NORME TEHNICE din 23 iulie 2018privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 23 august 2018  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 766 din 23 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 730 din 23 august 2018.
   +  Articolul 1(1) În elaborarea amenajamentului silvic sunt obligatorii următoarele etape:a) ședința de preavizare a temei de proiectare - Conferința I de amenajare, cu participarea:1. șefului de proiect și a expertului care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expertul CTAP, din partea unității specializate autorizate;2. șefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanților structurilor ierarhice superioare acestuia și, după caz, a proprietarului;3. administratorului ariei naturale protejate, în situația în care aceasta este constituită parțial sau total peste fondul forestier; (la 01-11-2021, Punctul 3. din Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 26 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) 4. reprezentantului structurii județene sau regionale pentru protecția mediului;5. reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;a^1) prima versiune a amenajamentului silvic, care conține următoarele:1. procesul-verbal al Conferinței I de amenajare și tema de proiectare pentru lucrarea de amenajare a pădurii, suprafața fondului forestier și, dacă este cazul, suprafețele incluse în arii naturale protejate și măsurile de conservare din planurile de management ale ariilor naturale protejate respective, aferente habitatelor și speciilor de pe suprafața respectivă, iar pentru suprafețele care au avut anterior amenajament silvic se vor furniza în plus și următoarele informații: constituirea unităților de producție, zonarea funcțională propusă în acord cu prevederile planului de management al ariilor naturale protejate și măsurile de conservare din planurile de management ale ariilor naturale protejate respective, aferente habitatelor și speciilor de pe suprafața respectivă, bazele de amenajare, subunități de gospodărire, situația respectării posibilității și structura arboretelor (compoziția, consistența și clasele de vârstă) în amenajamentul expirat;2. coordonatele stereo 70 obținute/deținute de titularul amenajamentului silvic sub formă vectorială în sistem de coordonate stereo 70, format de fișier.shp, ale amenajamentului anterior și modificările de geometrie la nivel parcelar și subparcelar apărute față de ediția anterioară a amenajamentului silvic, pentru suprafețele din fond forestier care au mai fost amenajate, sau sub formă vectorială în sistem de coordonate stereo 70, format de fișier.shp, pentru suprafețele de fond forestier care nu au mai fost amenajate prin amenajament silvic;3. distribuția pe județe a fondului forestier care face obiectul amenajamentului silvic, pentru fondul forestier situat pe raza mai multor județe, în scopul stabilirii autorității competente pentru derularea procedurii de evaluare de mediu;4. proiectele/lucrările/acțiunile care se propun a fi realizate în cadrul amenajamentului silvic;5. harta amenajamentului silvic care să prezinte situația actuală a fondului forestier pentru care se elaborează amenajamentul și pe care sunt marcate proiectele/lucrările/ acțiunile care se propun a fi realizate în cadrul respectivului amenajament, suprapusă cu hărțile de distribuție a speciilor și habitatelor protejate din cadrul siturilor Natura 2000, format de fișier.shp; (la 01-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 26 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) b) recepția lucrărilor de teren, care se realizează în ultimul an de aplicare a amenajamentului silvic, sau în anul/anii următor/următori acestuia, în cazul în care amenajamentul silvic este expirat, cu participarea:1. șefului de proiect, proiectantului și a expertului CTAP din partea unității specializate autorizate;2. șefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanților structurilor ierarhice superioare acestuia și, după caz, a proprietarului;3. reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;c) ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare se organizează după recepția lucrărilor de teren, cu participarea:1. șefului de proiect, proiectantului și a expertului CTAP din partea unității specializate autorizate;2. șefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanților structurilor ierarhice superioare acestuia și, după caz, a proprietarului;3. administratorului ariei naturale protejate, în situația în care aceasta este constituită parțial sau total peste fondul forestier;4. reprezentantului structurii județene sau regionale pentru protecția mediului;5. reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia; (la 01-11-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 26 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) d) analiza și avizarea amenajamentului silvic în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(2) Încadrarea prin amenajamentul silvic a pădurilor în grupe, subgrupe și categorii funcționale se face potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme tehnice.(3) Elaborarea unui nou amenajament silvic înainte de expirarea termenului de valabilitate al amenajamentului silvic în vigoare se analizează și se aprobă de către comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în următoarele situații:a) atunci când volumul recoltat din produse principale, inclusiv din produse accidentale I, pentru care există aprobările legale, depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic;b) pentru terenurile forestiere retrocedate ca urmare a aplicării prevederilor legilor funciare, la cererea proprietarului; în caz contrar se aplică prevederile amenajamentului silvic în vigoare pentru fondul forestier proprietate publică a statului din care s-a retrocedat proprietatea forestieră, până la expirarea valabilității acestuia;c) când un proprietar solicită elaborarea unui amenajament silvic pentru proprietățile pe care le deține și pentru care există amenajamente silvice elaborate la momente diferite; acest tip de amenajament silvic se elaborează și se poate aplica numai de la data la care expiră amenajamentul/amenajamentele silvic/silvice cu suprafața/suprafața cumulată mai mare, iar volumul recoltat prin aplicarea celui/celorlalte amenajamente silvice nu depășește posibilitatea anuală, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;d) la solicitarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a rearondării, pe ocoale silvice, a fondului forestier proprietate publică a statului;e) când unui amenajament silvic îi încetează valabilitatea în cursul unui an calendaristic, înainte de data de 31 decembrie a anului respectiv; în această situație, la solicitarea scrisă a proprietarului, se aprobă elaborarea unui amenajament silvic, a cărui valabilitate este începând cu data de 1 ianuarie a anului următor acesteia, dată la care amenajamentul silvic anterior își încetează aplicabilitatea. În situația în care nu se face solicitare scrisă, amenajamentul silvic în vigoare se aplică până la data de 31 decembrie a anului în care valabilitatea acestuia expiră, cu încadrarea în prevederile acestuia. (4) Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură suspendă aplicarea parțială/totală a prevederilor unui amenajament silvic, până la clarificarea aspectelor juridice sau tehnice, după caz, în următoarele situații:a) suspendarea serviciilor silvice, potrivit Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; b) neavizarea amenajamentului silvic în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură înainte de data de 31 decembrie a anului în care a fost organizată ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare;c) amânarea/respingerea de către comisia tehnică de avizare pentru silvicultură în momentul avizării a unui amenajament silvic care încalcă prevederile normelor tehnice în vigoare, în ceea ce privește soluțiile tehnice propuse și/sau adoptarea posibilității; d) prezentarea de date sau documente din care să rezulte că recoltarea anticipată a volumului de produse principale, inclusiv accidentale I, raportat la posibilitate/posibilitatea anuală, s-a făcut fără aprobările legale.  +  Articolul 1^1(1) Amenajamentele silvice își păstrează valabilitatea în condițiile art. II alin. (17) din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic.(2) În perioada de păstrare a valabilității prevăzute la alin. (1) se pot realiza lucrări de regenerare - împăduriri, reîmpăduriri, completarea regenerărilor naturale și lucrări de întreținere a culturilor -, lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere și lucrări de conservare, prevăzute și nerealizate în unitățile amenajistice din amenajamentul silvic care își păstrează valabilitatea, recoltarea volumului aferent stocurilor de masă lemnoasă aflate în faze tehnologice și în platforma primară la data de 31 decembrie a anului anterior, precum și lucrări de infrastructură. Produsele accidentale și extraordinare se recoltează integral și se precomptează corespunzător din noul amenajament silvic, cu luarea în considerare a corespondenței unităților amenajistice dintre amenajamentul silvic care își păstrează valabilitatea și amenajamentul silvic nou.(3) Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor tinere se pot realiza și în alte unități amenajistice decât cele prevăzute la alin. (2), care îndeplinesc condițiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări.(4) Lista unităților amenajistice în care se pot realiza lucrările prevăzute la alin. (2) și (3) se stabilește de către unitatea specializată autorizată pentru amenajarea pădurilor și de către ocolul silvic. (la 01-11-2021, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 26 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )  +  Articolul 2(1) Prevederile amenajamentului silvic în vigoare se modifică, inclusiv în situația în care acesta nu este aprobat, în următoarele cazuri:a) abrogată; (la 01-11-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 26 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) b) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață compactă mai mare de 0,5 ha sau în situația în care extragerea arborilor afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, determină încadrarea arboretelor în urgența 1 de regenerare. Încadrarea arboretelor în urgența 1 de regenerare se stabilește de către o unitate autorizată specializată pentru lucrări de amenajare a pădurilor. Volumul arborilor afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, pe suprafețe compacte mai mari de 0,5 ha se poate determina în urma inventarierii fir cu fir sau prin Metodele de evaluare a volumului de lemn rezultat din doborâturile și rupturile produse de vânt și zăpadă - Doborâturi în masă produse de vânt și zăpadă, prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării. Pentru suprafețele de peste 0,5 ha necesare realizării instalațiilor de scos-apropiat nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic; (la 01-11-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 26 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) b^1) volumul arborilor afectați de doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă și de incendii, inventariați, se poate autoriza la exploatare după depunerea actului de punere în valoare aprobat la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Volumul provenit din arborii afectați de doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă și de incendii, în unitățile de gospodărire în care se reglementează procesul de producție, se precomptează din posibilitatea de produse principale stabilită la nivel de unitate de gospodărire/proprietate, în condițiile art. 59 alin. (7)-(11) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 01-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 26 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) c) semințișul utilizabil corespunzător compoziției de regenerare este instalat pe cel puțin 30% din suprafața arboretelor situate în zonele de stepă, silvostepă și câmpie forestieră, exploatabile în primii 10 ani, neincluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, în care proporția speciilor de stejari este de cel puțin 40%;d) este necesară schimbarea soluțiilor de gospodărire a pădurilor și/sau regenerarea artificială a terenurilor forestiere, și anume: schimbarea compoziției de regenerare cu alte specii decât cele prevăzute în amenajament sau în cadrul tipului natural fundamental de pădure, suspendarea pe perioada aplicării amenajamentului, a regenerării artificiale a unor terenuri temporar neproductive;e) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete încadrate în tipul I funcțional;f) volumul de recoltat prin lucrări de conservare la nivel de arboret depășește cu peste 50% volumul de extras stabilit prin amenajamentul silvic. g) pentru lucrările silviculturale rămase de executat din amenajamentele silvice aprobate, care nu au parcurs procedura de evaluare de mediu și care se suprapun parțial sau total peste siturile Natura 2000. (la 01-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 26 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e) și f) ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice elaborează o documentație care cuprinde:a) memoriul justificativ prin care se prezintă cauzele care determină necesitatea modificării prevederilor amenajamentului silvic și se justifică soluțiile tehnice propuse;b) informațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice solicită modificarea prevederilor amenajamentului silvic prin elaborarea unui addendum la acesta. (4) Documentația prevăzută la alin. (2) se elaborează în baza unei analize în teren la care participă:a) șeful de proiect și expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate autorizate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, poate participa un alt șef de proiect sau expert atestat în lucrări de amenajarea pădurilor;b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic în cauză; în cazul în care arboretele afectate sunt încadrate în subunitatea de gospodărire de tip „K“, participă și personalul împuternicit pentru controlul materialelor forestiere de reproducere din cadrul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;d) reprezentanții structurilor ierarhice superioare, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului.(5) La efectuarea analizei prevăzute la alin. (4), pentru situațiile în care terenurile forestiere sunt situate în arii naturale protejate, vor fi invitați și:a) un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate;b) un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului.(6) Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite aviz la documentația completă și corespunzătoare prevăzută la alin. (2), însușită de persoanele prevăzute la alin. (4), și, după caz, la alin. (5), în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii acesteia; modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.(7) Documentația prevăzută la alin. (2), însoțită de avizul prevăzut la alin. (6) și, după caz, de actul administrativ emis în acest scop de autoritatea teritorială pentru protecția mediului, se înaintează spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după cum urmează:a) de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, precum și al fondului forestier al altor deținători, administrat de/pentru care prestează servicii silvice un ocol silvic de stat;b) de către ocolul silvic/baza experimentală care administrează fondul forestier sau prestează servicii silvice pentru acesta, în celelalte cazuri decât cel prevăzut la lit. a).(8) Structurile teritoriale de specialitate vor transmite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, trimestrial, până la data de 15 ale lunii următoare fiecărui trimestru, situația avizelor emise.