METODOLOGIE din 23 iulie 2018privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 23 august 2018  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 766 din 23 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 730 din 23 august 2018.
   +  Articolul 1(1) Posibilitatea/Posibilitatea anuală din amenajamentul în vigoare poate fi depășită numai prin recoltarea produselor accidentale I și numai în subunitățile de gospodărire în care se reglementează procesul de producție, cu excepția subunității de gospodărire de tip G - codru grădinărit, în care produsele accidentale I nu se precomptează.(2) Produsele accidentale II nu se precomptează, iar volumul acestora nu este luat în considerare la depășirea posibilității.  +  Articolul 2(1) Prezenta metodologie stabilește documentele și procedurile necesare pentru:a) aprobarea depășirii posibilității anuale pentru o subunitate de gospodărire, în situația în care volumul produselor accidentale I, cumulat cu volumul recoltat, contractat și/sau autorizat, anterior apariției acestora, depășește posibilitatea anuală stabilită prin amenajamentul silvic. Aprobarea depășirii se realizează și în situația în care într-o subunitate de gospodărire nu este stabilită o posibilitate, dar au apărut produse accidentale/extraordinare;b) aprobarea depășirii posibilității pentru o subunitate de gospodărire, în situația în care volumul produselor accidentale I, cumulat cu volumul recoltat, contractat și/sau autorizat anterior apariției acestora și cu cel rezultat din exploatarea arborilor de pe căile de scos apropiat, din produse extraordinare și cel din defrișări legale, depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic;c) aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (3) și art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) La apariția produselor accidentale I se aplică regulile privitoare la punerea în valoare din normele tehnice privind punerea în valoare, respectiv urmărindu-se aplicarea dispozițiilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Depășirea posibilității anuale în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) se aprobă diferențiat, în funcție de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul subunității de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, după cum urmează: a) de către șeful de ocol, în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată, cumulat cu volumul recoltat ca produse principale de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, plus volumele din partizi contractate și/sau autorizate, însumat cu volumul produselor accidentale I din actele de punere în valoare neautorizate, este mai mic decât posibilitatea anuală stabilită pentru subunitatea de gospodărire, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;b) prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată din produse principale și accidentale I de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic plus volumele din produse principale și accidentale I din partizi contractate și/sau autorizate, însumat cu volumul produselor accidentale I din actele de punere în valoare neautorizate, este mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru subunitatea de gospodărire, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic, fără a se depăși posibilitatea.(2) Depășirea posibilității se aprobă prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată, contractată și/sau autorizată de produse principale și accidentale I, de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, însumat cu volumul produselor accidentale I din actele de punere în valoare neautorizate, este mai mare decât posibilitatea stabilită pentru subunitatea de gospodărire. (3) Conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare a depășirii posibilității/posibilității anuale, în termen de 20 zile calendaristice de la data solicitării ocolului silvic, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) documentația depusă este completă și corespunzătoare;b) un reprezentant al structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a constatat că actele de punere în valoare verificate în teren, prin sondaj, sunt întocmite corespunzător în ceea ce privește natura produselor și amplasamentul. (4) În situația în care, prin recoltarea produselor accidentale I, se depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic pentru o subunitate de gospodărire, precomptarea se realizează la nivelul acesteia.(5) Prin excepție de la prevederile alin (4), pentru amenajamentul silvic elaborat pentru mai mulți proprietari/deținători, asociați în acest scop, precomptarea se face la nivelul proprietății cuprinse în amenajamentul respectiv.  +  Articolul 3^1(1) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, că are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafață, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), volumul de maximum 5 mc/an/ha poate fi depășit cu volumul arborilor și/sau arboretelor din fondul forestier afectați/afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori.(3) Ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și în care se află arboretele afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori prevăzute la alin. (2) realizează punerea în valoare a masei lemnoase afectate și transmite o notificare la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, însoțită de actul de punere în valoare întocmit și de fotografii relevante privitoare la afectare.