NORME METODOLOGICE din 4 octombrie 2021de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 4 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 968 din 11 octombrie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie  +  Articolul 1Consumatorii vulnerabili de energie beneficiază pe perioada sezonului rece de ajutoarele pentru încălzire prevăzute la art. 6 alin. (2) și de suplimentul pentru energie prevăzut la art. 25 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, denumită în continuare lege, pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței.  +  Articolul 2(1) Ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.(2) Pentru ajutoarele pentru încălzire prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din lege, formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b)-d), precum și pentru suplimentul de energie, formularele de cerere și declarație sunt puse la dispoziția solicitanților direct de către primării.(3) Furnizorii prevăzuți la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, și anume consumatorilor individuali și asociațiilor de proprietari/locatari.(4) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere prevăzut la art. 14 alin. (2) din lege va fi pus la dispoziția solicitanților și în format electronic, pe site-ul autorității administrației publice locale, precum și pe site-urile agențiilor județene pentru plăti și inspecție socială, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale.(5) Pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, autoritățile administrației publice locale vor asigura consilierea și sprijinul necesar completării formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere.(6) În situația în care solicitantul este beneficiar de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și solicită unul dintre ajutoarele prevăzute la art. 1, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a) la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.(7) În situația prevăzută la alin. (6), la stabilirea dreptului la ajutoarele prevăzute la art. 1 se iau în considerare documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei.  +  Articolul 3(1) Pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie prevăzute la art. 1, consumatorii vulnerabili de energie depun individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari cererile și declarațiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 2, la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei/cărui rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, denumită în continuare locuință. (2) Cererile și declarațiile pe propria răspundere pot fi depuse letric sau, în situația în care autoritățile administrației publice locale au dezvoltate sisteme electronice de primire și prelucrare a solicitărilor de acordare a drepturilor, cererile și declarațiile pe propria răspundere, precum și documentele doveditoare pot fi transmise electronic de către solicitanți, prin poșta electronică sau alte mijloace puse la dispoziție de autoritatea administrației publice locale.  +  Articolul 4(1) Ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1 se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, prin compensarea procentuală a cheltuielilor de încălzire, aplicată la valorile de referință prevăzute la art. 7 alin. (3) și (4) din lege, în limitele stabilite la art. 7 alin. (1) din lege.(2) Venitul mediu net lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure este cel definit la art. 3 alin. (1) lit. n) din lege.(3) În situația în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului mediu net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.(4) În cererea și declarația pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire și al suplimentului pentru energie prevăzute la art. 1 are obligația de a menționa componența familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client și locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligația de a completa numărul de camere ale locuinței.(5) Lista prevăzută la alin. (4) este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Pe baza datelor cuprinse în cererea și declarația pe propria răspundere, a actelor doveditoare, precum și a informațiilor sau, după caz, a documentelor obținute potrivit art. 14 alin. (5) din lege, primarul stabilește dreptul la ajutoarele pentru încălzire și la suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1, prin dispoziție scrisă. Dispoziția se emite potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din lege. În cazul în care prin aceeași dispoziție se stabilesc drepturi pentru mai multe persoane, acestea se cuprind într-un tabel în anexa la dispoziția respectivă.(2) În cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrică, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reședința titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (7) din lege.(3) Ancheta socială se realizează de către serviciul public de asistență socială organizat potrivit art. 113 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (7) din lege. Modelul anchetei sociale este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date și capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituții în format electronic, documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate de către serviciul public de asistență socială direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, responsabilă de colectarea și gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege. Lista documentelor va fi adusă la cunoștința solicitanților prin afișare la sediul primăriei și prin afișare pe pagina de internet a acesteia. Transferul de date se realizează cu respectarea Regulamentului UE nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) .(5) În funcție de tipul ajutorului acordat, dispoziția primarului se emite în condițiile art. 17 alin. (5) și (6) din lege.(6) Pentru familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, dispoziția prevăzută la alin. (1) se emite pentru perioada rămasă până la sfârșitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (8) din lege.(7) Pentru familiile și persoanele singure care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1, primarii comunică solicitanților dispoziția motivată privind respingerea cererii.(8) Dispozițiile primarului prevăzute la alin. (1) și (5) se comunică titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociațiile de proprietari/locatari. Prealabil comunicării către persoanele cărora se adresează, dispozițiile respective se comunică prefectului, potrivit prevederilor art. 199 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea dispozițiilor se poate face de pe adresa oficială de poștă electronică a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.