(9) În baza avizului prevăzut la alin. (6), comunicat ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, de către structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, partizile constituite din produse accidentale/ extraordinare/cele din defrișări legal aprobate, care fac obiectul modificării prevederilor amenajamentului silvic, pot fi autorizate spre exploatare. Pentru partizile de produse accidentale constituite în arii naturale protejate autorizarea spre exploatare se face cu respectarea condițiilor specifice protecției mediului.  +  Articolul 3(1) În situația în care volumul produselor principale recoltate și/sau cele autorizate și/sau contractate în anul respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, este mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru o subunitate de gospodărire, volumul produselor accidentale I cu care se depășește posibilitatea anuală se precomptează în anul/anii următori de aplicare a amenajamentului silvic, în funcție de volumul cu care se depășește posibilitatea, prin reținerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.(2) Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici, care se recoltează din arboretele încadrate în subunitățile de gospodărire de tip „E“, „K“ și „M“, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, precum și în subunitățile de gospodărire de tip „G“, nu se precomptează.(3) Precomptarea nu se realizează, de regulă, din arboretele încadrate în urgența 1 de regenerare, și nici din arboretele de specii de stejari din zonele de stepă, silvostepă și câmpie forestieră parcurse cu tăieri de regenerare.(4) Precomptarea se face, de regulă, în ordinea descrescătoare a urgențelor de regenerare.  +  Articolul 4Compozițiile de regenerare pentru suprafețele rezultate prin extragerea integrală a produselor accidentale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) se stabilesc după cum urmează:a) pe bază de studii pedostaționale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru arboretele afectate de uscare anormală și de alunecări de teren;b) conform soluției de regenerare stabilite potrivit informațiilor tehnice prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 5Șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice are următoarele obligații:a) să realizeze precomptările în condițiile prezentelor norme tehnice și ale legislației în vigoare;b) să urmărească încadrarea volumului propus a se recolta în posibilitatea/posibilitatea anuală stabilită prin amenajament pentru fiecare subunitate de gospodărire, conform prevederilor din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să ia măsurile prevăzute de aceasta.  +  Articolul 6Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier se face în baza unei documentații care cuprinde:a) solicitarea proprietarului, în cazul terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și al terenurilor proprietate privată, respectiv a administratorilor prevăzuți de lege, în cazul terenurilor forestiere proprietate publică a statului; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier necesare constituirii culoarului de frontieră și fâșiei de protecție a frontierei de stat, precum și cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat se face la solicitarea Ministerului Administrației și Internelor;b) memoriu tehnic justificativ întocmit de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;c) avizul emis de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice;d) actul administrativ al autorității teritoriale pentru protecția mediului, pentru terenurile forestiere în cazul cărora realizarea obiectivului implică defrișarea vegetației, după caz;e) fișa tehnică privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme tehnice;f) dovada plății taxei, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz;g) acordul proprietarului, în cazul terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și al terenurilor proprietate privată, sau avizul administratorului, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului;h) documentele, în copie, privind dovada proprietății/deținerii, în cazul terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și al terenurilor proprietate privată;i) planul de situație al terenului, executat în sistemul de proiecție Stereo 70, însoțit de o copie de pe harta amenajistică, cu indicarea amplasamentului terenului forestier, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice; acesta va cuprinde inventarul de coordonate stereo 70 pentru suprafața care face obiectul schimbării categoriei de folosință din fiecare unitate amenajistică, precum și limitele unităților amenajistice;j) documentul emis de către unitatea elaboratoare prin care a avizat proiectul tehnic sau studiul de fezabilitate; nu se solicită acest document în cazul terenurilor necesare constituirii culoarului de frontieră și fâșiei de protecție a frontierei de stat, precum și pentru cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat.  +  Articolul 7Schimbarea destinației terenurilor prevăzute la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face în baza unei documentații care cuprinde:a) solicitarea motivată a proprietarului de schimbare a destinației terenului;b) hotărârea consiliului local, pentru terenurile proprietate a unităților administrativ-teritoriale, respectiv hotărârea organelor de conducere a persoanelor juridice, pentru terenurile proprietate privată;c) documente prin care se face dovada proprietății;d) elemente de identificare a terenului potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme tehnice; e) planul de amplasament și delimitare a terenului;f) fișa perimetrului de ameliorare, procesul-verbal de recepție, fișa de transmitere în cazul perimetrelor de ameliorare, vizate de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru terenurile degradate.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa nr. 1la normele tehnice
  INFORMAȚII TEHNICE
  privind prevederile amenajamentului silvic și propunerile de modificare a acestuia
  Proprietarul/Deținătorul terenului forestier ............A. Date referitoare la posibilitate
  Unitatea de producțieAnul intrării în vigoare a amenajamentuluiS.U.P.Posibilitatea - m^3 -Volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului - m^3 -din care:Volum rămas de recoltat la expirarea valabilității amenajamentului - m^3 -
  Nr.DenumireProduse accidentale I - m^3 -
  12345678
  B. Date referitoare la prevederile amenajamentului silvic, situația actuală și propuneri B1. Prevederile amenajamentului silvic și stadiul aplicării acestora
  UPuaS - ha -S.U.P.Grupa și categ. funcț.CompozițiaV - m^3 -KVârsta - ani -Cls. prod.Prov.Urg. reg.Vârsta expl.Lucrări propuseLucrări executate
  Natura lucrărilorVolum de extrasNatura lucrărilorVolum extras
  1234567891011121314151617
  B2. Situația actuală și propuneri de modificare a prevederilor amenajamentului silvic
  UPuaS.U.P.Suprafața - ha -TP CompozițiaKVârsta - ani -Volum corespunzător suprafeței afectate - m^3 -Vit.Factor destabilizatorGrad vătămare Urg. reg.Semințiș utilizabilPropuneri de modificare a prevederilor amenajamentului silvic
  totalăafectată totaldin care integralTotalDin care integralCompozițiaSuprafața ocupatăMăsuri propuse*Suprafața de parcurs - ha -Volum de extras - m^3 -
  123456789101112131415161718192021
  *Măsuri propuse:Extragerea integrală a materialului lemnos (E.I.M.L); Extragerea arborilor afectați (EAA);Împăduriri conform soluții din documentație (ÎD). Compoziția de regenerare …….;Împăduriri conform soluției din studiul pedostațional (ÎSP).
  C. Unități amenajistice din care se va precompta volumul propus a se extrage
  UPuaSuprafața - ha -CompozițiaV - m^3 -Vârsta - ani -KCls. prod.Urg. reg.SemințișVit.Lucrări propuse în amenajamentVolum precomptat - m^3 -Lucrări propuse după precomptare
  Natura lucrăriiVolum de extras - m^3 -Natura lucrăriiVolum rămas de extras - m^3 -
  12345678910111213141516

  Șef ocol silvic
  ...............................
  Numele, prenumele
  Semnătura
  Reprezentant Garda forestieră
  ....................................
