.11.2. Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.11.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință aplicarea unor corecții financiare.12. Precizări12.1. Prezenta procedură și anexele se vor aproba prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și se vor publica în Monitorul Oficial al României;12.2. Prevederile prezentei proceduri se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul MIPE nr. 690/1 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 654/1 iulie 2021.  +  Anexa nr. 1M6 la procedura programului
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 1 - creare profil
  Profilul Meu: Nume: ............... Prenume: ................... CNP: ............. BI/CI: ...... Serie: .......... Număr: ........... Țara: ......................... Județ/Echivalent: ......... Localitate: .......... Strada: .................... Nr: ...... Bloc/Scară/Apartament: ..... Cod poștal: .......... Telefon ................... Prin continuarea folosirii acestui site, declarați faptul că sunteți de acord ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicații Speciale și băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. Consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și pentru transmiterea datelor personale către partenerii indicați mai sus este acordat pentru scopul implementării schemelor de ajutor de stat. Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, și am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteți de acord cu cele de mai sus. Înscrie persoană juridică: Cod fiscal: ............. Data înființării: ............... Denumire: ............... Pași:1. Descarcă declarație Reprezentant/Împuternicit2. Semnează digital declarația descărcată3. Încarcă declarația semnată
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere - IMM cu zero angajați la
  31.12.2019
  Reprezentant legal: Nume și prenume ........................ CNP .................... Serie și număr CI ................. Adresa: ........................... Nume firmă: ....................... Cod unic de înregistrare: .................................. Formă juridică: ................... Categorie întreprindere în funcție de dimensiune: .......... Sediu social Județ: .................. Localitate: ............. Cod poștal: ............. Stradă: ................. Telefon: ................ Email: .................. Date suplimentare: Activitate principală a societății: ......................... Cod CAEN al activității principale: ......................... Dată înființare: .................. Număr Registrul Comerțului: .............. Numărul de angajați la 31.12.2019: ....... Valoare cifră de afaceri la 31.12.2019: ............ Sumă solicitată: ............. Indicatori de eligibilitate: Numărul de angajați la 31.12.2019 este egal cu 0. Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate Întreprinderea nu se află în dificultate. Asociați/acționari .................. Listă documente atașate cererii .............................Informații cerere Cod CAEN autorizat al activității pentru care se solicită AFN: ..................... Bancă parteneră: ..................... Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, ma angajez să:– voi menține activitatea cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;– voi utiliza micrograntul în scopul prevăzut de OUG nr. 130/2020, sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat; Prin semnarea fișierului generat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, întreprinderea pe care o reprezint:– nu este rezidentă în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile de pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste;– nu este controlată, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste, în funcție de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;– nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste și nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicții cooperatiste.
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere - PFA/II/IF/ONG cu activitate
  conform Anexa 1 din OUG 130/2020
  Reprezentant legal: Nume și prenume ........................ CNP .................... Serie și număr CI/BI .............. Adresa ..................................................... Date de identificare: Nume firmă: ............................ Cod unic de înregistrare: .............. Formă juridică: ........................ Categorie întreprindere în funcție de dimensiune: .......... Număr autorizare: ...................... Sediu social ........................... Județ: ................................. Localitate: ............................ Cod poștal: ............................ Stradă: ................................ Telefon: ............................... Email: ................................. Date suplimentare: Activitate principală a societății: ......................... Cod CAEN al activității principale: ......................... Dată înființare: .................. Sumă solicitată: .................. Indicatori de eligibilitate Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate Asociați/acționari ................. Listă documente atașate cererii .......................... Informații cerere: Cod CAEN autorizat al activității pentru care se solicită AFN: ................. Bancă parteneră: ............................... Locația implementării: ......................... Județ ....................... Localitate .................. Strada ...................... Număr ....... Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, mă angajez să:– Folosesc fondurile obținute numai în scopurile prevăzute de OUG 130/2020 sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor;– Voi menține activitatea cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant; Prin semnarea fișierului generat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că întreprinderea pe care o reprezint:– nu este rezidentă în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile de pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste;– nu este controlată, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste, în funcție de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;– nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste și nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicții cooperatiste.
