LEGE nr. 239 din 8 octombrie 2021pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 8 octombrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Școala se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Conducerea Școlii este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 5 persoane. Președintele consiliului este și directorul general al Școlii.3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Bugetul anual al Școlii se aprobă prin lege, ca anexă la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 6 se abrogă.5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Salarizarea personalului Școlii se stabilește, pentru fiecare categorie de personal, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă articolul X alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă renumerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 8 octombrie 2021.Nr. 239. -----