ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011  Notă
  Articolul 24 din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 167 din 18 februarie 2021, prevede:
  Articolul 24
  În cauzele înregistrate anterior operaționalizării Parchetului European, având ca obiect infracțiuni de competența acestuia, procurorii informează de îndată Parchetul European pentru ca acesta să decidă dacă își exercită dreptul de evocare a cauzei.
  Având în vedere necesitatea:– implementării măsurilor anticriză inițiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile destinate României și utilizarea eficientă a acestora;– adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atât de către beneficiari, cât și de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariției neregulilor în gestionarea fondurilor europene (în special a celor privind conflictele de interese), în absența cărora - în contextul procesului continuu de selecție a proiectelor - există riscul permanent al finanțării unor proiecte/contracte a căror contravaloare nu va putea fi solicitată/rambursată de Comisia Europeană; – implementării principiului proporționalității, în absența căruia au fost deja și pot fi în continuare stabilite debite excesive în sarcina beneficiarilor fondurilor europene, inclusiv a instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat;– introducerii în cadrul național de reglementare a unor prevederi care să asigure posibilitatea aplicării legislației în domeniul neregulilor și pentru proiecte finanțate din alte instrumente de finanțare postaderare, cum este Facilitatea Schengen sau din Mecanismul Financiar SEE și din alte programe finanțate de donatorii publici internaționali, în cadrul cărora s-au identificat posibile nereguli, a căror constatare și recuperare nu poate fi efectuată în prezent;– finalizării cât mai urgente a procedurilor de constatare și recuperare de la debitori a sumelor reprezentând corecții financiare stabilite, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare, ca urmare a constatării unor nereguli de sistem sau ca urmare a identificării unor nereguli în aplicarea de către beneficiarii publici a prevederilor legale privind achizițiile publice, în scopul evitării blocajului implementării proiectelor de investiții, inclusiv a celor majore, finanțate prin instrumente structurale,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează activitățile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și de raportare a neregulilor către Comisia Europeană sau către alți donatori internaționali.(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene și oricăror alte instituții publice care au atribuții privind prevenirea, constatarea unei nereguli, stabilirea și urmărirea încasării creanțelor bugetare rezultate din nereguli apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și a fondurilor publice naționale aferente acestora, beneficiarilor de fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora, precum și oricăror alți operatori economici cu capital public sau privat care desfășoară activități finanțate din fonduri europene în baza unor acte juridice.  +  Secţiunea a 2-a Definirea unor termeni  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;a^1) nereguli cu caracter sistemic/de sistem - nereguli generate de modul în care sunt îndeplinite cerințele-cheie ale sistemelor de management și control care se produc ca urmare a unor deficiențe de proiectare a procedurilor de management și control, a unor erori sistematice de aplicare a procedurilor de management și control sau din necorelarea prevederilor legislației naționale cu reglementările comunitare; (la 23-07-2012, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. ) b) fraudă - infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale;c) fonduri europene - sumele provenite din asistența financiară nerambursabilă acordată României din bugetul general al Uniunii Europene și/sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;d) fonduri publice naționale aferente fondurilor europene - sumele provenite din bugetul general consolidat, utilizate pentru: asigurarea cofinanțării, plata prefinanțării, înlocuirea fondurilor europene în situația indisponibilității/sistării temporare a plății acestor fonduri, completarea fondurilor europene în vederea finalizării proiectelor, precum și alte categorii de cheltuieli legal reglementate în acest scop;e) autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene - autoritățile de management în cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit, din fondurile europene structurale și de investiții, din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare, autoritățile care asigură gestionarea Instrumentului european de vecinătate și parteneriat ENPI, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură în cadrul programelor de finanțare a politicii agricole comune pentru perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020, agențiile de implementare - inclusiv Ministerul Fondurilor Europene - în cadrul programelor PHARE, Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Facilității Schengen, al Facilității de tranziție, al Mecanismului financiar SEE 2004-2009, cu excepția proiectelor delegate, operatorii de program în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 și al Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, autoritățile naționale responsabile de participarea României la alte programe finanțate din fonduri europene, structurile de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană și autoritățile care asigură gestionarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene - FSEU; (la 30-06-2016, Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. ) f) autorități de certificare - toate structurile cu funcțiuni de certificare a cheltuielilor finanțate din fondurile europene și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora, stabilite prin reglementările donatorilor și reglementări naționale;g) beneficiar - orice persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, așa cum este aceasta definită pentru fiecare program în reglementările europene incidente și documentele programului respectiv și care este fie direct sau indirect parte în contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare finanțat integral sau parțial din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora ori, după caz, din fonduri provenite de la alți donatori publici internaționali, fie persoană fizică sau juridică îndreptățită să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenții ori ajutoare care sunt finanțate din instrumentele de finanțare a politicii agricole comune, în conformitate cu prevederile legale naționale și/sau comunitare în vigoare;h) activitatea de constatare a neregulilor - activitatea de control/investigare desfășurată de autoritățile competente în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în vederea stabilirii existenței unei nereguli;i) activitatea de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli - activitatea prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată rezultată din neregula constatată, prin emiterea unui titlu de creanță;j) creanțe bugetare rezultate din nereguli - sumele de recuperat ca urmare a constatării unei nereguli în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;k) activitatea de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli - exercitarea funcției administrative de către autoritățile competente în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în vederea stingerii creanțelor bugetare rezultate din nereguli;l) raportarea neregulilor - toate activitățile care conduc la informarea Comisiei Europene - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) sau a donatorilor publici internaționali, conform obligațiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene ori de parte a unui acord/memorandum semnat de România cu un donator public internațional, cu privire la constatarea unei nereguli, care are la bază actul de constatare primară administrativă;m) compensare din alte fonduri - stingerea creanței bugetare rezultate din nereguli de către organele fiscale ale Autorității Naționale de Administrare Fiscală, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) principiul proporționalității - orice măsură administrativă adoptată trebuie să fie adecvată, necesară și corespunzătoare scopului urmărit, atât în ceea ce privește resursele angajate în constatarea neregulilor, cât și în ceea ce privește stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli, ținând seama de natura și frecvența neregulilor constatate și de impactul financiar al acestora asupra proiectului/programului respectiv;o) aplicare de corecții financiare - măsurile administrative luate de autoritățile competente, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, care constau în excluderea de la finanțarea din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora a cheltuielilor pentru care a fost constatată o neregulă;o^1) aplicare de deduceri procentuale definitive sau temporare din declarațiile de cheltuieli - reducerea sumelor declarate către Uniunea Europeană/donatorul public internațional, aferente unor proiecte finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit, cu sume care reprezintă o cotă procentuală stabilită ca urmare a constatării într-un raport de audit elaborat de Autoritatea de Audit sau de Comisia Europeană/Curtea Europeană de Conturi a unor nereguli de sistem. (la 30-11-2012, Lit. o^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) p) mecanismul deducerilor - sistemul agreat de donatorul fondurilor europene și România, prin care corecția financiară aplicată de autoritățile române se efectuează cu ocazia primei declarații de cheltuieli, după constatarea neregulilor;q) mecanismul recuperărilor - sistemul agreat de Comisia Europeană/donatorul public internațional și România, prin care corecția financiară aplicată de autoritățile române se reflectă în prima declarație de cheltuieli, emisă după recuperarea creanței bugetare rezultate din nereguli;r) donator public internațional - statul sau gruparea de state europene care oferă României finanțarea anumitor operațiuni sau programe fără contrapartidă;s) activitatea de prevenire a neregulilor - identificarea și gestionarea riscurilor, elaborarea și urmărirea aplicării procedurilor de management și a celorlalte instrumente de control intern, care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;ș) deducere din plăți - modalitatea de stingere a creanțelor bugetare rezultate din nereguli de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, din