(9) În aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (4) din lege, principalele documentele solicitate de primar sunt următoarele:a) copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie;b) copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale;c) copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința, dacă persoana singură nu este înregistrată în evidențele primăriei;d) copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.(10) Pentru obținerea informațiilor privind veniturile realizate de persoana singură sau membrii familiei, autoritatea administrației publice locale poate încheia protocoale cu alte autorități sau instituții, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.  +  Articolul 6(1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din lege.(2) În situația prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispoziții pe care le transmit titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1 în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din lege.  +  Articolul 7(1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) și (4) din lege, primarii au obligația de a transmite agențiilor teritoriale, furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale/energie electrică și asociațiilor de proprietari/locatari situațiile centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1, numărul dispoziției prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată în condițiile art. 7 din lege, precum și denumirea și datele de identificare ale furnizorului, respectiv codul clientului, în scris și în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3.(2) Situațiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece.  +  Articolul 8(1) Autoritățile administrației publice locale, în baza art. 9 alin. (1) din lege, pot acorda din bugetele proprii ajutoare după cum urmează:a) ajutoare pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe nu se încadrează în definiția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f) din lege;b) ajutoare pentru acoperirea integrală sau parțială a coteipărți din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spațiilor aflate în proprietate indiviză, pentru familiile și persoanele singure aflate în situația prevăzută la art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) sprijin prin programe de certificare și audit energetic al clădirilor cu destinație de locuințe pentru consumatorii vulnerabili, potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.(2) În situația în care autoritățile administrației publice locale acordă din bugetele locale ajutoarele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), cuantumul acestora va fi cuprins în factura transmisă de furnizor beneficiarului.  +  Capitolul II Stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței  +  Secţiunea 1 Ajutorul pentru energie termică  +  Articolul 9Ajutorul pentru energie termică se acordă prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în condițiile art. 7 alin. (1) și (5) din lege, numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinței și nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere.  +  Articolul 10Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din lege, cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:Ajutor efectiv = Cps x Cid x PL,unde:– Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 7 din lege din bugetul de stat;– Cid reprezintă consumul defalcat de asociația de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, măsurat în gigacalorii;– PL reprezintă prețul local pentru populație pentru energia termică furnizată și facturată populației prin sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 11(1) Ajutorul pentru energie termică calculat potrivit art. 10 nu poate depăși, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul lunar stabilit de către primar în condițiile art. 7 alin. (1)-(3) din lege.(2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:Ajutor maxim lunar = Cps x CLmed x PL,unde:– Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege din bugetul de stat;– CLmed reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament, prevăzut în anexa nr. 1 la lege și în funcție de zona de temperatură, prevăzută în anexa nr. 2 la lege;– PL reprezintă prețul local pentru populație pentru energia termică furnizată și facturată populației prin sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 12(1) Lunar, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1) din lege, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică.(2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înțelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat.(3) În situația în care la branșamentul unde se realizează citirea sunt racordați mai mulți titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face potrivit Hotărârii Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.(4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(5) În situația asociațiilor de proprietari/locatari în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică furnizată în sistem centralizat pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizați de către autoritățile de reglementare, citirea și repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în condițiile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, de asociațiile de proprietari/locatari cu acești prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de lege.  +  Articolul 13(1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 12 alin. (4), asociația de proprietari/locatari defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali.(2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și al secretarului de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.(3) Atât consumul general de energie termică, cât și cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii.(4) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din lege, asociația de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termică situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței.(5) Situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 14Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 13, furnizorul calculează cuantumul ajutorului pentru energie termică astfel:a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 10, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2);b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 11 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului stabilit de primar.  +  Articolul 15(1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar asociațiilor de proprietari/locatari, precum și consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentând consumul de energie termică, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) și (4) din lege, în care se evidențiază ajutorul pentru energie termică calculat în condițiile art. 14.(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmește borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică și cuantumul acestuia pentru perioada de referință, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 16(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 15 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmește de furnizor în 3 exemplare și se transmite primarilor pentru certificare.(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică și transmit un exemplar agențiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie termică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.  +  Secţiunea a 2-a Ajutorul pentru gaze naturale  +  Articolul 17În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) și (4) din lege, primarii au obligația de a transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie și cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit în condițiile art. 7 din lege, în scris și în format electronic.  +  Articolul 18(1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale, acesta fiind cel stabilit în baza indexului contorului.(2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înțelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura.(3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 19(1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 18 alin. (3), asociația de proprietari/locatari defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru gaze naturale.(2) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din lege, asociația de proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale.(3) Situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.(4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabilește cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului.(5) În situația în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4), însumat pe această perioadă, nu poate depăși cuantumul însumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispoziția primarului pentru aceeași perioadă.  +  Articolul 20(1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociațiilor de proprietari/locatari, precum și consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentând consumul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) și (4) din lege, în care se evidențiază ajutorul pentru gaze naturale calculat în condițiile art. 19 alin. (4) și (5).(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmește borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 21(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 20 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmește de furnizor în 3 exemplare și se transmite primarilor pentru certificare.(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică și transmit un exemplar agențiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru gaze naturale. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.  +  Secţiunea a 3-a Ajutorul pentru energie electrică  +  Articolul 22(1) Pentru acordarea ajutorului pentru energie electrică primarii au obligația de a transmite furnizorilor și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie și cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică stabilit în condițiile art. 7 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din lege.(2) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie electrică împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie electrică, acesta fiind cel stabilit în baza indexului contorului.(3) Prin consumul general de energie electrică prevăzut la alin. (2) se înțelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura.(4) La stabilirea consumului general de energie electrică prevăzut la alin. (2) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.(5) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la alin. (4), asociația de proprietari/locatari defalcă consumul general de energie electrică pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie electrică.(6) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din lege, asociația de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie electrică situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru energie electrică.(7) Situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie electrică se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 23(1) Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 22 alin. (7), furnizorul stabilește cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului.(2) În situația în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de energie electrică conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (1), însumat pe această perioadă, nu poate depăși cuantumul însumat al ajutorului pentru energie electrică stabilit prin dispoziția primarului pentru aceeași perioadă.  +  Articolul 24(1) Furnizorii de energie electrică transmit consumatorilor vulnerabili individuali, titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (4) din lege, în care se evidențiază ajutorul pentru energie electrică calculat în condițiile art. 23.(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie electrică întocmește borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie electrică și cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12.  +  Articolul 25(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 24 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmește de furnizor în 3 exemplare și se transmite primarilor pentru certificare.(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică și transmit un exemplar agențiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie electrică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.  +  Secţiunea a 4-a Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri  +  Articolul 26(1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri se realizează diferențiat, în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și alin. (3) lit. c) din lege.(2) Pe baza dispozițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), serviciul public de asistență socială întocmește lunar situația centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței și cuantumul aferent, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13.(3) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (2) se transmite agențiilor teritoriale lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.(4) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie document de plată și se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.