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere - PFA/CMI, dacă au fost implicate
  în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților
  diagnosticați cu COVID-19
  Reprezentant legal: Nume și prenume: .......................... CNP: ................... Serie și număr CI/BI: .............. Adresa: ............................ Date de identificare: Nume firmă: ........................ Cod unic de înregistrare: .......... Formă juridică: .................... Număr autorizare: .................. Sediu social: ...................... Județ: ............................. Localitate: ........................ Cod poștal: ........................ Stradă: ............................ Telefon: ........................... Email: ............................. Date suplimentare: Activitate principală a societății: ......................... Cod CAEN al activității principale: ......................... Dată înființare: .................. Sumă solicitată: .................. Indicatori de eligibilitate: Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate Asociați/acționari: .......................... Listă documente atașate cererii: Cod CAEN autorizat al activității pentru care se solicită AFN: ............................ Bancă parteneră: ......................... Locația implementării: ................... Județ: ...................... Localitate: ................. Strada: ..................... Număr: .......... Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, mă angajez să:– folosesc fondurile obținute numai în scopurile prevăzute de OUG 130/2020 sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor,– voi menține activitatea cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant. Prin semnarea fișierului generat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că întreprinderea pe care o reprezint:– nu a beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020;– nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile din lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste;– nu este controlată, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste, în funcție de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;– nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste și nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicții cooperatiste.
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere - Profesii liberale cu activitate
  conform Anexa 1 din OUG 130/2020
  Reprezentant legal: Nume și prenume ......................... CNP ............... Serie și număr CI/BI ............ Adresa .......................... Date de identificare: Denumire: ....................... CUI/CIF: ........................ Formă juridică: ................. Categorie întreprindere în funcție de dimensiune: ............ Sediu social .................... Județ: .......................... Localitate: ..................... Cod poștal: ..................... Stradă: ......................... Telefon: ........................ Email: .......................... Date suplimentare: .............. Activitate principală: .......... Dată înființare: ................ Sumă solicitată: ................ Indicatori de eligibilitate Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate Asociați/acționari ........................ Listă documente atașate cererii ........... Informații cerere: Profesia liberală: ........................ Cod CAEN al activității pentru care se solicită AFN corespondent profesiei liberale: .................. Bancă parteneră: .......................... Locația implementării: .................... Județ ................... Localitate .............. Strada .................. Număr ................... Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, mă angajez să:– Folosesc fondurile obținute numai în scopurile prevăzute de OUG 130/2020 sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor;– Voi menține activitatea cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant; Prin semnarea fișierului generat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că întreprinderea pe care o reprezint:– nu este rezidentă în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile de pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste;– nu este controlată, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste, în funcție de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;– nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste și nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicții cooperatiste.
   +  Anexa nr. 2M1-6 la procedura programului
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ...... din ...........