(4) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj actele de punere în valoare prevăzute la alin. (3). Rezultatul verificărilor se comunică ocolului silvic care a făcut notificarea în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării.(5) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) și emiterea autorizațiilor de exploatare se fac de către șeful ocolului silvic, dar nu mai înainte de termenul de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (4).(6) Volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici aprobat spre extragere, cu care se depășește volumul de 5 mc/an/ha, se scade din volumul de recoltat în următorii ani.(7) Produsele lemnoase rezultate în urma acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori în condițiile prevăzute la alin. (2) sunt produse accidentale.(8) În cazul în care intensitatea acțiunii factorilor biotici și/sau abiotici destabilizatori a determinat ca o suprafață cumulată de fond forestier să fie despădurită, aceasta se va reîmpăduri în maximum două sezoane de vegetație din fondul de conservare și regenerare a pădurilor, iar dacă acesta nu este suficient, pe cheltuiala proprietarului. Compoziția de împădurire se va face cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, conform datelor existente în amenajamentele silvice precedente.(9) Punerea în valoare a masei lemnoase afectate de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, în condițiile prevăzute la alin. (2), de pe suprafețele care sunt cuprinse în arii naturale protejate, se realizează și cu respectarea, după caz, a următoarelor condiții:a) prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condițiile legii;b) notificarea administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puțin 10 zile înainte de punerea în valoare, și obținerea avizului, potrivit legii, în situația în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat. (la 09-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 933 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 )  +  Articolul 4(1) Conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare a depășirii posibilității anuale/posibilității, în baza unei documentații tehnice complete, depuse de ocolul silvic care solicită aprobarea, care cuprinde:a) memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/prezentați factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretul/arboretele;b) informațiile tehnice, potrivit anexei nr. 1 la prezenta metodologie, în situația depășirii posibilității anuale, sau cele potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie, în situația depășirii posibilității;c) fotografii relevante privitoare la arboretele afectate.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.(3) Informațiile tehnice prevăzute la alin. (1) lit. b) se certifică sub semnătură de către:a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care această unitate nu mai funcționează, poate participa un expert dintr-o altă unitate autorizată;b) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;c) reprezentantul unității/entității ierarhic superioare în cazul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, după caz;d) reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 5(1) În situația depășirii posibilității, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmite Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură decizia de aprobare a depășirii posibilității, împreună cu informațiile tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), în vederea analizei oportunității și necesității elaborării unui nou amenajament silvic.(2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăște aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, în funcție de gradul de afectare a fondului de producție.(3) Hotărârea comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură privind aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, înainte de expirarea valabilității acestuia, se comunică structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial și administratorului fondului forestier proprietate publică a statului/proprietarului.(4) În situația în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură respinge elaborarea unui nou amenajament silvic înainte de termen, ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice este obligat/sunt obligate să aplice prevederile amenajamentului silvic până la expirarea valabilității acestuia, fiind interzisă recoltarea produselor principale din arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare.(5) În situația în care în perioada rămasă de la data emiterii hotărârii prevăzute la alin. (3) până la data expirării aplicării amenajamentului silvic apar noi produse accidentale I, extraordinare, din defrișări legal aprobate sau volume rezultate din exploatarea arboretelor de pe căile de scos-apropiat, acestea se recoltează integral, cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, prin decizia conducătorului acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (1) și art. 4.(6) În situația prevăzută la alin. (5), decizia/deciziile de aprobare a depășirii posibilității se transmite/se transmit autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare.(7) Volumul produselor accidentale I, cu care se depășește posibilitatea, aprobat în condițiile art. 3 alin. (2), se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/ deceniile sau, după caz, pentru cincinalul/cincinalele următor/ următoare de aplicare a amenajamentului/amenajamentelor silvic/silvice nou/noi.(8) În situația în care comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăște aprobarea elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, volumul produselor accidentale I, cu care se depășește posibilitatea, aprobat în condițiile art. 3 alin. (2), cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei de valabilitate rămasă a amenajamentului silvic de la data hotărârii comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare sau, după caz, pentru cincinalul/cincinalele următor/următoare de aplicare a amenajamentului silvic nou.  +  Articolul 6În situația precomptării, pentru calculul posibilității în viitorul amenajament se iau în considerare următoarele elemente:a) unitățile amenajistice afectate (n), suprafața lor (ha) – Sacc1int1, ....., Sacc1intn și volumul extras (mc) – Vacc1int, ....., Vacc1intn, în cazul produselor accidentale I provenite din arboretele afectate integral sau foarte puternic de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori și al volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete;b) unitățile amenajistice afectate (n), suprafața arboretelor afectate (ha) – (Sacc1part1 ..... Sacc1partn), vârsta arboretelor afectate (ani) – (TAacc1part1 ..... TAacc1partn), creșterea curentă a arboretelor afectate (mc/an/ha) – (Cacc1part1 ..... Cacc1partn), vârsta exploatabilității arboretelor afectate (ani) – (TEacc1part1 ..... TEacc1partn), volumul afectat pe fiecare arboret (mc) – (Vacc1part1, ..... Vacc1partn), în cazul produselor accidentale I provenite din arborete cu vârste mai mari de ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parțial de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, al volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete și al volumului provenit din defrișări legal aprobate.  +  Articolul 7(1) Reglementarea procesului de producție lemnoasă este specifică:a) codrului regulat, în subunitățile de gospodărire: A - codru regulat, sortimente obișnuite, B - codru regulat, sortimente superioare, D - codru regulat, sortimente obișnuite, țeluri de protecție și V - păduri de interes cinegetic;b) codrului cvasigrădinărit, în subunitatea de gospodărire J - codru cvasigrădinărit;c) crângului, în subunitățile de gospodărire: Q - crâng simplu salcâm, X - zăvoaie de plopi și sălcii și Y - crâng cu tăiere în scaun;d) subunităților de gospodărire Z - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru celuloză și cherestea și W - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru furnire.(2) Pentru subunitățile de gospodărire prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se culeg informațiile și datele corespunzătoare fazei de proiectare tehnologică-teren și se calculează toate listele, inclusiv lista privind calculul indicatorului de posibilitate.(3) În baza datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2), în fiecare dintre unitățile amenajistice din care s-a recoltat volumul de produse accidentale I cu care s-a depășit posibilitatea la nivelul subunității de gospodărire, pentru perioada în care amenajamentul silvic s-a aplicat, se introduce volumul aferent depășirii, inclusiv creșterea, și se recalculează lista privind calculul indicatorului de posibilitate. Acest volum se introduce numai în vederea elaborării listelor care conduc la stabilirea indicatorului de posibilitate.(4) Listele calculate potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se anexează la procesul-verbal al ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajarea pădurilor.(5) Posibilitatea adoptată este cea rezultată prin diferența dintre posibilitatea stabilită pe baza listelor de calcul al indicatorilor de posibilitate, elaborate în condițiile alin. (3), și volumul produselor accidentale I, volumul arborilor extrași ilegal, volumul arborilor din defrișări legal aprobate, cu care s-a depășit posibilitatea în amenajamentul precedent, cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, după caz. Calculul se detaliază la nivel de arboret.  +  Articolul 8Pentru unitățile de gospodărire prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) și d) indicatorul de posibilitate se calculează astfel:a) dacă suprafața de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafața de pe care s-au recoltat produse accidentale I, potrivit art. 6 lit. a), realizate pe suprafețe compacte, nu depășește suprafața decenală/cincinală, după caz, stabilită prin amenajamentul silvic, stabilirea posibilității în noul amenajament silvic se realizează potrivit normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor;b) dacă suprafața de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafața de pe care s-au recoltat produse accidentale I, potrivit art. 6 lit. a), realizate pe suprafețe compacte, depășește suprafața decenală/cincinală, după caz, stabilită prin amenajamentul silvic, posibilitatea pe suprafață rezultă prin diminuarea în noul amenajament silvic a suprafeței decenale/cincinale, după caz, cu suprafața de pe care s-au recoltat produsele accidentale I cu care s-a depășit posibilitatea, cu excepția situațiilor în care posibilitatea se stabilește după starea arboretelor.  +  Articolul 8^1(1) Recoltarea produselor secundare se face potrivit art. 59 alin. (4) și (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se stabilește că suprafața arboretelor prevăzută în amenajamentul silvic a fi parcursă cu lucrări de îngrijire și de conducere este minimală, iar volumul prevăzut prin amenajamentul silvic pentru extragere este orientativ și se recoltează cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice și în funcție de starea arboretelor.(2) Pot fi parcurse cu rărituri și arboretele care nu sunt incluse în planul decenal de recoltare a produselor secundare și îndeplinesc condițiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări, iar vârsta, actualizată cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, nu depășește ¾ din vârsta exploatabilității stabilită prin amenajamentul silvic. Intervențiile silviculturale în aceste arborete se realizează numai dacă arboretele respective au indicele de consistență, exprimat prin indicele de densitate, mai mare sau egal cu 0.9, determinat de ocolul silvic prin intermediul suprafețelor de bază sau al volumelor. (la 09-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 933 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 )  +  Articolul 8^2(1) Recoltarea produselor principale se face cu încadrarea în posibilitatea anuală sau în posibilitate, așa cum sunt definite la pct. 32 și 31 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de recoltare a volumului aferent posibilității/ posibilității anuale se face în condițiile art. 59 alin. (1)-(3), (10)-(11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referitor la recoltarea produselor principale se disting următoarele situații:a) În unitățile de gospodărire de tip G - codru grădinărit, posibilitatea este cumulul volumelor de extras pentru fiecare arboret din planul decenal de recoltare, iar posibilitatea anuală este volumul de recoltat aferent unui cupon. În cadrul acestei subunități de gospodărire este obligatorie recoltarea volumului la nivel de arboret, prevăzut de amenajamentul silvic. b) În unități de gospodărire de tip J - codru cvasigrădinărit, A - codru regulat, sortimente obișnuite, B - codru regulat, sortimente superioare, D - codru regulat, sortimente obișnuite, țeluri de protecție și V - păduri de interes cinegetic, în care reglementarea procesului de producție se face la nivel de fond de producție, posibilitatea este cea calculată prin metodele prevăzute de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor și adoptată, iar posibilitatea anuală este cea stabilită potrivit pct. 32 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. c) În unitățile de gospodărire prevăzute la lit. b) este obligatoriu ca volumul de recoltat într-un an de producție să se încadreze în posibilitatea anuală. Depășirea posibilității anuale se realizează în condițiile art. 3 alin. (1). La nivel de arboret este obligatorie respectarea tratamentului și a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic. Volumul recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale poate să difere față de cel înscris în amenajamentul silvic, cu condiția ca acest volum să rezulte prin aplicarea corespunzătoare la nivel de arboret a tratamentului și a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic, potrivit normelor tehnice specifice. Depășirea posibilității se realizează în condițiile art. 3 alin. (2).d) În unitățile de gospodărire de tip Q - crâng simplu salcâm, X - zăvoaie de plopi și sălcii și Y - crâng cu tăiere în scaun, Z - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru celuloză și cherestea și W - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru furnire, posibilitatea se stabilește prin nominalizarea, în ordinea urgențelor de regenerare, în limita posibilității stabilite pe suprafață și a arboretelor exploatabile, iar posibilitatea anuală este cea stabilită potrivit pct. 32 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) În unitățile de gospodărire prevăzute la lit. d) este obligatoriu ca volumul de recoltat într-un an de producție să se încadreze în posibilitatea anuală. Depășirea posibilității anuale se realizează în condițiile art. 3 alin. (1). La nivel de arboret este obligatorie respectarea tratamentului și a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic. Volumul recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale poate să difere față de cel înscris în amenajamentul silvic, cu condiția ca acest volum să rezulte prin aplicarea corespunzătoare la nivel de arboret a tratamentului și a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic, potrivit normelor tehnice specifice. Depășirea posibilității anuale se realizează în condițiile art. 3 alin. (1).(3) În unitățile de gospodărire prevăzute la lit. d), în situația în care volumul recoltat este la nivelul posibilității, dar nu a fost parcursă toată suprafața arboretelor incluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, se întocmește un addendum la amenajamentul silvic pentru actualizarea posibilității la nivelul întregii suprafețe care a făcut obiectul planului decenal de recoltare a produselor principale. (la 09-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 933 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 )  +  Articolul 8^3(1) Arborii extrași din interiorul și proximitatea obiectivelor militare în scopul instalării și/sau menținerii în stare de operativitate a sistemelor de securitate a obiectivelor militare se încadrează în categoria produselor extraordinare.