(5) Plata se va efectua direct titularului de către primăria în a cărei rază teritorială are locuința, din sumele transferate de la bugetul de stat cu această destinație de agențiile teritoriale, în baza situației centralizatoare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 27În situația în care în aceeași gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, cât și familii sau persoane singure ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru fiecare familie sau persoană singură din gospodărie.  +  Secţiunea a 5-a Suplimentul pentru energie  +  Articolul 28(1) Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute la art. 7 alin. (2) din lege.(2) Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este cel prevăzut la art. 25 alin. (5) din lege.(3) Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, al cărui model este cel prevăzut la art. 2 alin. (5) și (6), și se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.(4) Dreptul la suplimentul pentru energie se stabilește prin dispoziția primarului în condițiile art. 26 alin. (2) din lege. În situația în care suplimentul pentru energie se solicită odată cu ajutorul pentru încălzire, dispoziția primarului va conține ambele drepturi. (5) Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate, potrivit următorului exemplu:Exemplu: o familie cu 5 membri și venituri de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturaleAceastă familie va beneficia de:a) ajutor pentru încălzire cu energie termică calculat potrivit prevederilor art. 10 și 11;b) supliment pentru energie termică în cuantumul prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) din lege;c) supliment pentru gaze naturale în cuantumul prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. a) din lege;d) supliment pentru energie electrică în cuantumul prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din lege.  +  Articolul 29(1) Pentru acordarea suplimentului pentru energie, serviciul public de asistență socială condus de primar sau, după caz, persoana cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmește lunar situațiile centralizatoare cuprinzând beneficiarii acestui drept, pe surse de energie, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-17.(2) Situația centralizatoare se aprobă de către primar și se transmite agenției teritoriale, iar în cazul suplimentului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (5) din lege, și furnizorilor.  +  Articolul 30(1) Factura reprezentând contravaloarea consumului de energie termică, gaze naturale sau energie electrică emisă atât în perioada sezonului rece, cât și în celelalte luni ale anului va conține și suma reprezentând suplimentul pentru energie, care se scade din aceasta.(2) Pentru plata suplimentului de energie furnizorii de energie termică în sistem centralizat, gaze naturale și energie electrică întocmesc borderouri de plată cu beneficiarii suplimentului, al căror model este prevăzut în anexele nr. 18-20.(3) Suplimentul pentru energie se acordă în cuantumul prevăzut la art. 25 din lege, pe tot parcursul anului, și se plătește astfel:a) direct furnizorului, în cazul suplimentului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a)-c);b) direct titularului, în cazul suplimentului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. d), de către primăria de domiciliu, din sumele transferate de la bugetul de stat cu această destinație de agențiile teritoriale, în baza borderoului de plată cu beneficiarii suplimentului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 17.  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 31(1) Agențiile teritoriale, pe baza borderourilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) și art. 30 alin. (2), solicită Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor pentru încălzire și suplimentului pentru energie suportate din bugetul de stat. Borderourile se transmit atât în format letric, cât și în format electronic.(2) Lunar, pe baza solicitărilor de credite bugetare transmise de agențiile teritoriale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul întregii țări.(3) Ministerul Muncii și Protecției Sociale transmite lunar Ministerului Finanțelor documentația pentru deschiderea de credite bugetare.(4) În baza creditelor bugetare deschise, agențiile teritoriale virează sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuinței, în condițiile art. 31 din lege.  +  Articolul 32În aplicarea prevederilor art. 34 din lege, primarii transmit, la începutul sezonului rece, în luna decembrie a fiecărui an și la sfârșitul acestuia, respectiv în luna aprilie a fiecărui an, precum și la solicitarea agențiilor teritoriale, rapoarte statistice privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 21 și 22. În cazul suplimentului pentru energie, rapoartele statistice se transmit trimestrial și se întocmesc potrivit modeleului prevăzut în anexele nr. 23 și 24.  +  Articolul 33Pe baza rapoartelor statistice prevăzute la art. 32, agențiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul județului, respectiv al municipiului București, pe care îl transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Raportul statistic centralizat la nivelul întregii țări se transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale, lunar până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a transmis raportul prevăzut la art. 32.  +  Articolul 34În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale poate emite precizări sau instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 35(1) Pentru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plății unor drepturi de natură socială, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de energie termică și gaze naturale transmit lunar agenției teritoriale, odată cu borderourile prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) și art. 30 alin. (2), situația cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinței, în evidență, și pentru care se solicită decontarea sumelor.(2) Situația prevăzută la alin. (1) se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 25 și se transmite în formatul electronic agreat cu agențiile teritoriale.  +  Articolul 36În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (7) din lege, ancheta socială se efectuează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 37În aplicarea art. 33 alin. (3) și (4) din lege, recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire și/sau supliment pentru energie se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, având la bază dispoziția primarului, în care se indică suma datorată și motivul constituirii debitului.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceROMÂNIAJudețul/Municipiul București ........................ (codul, denumirea)Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București ................................ (codul, denumirea)
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie termică
  luna .............../anul ...............
