HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 14 octombrie 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.054/2021 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 15 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.054/2021 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 4 octombrie 2021, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de 34.752 mii lei la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.02 «Sprijin financiar pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român», pentru plata premiilor sportivilor, antrenorilor, comisiilor și colectivelor tehnice prevăzute de Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Se autorizează Ministerul Finanțelor, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 și 2 în structura bugetului de stat și volumul și structura bugetului Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Kacsó-Doboly Izabella-Mária,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 14 octombrie 2021.Nr. 1.123.-----