ORDIN nr. 766 din 23 iulie 2018pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 23 august 2018    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.614 din 4 iulie 2018 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2),(4) și (6), art. 22,24,art. 59 alin. (6),(6^1),(6^2) și (10) și art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.814/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.339/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 19 octombrie 2017.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa 1 la Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000*, își încetează aplicabilitatea.* Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apelor și pădurilor,
    Ioan Deneș
    București, 23 iulie 2018.Nr. 766.  +  Anexa nr. 1NORME TEHNICEprivind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbareacategoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEprivind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produseloraccidentale I