  Nr. crt.TitularCNPAdresaNr. membri în familieCod furnizor/clientVenit lunar/ membru de familieValoare maximă ajutorNumăr dispoziție primarNivel compensare (%)Cuantum maxim ajutor (lei)

  Primar,
  .......................
  NOTĂ:Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceROMÂNIAJudețul/Municipiul București ........................ (codul, denumirea)Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București ......................... (codul, denumirea)
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale
  luna ................./anul ...................
  Nr. crt.TitularCNPAdresaCod furnizor/clientCLCNr. membri în familieVenit lunar/membru de familieNumăr dispoziție primarNivel compensare (%)Cuantum maxim ajutor (lei)
  TOTAL

  Primar,
  ....................
  NOTĂ:Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceROMÂNIA Județul/Municipiul București ......................... (codul, denumirea)Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București ............................ (codul, denumirea)
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică
  luna .............../an ...................
  Nr. crt.TitularCNPAdresaCod furnizor/clientCLCNr. membri în familieVenit lunar/membru de familieNumăr dispoziție primarNivel compensare (%)Cuantum maxim ajutor (lei)
  TOTAL

  Primar,
  .........................
  NOTĂ:Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  PROCES-VERBAL CONSTATATOR
  încheiat astăzi, data .....................
  Între1. Furnizorul de energie termică furnizată în sistem centralizat ...................................., reprezentat prin doamna/domnul ......................, în calitate de ............................și2. Asociația de proprietari/locatari .........................., reprezentată prin doamna/domnul ......................., în calitate de ....................., am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ................, înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branșamentului imobilului din localitatea ....................., str. ................. nr. ......, în cantitate de ..................... .
  Reprezentant furnizor,
  Reprezentant
  asociație proprietari/Locatari
  L.S.
  L.S.
  Luat la cunoștință^1:^1 Valabil numai în situația în care există manager energetic pentru localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014.Manager energeticNumele, prenumele: ............................Semnătura ......................Data: ...............
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  SITUAȚIA
  cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termică
  Perioada de consum ....................Denumirea titularului de contract .......................Adresa titularului de contract .........................Codul titularului de contract ...........................
  Nr. crt.Nr. apt.Nr. camereBeneficiar ajutorCNPNumăr dispoziție primarValoare ajutor maxim stabilit prin dispoziție a primaruluiConsum defalcat pe apartamente (Gcal)
  01234567
  ....
  TOTAL:
  Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.
  Reprezentant titular de contract,
  Numele și prenumele ....................
  Data și semnătura .......................
  Ștampila (după caz) .....................
  Preluat de furnizor,
  Numele și prenumele .....................
  Funcția ....................
  Data și semnătura .......................
  NOTĂ:Se întocmește în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică și cuantumul acestuia pentru perioada .................

  CERTIFICARE PRIMAR
  Denumirea furnizorului ...........................Adresa furnizorului ....................................Anexă la Factura nr. ............/................Denumirea titularului de contract ........................, adresa titularului de contract ............................., codul titularului de contract ............................
  Nr. crt.Nr. apt.Nr. dispoziție primarBeneficiar ajutorCNPCompensare (%)Consum repartizat de asociația de proprietari/ locatariPrețul energiei termice facturate populațieiValoare ajutor efectivValoare ajutor maxim stabilit prin dispoziția primaruluiCuantum ajutor încălzireSuma de plată pentru beneficiarul ajutorului pentru încălzire
  Buget de statBuget local
  0123456789 = (5 + 6) x 7 x 81011 = min. (9, 10)12 = (7 x 8) – 11
  .