  În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19, se încheie prezentul contract de finanțare între: Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului .................... denumita în continuare AIMMAIPE, cu sediul în ............, str. .......... nr. ....., sectorul ........, telefon ..............., fax ............., e-mail: ..............., reprezentată prin ordonator terțiar de credite, Director Executiv ................. și Coordonatorul Unității de Implementare a Proiectului (UIP) .........., în calitate de administrator de Program, și ................., cu sediul în .................., telefon .............., înregistrată sub nr. ............ la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. ..............., reprezentată legal prin ............., având funcția de ................, în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar. Precizări prealabile În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:– Termenul "an"/"zi" reprezintă an/ zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;– Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului;– Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare;– În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1) din procedura programului;– În același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8 la procedura programului), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.I. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de microgrant, în baza formularului electronic de înscriere și a documentației anexe, prin a doua sesiune a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile", denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) ................ în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID- 19, cu completările și modificările ulterioare.  +  Articolul 2 Beneficiarul poate primi micrograntul în valoare de maxim 2000 de euro la cursul de schimb Info Euro din luna Septembrie 2020, respectiv 9679 lei, în termenii și în condițiile stipulate în prezentul contract și în procedura programului, care constituie anexă la prezentul contract și care face parte integrantă din acesta.Valoarea contractului de finanțare este de 9679 lei, valoare aprobată în urma verificării administrative și de eligibilitate realizate de MEAT/AIMMAIPE.II. Durata contractului  +  Articolul 3 Contractul se încheie pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare. Prezentul contract intră în vigoare ............. (se completează automat în aplicație de către AIMMAIPE). Contractul se desfășoară pe parcursul a două perioade:– o perioadă de implementare de maxim 90 zile calculate din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligația efectuării cheltuielilor și încărcării în aplicație (în front office) a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres sub sancțiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil, sau după caz, a recuperării parțiale a ajutorului acordat.– o perioadă de 6 luni de menținere activității pe o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării. În situația în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvență, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program.– cele două perioade de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 1 an în care se desfășoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.  +  Articolul 4 Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor, a plăților prevăzute în procedura programului și de depunere a raportului de progres pentru toate activitățile este de ........................III. Finanțare  +  Articolul 5 În situația în care fondurile acordate beneficiarilor rămân neutilizate în termen de 90 de zile de la virarea sumelor, suma rămasă neconsumată va fi returnată administratorului de schemă în termen de 10 zile de la depunerea raportului de progres.IV. Modalitățile de plată  +  Articolul 6 Beneficiarii programului vor deschide conturi curente distincte la instituția de credit parteneră la care au optat în formularul electronic de înscriere. Sumele reprezentând micrograntul vor fi transferate în contul beneficiarului în urma semnării de ambele părți a contractului de finanțare de către banca parteneră.  +  Articolul 7 Plățile efectuate înaintea intrării în vigoare a prezentului contract nu sunt eligibile. Pentru verificarea utilizării fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute în OUG 130/2020, beneficiarul va încărca în aplicație toate sumele plătite și documentele justificative aferente acestora.V. Drepturi și obligații  +  Articolul 8 Administratorul de Program:a) va asigura finanțarea proiectului în condițiile contractului și în limita fondurilor aprobate pentru Măsură, cuprinse în bugetul acesteia;b) nu poate acorda plata ajutorului de stat parțială;c) va recupera ajutorul de stat în situația constatării nerespectării prevederilor legislative ale măsurii;d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul contract și în schema de ajutor de stat pe o perioadă 6 luni, începând cu data acordării micrograntului. Reprezentanții MEAT/AIMMAIPE ............. și reprezentanții instituției partenere au dreptul să verifice anunțat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul Măsurii.  +  Articolul 9 Beneficiarul:a) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislația măsurii. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața autorității finanțatoare a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" pentru implementarea proiectului său.b) este obligat să mențină activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea micrograntului, să respecte prevederile prezentului contract de finanțare precum și cele ale schemei de ajutor de stat.c) este obligat să pună la dispoziția MEAT/AIMMAIPE toate documentele solicitate care dovedesc respectarea legislației măsurii. Administratorul de Program poate cere oricând informații și documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;d) trebuie să deschidă cont curent distinct la instituția de credit parteneră.VI. Răspunderea contractuală  +  Articolul 10 Administratorul de Măsură nu răspunde, în nicio situație și pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziționate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului și nici nu poate accepta vreo pretenție de compensare sau cerere de plată legate de aceste situații.  +  Articolul 11 În cazul în care prin bugetul măsurii nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 12 Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către beneficiar, angajații acestuia, ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 13 În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții MEAT/ AIMMAIPE/instituției partenere, sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține micrograntul ori au schimbat destinația micrograntului, aceștia au obligația de a rambursa sumele primite, cu dobânzile aferente, calculate la data constatării.  +  Articolul 14 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului și succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program și succesorilor acestuia.VII. Conflict de interese  +  Articolul 15 Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul de Program despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MEAT și/sau AIMMAIPE poate refuza plata micrograntului în situația identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia.VIII. Clauza de confidențialitate  +  Articolul 16 În înțelesul prezentului contract, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.  +  Articolul 17 Părțile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului și să nu utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.  +  Articolul 18 Părțile convin că termenele și clauzele prezentului contract sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.IX. Modificarea contractului  +  Articolul 19 Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional, semnat de ambele părți, care face parte integrantă din contract.  +  Articolul 20 Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.X. Încetarea contractului  +  Articolul 21 Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.  +  Articolul 22 Contractul poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului de Măsură, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensație și fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin Contract sau în legislația măsurii.b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciara sau faliment sau își suspendă activitatea la ONRC, în această situație beneficiarul fiind obligat să înștiințeze MEAT/AIMMAIPE în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariției situațiilor inserate.c) a făcut declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;  +  Articolul 23(1) Rezilierea contractului din motive precizate la art. 22 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe nerambursabile în cadrul oricărui Program administrat de MEAT/AIMMAIPE, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condițiilor care au condus la încetarea contractului și la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plății până la data recuperării sau a rambursării.(2) Contractul poate fi reziliat și micrograntul acordat va fi recuperat și în cazul în care beneficiarul nu creează și menține activitatea pentru care a primit accept la finanțare, obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, așa cum este stabilită la art. 3.XI. Cesiune  +  Articolul 24 Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.XII. Rezolvarea și soluționarea litigiilor  +  Articolul 25 Prezentul contract se supune legislației românești.  +  Articolul 26 Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.XIII. Forța majoră sau situații de urgență  +  Articolul 27 Forța majoră sau situațiile de urgență exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.  +  Articolul 28 Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.  +  Articolul 29 Cazurile de forță majoră vor fi certificate de către Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în condițiile legii.  +  Articolul 30 Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.XIV. Dispoziții finale  +  Articolul 31 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.  +  Articolul 32 Prezentul contract se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul de aprobare nr. 690/1 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 654/1 iulie 2021 al schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19. Prezentul contract face parte integrantă și este Anexă la procedura de implementare a măsurii. Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părți, având aceeași valoare pentru fiecare.
  Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului,....................................Beneficiar,....................................................
  Ordonator principal de credite/Ordonator terțiar de credite,....................................(semnătură electronică)Reprezentant legal/funcția,...........................................(semnătura electronică)
  Control financiar preventiv propriu,.........................................................(semnătură electronică)
  Compartiment economic, juridic resurse umane și administrativ,..........................................................(semnătura electronică)
   +  Anexa nr. 3M1-6 la procedura programului
  ADEVERINȚĂ
  PFA/CMI implicate în transportul, echiparea,
  evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților
  diagnosticați cu COVID-19
  Se adeverește prin prezenta faptul că PFA/CMI ......................... a fost /este implicat în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19. Se eliberează prezenta adeverință pentru a servi la înscrierea PFA/CMI ................... în cadrul măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Prezenta adeverință a fost emisă de către unitatea sanitară unde a fost prestat serviciul/Direcția de Sănătate Publică Județeană/CMI ............. și este semnată de către Managerul Unității sanitare/Reprezentant DSP/Reprezentant CMI. MANAGER/Reprezentant DSP/Reprezentant CMI Data .................... Semnătura ..........
