HOTĂRÂRE nr. 651 din 16 iunie 2021pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 18 iunie 2021  Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.136 din 22 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1018 din 26 octombrie 2021, prevede:
  Articolul II
  (1) Cererile de înscriere în Programul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021 depuse își păstrează valabilitatea.
  (2) La stabilirea sumelor aferente reprezentând ajutor de minimis pentru fiecare beneficiar, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va calcula și va acorda, după caz, sprijinul financiar, după cum urmează:
  a) 2.210 euro/beneficiar/cultură/1.000 mp, în situația în care plafonul maxim de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare permite acordarea sprijinului;
  b) 2.000 euro/beneficiar/cultură/1.000 mp, în situația în care solicitantul mai poate beneficia de o valoare mai mică decât cea prevăzută la lit. a), dar nu mai puțin de 2.000 euro, cu încadrarea în plafonul maxim de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare.
  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate, pentru anul 2021. (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate:a) ardei gras și/sau ardei lung;b) castraveți;c) tomate; d) vinete.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorități competente - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele locale/județene și, respectiv, ale municipiului București și direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare DAJ;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;e) spații protejate - spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de cultură, respectiv sere/solare.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de legume în spații protejate, potrivit art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) și d), pentru culturile de legume cultivate în spații protejate, legume prevăzute la art. 2, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2021;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; b) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile prevăzute la art. 2;d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate, în anul 2021;f) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înființării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;g) să facă dovada obținerii producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.(2) Producțiile minime prevăzute la alin. (1) lit. g) sunt următoarele:a) în sere:(i) 2.900 kg/1.000 mp pentru ardei gras și/sau lung;(ii) 5.000 kg/1.000 mp pentru castraveți;(iii) 8.500 kg/1.000 mp pentru tomate;(iv) 3.000 kg/1.000 mp pentru vinete;b) în solare:(i) 1.600 kg/1.000 mp pentru ardei gras și/sau lung;(ii) 3.000 kg/1.000 mp pentru castraveți;(iii) 3.200 kg/1.000 mp pentru tomate;(iv) 2.000 kg/1.000 mp pentru vinete;(3) Valorificarea producției prevăzute la alin. (2) se face în perioada 2 noiembrie-2 decembrie.(4) Dovada obținerii producției de legume obținute în spații protejate prevăzută la alin. (2) o constituie bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializare.(5) Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1)-(4) numai pentru o singură cultură în anul 2021 și numai pentru o suprafață de 1.000 mp.(6) Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în Registrul unic de identificare al APIA, înainte de solicitarea înscrierii în programul de susținere a producției de legume în spații protejate, au obligația obținerii acestuia de la centrele locale/județene ale APIA, prin completarea și depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.(2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/cultură/1.000 mp/beneficiar este de 2.000 euro și se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5. (2^1) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) se suplimentează cu 210 euro/cultură/ 1.000 mp/beneficiar și se acordă în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit alin. (2), cu condiția ca beneficiarul să nu depășească suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv, anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. (la 26-10-2021, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.136 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 26 octombrie 2021 ) (3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(4) În termen de 5 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București transmit la APIA central, în format letric și electronic, pentru fiecare schemă de ajutor de minimis prevăzută la art. 9 alin. (2), lista beneficiarilor și sumele acordate acestora, în vederea introducerii în sistemul informatic de gestionare a cererilor de înscriere în program și determinării sumei potențial a fi încasată sub formă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2021.  +  Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 153.730 mii lei, reprezentând echivalentul a 31.551 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli». (la 26-10-2021, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.136 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 26 octombrie 2021 )  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate  +  Articolul 9(1) La depunerea cererii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, pe baza datelor transmise potrivit art. 6 alin. (4).(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017*) privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 9/2018**) privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ și cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre. *) Hotărârea Guvernului nr. 500/2017 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 468/2020.**) Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2020.(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (2) completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.(4) Cererea de înscriere în program și documentele prevăzute la alin. (3) se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până cel târziu data de 20 iulie inclusiv.(5) Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la centrele locale/județene APIA și, respectiv, al municipiului București și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situația cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (1), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/ poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.