  .
  .
  TOTAL:
  NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși valoarea maximă stabilită prin dispoziție a primarului în condițiile Legii nr. 226/2021.
  Semnătură și ștampilă furnizor,
  .............................
  Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  PROCES-VERBAL
  încheiat astăzi, data ....................
  Între1. Furnizorul de gaze naturale ........................., reprezentat(ă) prin doamna/domnul ..................................,și2. Asociația de proprietari/locatari ..........................., reprezentată prin doamna/domnul ......................., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii .............................., pe baza citirii contorului.INDEX citit:DATA citirii:
  Reprezentant furnizor,
  Reprezentant asociație proprietari/locatari
  L.S.
  L.S.
  Luat la cunonștință^1:^1 Valabil numai în situația în care există manager energetic pentru localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014.Manager energeticNumele, prenumele: ........................Semnătura .............................Data: .........................
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE^1
  cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale
  ^1 Se întocmește în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.Perioada de consum ..................Denumire titular de contract (client) .....................Adresă titular de contract (client) ..........................Cod titular de contract (client) ....................POD ....................
  Nr. crt.Beneficiarul ajutorului de încălzireCNPNumărul dispoziției primaruluiCuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primaruluiConsum defalcat pe apartamente
  012345
  ....
  TOTAL:
  Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.
  Reprezentant titular de contract (client),
  Numele și prenumele ..................
  Data și semnătura ...................
  Ștampila (după caz) ......................
  Preluat de furnizor,
  Numele și prenumele ....................
  Funcția ....................
  Data și semnătura ..................
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  BORDEROU^1
  cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia
  ^1 Se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.
  CERTIFICARE PRIMAR
  Perioada de consum ......................Denumire furnizor .....................Adresă furnizor ....................Anexă la Factura nr. ............./..............Denumire titular de contract (client) ............................., adresă titular de contract (client) ......................, cod titular de contract (client) .......................
  Nr. crt.Beneficiarul ajutorului^2CNPNr. dispoziției primaruluiConsum repartizat de asociația de proprietari/ locatariPrețul de furnizare a gazelor naturale (lei/MWh sau lei/kWh)Valoare consumCuantumul maxim al ajutorului stabilit prin dispoziția primaruluiCuantumul efectiv al ajutorului
  0123456 = 4 x 578^3 = 7 – 6
  ...
  TOTAL:
  ^2 Include și beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.^3 Numai în situația în care contravaloarea consumului este mai mică decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziția primarului.NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului în condițiile Legii nr. 226/2021.
  Semnătură și ștampilă furnizor,
  ............................
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  PROCES-VERBAL
  încheiat astăzi, data ......................
  Între1. Furnizorul de energie electrică ..........................., reprezentat(ă) prin doamna/domnul .........................,și2. Asociația de proprietari/locatari ......................., reprezentată prin doamna/domnul ........................., am procedat la determinarea consumului general de energie electrică aferent lunii ......................., pe baza citirii contorului.INDEX citit:DATA citirii:
  Reprezentant furnizor,
  Reprezentant asociație de proprietari/ locatari
  L.S.
  L.S.
  Luat la cunoștință^1:^1 Valabil numai în situația în care există manager energetic pentru localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare.Manager energeticNumele, prenumele: ......................Semnătura ......................Data: ..................
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE^1
  cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului de încălzire cu energie electrică
  ^1 Se întocmește în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.Perioada de consum .....................Denumire titular de contract (client) ..........................Adresă titular de contract (client) ...........................Cod titular de contract (client) ..........................POD .................................
  Nr. crt.Beneficiar ajutor de încălzireCNPNumăr dispoziție primar Cuantum ajutor stabilit prin dispoziție a primaruluiConsum defalcat pe apartamente
  012345
  ....