  Numele, prenumele
  Semnătura
  Șef de proiect pentru lucrări de amenajarea pădurilor
  ...................................
  Numele, prenumele
  Semnătura
  Expert tehnic pentru lucrări de amenajarea pădurilor
  .....................................
  Numele, prenumele
  Semnătura
  Invitați
  Numele, prenumele
  Semnătura
  NOTĂ: Semnificația termenilor este următoarea: UP = unitate de producție; SUP = subunitate de producție/protecție;ua = unitate amenajistică;S = suprafață;Grupa și categ. funcț. = grupa și categoria funcțională;V = volum;K = consistență; Cls. prod. = clasa de producție; Prov. = proveniența; T.P. = tipul natural fundamental de pădure (codul)Urg. reg. = urgența de regenerare (codul); Vârsta expl. = vârsta exploatabilității; Vit. = vitalitate (codul).
   +  Anexa nr. 2la normele tehnice Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură
  AVIZ
  Nr. ................ din .....................
  Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ................., (funcția, numele și prenumele), văzând solicitarea ......................... și documentația tehnică aferentă, înregistrată cu nr. ............., având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza ..................... (actele normative care reglementează organizarea și funcționarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și care stabilește competența conducătorului acestei structuri de a emite acest aviz, actul administrativ prin care a fost numit conducătorul acesteia)emite următorul
  AVIZ:
  1. Se avizează favorabil modificarea prevederilor amenajamentului silvic al Unității de producție .................., pentru fondul forestier proprietate a ............., administrat/pentru care serviciile silvice sunt asigurate de Ocolul silvic ............... din cadrul .................. (după caz: Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică ............), după cum urmează:a) extragerea arborilor afectați din unitatea de producție (U.P.) ........: ua ......... suprafață …….. volum ……….;b) extragerea integrală a masei lemnoase din U.P. ........: ua .......... suprafață …….. volum ……….;c) împăduriri în U.P. ........ ua ......... suprafață ……..;d) .............. .(Exemplu: Extragerea arborilor rupți și doborâți în UP I Caraiman, unitățile amenajistice: 20A, suprafața 8 ha, volum 110 mc; 20B, suprafața 0,4 ha, volum 21 mc etc.)2. Modificarea prevederilor amenajamentului unității de producție ............. este determinată de (descrierea factorilor destabilizatori, biotici și/sau abiotici, necesitatea argumentată a schimbării soluțiilor de gospodărire a pădurilor, instalarea regenerării naturale în arborete exploatabile din zonele de stepă, silvostepă sau câmpie forestieră, neincluse în planul decenal etc.) ..................................... .3. Din volumul de masă lemnoasă de ........... mc, prevăzut a se extrage conform prevederilor de la pct. 1:a) ...... mc din ua ................. nu se precomptează;b) ....... mc din ua ................. se precomptează din posibilitatea anuală stabilită pentru subunitatea de producție/protecție (S.U.P.) de tip …..: din ua .......... volum ............ mc, ua ............. volum ......... mc, în cadrul unității de producție analizate;c) ....... mc din ua ................. se precomptează din posibilitatea stabilită pentru S.U.P. de tip …..: ua .......... volum ....... mc, ua ........... volum ......... mc,în cadrul unității de producție analizate;d) ....... mc din ua ................. se precomptează din posibilitatea anuală stabilită la nivel de ocol silvic pentru proprietatea publică a statului sau /la nivelul proprietății (în situația în care sunt elaborate cel puțin două amenajamente silvice pentru un proprietar) pentru S.U.P. de tip .........: UP …. din ua .......... volum ............ mc ………….;e) ....... mc din ua ................. se precomptează din posibilitatea stabilită la nivel de ocol silvic pentru proprietatea publică a statului sau la nivelul proprietății (în situația în care sunt elaborate cel puțin două amenajamente silvice pentru un proprietar) pentru S.U.P. de tip .........: UP …. din ua .......... volum ............ mc …………. .4. Volumul prevăzut a se extrage din: ua ......., ........... mc; ua ..., ... mc se va încadra în posibilitatea anuală/posibilitatea prevăzută de amenajamentul în vigoare, iar volumul din: ua ....., .... mc; ua ..., .... mc se va extrage prin depășirea posibilității anuale/posibilității prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare.5. Prezentul aviz se va comunica solicitantului și se emite în scopul obținerii de către acesta a aprobării conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură privind modificarea prevederilor amenajamentului silvic în vigoare.
  Conducătorul structurii teritoriale de specialitate
  a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,
  .....................................................................
  (funcția, numele, prenumele și semnătura)
  NOTĂ: Avizul se completează cu informațiile necesare, iar spațiile care nu necesită completare se barează.