(8) În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cu culturi de legume în spații protejate situate în județe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, unde a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau suprafața cultivată cea mai mare.(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, înainte de înregistrarea cererii în registrul electronic de gestionare al cererilor, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (3), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.(10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul centrului județean/local APIA, respectiv al municipiului București înregistrează cererea în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis.  +  Articolul 10(1) APIA, prin reprezentanții centrelor județene, efectuează verificări privind existența suprafețelor și a culturilor declarate, iar reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene efectuează evaluarea producției de legume înainte de recoltare.(2) Centrele județene APIA solicită direcțiilor pentru agricultură județene desemnarea de reprezentanți în vederea constituirii echipelor mixte pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Reprezentanții centrelor județene APIA, împreună cu reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, având în vedere cererea de înscriere în program prevăzută la art. 9 alin. (3), efectuează verificări privind existența suprafeței, a culturii și evaluează producția de legume înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la APIA de către solicitanți, prin e-mail, fax sau poștă, și întocmesc fișa de verificare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, și sunt direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.(4) Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificările prevăzute la alin. (3) către centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, prin e-mail, fax sau poștă, cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare.(5) Reprezentanții centrelor județene APIA, împreună cu reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, efectuează verificările prevăzute la alin. (3) în termen de maximum 7 zile de la primirea notificărilor prevăzute la alin. (4).(6) Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari oficiali care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale conform măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul privind controalele oficiale).(7) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), potențialii beneficiari înregistrați în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis au obligația să depună la centrele județene/locale APIA și, respectiv, al municipiului București, unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (4), precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de oficiul fitosanitar județean, până la 3 decembrie 2021 inclusiv.  +  Articolul 11(1) Responsabilii desemnați din cadrul centrelor județene APIA și, respectiv, al municipiului București, după finalizarea tuturor verificărilor condițiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar eligibil, întocmesc situația centralizatoare a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, și o transmit la APIA central.(2) Dacă suma totală depășește suma maximă prevăzută la art. 8 alin. (1), APIA central reduce proporțional valoarea ajutorului de minimis, pentru toți beneficiarii.(3) Responsabilii desemnați din cadrul APIA central întocmesc și transmit la Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 15 decembrie 2021, situația centralizatoare a sumelor aprobate de către centrele județene reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 12După primirea situației centralizatoare prevăzute la art. 11 alin (3), Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 13(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA central care la rândul său repartizează creditele bugetare centrelor județene APIA și, respectiv, al municipiului București cu sumele cuvenite.(2) Centrele județene APIA și, respectiv, al municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 14(1) Registrul electronic de gestionare a cererilor pentru înscrierea în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, precum și documentația depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la centrele locale/județene APIA și, respectiv, al municipiului București pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.(2) APIA central publică pe site-ul instituției lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 15Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.  +  Articolul 16(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute la art. 5, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM–MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  p. Ministrul finanțelor,
  Lucian Ovidiu Heiuș,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 16 iunie 2021.Nr. 651.  +  Anexa nr. 1(model)Persoana juridică/PFA/II/IF/PF ..................................................Sediu (comuna, județul) ......................Ferma (nume/număr, adresă) .....................................................
  REGISTRU
  de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor*
  * Registrul se completează, după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor (ppp) prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor“, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.
  Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)Cultura și locul unde este situat terenulTimpul aplicăriiTratamentul efectuatNumele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData începerii recoltării produsului agricolNr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
  Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieniDenumire ppp folositDoza omologată/Doza folosităSuprafața (ha)Cantități utilizate (kg, l)

  Semnătură solicitant
  ....................
  Avizat
  Oficiul Fitosanitar ……..............
  Șef serviciu/Șef birou/Coordonator
  Numele și prenumele .................
  Semnătura ...................................