(2) Întocmirea actelor de punere în valoare și autorizarea spre exploatare de către ocolul silvic, căruia comandantul unei unități militare i-a solicitat, în scris, extrageri de arbori în scopul instalării și/sau menținerii în stare de operativitate a unui sistem care face parte din sistemul de securitate a obiectivelor militare, se fac în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data solicitării. Extragerea arborilor se face pe amplasamentul solicitat de comandantul unității militare și transmis ocolului silvic.(3) În situația în care materialele lemnoase aparțin unității militare, transportul acestora se realizează în baza avizelor de însoțire a materialelor lemnoase emise de ocolul silvic care a realizat marcarea. (4) În categoria produselor extraordinare se introduc și arborii care periclitează obiective de interes public. Întocmirea actelor de punere în valoare și autorizarea spre exploatare se fac de către ocolul/ocoalele silvic/silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru suprafețe de fond forestier din raza administrativă a unității administrativ-teritoriale în care este amplasat obiectivul de interes public, la solicitarea proprietarului sau administratorului obiectivului. (la 09-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 933 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 )  +  Articolul 9Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieAvizatConducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură
  Informații tehnice
  Unitatea de producțieSubunitatea de producțiePosibilitatea anuală la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic - mc/an -Posibilitatea* anuală la momentul solicitării - mc/an -Posibilitatea anuală multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic - mc/an -Volumul recoltat, autorizat, contractat de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la data întocmirii documentației de depășire a posibilității anualeVolumul rămas de recoltat în anii ulteriori aprobării depășirii posibilității anuale:**Volumul rămas de recoltat în anii ulteriori aprobării depășirii posibilității anuale:**
  Nr.DenumireTotal - mc -din care produse accidentale IAnul I după aprobareAnul II după aprobareAnul III după aprobareAnul IV după aprobareAnul V după aprobareAnul VI după aprobareAnul VII după aprobareAnul VIII după aprobareAnul IX după aprobare
  1234567891011121314151617
  * Posibilitatea anuală recalculată pentru unități de producție la care suprafața s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părți din proprietate etc.) prin diminuarea acesteia cu volumul prevăzut a se recolta din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare, amplasate în suprafețele care cu care s-a diminuat. (Col. 5 = media aritmetică a posibilităților anuale actualizate, pentru anii de aplicare a amenajamentului, inclusiv anul în care se întocmește documentația de depășire a posibilității anuale).** Se calculează în condițiile art. 59 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (Reținerea volumelor pentru anii următori se face astfel: se diminuează volumul corespunzător primului an și dacă nu se acoperă diferența, se trece la anul al doilea etc.)
  Șef ocol silvic
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Reprezentant unitate/entitate
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Expert CTAP
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Reprezentant al structurii teritoriale de specialitate al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură
  (Nume și prenume, semnătură, stampilă)
   +  Anexa nr. 2la metodologieAprob.Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură(Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Informații tehnice
  Denumire amenajament ………………………… an intrare în vigoare ………
  Unitatea de producțieS.U.P.Posibilitatea la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic - mc/perioada de aplicarePosibilitatea* la momentul solicitării - mc/perioada de aplicareVolumul recoltat, autorizat, contractat de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la data întocmirii documentației de depășire a posibilitățiiVolumul produselor accidentale I potrivit actelor de punere în valoare neautorizate la momentul aprobării depășirii posibilității - mc -Volumul produselor accidentale I cu care se depășește posibilitatea - mc -
  Nr.DenumireTotal - mc- din care produse accidentale I - mc -
  123456789
  9 = (6 + 8) – 5
  * Posibilitatea recalculată pentru subunități de gospodărire la care suprafața s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părți din proprietate etc.) rezultată din scăderea posibilității stabilită de amenajamentul silvic cu volumul arboretelor din planul decenal de recoltare a produselor principale amplasate în suprafața cu care s-a diminuat suprafața pentru care a fost elaborat amenajamentul silvic. (col. 5 = suma posibilităților anuale actualizate, pentru anii de aplicare ai amenajamentului)
  Șef ocol silvic
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Reprezentant unitate/entitate
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Expert CTAP
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  -----