   +  Anexa nr. 3la normele tehnice
  ÎNCADRAREA PĂDURILOR ÎN GRUPE, SUBGRUPE ȘI CATEGORII FUNCȚIONALE
  Grupa I - Păduri cu funcții speciale de protecție
  Subgrupa 1.1. - Păduri cu funcții de protecție a apelor, funcții predominant hidrologice
  Categorie funcționalăDenumireTipul funcțional
  1.1.aArboretele situate în perimetrele de protecție a izvoarelor, a zăcămintelor și surselor de apă minerală și potabilăT II
  1.1.bArboretele situate pe versanții direcți ai lacurilor de acumulare și naturaleT III
  1.1.cArboretele situate pe versanții râurilor și pâraielor din zonele montană, de dealuri și colinare, care alimentează lacurile de acumulare și naturaleT IV
  1.1.dArboretele din Lunca și Delta Dunării (ostroave și maluri fără zona dig-mal) și cele situate în lunca râurilor neîndiguiteT IV
  1.1.eArboretele situate în albia majoră a râurilorT III
  1.1.fArboretele situate în lunca râurilor interioare și în zona dig-mal din Lunca și Delta DunăriiT III
  1.1.gArboretele din bazinele torențiale sau cu transport excesiv de aluviuni, determinate prin studii hidrologice, de amenajarea pădurilor sau de amenajare a bazinelor hidrograficeT III
  1.1.hArboretele de protecție a izvoarelor care constituie surse de alimentare cu apă a păstrăvăriilor și arborete situate pe versanții direcți ai păstrăvăriilorT III
  1.1.iArboretele situate în perimetrele de protecție a resurselor de apă industrialăT III
  Subgrupa 1.2. - Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, funcții predominant pedologice
  Categorie funcționalăDenumireTipul funcțional
  1.2.aArboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologiceT II
  1.2.bArboretele constituite din subparcele întregi, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit și căilor ferate normale, din zonele cu relief accidentat situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 25 grade și cu pericol de alunecareT II
  1.2.cArboretele/Benzile de pădure din jurul golurilor alpineT II
  1.2.dArboretele din jurul marilor construcții hidrotehnice, pe o rază minimă de 200 m, în funcție de pericolul de eroziune și de alunecare a terenuluiT II
  1.2.ePlantațiile forestiere de pe terenuri degradateT II
  1.2.fArboretele situate în zonele de formare a avalanșelor și pe culoarele acestoraT II
  1.2.gArboretele situate pe nisipuri mobile consolidateT III
  1.2.hArboretele situate pe terenuri alunecătoareT II
  1.2.iArboretele situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentăT II
  1.2.jBenzi de pădure din jurul exploatărilor de suprafață a resurselor mineraleT II
  1.2.kArboretele situate în zonele de carstT III
  1.2.lArboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.aTIV
  Subgrupa 1.3. - Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici naturali sau antropici, funcții predominant climatice
  Categorie funcționalăDenumireTipul funcțional
  1.3.aArboretele din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare, cu excepția zăvoaielor și pădurilor de luncă din aceste zoneT II
  1.3.bArboretele de stejar pedunculat din zona de câmpie, cu condiții grele de regenerareT II
  1.3.cArboretele de stejar pufos și brumăriu, din silvostepă, cu condiții grele de regenerareT II
  1.3.dBenzile de pădure situate în jurul bazinelor de retenție a iazurilor și heleșteielorT IV
  1.3.ePerdelele forestiere de protecțieT II
  1.3.fLizierele situate de-a lungul trupurilor de pădure din zona de câmpie și coline joaseT II
  1.3.gArboretele din trupuri dispersate, situate în zona de câmpieT III
  1.3.hArboretele situate în condiții foarte grele de regenerareT II
  1.3.iJnepenișuriT I
  1.3.jArboretele situate în zone cu atmosferă puternic poluatăT II
  1.3.kArboretele situate în zone cu atmosferă slab și mediu poluatăT III
  1.3.lArborete din jurul depozitelor de steril, cenușă și alte reziduuri, în situațiile în care pericolul degradării mediului este evidentT II
  1.3.mPădurile situate în vecinătatea Mării Negre și a lacurilor litoraleT II
  1.3.nArboretele de stejar pedunculat din zona de câmpieT III
  Subgrupa 1.4. - Păduri cu funcții de protecție, predominant sociale
  Categorie funcționalăDenumireTipul funcțional
  1.4.aArboretele constituite în păduri parc, parcuri recreative, tematice sau educaționaleT II
  1.4.bArboretele din jurul localităților, precum și arboretele din intravilanT III
  1.4.cArboretele din jurul stațiunilor balneoclimaterice, climaterice și al sanatoriilor de importanță națională stabilite de autoritatea publică centrală pentru sănătateT II
  1.4.dArboretele din trupuri de pădure de până la 50 ha, situate la o distanță de până la 2 km față de localitățile din zona de câmpie și de coline joaseT III
  1.4.eBenzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicații de importantă națională și internaționalăT II
  1.4.fBenzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicații , altele decât cele prevăzute la categoria funcțională 1.4.eT IV
  1.4.gArboretele din trupuri de pădure esențiale pentru păstrarea identității culturale a comunităților localeT II
  1.4.hArboretele din păduri care protejează obiective specialeT II
  1.4.iArboretele din complexuri de vânătoare și crescătorii de vânat autorizate, destinate creșterii intensive a vânatului, în scopul recreerii prin vânătoareT IV
  Subgrupa 1.5. - Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită
  Categorie funcționalăDenumireTipul funcțional
  1.5.aArboretele cuprinse în rezervații naturale cu management activ ce vizează conservareaT II
  1.5.bArboretele cuprinse în rezervații naturale cu management activ ce vizează valorificarea durabilăTIII
  1.5.cArboretele cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de protecțieT I
  1.5.dArboretele din păduri constituite în rezervații științificeT I
  1.5.eArboretele constituite în zone de protecție a monumentelor naturiiT II
  1.5.fArboretele declarate monumente ale naturiiT I
  1.5.gArboretele în care sunt amplasate suprafețe experimentale pentru cercetări forestiere de durată, neconstituite în rezervații științificeT II sau T IV
  1.5.hArboretele constituite ca rezervații seminologiceT II
  1.5.iArboretele destinate protecției unor specii ocrotite din faunăT II
  1.5.jArboretele din păduri virgineT I
  1.5.kArboretele din parcuri dendrologice și arboretumuriT II
  1.5.lArboretele din păduri destinate conservării resurselor geneticeT II
  1.5.mPlantajeT II
  1.5.nArboretele constituite ca zona tampon pentru resurse genetice forestiereT III
  1.5.oArboretele din păduri cvasivirgineT I
  1.5.pArboretele incluse în păduri naturale seculare de valoare deosebităT II
  1.5.qArboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI)T IV
  1.5.rArboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA)T IV
  1.5.sArboretele incluse în zonele umede de importantă internațională (situri RAMSAR)T IV
  1.5.tArboretele din păduri constituite în coridoare ecologiceT IV
  1.5.uArboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitateT II
  Subgrupa 1.6. - Păduri cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității
  Categorie funcționalăDenumireTipul funcțional
  1.6.aArboretele din parcurile naționale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție strictăT I
  1.6.bArboretele din parcurile naționale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție integrală T I
  1.6.cArboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integralăT II
  1.6.dArboretele incluse prin planurile de management în zona de conservare durabilă a parcurilor naționale, cu excepția celor incluse în categoria 1.6.cT III
  1.6.eArboretele din parcurile naționale incluse, prin planurile de management, în zona de dezvoltare durabilăT IV
  1.6.fArboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție strictăT I
  1.6.gArboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție integralăT I
  1.6.hArboretele incluse în zona de management durabil al parcurilor naturaleT III
  1.6.iArboretele din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de dezvoltare durabilă a ariilor naturale protejateTIV
  1.6.jArboretele din geoparcuri, incluse prin planurile de management, în zona de protecție strictă a ariilor naturale protejateT I
  1.6.kArboretele din geoparcuri, cuprinse în zona tamponT III
  1.6.lArboretele din geoparcuri incluse, prin planurile de management, în zona de dezvoltare durabilă a ariilor naturale protejateT IV
  1.6.mArboretele din rezervații ale biosferei incluse în zona strict protejatăT I
  1.6.nArboretele din rezervațiile biosferei, incluse în zona tamponT II
  1.6.oArboretele din rezervațiile biosferei, incluse în zona de reconstrucție ecologicăT III
  1.6.pArboretele din rezervațiile biosferei, incluse în zona de dezvoltare durabilăT IV
  1.6.qArboretele din siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, incluse în zona strict protejatăT I
  1.6.rArboretele din siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, altele decât cele incluse în categoria funcțională 1.6.qT III

  Grupa a II-a. Păduri cu funcții de producție și protecție
  Categoria funcționalăDenumireTipul funcțional
  2.1.aArboretele destinate să producă, în principal, arbori groși și foarte groși de calitate superioară, în vederea producerii de lemn de rezonanță și claviaturăT V
  2.1.bArboretele destinate să producă, în principal, lemn gros și foarte gros pentru furnire estetice și tehniceT V
  2.1.cArboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cheresteaT VI
  2.1.dArboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte produse din lemnT VI
  Încadrarea vegetației forestiere în grupe, subgrupe și categorii funcționale se face în baza următoarelor precizări:
  Categoria funcționalăPrecizări privind condițiile de încadrare
  Grupa I - Păduri cu funcții speciale de protecție
  Subgrupa 1.1. - Păduri cu funcții de protecție a apelor, funcții predominant hidrologice
  1.1.aSe are în vedere zonarea din amenajamentul expirat. Revizuirea acesteia sau delimitarea de noi zone se face prin includerea unităților amenajistice limitrofe izvoarelor, a zăcămintelor și surselor de apă minerală și potabilă sau în baza studiilor sau reglementărilor specifice.