  TOTAL:
  Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de energie electrică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.
  Reprezentant titular de contract (client),
  Numele și prenumele ......................
  Data și semnătura ......................
  Ștampila (după caz) ......................
  Preluat de furnizor,
  Numele și prenumele .........................
  Funcția .......................
  Data și semnătura .........................
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  BORDEROU^1
  cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și cuantumul efectiv al acestuia
  ^1 Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.
  CERTIFICARE PRIMAR
  Perioada de consum ...........................Denumire furnizor ............................Adresă furnizor ..................................Denumire titular de contract (client) ......................., adresă titular de contract (client) ..........................., cod titular de contract (client) .................................
  Nr. crt.Beneficiar ajutor^2CNPNr. dispoziție primarConsum efectiv înregistrat de consumatorul vulnerabil individualPrețul de furnizare a energiei electrice (lei/MWh sau lei/kWh)Valoare consumCuantum ajutor stabilit prin dispoziție a primaruluiCuantumul efectiv al ajutorului pentru încălzireSuma de plată pentru beneficiarul ajutorului pentru încălzire
  0123456 = 4 x 578 = 7 - 69 = 6 - 8
  . . .
  TOTAL:
  ^2 Se includ și beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.NOTĂ: Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului în condițiile Legii nr. 226/2021.
  Semnătura și ștampila furnizorului,
  ..................................
   +  Anexa nr. 13la normele metodologiceROMÂNIAJudețul/Municipiul București ................................. (codul, denumirea)Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București .............................. (codul, denumirea)
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi luna ............./anul ................
  Nr. crt.TitularulCNPAdresaNumărul dispoziției primaruluiNr. membri în familieVenit lunar/ membru de familieNivel compensare (%)Cuantum ajutor (lei)
  TOTAL

  Primar,
  ...........................................
  NOTĂ: Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 14la normele metodologiceROMÂNIAJudețul/Municipiul București ........................... (codul, denumirea)Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București ............................ (codul, denumirea)
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru energie termică luna ............../anul ..............
  Nr. crt.TitularulCNPAdresaCod furnizor/clientVenit lunar/ membru de familieValoare maximă suplimentNumăr dispoziție primar

  Primar,
  ..........................
  NOTĂ: Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 15la normele metodologiceROMÂNIAJudețul/Municipiul București ................................. (codul, denumirea)Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București .......................... (codul, denumirea)
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru gaze naturale luna ................./anul ..................
  Nr. crt.TitularulCNPAdresaCod furnizor/clientCLCNr. membri în familieVenit lunar/ membru de familieNumăr dispoziție primarCuantum maxim ajutor (lei)
  TOTAL

  Primar,
  ...........................
  NOTĂ: Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 16la normele metodologiceROMÂNIAJudețul/Municipiul București ............................ (codul, denumirea)Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București ............................ (codul, denumirea)
  SITUAȚIA*
  privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru energie electrică luna ..................../anul ....................
  * Situația include și familiile/persoanele singure care utilizează în locuință numai energie electrică.
  Nr. crt.TitularCNPAdresaCod furnizor/clientPODNr. membri în familieVenit lunar/ membru de familieNumăr dispoziție primarCuantum maxim ajutor (lei)
  TOTAL

  Primar,
  .........................
  NOTĂ: Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 17la normele metodologiceROMÂNIAJudețul/Municipiul București ........................... (codul, denumirea)Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București ........................... (codul, denumirea)
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi luna ..................../anul ....................
  Nr. crt.TitularulCNPAdresaNumăr dispoziție primarNr. membri în familieVenit lunar/ membru de familieCuantum ajutor (lei)
  TOTAL

  Primar,
  .........................
  NOTĂ: Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 18la normele metodologice
  BORDEROU CENTRALIZATOR^1
  cuprinzând beneficiarii suplimentului pentru energie termică și cuantumul acestuia pentru perioada ..........................
  ^1 Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.
  CERTIFICARE PRIMAR
  Denumire furnizor ..........................................Adresă furnizor ..............................................Anexă la Factura nr. ......../..................Denumire titular de contract ................................................., adresă titular de contract ............................................................, cod titular de contract ..........................
  Nr. crt.TitularCNPNr. dispoziție primar Valoare supliment stabilit prin dispoziția primarului Valoare totală facturăCuantum ajutor încălzireValoare efectivă supliment
  01234567^2
  . . .
  TOTAL
  ^2 Potrivit art. 25 alin. (2) lit. a), suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și se plătește furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat.
  Semnătură și ștampilă furnizor,
  ..........................
   +  Anexa nr. 19la normele metodologice
  BORDEROU^1
  cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia
  ^1 Se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.Perioada de consum ................................................Denumire furnizor ..........................................Adresă furnizor ..............................................Anexă la Factura nr. ......../..................Denumire titular de contract (client) ................................, adresă titular de contract (client) ....................................................., cod titular de contract (client) ..........................
  Nr. crt.Beneficiar ajutor^2 CNPNr. dispoziție primar Consum repartizat de asociația de proprietari/locatariPrețul de furnizare a gazelor naturale (lei/MWh sau lei/kWh)Valoare consumCuantum maxim ajutor stabilit prin dispoziția primaruluiCuantum efectiv al ajutorului
  0123456 = 4 x 578^3 = 7 – 6
  . . .
  TOTAL:
  ^2 Include și beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.^3 Numai în situația în care contravaloarea consumului este mai mică decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziția primarului.NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului în condițiile Legii nr. 226/2021.
  Semnătură și ștampilă furnizor,
  ...........................
   +  Anexa nr. 20la normele metodologice
  BORDEROU^1
  cuprinzând beneficiarii suplimentului pentru energie electrică
  ^1 Se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.Perioada de consum ................................................Denumire furnizor ..........................................Adresă furnizor ..............................................Anexă la Factura nr. ......../..................Denumire titular de contract (client) ................................, adresă titular de contract (client) ...................................................., cod titular de contract (client) ..........................
  Nr. crt.Titular^2CNPNr. dispoziție primar Valoare supliment stabilit prin dispoziția primarului Valoare totală facturăCuantum ajutor încălzireValoare efectivă supliment
  01234567^3
  . . .
  TOTAL:
  ^2 Include și beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.^3 Potrivit art. 25 alin. (2) lit. a), suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și se plătește furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat.
  Semnătură și ștampilă furnizor,
  ...............................
   +  Anexa nr. 21*)la normele metodologice*) Anexa nr. 21 este reprodusă în facsimil.
  NUMĂR BENEFICIARI AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
  NOTĂ: Se va completa pentru fiecare sistem de încălzire în parte.
   +  Anexa nr. 22*)la normele metodologice*) Anexa nr. 22 este reprodusă în facsimil.
  PLĂȚI AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
  NOTĂ: Se va completa pentru fiecare sistem de încălzire în parte.
   +  Anexa nr. 23*)la normele metodologice*) Anexa nr. 23 este reprodusă în facsimil.
  NUMĂR BENEFICIARI SUPLIMENT PENTRU ENERGIE
   +  Anexa nr. 24*)la normele metodologice*) Anexa nr. 24 este reprodusă în facsimil.
  SUME PLĂTITE SUPLIMENT PENTRU ENERGIE
   +  Anexa nr. 25la normele metodologiceDenumirea furnizorului .......................Adresa furnizorului .............................
  SITUAȚIE^1
  cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinței/supliment pentru energie,
  în evidență, și pentru care se solicită decontarea sumelor în luna .......................
  ^1 Se completează pentru fiecare sistem de încălzire în parte, precum și pentru fiecare tip de supliment pentru energie acordat.
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPPlăți efectuate în luna raportată*) (lei)
  *) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței/supliment pentru energie aferentă titularului nominalizat, care se solicită agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în vederea decontării în luna respectivă indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau persoanei singure, conform dispoziției primarului sau facturilor emise de furnizori.NOTĂ:Situația se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.
  -----