   +  Anexa nr. 2
  Centrul Județean/Local APIA …………………. Nr. și dată cerere ................................Modalitate de depunere*
  Personal Poștă Format electronic   
  Numele, prenumele și semnătura funcționarului APIA care primește cererea
  Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO …………………………….
  * Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului de minimis va semna numai în cazul depunerii „personal“.
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021I. Date de identificare solicitantPERSOANE FIZICE
  Nume:Prenume:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  PERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  Înregistrată la ONRC cu nr. .......................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  COORDONATE BANCARE:
  Banca/TrezorerieSucursala/Agenția
  Nr. cont IBAN:
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumePrenume
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  II. Suprafețe culturi și sume solicitateSolicit înregistrarea în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, pentru cultura .........................., după cum urmează:
  Nr. crt.Suprafața solicitatăCultura solicitatăValoare ajutor*
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  Total
  * 2.000 euro/1.000 mp/beneficiar/an.
  III. DeclarațiiSubsemnatul/Subsemnata, ....................................................., identificat/ă cu BI/CI nr. ............. seria ........................, eliberat(ă) de ..................................................... la data de ................................., având CNP ........................................, în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al ............................................................., declar că:1. Am fost informat asupra condițiilor de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate și mă oblig să respect condițiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 651/2021.2. Declar că în perioada 2019-2021 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. ......... din Hotărârea Guvernului nr. 651/2021, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din hotărâre, după cum urmează:............................................., suma ..................................;............................................., suma ..................................;............................................., suma .................................. .3. Mă angajez să notific în scris centrele județene/locale ale APIA, înainte de recoltare, în vederea efectuării verificărilor privind existența suprafeței, a culturii și evaluarea producției de legume înainte de recoltare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 651/2021.4. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în Program documentele obligatorii. 5. Mă angajez să prezint toate documentele justificative obligatorii după depunerea cererii de înscriere în Program, respectiv documentele care fac dovada producției obținute, precum și copia registrului de evidență a tratamentelor actualizat la zi și avizat de către oficiul fitosanitar județean, în termen legal.6. Mă angajez să respect legislația în vigoare cu privire la Programul de susținere a producției de legume în spații protejate.7. Mă angajez să notific în scris centrele județene/locale ale APIA, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări privitoare la informațiile declarate în cererea de înscriere în program, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul.8. Am fost informat de reprezentanții centrului județean/local APIA ............................../municipiului București cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței, a culturii și evaluarea producției înainte de recoltare.9. Cunosc prevederile art. 8 alin. (2) din hotărâre cu privire la reducerea proporțională a valorii ajutorului de minimis solicitat de către subsemnatul, care se poate realiza în situația în care sumele necesare, reprezentând ajutor de minimis, depășesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis.10. Declar că dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 651/2021.11. Sunt de acord ca datele din cerere și documentele anexate să fie introduse în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, procesate și verificate în vederea calculării plății transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.12. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.13. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Semnătură beneficiar
  Data
  IV. Lista documentelor atașate cererii de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate
  Nr. crt.Documente atașate cererii de înscriere în Program:DANUNU E CAZUL.*Control vizual funcționar
  1.Copie BI/CI solicitant[ ][ ][ ][ ]
  2.Copie BI/CI administrator/reprezentant legal[ ][ ][ ][ ]
  3.Copie a atestatului de producător din care rezultă valabilitatea la data depunerii cererii până la 31.12.2021[ ][ ][ ]
  4.Împuternicire/Procură notarială[ ][ ][ ][ ]
  5.Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea[ ][ ][ ][ ]
  6.Dovadă cont activ bancar/trezorerie[ ][ ][ ]
  7.Adeverință în original, care să ateste, conform înscrisurilor aferente anului 2021, din Registrul agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant[ ][ ][ ]
  * Controlul vizual a fost efectuat de către ................................. .
  Conform datelor transmise de către direcțiile pentru agricultură județene suma încasată în anii anteriori pentru ajutoarele de minimis reglementate de prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 651/2021 este de .............................. lei.Valoarea maximă potențial a fi încasată după îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate este de ................ lei. Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată în registrul electronic.