  1.1.bSe iau în considerare lacurile de acumulare existente, aflate în execuție, precum și cele naturale. Se includ arboretele situate pe versanții direcți.
  1.1.cSe ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Revizuirea acesteia sau delimitarea de noi zone se va face prin includerea de păduri situate în bazinul hidrografic respectiv, situate la distanțe de 15 km până la 30 km în amonte de limita acumulării existente sau proiectată a se realiza, în funcție de volumul lacului și suprafața sa, de transportul de aluviuni și de torențialitatea bazinului.
  1.1.dSe delimitează un rând de parcele de-a lungul Dunării și din lunca râurilor interioare, inclusiv în zona montană. Ostroavele se includ integral.
  1.1.eSe ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Revizuirea se face prin includerea arboretelor situate în albia majoră a râurilor și de protecție a malurilor.
  1.1.fSe includ arboretele din zona dig-mal a Luncii și Deltei Dunării și arboretele din lunca râurilor, altele decât cele din categoria funcțională 1.1.d.
  1.1.gSe ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Revizuirea acestora sau delimitarea de noi zone se va face prin studii hidrologice, de amenajarea pădurilor sau de amenajare a bazinelor hidrografice.
  1.1.hSe va menține zonarea prevăzută în amenajamentul expirat, revizuirea acesteia sau delimitarea de noi zone făcându-se la solicitarea proprietarului/administratorului de pădure.
  1.1.iSe are în vedere zonarea din amenajamentul expirat. Revizuirea acesteia sau delimitarea de noi zone se face prin includerea unităților amenajistice limitrofe resurselor de apă industrială.
  Subgrupa 1.2. Păduri cu funcții de protecție a solului, funcții predominant pedologice
  1.2.aSe vor zona arboretele situate pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice.
  1.2.bSe iau în considerare subparcelele limitrofe obiectivului protejat, situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 25 grade și cu pericol de alunecare.
  1.2.cSe ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Zonele de protecție se stabilesc pe bază de cartări staționale efectuate în cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor, cu lățimi de 100-300 m, în funcție de panta și natura terenurilor, precum și de starea de vegetație a arboretelor.
  1.2.dSe delimitează benzi de pădure cu lățimi de până la 200 m, în funcție de pericolul de eroziune și alunecare a terenului.
  1.2.eSe includ arboretele de pe terenurile degradate constituite ca perimetre de ameliorare. Nu se includ arboretele instalate pe terenurile degradate care au dobândit capacitate de regenerare naturală.
  1.2.f, g, h, iZonele de protecție se stabilesc pe bază de cartări staționale efectuate în cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor.
  1.2.jSe delimitează benzi de pădure cu lățimi de 100-300 m.
  1.2.kZonele de protecție se stabilesc pe bază de cartări staționale efectuate în cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor sau prin planurile de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condițiile legii.
  1.2.lSe includ arboretele situate pe aceleași substrate ca cele prevăzute la categoria funcțională 1.2.a, dar cu pante cuprinse între 6-30 grade, inclusiv, respectiv între 6-35 grade, inclusiv, în funcție de substrat.
  Subgrupa 1.3. Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici și industriali dăunători, funcții predominant climatice
  1.3.aZonarea se va face pe baza cartării pădurilor în cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor.
  1.3.bZonarea se va face pe baza cartării pădurilor în cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor. Se vor încadra arboretele de stejar pedunculat din zona de câmpie situate pe stațiuni de bonitate inferioară.
  1.3.cZonarea se va face pe baza cartării pădurilor în cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor. Se includ arboretele de stejar pufos și brumăriu din zona de stepă și silvostepă în care nu s-a realizat regenerarea naturală prin aplicarea de tratamente intensive.
  1.3.dSe includ benzile de pădure, cu lățimi de cel mult 100 m, situate în jurul bazinelor de retenție a iazurilor și heleșteielor.
  1.3.eSe includ perdelele forestiere de protecție cu lățimi de cel puțin 10 m.
  1.3.fSe includ benzile de pădure din zona de câmpie și coline joase, cu o lățime de până la 30 m de la liziera pădurii.
  1.3.gSe includ trupurile dispersate de pădure din zona de câmpie, cu suprafețe de sub 100 ha.
  1.3.hSe vor lua în considerare stațiunile cu vânturi reci, găuri de ger etc., stabilite pe bază de cartări staționale în cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor.
  1.3.iSe zonează cu ocazia amenajării pădurilor sau în baza unor studii privind vegetația forestieră.
  1.3.jSe încadrează arboretele situate în zone cu atmosferă puternic poluată, la care efectul noxelor industriale a fost determinat prin studii de specialitate.
  1.3.kSe încadrează arboretele situate în zone cu atmosferă slab și mediu poluată, la care efectul noxelor industriale a fost determinat prin studii de specialitate.
