LEGE nr. 242 din 8 octombrie 2021pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 8 octombrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Revoluția Română din Decembrie 1989, declanșată prin revolta populară de la Timișoara, continuată în municipiul București și în alte localități ale României, unde revoltele cetățenilor români au fost reprimate de forțele de ordine și s-au soldat cu morți, răniți sau arestați, constituie un moment crucial în istoria țării, întrucât a avut un caracter profund anticomunist și a condus la dobândirea libertății și la instaurarea democrației în România.2. La articolul 8 se introduc 6 noi alineate, alineatele (2)-(7), cu următorul cuprins:(2) De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945-1989 au deținut cel puțin o demnitate sau o funcție de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau național ale Partidului Comunist Român.(3) De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945-1989 au deținut cel puțin o demnitate sau o funcție de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau național ale gărzilor patriotice. (4) Persoanele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu cererea, o declarație pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (6) și ale alin. (1)-(3) ale prezentului articol, sub sancțiunea legii penale. (5) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (6) și la alin. (1)-(3) ale prezentului articol, în scopul acordării titlurilor și eliberării certificatelor reglementate prin lege, precum și modalitatea de respingere a cererilor pentru acordarea calităților prevăzute de prezenta lege și de anulare a certificatelor eliberate persoanelor care nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege la data eliberării certificatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) În cazul anulării unui certificat, Secretariatul de Stat va propune Președintelui României retragerea titlului atribuit în baza acestuia.(7) Contestațiile împotriva actelor administrative de respingere a cererilor pentru acordarea calităților prevăzute de prezenta lege și obținerea certificatului, precum și împotriva actelor administrative privind anularea certificatelor în condițiile legii se soluționează în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea competenței prevăzute la art. 25.3. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc 3 noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Sediile asociațiilor, ligilor, organizațiilor, cluburilor și fundațiilor revoluționarilor constituite până la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, se transmit în folosința gratuită a acestora, pe durata existenței, iar sediile asociațiilor, ligilor, organizațiilor, cluburilor și fundațiilor revoluționarilor constituite după această dată, până la data de 31 decembrie 1992, precum și sediile federațiilor și uniunilor naționale de revoluționari constituite până la data de 31 decembrie 2003 vor avea același regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice.(5) În situația în care organizațiile mai sus menționate au deținut anterior intrării în vigoare a prezentei legi un astfel de sediu, dar l-au pierdut ca urmare a revendicării de către foștii proprietari, vor primi în folosință gratuită un sediu corespunzător celui anterior deținut.(6) În cauzele civile ce fac obiectul obținerii drepturilor conform prezentei legi, beneficiarii acesteia sunt scutiți de taxele judiciare de timbru prevăzute în Codul de procedură civilă și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul II(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Secretariatul de Stat va finaliza verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către toți titularii de titluri și de certificate obținute anterior în temeiul Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu mai beneficiază de drepturile acordate în temeiul acestei legi, iar certificatul acordat acestora se retrage prin decizia Secretariatului de Stat. În cazul retragerii unui certificat, Secretariatul de Stat va propune Președintelui României retragerea titlului atribuit în baza acestuia. Decizia de retragere a certificatului poate fi contestată de titular la instanța de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea competenței prevăzute la art. 25 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul respingerii definitive a contestației și al menținerii deciziei de retragere a certificatului, secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel va comunica decizia instanței casei teritoriale de pensii competente, precum și instituțiilor care au transmis situația acordării altor drepturi prevăzute la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în vederea sistării plății oricăror sume de bani către fostul titular și încetării oricărei prestații viitoare care acordă persoanei respective beneficiul drepturilor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 8 octombrie 2021.Nr. 242.----