ORDIN nr. 263 din 7 octombrie 2021pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole"
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 213.108 din 7.10.2021, întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul național de dezvoltare rurală, și Avizul Consiliului Concurenței nr. 11.522 din 6.10.2021,ținând seama de prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;– Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;– Programului Național de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 17 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Obiectivele schemei sunt:– diversificarea economiei rurale și crearea de alternative ocupaționale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural, conform fișelor tehnice ale submăsurilor 6.2 și 6.4;– încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de producție;– digitalizarea activităților din mediul rural;– încurajarea acțiunilor de protecție a mediului;– absorbția de forță de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură;– eradicarea sărăciei și dezvoltarea economică a zonelor rurale.3. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI) se acordă sprijin, în baza Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, cu contribuție directă la redresarea economică rezilientă, durabilă și digitală care contracarează în același timp efectele crizei provocate de COVID-19 asupra dezvoltării rurale, prin prioritizarea activităților de digitalizare la nivelul afacerilor, activităților de protecția mediului, precum și a serviciilor medicale.4. La articolul 7 alineatul (2) litera f), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) activitățile de formare în vederea sporirii și îmbunătățirii calificării resurselor umane. În conformitate cu jurisprudența și practica decizională a Comisiei și astfel cum s-a explicat în Comunicarea privind noțiunea de ajutor de stat^1 și Comunicarea privind SIEG^2, învățământul public organizat din cadrul sistemului național de învățământ, cu finanțare predominant sau integral publică, și controlat de către stat este considerat activitate neeconomică;5. La articolul 7 alineatul (2) litera f) punctul (i), nota ^1 se modifică și va avea următorul cuprins:^1 Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01).6. La articolul 7 alineatul (2) litera f) punctul (i), după nota^1 se introduce o nouă notă, nota ^2, cu următorul cuprins:^2 Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 8 din 11 ianuarie 2012.7. La articolul 8 alineatul (1) litera a), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) activități turistice - structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local;8. La articolul 8 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) activități turistice - modernizarea/extinderea/dotarea agropensiunilor, înființarea/modernizarea/extinderea/dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local;9. La articolul 9 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre;10. La articolul 9 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:v) EURI - Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene, conform Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020.11. La articolul 9 alineatul (2), după litera l) se introduc patru noi litere, literele m)-p), cu următorul cuprins: m) Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;n) Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;o) Programul Național de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;p) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin prezenta schemă este de aproximativ 2.692 pentru acțiunile aferente sm 6.2, respectiv de aproximativ 1.332 pentru acțiunile aferente sm 6.4.13. La articolul 17 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.14. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) sediul social al solicitantului și punctul de lucru unde se implementează proiectul finanțat din fonduri publice trebuie să fie situate în spațiul rural;15. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Principiile de selecție pentru sm 6.2 sunt:a) principiul diversificării activității agricole a fermierilor/ membrilor gospodăriei agricole către activități nonagricole;b) principiul prioritizării activităților de producție;c) principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare);d) principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității;e) principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului;f) principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării/modernizării/extinderii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri) și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat;g) principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014-2020 prin PNDR (sm 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2).16. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Principiile de selecție pentru sm 6.4 sunt:a) principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole;b) principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare);c) principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității;d) principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului;e) principiul prioritizării activităților de producție;f) principiul stimulării activităților turistice și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat;g) principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management al firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;h) principiul accesului la finanțare - în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014-2020 prin PNDR (sm 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2);i) principiul maturității proiectului - în sensul documentației pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, adusă la depunerea cererii de finanțare.17. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) În cadrul sm 6.4 sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:a) extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor;b) înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;c) înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;d) construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;e) achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și echipamente noi;f) investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.18. La articolul 26, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri.19. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Investiția realizată în condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis, precum și activitatea sau întreprinderea nou-înființată trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul finalizării/ultimei plăți aferente proiectului de investiții. Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025.20. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Administratorul/Furnizorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, inclusiv în declarația pe propria răspundere, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului ori ale autorităților locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalent în lei, și că se respectă toate condițiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.21. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul maxim al sprijinului este de:– 70.000 euro/proiect în cazul activităților productive;– 50.000 euro/proiect în cazul altor activități neagricole.22. La articolul 31, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Intensitatea prevăzută la alin. (4) se poate majora la 90% pentru solicitanții care desfășoară activități de producție.23. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Prezenta schemă se va aplica până la 31 decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii, potrivit regulamentelor Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, pentru perioada post 2014-2020. Plățile se vor efectua până la data de 31 decembrie 2025.24. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Bugetul schemei este de 428.027.422 euro contribuție publică, în limita alocării din cadrul PNDR a acestor submăsuri. Bugetul total este constituit din 150.000.000 euro EURI, fără contribuție din fonduri naționale, și 240.684.827 euro FEADR, la care se adaugă 37.342.595 euro fonduri naționale.25. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, respectiv rata dobânzii publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcției generale concurență a Comisiei Europene.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Nechita-Adrian Oros
    București, 7 octombrie 2021.Nr. 263.----