  1.3.lSe delimitează benzi de pădure constituite din primul rând de parcele întregi din jurul depozitelor.
  1.3.mSe includ arboretele limitrofe Mării Negre și lacurilor litorale situate la o distanță de până la 10 km de acestea.
  1.3.nZonarea se va face pe baza cartării pădurilor în cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor. Se vor încadra arboretele de stejar pedunculat din zona de câmpie situate pe stațiuni de bonitate superioară și mijlocie.
  Subgrupa 1.4. Păduri cu funcții de protecție, predominant sociale
  1.4.aPădurile - parc, recreative, tematice sau educaționale se vor constitui la solicitarea proprietarului sau, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, la solicitarea administratorilor prevăzuți de lege, în baza unor studii de specialitate avizate de Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură. Lucrările de amenajare a dotărilor specifice (alei din materiale ecologice cu lățimea de maximum 2,0 m, bănci, iluminat, toalete ecologice, puncte de vizitare și construcții din lemn cu suprafața de maximum 15 mp) se realizează fără extragerea arborilor. Se pot realiza împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental, inclusiv exotice, în locul arborilor extrași.
  1.4.bSe menține zonarea din amenajamentul expirat. Revederea zonei de recreere se face ținându-se seama de următoarele criterii:
  Categorii de localitățiPădure de recreere la 1000 de locuitori - ha -Lățimea maximă a zonei circulare a pădurilor de agrement -km -
  Municipiul București3050
  Municipii, orașe, comune:
  - cu peste 100 mii locuitori2040
  - între 20-100 mii locuitori2025
  - sub 20 mii locuitori1515
  1.4.cSe include primul rând de arborete din jurul stațiunilor turistice, balneoclimaterice, climaterice și al sanatoriilor de interes național. Interesul național se stabilește prin acte normative.
  1.4.dSe includ arboretele din trupuri de pădure de până la 50 ha, situate la o distanță de până la 2 km față de localitățile din zona de câmpie și de coline joase.
  1.4.eSe includ arboretele limitrofe drumurilor europene și naționale.
  1.4.fSe includ arboretele limitrofe drumurilor județene de interes turistic.
  1.4.gSe includ arborete care au legătură strânsă cu identitatea culturală a unor comunități locale.
  1.4.hSe ia în considerare zonarea prevăzută în amenajamentul expirat. Se includ arboretele care protejează obiective cu regim special (unități militare sau care vizează siguranța și securitatea națională) la solicitarea instituțiilor respective.
  1.4.iSe includ arboretele din interiorul complexurilor de vânătoare și a crescătoriilor de vânat, autorizate.
  Subgrupa 1.5. Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită
  1.5.aSe includ arboretele cuprinse în rezervații naturale cu management activ care vizează conservarea, pentru care planurile de management/regulamentele aprobate permit astfel de lucrări.
  1.5.bSe includ arboretele cuprinse în rezervații naturale cu management activ care vizează valorificarea durabilă, pentru care planurile de management/regulamentele aprobate permit astfel de lucrări.
  1.5.cSe includ arboretele cuprinse în rezervații naturale strict protejate pentru care planurile de management/regulamentele aprobate interzic orice fel de intervenție.
  1.5.dSe includ arboretele cuprinse în rezervații științifice, în conformitate cu prevederile planurilor de management aprobate.
  1.5.eSe includ arboretele limitrofe monumentelor naturii.
  1.5.fSe includ arboretele declarate monumente ale naturii. Criteriile care stau la baza declarării unei arii protejate ca monument al naturii sunt acelea de identificare a zonelor cu elemente naturale valoroase și o deosebită semnificație ecologică, științifică sau peisagistică, reprezentând specii de plante sau animale sălbatice amenințate cu dispariția, arbori seculari, asociații floristice sau faunistice, fenomene geologice: chei, cascade, peșteri, avene, stânci, cursuri de apă, depozite fosile, precum și alte elemente cu valoare de patrimoniu natural, prin unicitatea și valoarea lor.
  1.5.gSe are în vedere zonarea din amenajamentul expirat. Revizuirea acesteia și delimitarea de noi zone se fac la cererea administratorului/proprietarului în baza acordurilor încheiate cu institutele de cercetare și instituțiile de învățământ superior de specialitate. Acestea au obligația să prezinte, la avizarea temei de proiectare, lista unităților amenajistice care intră în această categorie, precum și obiectivele de cercetare. Măsurile de gospodărire vor fi conforme cu tema de cercetare. Institutele de cercetare pot încadra arborete din fondul forestier național proprietate publică a statului și în baza unor planuri de cercetare. Se pot realiza lucrări silvotehnice specifice tipurilor funcționale TII sau TIV.
  1.5.hSe includ arboretele cuprinse în Catalogul național al rezervațiilor seminologice, în vigoare la data elaborării amenajamentului.
  1.5.iPrezența exemplarelor unei specii într-o concentrație ridicată în timpul unei perioade critice a existenței sale în baza studiilor avizate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului (refugii de iernare pentru capra neagră; locuri de „rotit“ pentru cocoșul de munte și cocoșul de mesteacăn; zone de stâncărie, zone cu arbori bătrâni scorburoși, ce conțin colonii de hibernare de lilieci; zone stabile, recunoscute cu mari concentrații de bârloguri de urs).
  1.5.jSe includ arboretele care îndeplinesc criteriile și indicatorii de identificare a pădurilor virgine din România, prevăzuți de legislația în vigoare.
  1.5.kSe includ arboretele din parcurile dendrologice și arboretumurile.
  1.5.lSe includ arboretele cuprinse în Catalogul național al resurselor genetice în vigoare la data elaborării amenajamentului.
  1.5.mSe includ arboretele constituite ca plantaje.
  1.5.nSe includ arboretele limitrofe arboretelor constituite ca rezervații seminologice sau ca resurse genetice.
  1.5.oSe includ arboretele care îndeplinesc criteriile și indicatorii de identificare a pădurilor cvasivirgine din România, prevăzuți de legislația în vigoare.
  1.5.pSe includ arborete cu vârste înaintate în raport cu tipul de ecosistem forestier, neconstituite ca arii protejate, care prezintă valoare deosebită sub raportul conservării biodiversității, neincluse în studiile privind identificarea pădurilor virgine. Se vor include și pădurile seculare fără structuri primare, care necesită intervenții în scopul reconstituirii structurilor de tip natural.
  1.5.qSe includ arboretele din situri de importanță comunitară conform planurilor de management aprobate, destinate conservării de specii rare de plante și a habitatelor naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare, care fac parte din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI.
