ORDIN nr. 1.503 din 6 mai 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016  Notă
  Conform alin. (4) al art. 5 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 4 noiembrie 2021, trimiterile la formularul (097) Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" din cuprinsul Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.503/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la:a) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. V din anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. VII din anexa nr. 4 la prezentul ordin;c) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. V din anexa nr. 5 la prezentul ordin;d) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. IV din anexa nr. 7 la prezentul ordin;e) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. V din anexa nr. 9 la prezentul ordin;f) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. V din anexa nr. 10 la prezentul ordin.
  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 282 alin. (3)-(8) și art. 324 alin. (12)-(16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 26 și 104 alin. (6) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Procedura de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Abrogat. (la 02-02-2022, Articolul 2 a fost abrogat de Litera i), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 )  +  Articolul 3Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 4;b) "Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 5;c) "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor menționate la art. 2 și 3 sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 5(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 10 aprilie 2013;b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.884/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2014.  +  Articolul 9Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Președintele Agenției
  Naționale de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș
  București, 6 mai 2016.Nr. 1.503.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabilecare aplică sistemul TVA la încasare  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂde radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabilecare aplică sistemul TVA la încasare  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 02-02-2022, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Litera i), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 )  +  Anexa nr. 4MINISTERUL FINANȚELORAgenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală de Administrare a Marilor ContribuabiliDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ..............................................Unitatea fiscală .....................................................................Nr. ............................./.................................
  SiglaD.G.R.F.P./D.G.A.M.C.
  Adresa: .........................Tel.: ...............................Fax: ...............................E-mail: ..........................
  DECIZIE
  de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
  Către: Denumirea/Numele, prenumele .................................................................Domiciliul fiscal:localitatea …………................................., str. ........................................... nr. ................,bl. ................, ap. ................., et. .........., județul/sectorul .....................................................Codul de identificare fiscală ...............................................................................................În baza prevederilor art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că, potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal, aveați obligația să notificați organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată în anul curent, calculată potrivit dispozițiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 26 alin. (4) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.Întrucât nu ați depus Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înștiințăm că sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare și data radierii din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (14) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ................................
  Semnătura și ștampila unității ...................
  (la 19-03-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 409 din 18 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 19 martie 2021 )
   +  Anexa nr. 5 Adresa: ..................... Tel.: ....................... Fax: ........................ E-mail: .....................
  ÎNȘTIINȚARE
  privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor
  impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
  Către: Denumirea/Numele și prenumele ..................................Domiciliul fiscal:Localitatea ............, str. ......... nr. ......., bl. ......., ap. ...... et. ......, județul/sectorul .......Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul dispozițiilor art. 282 alin. (3)-(8) coroborate cu cele ale art. 324 alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și ale pct. 26 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că:[] sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA*);*) Se completează în cazul persoanelor impozabile scoase, la cerere, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.[] sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a intrării într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării în grupul fiscal unic, după caz.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ............................
  Semnătura și ștampila unității ...............
  Cod 14.13.07.64/r.Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .....
  www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 6 Adresa: ..................... Tel.: ....................... Fax: ........................ E-mail: .....................
  DECIZIE
  de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea
  în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul
  TVA la încasare
  Către: Denumirea .....................................................Codul de identificare fiscală ..............................Domiciliul fiscal: localitatea .............., str. ........... nr. ......, bl. ........, ap. ....., et. ........., județul/sectorul ..................Având în vedere dispozițiile art. 324 alin. (12)/art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că s-a constatat că din eroare:[] ați fost înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de ............Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înștiințăm că veți fi:[] radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care ați fost înregistrat eronat, veți fi radiat din registru cu data înregistrării în acest registru, în scopul îndreptării erorii materiale;ȘI/SAU[] înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care aveți obligația aplicării sistemului TVA la încasare, conform opțiunii exercitate, veți fi înregistrat în registru cu data de la care aveți obligația aplicării acestui sistem.Precizăm că pentru operațiunile efectuate între data înregistrării și data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (13) din Codul fiscal;[] ați fost radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de .......... .Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înștiințăm că veți fi:[] înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care ați fost radiat eronat din registru, veți fi înregistrat în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale;ȘI/SAU[] radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care nu mai aveți obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, veți fi radiat din registru cu data de la care nu mai aveți obligația aplicării acestui sistem.Precizăm că pentru operațiunile efectuate între data radierii și data înregistrării din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (15) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 270 alin. (1) și art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unități fiscale
  Numele și prenumele .......................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  Cod 14.1.3.02.64/e.m.Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .....
  www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 7
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
  de utilizare și de arhivare a formularelor
  1. Abrogat. (la 02-02-2022, Punctul 1. din Anexa nr. 7 a fost abrogat de Litera i), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 ) 2. "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"2.1. Denumire: "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"2.2. Cod: 14.13.02.64/r.o.2.3. Format: A4/t12.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.2.5. U/M: set (2 file)2.6. Se difuzează gratuit.2.7. Se utilizează pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care aveau obligația încetării aplicării sistemului TVA la încasare, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, peste plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. (la 19-03-2021, sintagma: plafonul de 2.250.000 lei a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 409 din 18 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 19 martie 2021 ) 2.8. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal competent.2.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.3. "Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"3.1. Denumire: "Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"3.2. Cod: 14.13.07.64/r.3.3. Format: A4/t13.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.3.5. U/M: set (2 file)3.6. Se difuzează gratuit.3.7. Se utilizează pentru înștiințarea, cu privire la radierea din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care își încetează activitatea economică și pentru care anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care au depus declarația de încetare a activității sau a persoanelor impozabile care au intrat într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal.3.8. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal competent.3.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.4. "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"4.1. Denumire: "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"4.2. Cod 14.1.3.02.64/e.m.4.3. Format: A4/t14.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.4.5. U/M: set (2 file)4.6. Se difuzează gratuit.4.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.4.8. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal competent.4.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.4.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.NOTĂ:Pentru formularele de decizii și înștiințare prevăzute în ordin, în chenarul în care este menționată sigla Direcției generale regionale a finanțelor publice/Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se va insera, la editarea fiecărui formular, sigla Direcției generale regionale a finanțelor publice/Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
  -------