ORDIN nr. 3.504 din 24 septembrie 2021pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 8 octombrie 2021  În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) pct. 11 și ale art. 26 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 16 și ale art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 17 iulie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Tarifele se percep doar pentru emiterea avizelor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții, o singură dată, pentru aceeași autorizație, indiferent de numărul fazelor de execuție.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Suprafața care stă la baza calculului tarifelor prevăzute la art. 1 este cea precizată în documentația prezentată spre avizare, întocmită și asumată conform prevederilor legale în vigoare, astfel:a) aria desfășurată a construcției care urmează a fi edificată, respectiv desființată;b) parte din aria nivelului afectat de intervenție, în cazul construcțiilor existente;c) parte din suprafața parcelei afectate de intervenție, în cazul amenajărilor.(2) Aria desfășurată este suma ariei tuturor nivelurilor.(3) Aria nivelului se calculează conform prevederilor în vigoare.(4) Aria nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite. În aria nivelului se cuprind și ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:a) ariile teraselor circulabile pentru diferite funcțiuni;b) ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau ale altor săli similare);c) ariile subpantelor;d) ariile balcoanelor și logiilor;e) ariile porticelor de circulație și gangurilor de trecere, dacă acestea nu au înălțimea mai mare decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;f) aria coridoarelor exterioare;g) aria scărilor exterioare de acces între niveluri intră în calculul ariei nivelului deservit;h) aria încăperilor cu înălțime liberă mai mare de 1,80 m (de exemplu, subsol, încăperile motoarelor de ascensor, pompe etc., părți ieșite și închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde etc.);i) aria rampelor exterioare și a scărilor de acces de la magazii, depozite etc.;j) aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălțimea este mai mare de 1,80 m.(5) În aria nivelului nu se cuprind:a) copertinele cu suprafețe mai mici de 4 mp și adâncimea mai mică de 2 m, profilele ornamentale și cornișele;b) învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;c) golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte numai la curți de lumină și curți englezești;d) ariile care nu intră în aria construită:(i) rezalitele cu aria mai mică de 0,4 mp și nișele cu aria mai mare de 0,4 mp;(ii) treptele exterioare și terasele neacoperite;(iii) ariile curților interioare, ale curților exterioare de lumină sau de acces (denumite în mod curent curți englezești) mai mari de 4 mp;e) aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălțimea este mai mică de 1,80 m.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul construcțiilor existente care suferă intervenții exclusiv asupra anvelopantei clădirii, așa cum este aceasta definită la art. 4 lit. d) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, suprafața care stă la baza calculului tarifelor prevăzute la art. 1 este aria elevațiilor și/sau învelitorii, după caz, afectată de intervenție, calculată fără luarea în calcul a ariilor prevăzute la alin. (5) lit. a), c) - e).(7) Atunci când suprafețele intervențiilor supuse avizării nu sunt clar precizate în documentația prezentată spre avizare, la solicitarea emitentului avizului de specialitate se vor depune completările necesare, care să indice suprafețele care stau la baza calculului tarifului.  +  Articolul IIPrezentul ordin nu se aplică procedurilor de eliberarea a avizelor de specialitate în curs de soluționare și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 24 septembrie 2021.Nr. 3.504.----