ORDIN nr. M.205 din 6 octombrie 2021pentru modificarea și completarea Condițiilor și criteriilor de recrutare a candidaților la profesia militară, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021    Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. c^1), e), g) și k), ale art. 38 alin. 1 lit. e), ale art. 40 alin. 1 lit. b), c), e) și g) și ale art. 100 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul ICondițiile și criteriile de recrutare a candidaților la profesia militară, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) să fie declarat «Admis»/«Apt» la probele de selecție prevăzute la art. 23 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin;2. La articolul 2, litera h) se abrogă. 3. La articolul 4 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f) să aibă cel puțin 3 ani de experiență în domeniul studiilor prevăzute la lit. c) - candidații care provin din rândul personalului celorlalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, personalului militar în rezervă sau al persoanelor fără pregătire militară anterioară.4. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă. 5. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Prevederile alin. (3) lit. e) și f) nu sunt aplicabile candidaților care optează pentru serviciul «muzici militare6. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) să fie absolvenți cel puțin ai primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  +  Articolul IIInstrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) structurile stabilite prin dispoziția șefului Statului Major al Apărării prevăzută la art. 2 alin. (3) - pentru candidații la profesia militară în cadrul forțelor pentru operații speciale;2. La articolul 4, alineatul (1) se abrogă. 3. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Candidații sau părinții ori tutorii legali ai candidaților minori pot solicita, în perioadele stabilite prin graficele activităților de recrutare și selecție, înscrierea la concurs pentru admitere la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate sau în învățământul liceal militar, prin una dintre următoarele modalități:4. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1Candidații care optează pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist pot solicita înscrierea la biroul informare-recrutare al centrului militar zonal/județean/de sector în a cărui rază de responsabilitate domiciliază, prin una dintre următoarele modalități:a) completarea și depunerea fișei de contact la sediul biroului informare-recrutare;b) transmiterea fișei de contact, prin servicii poștale cu notă de inventar și confirmare de primire, la biroul informare-recrutare;c) transmiterea fișei de contact prin poșta electronică, la adresa de e-mail a biroului informare-recrutare.5. La articolul 20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Dosarele prevăzute la alin. (3) se înaintează de către birourile informare-recrutare, în termenele-limită de finalizare a acestora prevăzute la art. 19, Direcției generale management resurse umane, pentru avizare.6. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) La concursurile de admitere pentru programele de studii organizate și desfășurate de către unități/instituții de învățământ din afara Ministerului Apărării Naționale, pentru nevoi ale acestui minister, și la învățământul liceal militar, participă numai candidații declarați «Admis»/«Apt» la selecție.(2) Candidații la programele de studii universitare sau postliceale militare ori la cursuri de formare organizate și desfășurate de către unitățile/instituțiile de învățământ militar, respectiv de către instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, declarați «Admis» la evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice, interviul de evaluare finală și evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, pot participa la concursurile de admitere.(3) Dosarele candidaților prevăzuți la alin. (2), după ce au fost întocmite și verificate, sunt trimise de către birourile informare-recrutare la unitățile/instituțiile de învățământ militar sau instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, în perioadele stabilite prin graficele activităților de recrutare și selecție, conform primei opțiuni din cererea de înscriere, fără să conțină documentele privind rezultatele la examinarea medicală și, după caz, la examinarea medicală specifică.(4) Pentru situațiile în care evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice, interviul de evaluare finală și evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale se organizează și se desfășoară potrivit art. 3 alin. (3) la unitățile/instituțiile de învățământ militar, birourile informare-recrutare transmit dosarele de candidat la structurile de învățământ postliceal sau superior, fără să conțină adeverințele care certifică participarea la selecție și în care se consemnează rezultatele finale la evaluările respective.(5) Candidații prevăzuți la alin. (2) sunt planificați de către structurile de formare profesională inițială pentru susținerea examinării medicale și, după caz, examinării medicale specifice, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, până la ocuparea locurilor prevăzute în Planul de școlarizare menționat la art. 5 alin. (1) lit. b).(6) Unitățile/Instituțiile de învățământ militar sau instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale ierarhizează candidații, în ordine descrescătoare, potrivit mediei de admitere prevăzute în metodologia proprie sau în regulamentul propriu de organizare și desfășurare a admiterii.(7) Ierarhizarea și planificarea la examinarea medicală, respectiv la examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, în situația susținerii unei astfel de examinări și/sau evaluări, se afișează pe pagina de internet a unității/instituției de învățământ militar sau instituției de formare continuă nonuniversitară, după caz; în situațiile prevăzute la alin. (4) se afișează și planificarea la celelalte probe de selecție.(8) Examinarea medicală, respectiv examinarea medicală specifică se organizează și se desfășoară astfel încât să se asigure prezentarea la unitățile/instituțiile de învățământ militar sau instituțiile de formare continuă nonuniversitară a candidaților declarați «Admis»/«Apt» la selecție, până la începerea anului școlar, universitar sau a cursului de formare, după caz.7. La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Examinarea medicală se efectuează în unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, conform metodologiei aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naționale.(2) La examinarea medicală participă doar candidații declarați «Admis» în urma evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și interviului de evaluare finală.8. La articolul 29, partea introductivă a alineatului (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale transmit documentele rezultate în urma efectuării examinării medicale la structurile care au solicitat această examinare, prin serviciul specializat de transport al corespondenței clasificate, astfel:9. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Rezultatul prevăzut în fișa de examinare medicală are o valabilitate de 12 luni de la data închiderii acesteia.10. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Structurile care efectuează examinările/evaluările prevăzute la alin. (1) și (2) eliberează în scris avize prin care declară candidații examinați/evaluați ca fiind «Apt» sau «Inapt», respectiv «Admis» sau «Neadmis», pe care le transmit structurilor care au solicitat examinările/evaluările în termen de două zile lucrătoare de la finalizare.11. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Structurile care au solicitat efectuarea probelor de selecție adaugă în dosarul de candidat documentele rezultate în urma finalizării selecției, pe măsura obținerii lor.(2) Perioadele de desfășurare și modalitatea de planificare a candidaților pentru efectuarea examinării medicale specifice și/sau evaluărilor psihologice a aptitudinilor speciale se stabilesc de către structurile care au solicitat efectuarea selecției, împreună cu structurile militare specificate la art. 31 alin. (1) și (2).(3) Examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale ale candidaților care provin din rândul elevilor unităților de învățământ liceal militar se efectuează în perioada ianuarie-martie, prin grija unităților de învățământ liceal militar.12. Articolul 38 se abrogă.  +  Articolul IIIPrevederile art. I pct. 3 se aplică începând cu recrutarea candidaților pentru ocuparea locurilor prevăzute în Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul universitar/școlar/de instruire 2022-2023.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă capitolul II - Recrutarea soldaților și gradaților voluntari din Instrucțiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Nicolae-Ionel Ciucă
    București, 6 octombrie 2021.Nr. M.205.----