   +  Anexa nr. 4M1-6 la procedura programului
  Lista Agențiilor pentru IMM, Atragere de investiții și Promovare a Exportului
  (AIMMAIPE)
  Nr. crt.AIMMAIPE(Județe arondate)ADRESATELEFON/FAX/E-MAIL
  1BRAȘOVBrașovCovasnaSibiuStr. Turnului nr. 5, Clădirea AJOFM, et. 1, Brașov, C.P. 500152Callcenter: 02190590268-548.018 tel.0268-548.017 faxwww.economie.gov.roagentia.brasov@imm.gov.ro
  2CLUJ-NAPOCABihorBistrița NăsăudClujMaramureșSatu MareSălajStr. Horea, nr. 3, et. 3, Cluj-Napoca, C.P. 400174Callcenter: 02190590264-487.224 tel.0264-487.244 faxwww.economie.gov.roagentia.cluj@imm.gov.ro
  3CONSTANȚABrăilaBuzăuConstanțaGalațiTulceaVranceaBd. Tomis, nr. 79-81, et. 3, Constanța, C.P. 900669Callcenter: 02190590241-661.253 tel.0241-661.254 faxwww.economie.gov.roagentia.constanta@imm.gov.ro
  4CRAIOVADoljGorjMehedințiOltVâlceaStr. Ștefan cel Mare nr. 12, et. 3, Craiova, C.P. 200130Callcenter: 02190590251-510.785 tel./faxwww.economie.gov.roagentia.craiova@imm.gov.ro
  5.IAȘIBacăuBotoșaniIașiNeamțSuceavaVasluiStr. Doamna Elena, nr. 61A, et. 2, Iași, C.P. 700398Callcenter: 02190590232-261.101 tel./fax0232-240.213 tel.www.economie.gov.roagentia.iasi@imm.gov.ro
  6.PLOIEȘTIArgeșCălărașiDâmbovițaGiurgiuIalomițaPrahovaTeleormanBd. Republicii, nr. 12, Bl. 33, B1- B2, Ploiești, C.P. 100066Callcenter: 02190590244-522.085 tel.0244-544.054 faxwww.economie.gov.roagentia.ploiesti@imm.gov.ro
  7.TÂRGU MUREȘAlbaHarghitaMureșStr. Gheorghe Doja, nr. 25, Târgu Mureș, C.P. 540342Callcenter: 02190590265-311.660 tel.0265-260.818 faxwww.economie.gov.roagentia.targumures@imm.gov.ro
  8.TIMIȘOARAAradCaraș-SeverinHunedoaraTimișBd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timișoara, C.P. 300575Callcenter: 02190590256-292.739 tel.0256-292.767 faxwww.economie.gov.roagentia.timisoara@imm.gov.ro
  9.BUCUREȘTIBucureștiIlfovStr. Poterași, nr. 11, sector 4, București, C.P. 040263Callcenter: 02190590374-490.686 tel.0374-092.945 faxwww.economie.gov.roagentia.bucuresti@imm.gov.ro
   +  Anexa nr. 5M1-6 la procedura programului
  DECLARAȚIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
  I. Datele de identificare ale întreprinderii Denumirea întreprinderii ................... Adresa sediului social ..................... Cod unic de înregistrare ................... Numele și funcția .......................... (Președintele Consiliului de Administrație, Director general sau echivalent)II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără anexa nr. 6 - la procedură. [ ] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație. [ ] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societății este parteneră sau legată) *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  Exercițiul financiar de referință*2)
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii Euro)Active totale(mii lei/mii Euro)
  *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați, respectiv pentru anul 2020, dacă societatea este parteneră sau legată.
  Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).[ ] Nu
  [ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)
  Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele ............................ Funcția: .......................... Semnătura ......................... Data semnării: ....................