  Semnătură funcționar
  Semnătură solicitant
  Data
   +  Anexa nr. 3(Model)
  FIȘA DE VERIFICARE
  a existenței suprafeței, a culturii și de evaluare a producției înainte de recoltare
  Nr. ............ data ........................Date de identificare beneficiar:PERSOANE FIZICE
  Nume:Prenume:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberată la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  PERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  CUI/CIF:
  Spațiul protejat seră [ ] solar [ ]Data înființării culturii declarate de producător: ...............................Stadiul de dezvoltare a culturii: .....................................................
  Nr. crt.Suprafața solicitatăSuprafața confirmatăCultura solicitatăCultura confirmatăNr. foto georeferențiatăProducția minimă estimată în kg/ha
  1.
  2.
  3.
  4.
  Total
  Observații: ............................................................................
  Data:
  Reprezentant
  Centrul județean APIA,
  ....................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Reprezentant DAJ,
  ....................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant,
  .....................................
  (nume, prenume, funcție, semnătură)
  NOTĂ:Această fișă se va completa în urma notificării scrise, de către solicitant, potrivit art. ……....... alin. (…) din Hotărârea Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021.
   +  Anexa nr. 4(Model)Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăCentrul Județean .................................Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..................../......................
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a beneficiarilor și a sumelor necesare reprezentând ajutor de minimis
  Nr. crt.Numele și prenumele/ DenumireaID fermierCultura înscrisă în cerere*Valoare cuvenită ajutor de minimis (lei)**
  12345
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  TOTALArdei gras
  Ardei lung
  Castraveți
  Tomate
  Vinete
  TOTAL GENERALX

  Director executiv al centrului județean APIA/al municipiului București,
  ...............................................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Întocmit,
  .............................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Verificat,
  ..............................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  * Se va înscrie cultura solicitată în cererea de înscriere în program: ardei gras/lung, castraveți, tomate, vinete.**Echivalentul sprijinului financiar acordat în euro/cultură/1.000 mp/beneficiar. (la 26-10-2021, Dublul asterisc din nota de subsol a Anexei nr. 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.136 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 26 octombrie 2021 )
   +  Anexa nr. 5(Model)Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăOperator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..................../.........................
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis
  Nr. crt.JudețulCulturaNumărul de beneficiariSuma aprobată (lei)
  1.Ardei gras
  Ardei lung
  Castraveți
  Tomate
  Vinete
  TotalX………………………………
  2.Ardei gras
  Ardei lung
  Castraveți
  Tomate
  Vinete
  TotalX………………………………
  (...)Ardei gras
  Ardei lung
  Castraveți
  Tomate
  Vinete
  TotalX………………………………
  TOTAL

  Director general APIA,
  ............................................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Întocmit
  ............................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Verificat
  ............................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
   +  Anexa nr. 6(Model)Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Se aprobă.Ordonator principal de credite,............................................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de județ
  Nr. crt.JudețulNumărul de beneficiariValoarea finală aprobată la plată de APIA central (lei)
  1.Alba
  2.Arad
  3.Argeș
  4.Bacău
  5.Bihor
  6.Bistrița-Năsăud
  7.Botoșani
  8.Brașov
  9.Brăila
  10.Buzău
  11.Caraș-Severin
  12.Călărași
  13.Cluj
  14.Constanța
  15.Covasna
  16.Dâmbovița
  17.Dolj
  18.Galați
  19.Giurgiu
  20.Gorj
  21.Harghita
  22.Hunedoara
  23.Ialomița
  24.Iași
  25.Ilfov
  26. Maramureș
  27.Mehedinți
  28.Mureș
  29.Neamț
  30.Olt
  31.Prahova
  32.Satu Mare
  33.Sălaj
  34.Sibiu
  35.Suceava
  36.Teleorman
  37.Timiș
  38.Tulcea
  39.Vaslui
  40.Vâlcea
  41.Vrancea
  42.București
  TOTAL GENERAL
  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ..................................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  ----