ORDIN nr. 631 din 9 februarie 2016pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 19 februarie 2016  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 316, 317 și 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor:a) abrogată. (la 02-02-2022, Litera a) din Articolul 1 a fost abrogată de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 ) b) "Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)", cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în anexa nr. 2;c) abrogată. (la 02-02-2022, Litera c) din Articolul 1 a fost abrogată de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 ) d) "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5. (la 29-12-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1059 din 29 decembrie 2016 )  +  Articolul 2^1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/î.a.c.i., prevăzut în anexa nr. 6.(2) În cazul în care încetează situația de inactivitate fiscală a contribuabilului, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal atribuie, la cererea contribuabilului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, în temeiul pct. 88 alin. (19) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-07-2019, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularelor de la art. 1, 2 și 2^1 sunt prevăzute în anexa nr. 7. (la 18-07-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 18-07-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.768/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ștefan Diaconu
  București, 9 februarie 2016.Nr. 631.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 02-02-2022, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 )  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (093) „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/
  Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice
  în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe“
   +  Depunerea declarațieiDeclarația de înregistrare în scopuri de TVA/Declarația de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condițiile prevăzute la art. 316 alin. (2) și (2^1) din Codul fiscal.Declarația de înregistrare se completează cu ocazia înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile stabilite în România prin sediul fix, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.Declarația se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Declarația transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informațiilor cuprinse în declarație, în formatele „PDF“, „JPEG“ sau „TIFF“.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul fix sau sediul fix desemnat, potrivit legii.  +  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEISe marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz.Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului, de la capitolele I-IV, cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. La rubricile de la capitolul V „Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA“, se completează numai secțiunea/secțiunile care se modifică.II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILERândul 1. Cod de identificare fiscală - Se completează codul de identificare fiscală atribuit în țara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.Rândul 2. Denumire/Nume și prenume - Se completează cu denumirea sau numele și prenumele contribuabilului.Rândul 3. Forma juridică - Se completează cu forma juridică a contribuabilului.Rândul 4. Data înființării - Se completează cu data la care s-a înființat contribuabilul în țara de rezidență.Rândul 5. Țara de rezidență - Se completează țara de rezidență, precum și adresa sediului social/domiciliului contribuabilului din țara de rezidență.Rândul 6. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - În cazul în care se marchează „X“ în căsuța „DA“, se înscriu atât denumirea țării, cât și codul de identificare fiscală atribuit în țara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.III. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA A SEDIULUI FIX/ SEDIULUI FIX DESEMNAT PENTRU TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂSe completează cu datele privind adresa din România a sediului fix. În situația în care persoana impozabilă este stabilită în România prin mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix care a fost desemnat de persoana impozabilă să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale respectivei persoane impozabile.Rândul 1. Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVAÎn cazul declarației de înregistrare se completează codul de identificare fiscală al sediului fix, în situația în care acesta a fost deja înregistrat fiscal. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se completează numai în cazul depunerii declarației de mențiuni.Atenție! În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului fix.Rândul 2. Denumire - Se completează cu denumirea sediului fix.Rândul 3. Adresa - Se completează cu adresa din România a sediului fix.Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant legal se va trece adresa sediului fix al persoanei impozabile pe care o reprezintă.IV. REPREZENTARE PRIN:Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relația cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizat, sau numărul și data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, după caz.Date de identificare - Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal, după caz.V. DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ȘI VECTORUL FISCAL PRIVIND TVA  +  Secţiunea I - Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscalSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (2) sau (2^1) din Codul fiscal, respectiv persoană impozabilă care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:Rândul 1.1. În situația în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor.Rândul 1.2. În situația în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor.Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal, care implică:Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscalRândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscalRândul 1.3.3. Operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.Rândul 1.3.4. Achiziții intracomunitare de bunuri taxabileRândul 1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, și care nu este înregistrată și nici nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România, dar sunt stabilite în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, și care nu sunt înregistrate și nici nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.Rândul 1.5. Cifra de afaceriRândul 1.5.1. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.Rândul 1.5.2. Se completează numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.Rândul 1.6. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.  +  Secţiunea II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscaleRândul 1.7. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România - Se marchează cu „X“ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.Se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri.De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.Rândul 1.8. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent - Se marchează cu „X“ de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform titlului VII din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform titlului VII din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele impozabile aflate în această situație marchează cu „X“ și rândul 1.8.2.Rândul 1.8.1. Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.Prin marcarea cu „X“ a rândului 1.8 persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.  +  Secţiunea III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării către persoane neimpozabile a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)Secțiunea III „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal“ - Se marchează de către persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, care sunt expediate sau transportate către un alt stat membru, și/sau care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei).Rândul 1.9.1. - Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal, ca locul livrării în cazul vânzărilor la distanță și/sau locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică.Rândul 1.9.2. - Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au aplicat cel puțin 2 ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal și care urmează să aplice prevederile art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal.Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță) sau optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică).  +  Secţiunea IV - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscalSe marchează cu „X“, în mod corespunzător, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a) și c)-e) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.Se marchează cu „X“ în căsuța corespunzătoare, astfel:Rândul 1.10. Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii.Rândul 1.11. Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși a avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care are înscrise astfel de fapte/situații.Rândul 1.12. Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.13. Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidențiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operațiune realizată, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.14. Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispozițiilor art. 322 din Codul fiscal.Rândul 1.15. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal.Prin completarea acestei secțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că urmează să desfășoare activități economice.  +  Secţiunea V - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVASe marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA și se înscrie data scoaterii din evidență, stabilită conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.Rândul 1.16. Se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în situația în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.Rândul 1.17. Ca urmare a încetării desfășurării de operațiuni care dau drept de deducere a taxei - Se completează în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.Rândul 1.18. Ca urmare a încetării aplicării regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - Se completează în cazul în care persoana impozabilă solicită scoaterea din evidență ca persoană impozabilă ca urmare a încetării aplicării regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal. (la 16-12-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.941 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 16 decembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 02-02-2022, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 )  +  Anexa nr. 4  +  INSTRUCȚIUNI de completare a formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumită în continuare cerere (formular 098), se completează și se depune de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societății pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. Date de identificare a persoanei impozabileRândul 1. DenumireSe completează cu denumirea societății pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerțului și pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerțuluiSe completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.B. Solicitant, în calitate deSe marchează cu „X“ calitatea de „Reprezentant legal“, în situația în care cererea este completată de reprezentantul legal al societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.Se marchează cu „X“ calitatea de „Asociat“, în situația în care cererea este completată de unul dintre asociații societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.Se marchează cu „X“ rubrica „Act constitutiv“, în situația în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.În situația în care calitatea de reprezentant legal al societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului rezultă dintr-un alt document, se înscriu numărul și data împuternicirii.Rubrica „Date de identificare“ se completează cu datele de identificare ale solicitantului.C. Alte date privind contribuabilulSe marchează cu „X“ caseta corespunzătoare, după caz.D. Taxa pe valoarea adăugatăSe completează de către societățile care se înființează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic din operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.Rândul 2 se marchează cu „X“ datorită obligativității înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egale cu/mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.Rândul 3 se marchează cu „X“ în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.Rândul 4. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situațiile prevăzute la art. 322 alin. (7) și (8) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.  +  INSTRUCȚIUNI de completare a anexei formularului 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“Date de identificare a persoanei impozabileRândul 1. DenumireSe completează cu denumirea societății pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerțului și pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Coloana „Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România“ se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Coloana „Cod de identificare fiscală (CIF/CNP)“ se completează codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice.Coloana „Număr contract“ se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilitățiiColoana „Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității“ se completează cu data încheierii contractului.Coloanele „Dată început contract“ și „Dată sfârșit contract“ se completează cu data începerii contractului respectiv cu data de sfârșit a contractului.Coloana „Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului“ se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității. (la 10-05-2017, Anexa 4 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.381 din 27 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 10 mai 2017 )  +  Anexa nr. 5
  DECIZIE
  privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în
  vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310
  din Codul fiscal sau a regimului special pentru
  agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal
  Către: Denumirea/Numele și prenumele .................. Domiciliul fiscal: Localitatea ..........., str. ........... nr. ......., bl. ...... ap. ......, et. ........, județul/sectorul ............ Cod de identificare fiscală ............. [] În baza prevederilor art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) [] În baza prevederilor art. 315^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (Codul fiscal) sau al art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a Solicitării dumneavoastră înregistrate la organul fiscal cu nr. ........ din data de .................... . Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii. Vă înștiințăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ...... nr. ........... . De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta decizie, aveți obligația depunerii ultimului decont de TVA (formularul 300), indiferent de perioada fiscală pe care ați aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA. De asemenea, vă înștiințăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază și înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ. Conducătorul unității fiscale, Numele și prenumele .......................... Semnătura și ștampila unității ............... Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ......... ┌───────────────────────────────────┐ Cod 14.13.02.60/096 │ www.anaf.ro │ └───────────────────────────────────┘ (la 29-12-2016, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1059 din 29 decembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 6 (la 18-07-2019, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Anexa nr. 7Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelorI. Abrogat. (la 02-02-2022, Punctul I. din Anexa nr. 7 a fost abrogat de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 ) II. Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)1. Denumire: Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.3. Format: A4/t24. Se tipărește:– într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către persoana impozabilă care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România prin unul sau mai multe sedii fixe, precum și la actualizarea unor informații despre aceste persoane.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.III. Abrogat. (la 02-02-2022, Punctul III. din Anexa nr. 7 a fost abrogat de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 ) IV. Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)1. Denumire: Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)2. Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/tva3. Format: A4/t24. Se tipărește:– într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal).8. Se întocmește:– în două exemplare;– de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:– originalul la organul fiscal competent;– copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal1. Denumire: „Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal2. Cod: 14.13.02.60/0963. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 310 alin. (7) din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de organul fiscal competent.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.VI. Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal1. Denumire: „Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal2. Cod: 14.13.02.60/î.a.c.i.3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru: soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11), depuse de persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de organul fiscal competent.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. (la 18-07-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 ) ------