ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 120 din 4 octombrie 2021privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 7 octombrie 2021  Având în vedere necesitatea instituirii unor reguli clare și suficiente cu privire la facturarea electronică, cu rol determinant în stabilitatea și eficiența legislativă națională, inclusiv prin înlăturarea unor insuficiențe legislative care nu permit aplicarea prevederilor Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice,luând în considerare faptul că nereglementarea legislativă a mecanismului prin care România se asigură că autoritățile și entitățile contractante primesc și prelucrează facturi electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronică îngrădește dreptul operatorilor economici în procesul de achiziție publică,întrucât adoptarea acestui act normativ corespunde politicii publice în domeniul e-guvernării și a obiectivelor asumate prin Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acesteia pe anii 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanțelor în baza art. 35 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea faptului că reglementările asigură instituirea unui mecanism eficient de gestionare a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice și contribuie la întărirea capacității administrative și a creșterii gradului de colectare a impozitelor și taxelor prin redefinirea proceselor și folosirea tehnologiei,deoarece promovarea acestui act normativ este determinată și de necesitatea concentrării materiei la care face referire, respectiv reglementarea unică a facturării electronice, cu luarea în considerare a unui nivel de predictibilitate față de mediul de afaceri și comensurarea beneficiilor viitoare,întrucât cadrul intern și internațional puternic marcat de criza pandemică impune o viziune adaptată realităților și nevoilor curente, determinând facilitarea accesării serviciilor publice printr-o digitalizare extinsă a interacțiunilor cu administrația publică, respectiv o tranziție din forma actuală la o formă electronică ce va permite reducerea sarcinilor administrative și a impactului asupra mediului,ținând cont de necesitatea alinierii la dezideratele Uniunii Europene privind strategia în domeniul e-guvernării și adoptarea de către Guvernul României a politicii publice în domeniul e-guvernării,având în vedere planurile de acțiune existente la nivelul Uniunii Europene cu directă aplicare în România care abordează subiecte precum e-achiziții și e-facturare, cu rol în relansarea economiei europene și naționale prin valorificarea la maxim a tehnologiilor digitale și nevoia de anticipare a factorilor care pot perturba dezvoltarea sustenabilă a economiei,deoarece prevederile Legii nr. 199/2020 nu pot fi aplicate în lipsa unor reglementări și reguli operaționale care să asigure procesul de transmitere, primire și prelucrare a facturilor electronice de către autoritățile și entitățile contractante, în conformitate cu standardele europene prevăzute în achizițiile publice,în considerarea faptului că există vulnerabilități majore în ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei legi ceea ce ar putea echivala, pe cale de consecință, cu nerespectarea prevederilor din directivă, fiind posibilă declanșarea unor proceduri de infringement și condamnarea pecuniară a statului,având în vedere contextul european privind strategia în domeniul digitalizării și politicilor fiscale, precum și perspectiva utilizării facturării electronice asupra întregii activități economice ca element strategic pentru tranzacțiile economice, aspect reiterat și de Comisia Europeană,deoarece este necesară crearea unui cadru general de reglementare și operaționalizare a facturii electronice în România, inclusiv pentru atingerea obiectivelor strategice prevăzute în Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acesteia pe anii 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanțelor în baza art. 35 alin (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2021,ținând cont de faptul că reglementarea sistemului național privind factura electronică în România reprezintă un obiectiv strategic în ecuația momentului, generat de schimbările paradigmei economice în conjunctura pandemică internațională și nevoia realizării unor pârghii de anticipare și reglare a mecanismelor economice și a politicilor fiscal-bugetare,având în vedere faptul că anticiparea vulnerabilităților viitoare și capacitatea de adaptare la prezent necesită un cadru legal care să permită României alinierea la planurile de acțiune ale Uniunii Europene, oferind un răspuns ferm și în dinamică provocărilor economice și sociale,deoarece sunt necesare reglementarea structurii facturii electronice în strictă concordanță cu standardul european de facturare electronică și crearea cadrului realizării specificațiilor tehnice de bază ale facturii electronice în România, care să facă posibilă aplicarea prevederilor Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice,ținând cont de faptul că, în lipsa acestor reglementări, cerințele tehnice privind facturile electronice ar constitui bariere în calea accesului operatorilor economici la contractele de achiziții publice și obstacole în calea comerțului, fiind de natură a împiedica exercitarea libertăților fundamentale, având, prin urmare, un efect direct asupra funcționării pieței interne,întrucât măsurile descrise anterior vizează interesul public de asigurare a funcționării unui serviciu public esențial pentru mediul de afaceri, acestea constituind situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în contextul evoluției imprevizibile a pandemiei în perioada următoare și al prelungirii stării de alertă,întrucât combaterea fraudei în domeniul comerțului cu autoturisme rulate de proveniență intracomunitară reprezintă una dintre liniile prioritare de acțiune la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cazuistica a demonstrat că prejudiciile cauzate bugetului general al statului sunt semnificative și, în multe cazuri TVA rămâne nerecuperabilă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Dispozițiile prezentului capitol reglementează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, precum și factura electronică la nivel național.