ORDIN nr. 61/113/2018pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 61 din 13 iunie 2018
 • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE Nr. 113 din 21 mai 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018  În conformitate cu:– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare,în vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,luând în considerare:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom,ministrul afacerilor interne și președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 279/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  Prezentul ordin transpune art. 2 alin. (2) lit. e), art. 5 - parțial, art. 17 alin. (1), (2) și (3), art. 53, art. 69-71, art. 97, art. 98, art. 99 alin. (1), (2) și (4), anexa XI și anexa XII din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13/1 din 17.01.2014.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
  Rodin Traicu
   +  ANEXĂREGULAMENTprivind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologie