HOTĂRÂRE nr. 652 din 16 iunie 2021privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 iunie 2021  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de plante aromatice, pentru anul 2021.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției următoarelor plante aromatice:a) busuioc;b) cimbru;c) coriandru;d) fenicul;e) muștar.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorități competente - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele locale/județene și, respectiv, a municipiului București și direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare DAJ;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de plante aromatice  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de plante aromatice prevăzute la art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) și d), pentru culturile de plante aromatice prevăzute la art. 2, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în temeiul Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2021;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de plante aromatice, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;b) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru;d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;f) să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.(2) Producțiile minime prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt următoarele:a) 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc;b) 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1.000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru;c) 800 kg sămânță/ha pentru coriandru;d) 650 kg sămânță/ha pentru fenicul;e) 950 kg sămânță/ha pentru muștar.(3) Dovada obținerii producției de plante aromatice prevăzute la alin. (2) o constituie contractul de vânzare însoțit de factură sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. În situația în care beneficiarul are și calitatea de utilizator al producției, acesta face dovada obținerii producției minime prin documente contabile interne.(4) Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1)-(3) pentru o singură cultură dintre cele prevăzute la art. 2, în anul 2021.(5) Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în Registrul unic de identificare al APIA, înainte de solicitarea înscrierii în programul de susținere a producției de plante aromatice au obligația obținerii acestuia de la centrele locale/județene ale APIA, prin completarea și depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.(2) Valoarea/suprafață a ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5, este următoarea:a) 2.600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;b) 3.400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;c) 100 euro/ha pentru coriandru;d) 200 euro/ha pentru fenicul;e) 150 euro/ha pentru muștar.(3) Valoarea ajutorului de minimis prevăzută la alin. (2) se acordă beneficiarilor proporțional cu suprafața efectiv cultivată și este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020.(4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program, și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2021.  +  Articolul 8(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute în prezenta hotărâre sunt în sumă de 2.270,5 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 465,968 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli». (la 26-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.136 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 26 octombrie 2021 ) (2) În situația în care după centralizarea tuturor situațiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depășirea sumei maxime prevăzute la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporțional în vederea încadrării în bugetul alocat.  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de plante aromatice  +  Articolul 9(1) La depunerea cererii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, pe baza datelor transmise potrivit art. 6 alin. (4).(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ și cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (2) completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren utilizată de solicitant și cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.(4) Cererea de înscriere în program și documentele prevăzute la alin. (3) se depun până la data de 30 iunie 2021 inclusiv.(5) Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la centrele locale/județene APIA și, respectiv, al municipiului București și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situația cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.(8) În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cu culturi de plante aromatice situate în județe/unități administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau suprafața cultivată cea mai mare.(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, înainte de înregistrarea cererii în registrul electronic de gestionare al cererilor, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (3), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.(10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul centrului județean/local APIA, respectiv al municipiului București înregistrează cererea în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis.  +  Articolul 10(1) APIA, prin reprezentanții centrelor județene, efectuează verificări privind existența suprafețelor și a culturilor declarate, iar reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene efectuează evaluarea producției de plante aromatice înainte de recoltare.(2) Centrele județene APIA solicită direcțiilor pentru agricultură județene desemnarea de reprezentanți în vederea constituirii echipelor mixte pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Reprezentanții centrelor județene APIA, împreună cu reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, având în vedere cererea de înscriere în program prevăzută la art. 9 alin. (3), efectuează verificări privind existența suprafeței, a culturii și evaluează producția de plante aromatice înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la APIA de către solicitanți, prin e-mail, fax sau poștă, și întocmesc fișa de verificare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 și sunt direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.(4) Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificările prevăzute la alin. (3) către centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, prin e-mail, fax sau poștă, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii recoltării plantelor aromatice.(5) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), potențialii beneficiari înregistrați în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis au obligația să depună la centrele județene/locale APIA și, respectiv, al municipiului București unde au depus cererea de înscriere documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (3), până la data de 15 octombrie 2021 inclusiv.  +  Articolul 11(1) Responsabilii desemnați din cadrul centrelor județene APIA și, respectiv, al municipiului București, după finalizarea tuturor verificărilor condițiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar eligibil, întocmesc situația centralizatoare a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, și o transmit la APIA central.(2) Dacă suma totală depășește suma maximă prevăzută la art. 8 alin. (1), APIA central reduce proporțional valoarea ajutorului de minimis, pentru toți beneficiarii.(3) Responsabilii desemnați din cadrul APIA central întocmesc și transmit la Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 30 noiembrie 2021 inclusiv situația centralizatoare a sumelor aprobate de către centrele județene reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 12După primirea situației centralizatoare prevăzute la art. 11 alin (3), Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de județ, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 13(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA central, care la rândul său repartizează creditele bugetare centrelor județene APIA și, respectiv, al municipiului București, cu sumele cuvenite.(2) Centrele județene APIA și, respectiv, al municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 14(1) Registrul electronic de gestionare a cererilor pentru înscrierea în Programul de susținere a producției de plante aromatice, precum și documentația depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la centrele locale/județene APIA și, respectiv, al municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.(2) APIA central publică pe site-ul instituției Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 15Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.  +  Articolul 16(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute la art. 5, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii reglementate prin prezenta hotărâre se sting în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare prin executare silită, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  p. Ministrul finanțelor,
  Lucian Ovidiu Heiuș,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 16 iunie 2021.Nr. 652.  +  Anexa nr. 1
  Centrul Județean/Local APIA …………………. Nr. și dată cerere ................................Modalitate de depunere*
  Personal Poștă Format electronic  
  Numele, prenumele și semnătura funcționarului APIA care primește cererea
  Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO …………………………….
  * Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului de minimis va semna numai în cazul depunerii „personal“.
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  în programul de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021
  I. Date de identificare solicitantPERSOANE FIZICE
  Nume:Prenume:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  PERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  Înregistrată la ONRC cu nr. .......................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  COORDONATE BANCARE:
  Banca/TrezorerieSucursala/Agenția
  Nr. cont IBAN:
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumePrenume
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  II. Suprafețe culturi și sume solicitateSolicit înregistrarea în programul de susținere a producției de plante aromatice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, pentru cultura ............................., după cum urmează:
  Nr. crt.Cultura solicitatăSuprafața solicitatăCuantumValoare ajutor**
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  Total
  ** Conform art. 6 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.
  III. DeclarațiiSubsemnatul/Subsemnata, ..............................., identificat/ă cu BI/CI nr. ......... seria ...................., eliberat(ă) de ..................... la data de ......................., având CNP ........................, în calitate de titular/administrator/ reprezentant legal al ............................, declar că:1. Am fost informat asupra condițiilor de înscriere în programul de susținere a producției de plante aromatice și mă oblig să respect condițiile de eligibilitate prevăzute de art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021;2. Declar că în perioada 2019-2021 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. ......... din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează:..................................., suma .........................;..................................., suma .........................;..................................., suma .......................... .3. Mă angajez să notific în scris centrele județene/locale ale APIA cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii recoltării plantelor aromatice în vederea efectuării verificării privind existența suprafeței, a culturii și evaluarea producției de plante aromatice înainte de recoltare.4. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în program documentele obligatorii.5. Mă angajez să prezint toate documentele justificative obligatorii după depunerea cererii de înscriere în program, respectiv documentele care fac dovada producției obținute, în termen legal.6. Mă angajez să respect legislația în vigoare cu privire la programul de susținere a producției de plante aromatice.7. Mă angajez să notific în scris centrele județene/locale ale APIA, în termen de 5 zile lucrătoare, despre orice modificări privitoare la informațiile declarate în cererea de înscriere în program, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul.8. Am fost informat de reprezentanții centrului județean/local APIA ............................../municipiului București cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței, evaluarea producției înainte de recoltare.9. Cunosc prevederile art. 8 alin. (2) cu privire la reducerea proporțională a valorii ajutorului de minimis solicitat de către subsemnatul, care se poate realiza în situația în care sumele necesare, reprezentând ajutor de minimis, depășesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis.10. Sunt de acord ca datele din cerere și documentele anexate să fie introduse în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, procesate și verificate în vederea calculării plății transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată. 11. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.12. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Semnătură beneficiar ............................. Data ..................
  IV. Lista documentelor atașate cererii de înscriere în programul de susținere a producției de plante aromatice
  Nr. crt.Documente atașate cererii de înscriere în program:DANUNU E CAZUL.*Control vizual funcționar
  1.Copie BI/CI solicitant[ ][ ][ ][ ]
  2.Copie BI/CI administrator/reprezentant legal[ ][ ][ ][ ]
  3.Copie a atestatului de producător din care rezultă valabilitatea la data depunerii cererii până la 31.12.2021[ ][ ][ ]
  4.Împuternicire/Procură notarială[ ][ ][ ][ ]
  5.Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea[ ][ ][ ][ ]
  6.Dovadă cont activ bancar/trezorerie[ ][ ][ ]
  7.Adeverință în original care să ateste, conform înscrisurilor aferente anului 2021 din Registrul agricol, suprafața de teren utilizată și cultivată cu plante aromatice de solicitant[ ][ ][ ]
  Suma încasată în anii anteriori pentru ajutoarele de minimis reglementate de prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 este de ....................... lei.Valoarea maximă potențial a fi încasată după îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate este de ................ lei.Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată în registrul electronic.
  Semnătură funcționar
  ..........................................
  Semnătură solicitant
  .......................................
  Data
  .................
  * Controlul vizual a fost efectuat de către ........................................
   +  Anexa nr. 2(Model)
  FIȘA DE VERIFICARE
  a existenței suprafeței, a culturii și de evaluare a producției înainte de recoltare
  Nr. ..................... data ..............
  Date de identificare beneficiar:Persoane fizice
  Nume:Prenume:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberată la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  Persoane juridice și PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  CUI/CIF:
  Cultura ............. Da |_| Nu |_|
  Nr. crt.Suprafața solicitatăSuprafața confirmatăCultura solicitatăCultura confirmatăNr. foto georeferențiatăProducția minimă estimată în kg/ha
  1.
  2.
  3.
  4.
  Total
  Observații: ...........................................................................Data:
  Reprezentant
  Centrul județean APIA,
  .................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Reprezentant DAJ,
  ...........................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant,
  .............................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  NOTĂ:Această fișă se va completa în urma notificării scrise, de către solicitant, potrivit art. ..... alin. (...) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.
   +  Anexa nr. 3
  (Model)
  Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăCentrul Județean .................................Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..................../......................
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a beneficiarilor și a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis
  Nr. crt.Numele și prenumele/ DenumireaID fermierCultura*Suprafața eligibilăCuantumValoare cuvenită ajutor de minimis (lei)**
  1234567
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  TOTALbusuioc
  cimbru
  coriandru
  fenicul
  muștar
  TOTAL GENERALXX

  Director executiv al centrului județean APIA/al municipiului București,
  ..................................................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Întocmit
  ..................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Verificat
  ................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  * Se va înscrie cultura solicitată în cererea de înscriere în Program: busuioc, cimbru, coriandru, fenicul, muștar.** Conform art. 6 alin. (2) și (3) din Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.
   +  Anexa nr. 4
  (Model)
  Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăOperator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..................../......................
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis
  Nr. crt.JudețulCulturaNumăr beneficiariValoare cuvenită ajutor de minimis (lei)
  1.busuioc
  cimbru
  coriandru
  fenicul
  muștar
  TotalX………………………………
  2.busuioc
  cimbru
  coriandru
  fenicul
  muștar
  TotalX………………………………
  (...)busuioc
  cimbru
  coriandru
  fenicul
  muștar
  TotalX………………………………
  TOTAL

  Director general APIA,
  ........................................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Întocmit
  .......................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Verificat
  ...........................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
   +  Anexa nr. 5
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Se aprobă.
  Ordonator principal de credite,
  ................................................

  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de județ
  Nr. crt.JudețulNr. beneficiariValoare cuvenită ajutor de minimis (lei)
  1.Alba
  2.Arad
  3.Argeș
  4.Bacău
  5.Bihor
  6.Bistrița-Năsăud
  7.Botoșani
  8.Brașov
  9.Brăila
  10.Buzău
  11.Caraș-Severin
  12.Călărași
  13.Cluj
  14.Constanța
  15.Covasna
  16.Dâmbovița
  17.Dolj
  18.Galați
  19.Giurgiu
  20.Gorj
  21.Harghita
  22.Hunedoara
  23.Ialomița
  24.Iași
  25.Ilfov
  26. Maramureș
  27.Mehedinți
  28.Mureș
  29.Neamț
  30.Olt
  31.Prahova
  32.Satu Mare
  33.Sălaj
  34.Sibiu
  35.Suceava
  36.Teleorman
  37.Timiș
  38.Tulcea
  39.Vaslui
  40.Vâlcea
  41.Vrancea
  42.București
  TOTAL GENERAL
  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europeneDirector general,..................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  -----