   +  Anexa nr. 6M 1-6 la procedura programului
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință – anul 2020
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii Euro)Total active(mii lei/mii Euro)
  1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*2))
  2. Datele cumulate*1) în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există) – dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)
  TOTAL
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere. *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.  +  Secţiunea A
  ÎNTREPRINDERI PARTENERE
  Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminare Tabelul A.1
  Întreprinderea parteneră- Date de identificareNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii Euro)Active totale(mii lei/mii Euro)
  Numele sau denumirea întreprinderiiAdresa sediului socialCod unic de înregistrateNumele și prenumele Președintelui Consiliului de administrație, Director General sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Total
  NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

  FIȘA DE PARTENERIAT
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ....................... Adresa sediului social ......................... Codul unic de înregistrare ..................... Numele, prenumele și funcția ................... Președintelui Consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință – anul 2020
  Numărul mediu anual de salariați*1)Cifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii Euro)Active totale*2)(mii lei/mii Euro)
  Total
  *1) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră .................................................................... .................................................................... Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) .................................................................... ....................................................................b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2. Tabelul de parteneriat - A.2
  ProcentNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii Euro)Active totale*3)(mii lei/mii Euro)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
   +  Secţiunea B
  ÎNTREPRINDERI LEGATE
  1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4). *4) Definiția întreprinderii legate din Ordonanța de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariați*5)Cifră de afaceri anuală netă(mii lei/mii Euro)Active totale(mii lei/mii Euro)
  Total
  *5) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată(denumire/date de identificare)Adresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2
  Întreprinderea numărul:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii Euro)Active totale(mii lei/mii Euro)
  1. *)
  2. *)
  3. *)
  4. *)
  5. *)
  Total
  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
  NOTĂ Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
  Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*6 *6) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele ........................ Funcția: ...................... Semnătura ..................... Data semnării: ................
  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. ........ din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
  incluse în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ........................................ Adresa sediului social ........................................ Codul unic de înregistrare ........................................ Numele, prenumele și funcția ........................................ Președintelui consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință – 2020
  Numărul mediu anual de salariați*7)Cifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii Euro)Active totale(mii lei/mii Euro)
  Total
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A.
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8) *8) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele ....................... Funcția: ..................... Semnătura .................... Data semnării: ...............
   +  Anexa nr. 7M 1-6 la procedura programului
  Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ........, nr. .........., eliberat de .......... la data de ............, cu domiciliul în localitatea ..................., str. ............. nr. ..... bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/județul ........, în calitate de reprezentant legal al ....................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Declar pe propria răspundere că activitățile pentru care solicit finanțarea prin prezenta măsură NU fac obiectul altui ajutor de stat.B. Declar pe propria răspundere că [ ] NU am beneficiat de ajutor de stat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană [ ] Am beneficiat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat:
  Nr. Crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statFurnizorul ajutorului de statActul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat
  TOTAL
  Semnătura electronică a solicitantului
   +  Anexa nr. 8M1-6 la procedura programului
  RAPORTUL DE PROGRES al solicitantului .................
  Perioada de raportare: .................... [ATENȚIE: Raportul de Progres va avea ca referință perioada de la începutul implementării proiectului, până la finalul perioadei de raportare curente, astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.]I. Prezentare generală
  Contract de finanțare
  Locații de implementare ale proiectului
  Regiunea de dezvoltare
  Data de începere a perioadei de implementare
  Data de finalizare a perioadei de implementare
  II. Detalii despre beneficiar
  Beneficiar
  CUI/Cod fiscal
  Adresa/sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)
  Telefon
  Email
  Reprezentant legal
  Suma totală acordată în cadrul măsurii 1
  III. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19
  Denumire achizițieNr. contract furnizare(Lei)Nr. facturăData facturăValoare totală Fără TVAValoare totală cu TVANr. Ordinului de plată
  TOTAL
  Suma rămasă neutilizată în valoare de ......... lei, va fi returnată furnizorului de ajutor de stat în termen de maxim 10 zile de la data prezentului raport.
   +  Anexa nr. 9M 1-6 la procedura programului
  ÎMPUTERNICIRE
  Subsemnatul ................, legitimat prin BI/CI seria ........ nr. .............., având funcția de .............., reprezentant legal al ..............., CUI ..............., cu sediul în ..................., împuternicesc pe Dl/Dna .................., să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acțiunile necesare implementării măsurilor instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Împuternicitul va întreprinde toate acțiunile și va semna toate documentele necesare entității juridice ................. în implementarea măsurilor de sprijin, în numele și pentru Reprezentantul legal. REPREZENTANT LEGAL AL .................. Nume Prenume ........................... Data .............. Semnătura ...............
  -----