ORDIN nr. 123 din 20 decembrie 2017privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 22 decembrie 2017    Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) și art. 76 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11, 12,14,15 și art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență la valoarea de 0,02554 lei/kWh, exclusiv TVA. (la 01-11-2021, Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 111 din 27 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 28 octombrie 2021 )  +  Articolul 2(1) Furnizorii clienților de pe teritoriul României facturează contribuția prevăzută la art. 1 consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare/vânzare-cumpărare pentru energia electrică. (2) În înțelesul prezentului ordin prin sintagma „furnizorii clienților de pe teritoriul României“ sunt desemnați:a) furnizorii de energie electrică;b) producătorii cu drept de furnizare;c) furnizorii/producătorii care își alimentează propriile locuri de consum (autofurnizare).(3) Furnizorii clienților de pe teritoriul României facturează contribuția prevăzută la art. 1 consumatorilor de energie electrică, pentru energia electrică activă livrată rezultată din:a) cumularea, pe perioada de facturare prevăzută în contracte, a notificărilor zilnice transmise la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., corectate, dacă este cazul, conform procedurilor operaționale ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.; b) facturile de avans, de estimat, de regularizare emise conform contractelor de furnizare/vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate între părți.(4) Furnizorii/Producătorii care își alimentează propriile locuri de consum fără a emite facturi aplică lunar contribuția prevăzută la art. 1 la consumul propriu pentru care au încheiate contracte de distribuție/transport a/al energiei electrice. Contravaloarea contribuției astfel determinată este virată administratorului schemei de sprijin în contul bancar de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență.(5) Producătorii care furnizează energie electrică consumatorilor racordați direct la barele centralelor, pentru care au încheiate contracte de distribuție/transport a/al energiei electrice, aplică lunar contribuția prevăzută la art. 1.  +  Articolul 3(1) Aplicarea contribuției prevăzute la art. 1 în procesul de facturare de către operatorii economici prevăzuți la art. 2 se realizează prin înmulțirea valorii unitare a contribuției (exprimate în lei/kWh), cu cantitatea de energie electrică activă (exprimată în kWh) facturată, respectiv consumată - în cazul autofurnizării. (2) Valoarea stabilită conform prevederilor alin. (1) se evidențiază separat în factura transmisă clienților. Factura trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) rând separat în factura care conține informațiile referitoare la denumirea serviciului/produsului facturat, precum și toate celelalte elemente specifice facturii, conform formatului utilizat de operator;b) explicația și temeiul legal al apariției în factură a contravalorii contribuției.  +  Articolul 4(1) Consumatorii de pe teritoriul României achită contravaloarea sumelor facturate de către operatorul economic cu care au încheiat contractul de furnizare/vânzare-cumpărare de energie electrică, calculate conform prevederilor art. 2 alin. (3), la aceleași termene și în aceleași condiții cu cele prevăzute în contractele încheiate între părți.(2) Furnizorii clienților de pe teritoriul României achită contravaloarea sumelor facturate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., calculate conform prevederilor art. 2 alin. (3) și (4), la termenele și în condițiile prevăzute în contractele încheiate cu administratorul schemei de sprijin, conform reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Consumatorii de energie electrică din România plătesc penalități pentru întârzierea la plata facturilor emise de către operatorul economic cu care au încheiate contracte de furnizare/vânzare-cumpărare de energie electrică, pentru suma calculată conform art. 2 alin. (3), la aceleași termene și în aceleași condiții cu cele prevăzute în contractul pentru plata energiei electrice. (2) Furnizorii consumatorilor de pe teritoriul României plătesc dobânzi și/sau penalități pentru întârzierea la plata facturilor emise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., pentru suma calculată conform prevederilor art. 2 alin. (3) și (4), la termenele și în condițiile prevăzute în contractele încheiate cu administratorul schemei de sprijin, conform reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Prevederile prezentului ordin completează contractele de furnizare/vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate cu clienții finali.(2) Furnizorii clienților de pe teritoriul României informează clienții despre facturarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, în conformitate cu obligațiile de informare prevăzute în Regulamentul privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015.  +  Articolul 7Operatorii economici desemnați la art. 2 alin. (2), consumatorii de energie electrică din România și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 8 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 30 decembrie 2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 20 decembrie 2017.Nr. 123.