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) factură electronică - factura emisă, transmisă și primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică și automată;b) operator economic - orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii;c) emitent al facturii electronice - operatorul economic care emite factura electronică către destinatar și o transmite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura;d) destinatar al facturii electronice - operatorul economic, autoritatea contractantă, entitatea contractantă și orice altă entitate care primește factura electronică însoțită de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura;e) elemente principale ale unei facturi electronice - un ansamblu de componente esențiale de informații pe care trebuie să le conțină o factură electronică pentru a permite interoperabilitatea transfrontalieră, inclusiv informațiile necesare pentru a asigura conformitatea juridică;f) model de date semantice - un set de termeni structurați și interconectați în mod logic, precum și semnificațiile acestora, care precizează elementele principale ale unei facturi electronice în conformitate cu standardul european privind factura electronică;g) sintaxă - limbajul sau dialectul care poate fi citit automat, utilizat pentru reprezentarea elementelor de date incluse într-o factură electronică, în conformitate cu standardul european privind factura electronică;h) legături sintactice - orientări cu privire la modul în care un model de date semantice pentru o factură electronică ar putea fi reprezentat în diferitele sintaxe;i) standard internațional privind factura electronică - un standard internațional astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;j) standard european privind factura electronică - standard european special pentru modelul de date semantice privind elementele esențiale ale unei facturi electronice, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;k) specificațiile naționale de utilizare a facturii electronice - RO_CIUS - specificații tehnice de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice așa cum sunt prevăzute în standardul european SR EN 16931-1, aplicabile la nivel național;l) subcontractant/subantreprenor - operatorul economic definit la art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. zz) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 5 alin. (1) lit. gg) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, care și-a exprimat opțiunea de a fi plătit direct în condițiile art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 232 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 97 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare;m) relația dintre un operator economic și autorități contractante, respectiv entități contractante - B2G - tranzacția dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, și autorități contractante sau entități contractante care primesc și prelucrează facturi electronice;n) relația comercială dintre doi operatori economici - B2B - tranzacția având ca obiect execuția de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii dintre doi operatori economici;o) emitentul unei facturi electronice în relația B2G - operatorul economic aflat într-o relație definită la lit. m) care emite, în baza unui angajament legal, factura electronică și o transmite în sistemul național privind factura electronică RO eFactura;p) destinatarul unei facturi electronice emise în relația B2G - autoritatea contractantă, entitatea contractantă sau unitatea de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens potrivit legii, care primește factura electronică însoțită de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.(2) Definițiile de la alin. (1) se completează cu cele existente în Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România  +  Articolul 3(1) Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, creează, dezvoltă și administrează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.(2) Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice prevăzute la art. 4 alin. (1), stocarea prin mijloace electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.(3) Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura devine operațional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4(1) Structura facturii electronice respectă:a) specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice așa cum sunt prevăzute în standardul european SR EN 16931-1, care sunt aplicabile la nivel național;b) specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național;c) conținutul semantic așa cum este descris în standardul SR EN 16931-1, sintaxele identificate în CEN/TS 16931-2, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. j), și corelarea adecvată definită în subpartea aplicabilă a CEN/TS 16931-3.