  1.5.rSe includ arboretele din situri de importanță comunitară conform planurilor de management aprobate, destinate conservării de specii rare de faună, a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare, care fac parte din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA.
  1.5.sSe includ arboretele din siturile de importanță internațională - RAMSAR, cartate prin planuri de management și regulamente, aprobate.
  1.5.tSe includ arboretele constituite în coridoare ecologice, cartate prin planuri de management și regulamente, aprobate.
  1.5.wSe vor încadra, în principal, arboretele din habitatele prioritare de interes comunitar, păduri cu tisa, zimbru, jugastru de banat, alun turcesc, liliac și alte ecosisteme rare.
  Subgrupa 1.6. Păduri cu funcții speciale pentru conservare și ocrotirea biodiversității
  1.6.aSe includ arboretele cuprinse în zona de protecție strictă a parcurilor naționale, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.bSe includ arboretele cuprinse în zona de protecție integrală a parcurilor naționale, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.cSe includ arboretele cuprinse în zona de conservare durabilă a parcurilor naționale, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.dSe includ arboretele cuprinse în zona de conservare durabilă a parcurilor naționale, altele decât cele incluse în categoria 1.6.c, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.eSe includ arboretele cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a parcurilor naționale, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.fSe includ arboretele cuprinse în zona de protecție strictă a parcurilor naturale, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.gSe includ arboretele cuprinse în zona de protecție integrală a parcurilor naturale, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.hSe includ arboretele cuprinse în zona de management durabil a parcurilor naturale, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.iSe includ arboretele cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a parcurilor naturale, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.jSe includ arboretele cuprinse în zona de protecție strictă a geoparcurilor, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.kSe includ arboretele cuprinse în zona tampon a geoparcurilor, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.lSe includ arboretele cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a geoparcurilor, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.mSe includ arboretele cuprinse în zona strict protejată a rezervațiilor biosferei, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.nSe includ arboretele cuprinse în zona tampon a rezervațiilor biosferei, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.oSe includ arboretele cuprinse în zona de reconstrucție ecologică a rezervațiilor biosferei, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.pSe includ arboretele cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a rezervațiilor biosferei, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.qSe includ arboretele cuprinse în zona strict protejată a siturilor naturale ale patrimoniului universal UNESCO, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  1.6.rSe includ arboretele cuprinse în siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO, altele decât cele incluse în categoria funcțională 1.6.q, în conformitate cu planurile de management aprobate.
  Grupa a II-a - Păduri cu funcții de producție și protecție
  2.1.aSe includ arboretele destinate să producă, în principal, arbori groși și foarte groși de calitate superioară, în vederea producerii de lemn de rezonanță și claviatură, existente în amenajamentul anterior, sau cele care îndeplinesc condițiile de încadrare, stabilite prin studii de specialitate.
  2.1.bSe includ arboretele destinate să producă, în principal, lemn și foarte gros pentru furnire estetice și tehnice.
  2.1.cSe includ arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea.
  2.1.dSe includ arboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte produse din lemn.
  NOTĂ:Zonarea funcțională se face pentru păduri și pentru terenuri destinate împăduririi.
   +  Anexa nr. 4la normele tehnice Antet (structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură) Nr. ............/........ ........ .........
  AVIZ Nr. ............/...............
  Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .......(funcția, numele și prenumele, denumirea structurii)......,văzând solicitarea .................. și documentația tehnică prezentată de ..............., înregistrată cu nr. ........ ........, având în vedere prevederile art. 47 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza ........ ................ ................ ............... (actul normativ prin care se conferă competența emiterii prezentului aviz și actul administrativ prin care a fost numit conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și care emite prezentul aviz) emite următorul
  AVIZ:
  1. În scopul realizării obiectivului (de exemplu: construirea unui drum forestier etc.) ........ ................ ............... se avizează schimbarea categoriei de folosință de la ........ ............. la ........ ........, pentru terenurile forestiere în suprafață totală de ......... ha, terenuri aflate în proprietatea publică/privată a ........ ............... și administrate/pentru care se prestează servicii silvice de ocolul silvic ........ ................ ........ ..........., din unitățile amenajistice specificate în fișa tehnică cuprinsă în documentație. 2. Pentru executarea lucrărilor necesare scopului prevăzut la pct. 1 se avizează defrișarea vegetației forestiere pe suprafața de ........ ........ ha. 3. Masa lemnoasă rezultată prin defrișarea vegetației forestiere se va precompta conform prevederilor legale. 4. Prezentul aviz este valabil cu condiția menținerii soluției de amplasare a obiectivului și servește numai pentru obținerea aprobării, de la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, a schimbării categoriei de folosință.
  Conducătorul structurii teritoriale de specialitate
  a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,
  ......................................................
  (funcția, numele și prenumele, semnătura)
   +  Anexa nr. 5la normele tehnice DIRECȚIA SILVICĂ/STRUCTURA DE RANG SUPERIOR …………………………….OCOLUL SILVIC ........ ................ ........ ..............
  FIȘA TEHNICĂ
  privind schimbarea categoriei de folosință în scopul ........
  Unitatea de producție ........ ........ ........ ........
  Nr. crt.SpecificăriUMUnități amenajisticeTotal
  xxxx
  1.Suprafața unității amenajisticeha
  2.Suprafața pentru care se solicită schimbarea categoriei de folosință*ha
  3.Suprafața de defrișat*ha
  4.Categoria de folosință silvică actualăxx
  5.Categoria de folosință silvică solicitatăxx
  6.Categoria funcționalăxx
  7.Panta terenuluigrade x
  8.Compoziția arboretuluixx
  9.Vârsta medie a arboretuluianix
  10.Clasa de producțiexx
  11.Consistențaxx
  12.Volumul la hectarmc
  13.Volumul de defrișatmc
  * Suprafețele se înscriu cu 4 zecimale. Director/Șef ocol, ........ ................ ................ ........ .............. (numele și prenumele, semnătura și ștampila)Întocmit ........ ................ ................ ........ ............ (numele și prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 6la normele tehnice
  ELEMENTELE DE IDENTIFICARE
  a terenului în suprafață totală de ....... ha, proprietate publică/privată
  a ............, pentru care se aprobă schimbarea destinației și categoriei de folosință
  Nr. crt.ProprietarNr. cadastralNr. tarlaNr. parcelăSuprafața - ha -Destinația/Categoria de folosință actualăDestinația/Categoria de folosință solicitată
  12345678
  TOTAL
  Proprietar ................
  -----