(2) Elemente principale ale facturii electronice sunt:a) identificatorii de proces și de factură;b) data facturii;c) informații privind identificarea operatorului economic care a livrat bunurile/produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările;d) informații privind destinatarul facturii electronice;e) informații privind beneficiarul plății;f) informații privind reprezentantul fiscal al emitentului;g) identificarea tipului de bunuri/produse livrate, servicii prestate sau lucrări executate;h) referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii, precum și, după caz, la contractul de achiziții publice în domeniile apărării și securității;i) detalii privind executarea lucrărilor, livrarea bunurilor/ produselor sau prestarea serviciilor;j) instrucțiuni de plată;k) informații privind creditări sau debitări;l) informații privind pozițiile de pe factură;m) defalcarea TVA;n) totalul facturii.(3) Factura electronică se transmite de către emitent în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.(4) În situația în care factura electronică transmisă respectă structura prevăzută la alin. (1), se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor și se comunică de îndată destinatarului. Aplicarea semnăturii electronice a Ministerului Finanțelor atestă primirea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.(5) În situația în care factura electronică transmisă nu respectă structura prevăzută la alin. (1), emitentul primește mesaj cu erorile identificate. După corectarea erorilor identificate, factura electronică se transmite în cadrul aceluiași sistem național privind factura electronică RO e-Factura.(6) Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor.(7) Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura conform procedurii prevăzute la art. 3 alin. (4). Data comunicării este accesibilă în sistem și emitentului facturii electronice.(8) Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul național privind factura electronică RO eFactura.(9) În situația unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecții, acesta înștiințează emitentul facturii electronice, inclusiv în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.(10) Corecția facturii electronice comunicată destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiași sistem național privind factura electronică RO e-Factura.(11) Prin ordin al ministrului finanțelor se reglementează specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Secţiunea a 3-a Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice  +  Articolul 5Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice se aplică în cazul existenței unei relații B2G, definită conform art. 2 alin. (1) lit. m), în situația în care operatorii economici optează pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.  +  Articolul 6Prevederile prezentului capitol nu se aplică facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau în cazul în care atribuirea și executarea contractului de achiziție publică au necesitat impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului.  +  Articolul 7(1) În situația în care operatorul economic a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în conformitate cu prevederile art. 5, acesta are obligația de a emite doar facturi electronice și de a utiliza acest sistem pentru transmiterea acestora către toți destinatarii definiți la art. 2 alin. (1) lit. p), cu excepția facturilor electronice prevăzute la art. 6.(2) În situația în care operatorul economic transmite factura electronică în sistemul național privind factura electronică RO eFactura, destinatarul facturii electronice emise în relația B2G are următoarele obligații:a) să primească și să descarce factura electronică prin intermediul sistemului național privind factura electronică RO eFactura;b) să prelucreze factura electronică;c) să verifice legalitatea, conformitatea și regularitatea facturii electronice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 8(1) Prelucrarea facturii electronice se poate realiza exclusiv în format electronic utilizând aplicațiile informatice disponibile la nivelul destinatarilor facturilor electronice emise în relația B2G. Prin prelucrarea facturii electronice se înțelege inclusiv parcurgerea fazelor execuției bugetare.(2) În situația în care factura nu poate fi prelucrată în format electronic se poate utiliza un document obținut prin conversia informațiilor din factura electronică care permite citirea și listarea. Aplicația prin care se realizează conversia trebuie să asigure integritatea conținutului facturii electronice.(3) Destinatarii facturilor electronice emise în relația B2G care nu dispun de o aplicație de conversie pot utiliza aplicația informatică pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, la momentul operaționalizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.(4) Factura electronică sau documentul prevăzut la alin. (2) se utilizează în parcurgerea fazelor execuției bugetare a cheltuielilor prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor la nivelul autorităților contractante, entităților contractante sau unității de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens potrivit legii, dobândind calitatea de document justificativ.  +  Articolul 9(1) Procedura de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturilor electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO eFactura se aprobă prin ordinul ministrului finanțelor prevăzut la art. 3 alin. (4).(2) Modalitatea de prelucrare și gestionare a facturii electronice se stabilește prin proceduri proprii ale autorităților contractante și entităților contractante.  +  Secţiunea a 4-a Facturarea electronică în relația B2B  +  Articolul 10(1) În relația comercială B2B emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1).(2) În situația în care emitentul facturii electronice optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, acesta este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, denumit în continuare Registrul RO e-Factura.(3) Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii. De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.(4) În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, emitentul și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.(5) Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 11În cazul în care emitentul și destinatarul facturii electronice sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura prevăzut la art. 10, utilizarea facturii electronice este considerată acceptată la data comunicării în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.  +  Articolul 12Pentru facturile emise de către operatorii economici înscriși în Registrul RO e-Factura către destinatari care nu sunt înscriși în Registrul RO e-Factura se aplică prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții finale  +  Articolul 13Operatorii economici nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B sau în relația B2G, potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală emis în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14(1) Prevederile prezentului capitol nu aduc atingere legislației privind protecția datelor cu caracter personal.(2) Datele cu caracter personal obținute în scopul prelucrării facturilor electronice pot fi folosite exclusiv în acest scop sau în scopuri compatibile cu acesta, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.(3) Modalitățile de publicare, în scopul asigurării transparenței și a tragerii la răspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate în cadrul sistemului național privind factura electronică RO e-Factura trebuie să fie în concordanță cu scopul publicării și protecției sferei private.  +  Articolul 15(1) Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală asigură managementul datelor și informațiilor existente în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cu păstrarea secretului fiscal.(2) Datele și informațiile din factura electronică sunt folosite exclusiv de către Ministerul Finanțelor și structurile subordonate, conform competențelor, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice și cu respectarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 16Sistemul național privind factura electronică RO eFactura asigură interoperabilitatea cu sistemele de facturare ale operatorilor economici.  +  Articolul 17Fără a aduce atingere prevederilor art. 1-16, pentru facturile electronice transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura se aplică în mod corespunzător prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Ministerul Finanțelor asigură resursele necesare și ia toate măsurile pentru funcționarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.  +  Capitolul II Completarea și abrogarea unor acte normative  +  Articolul 19Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Pentru vehiculele rutiere provenite din țări membre UE, R.A.R. transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în format electronic, documentele prezentate de persoana care a efectuat achiziția intracomunitară, inclusiv documentele de proveniență, anterior eliberării cărții de identitate a vehiculului. Procedura de aplicare a prezentului alineat se stabilește prin protocol încheiat între cele două instituții.2. La articolul 1^1, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul cuprins:17. persoana care a efectuat achiziția intracomunitară - persoana fizică sau juridică care a achiziționat vehiculul rutier dintr-o țară membră UE și care este menționată pe documentele aferente vehiculului, respectiv pe documentele de proveniență.3. La articolul 11 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) în cazul în care vehiculul rutier provine din țări membre UE, solicitarea este realizată direct sau prin împuternicit, de către persoana care a efectuat achiziția intracomunitară a vehiculului.4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere poate fi suspendată pe o perioadă de maximum 5 zile la solicitarea motivată a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Procedura de eliberare a cărții de identitate a vehiculului va fi reluată din oficiu după expirarea acestui termen.  +  Articolul 20La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 9 septembrie 2020, se abrogă.Prevederile cap. I transpun integral Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 133 din data de 6 mai 2014 și reglementează mecanismul prin care se asigură primirea și prelucrarea facturilor electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronică de către autoritățile contractante și entitățile contractante.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 4 octombrie 2021.Nr. 120.----