plăți datorate debitorului în baza contractelor/acordurilor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu reflectarea corespunzătoare a operațiunii în evidențele contabile;t) structuri verificate - beneficiarul asistenței din fonduri europene, orice structură de implementare, orice persoană fizică ori juridică ce se află într-o relație contractuală în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora, inclusiv beneficiarii persoane fizice sau juridice îndreptățite să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenții ori ajutoare care sunt finanțate din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora în cadrul politicii agricole comune și din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013; (la 06-07-2013, Lit. t) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 196 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013, care introduce pct. 1^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) ț) structuri de implementare - organismul de implementare, autoritatea de management, autoritatea de implementare, organismul intermediar, alte structuri cu funcțiuni delegate etc., așa cum sunt acestea definite de reglementările comunitare și de memorandumurile/acordurile de finanțare încheiate cu Uniunea Europeană/donatorul public internațional și stabilite prin reglementările și acordurile la nivel național;u) sumă plătită necuvenit - plata nedatorată, așa cum este aceasta prevăzută în dreptul civil, acordată unui beneficiar sau realizată în numele unui beneficiar, care provine din fonduri europene și/sau fonduri publice aferente acestora;v) debitor - persoana fizică sau juridică în sarcina căreia se stabilește o creanță bugetară rezultată din nereguli, în vederea recuperării acesteia.x) constatări cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare - constatările formulate în actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, cele din actele de control emise de DLAF, cele din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României (denumită în continuare Autoritatea de audit)/de structurile de audit intern/de structurile de audit extern, cele din rapoartele de verificare la fața locului emise de autoritatea de certificare, cele din rapoartele de control ale Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, precum și constatările formulate de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene rezultate în urma activității proprii de verificare administrativă și/sau la fața locului, care se referă la cheltuieli care au fost plătite/rambursate beneficiarilor de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și care sunt considerate fie integral neeligibile, fie, în cazul identificării unor abateri în aplicarea prevederilor reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor, parțial neeligibile. (la 12-06-2012, Lit. x) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. ) y) decertificarea - reducerea, din următoarea declarație de cheltuieli transmisă Comisiei Europene/donatorului public internațional, a sumelor care reprezintă valoarea unor cheltuieli finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit, care au fost deja certificate către Comisia Europeană/donatorul public internațional, al căror caracter neeligibil a fost determinat ulterior certificării lor, indiferent dacă pentru aceste sume s-au emis sau nu titluri de creanță. Decertificarea este o operațiune cu caracter definitiv sau temporar. (la 30-11-2012, Lit. y) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) z) contract economic - angajamentul legal încheiat de beneficiar cu furnizorii de lucrări, bunuri sau servicii, în vederea realizării obiectivului proiectului finanțat din fonduri europene, încheiat cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile. (la 30-06-2016, Lit. z) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. ) z^1) decizie privind neeligibilitatea - document emis de către autoritatea de certificare prin care aceasta stabilește nedeclararea/necertificarea/retragerea cu caracter definitiv a unor cheltuieli considerate neeligibile aferente constatărilor cu implicații financiare, formulate în rapoartele sale finale de verificare și nevalorificate în urma investigațiilor efectuate de către structura de control prevăzută la art. 20 alin. (2) lit. d) și care nu constituie titlu de creanță în sensul prevederilor art. 21 alin. (20) sau titlu executoriu în sensul prevederilor art. 43. (la 24-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (2) Fondurilor europene le sunt aplicate normele juridice comune fondurilor publice, cu excepția cazului în care normele europene prevăd altfel.(3) Sumele provenite din bugetele altor donatori publici internaționali sunt asimilate fondurilor europene și li se aplică același regim juridic.(4) Termenii «autoritate de management», «organism intermediar», «operator economic», «operațiune», «eligibilitate», «conflict de interese», «neregulă sistemică», «prag de materialitate a erorilor», «prejudiciu», «verificare administrativă», «proiect delegat», «indicii de fraudă», «raport de inspecție al OLAF», «registrul debitorilor», «act de constatare primară administrativă», «structură de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană», precum și principiile liberei concurențe, tratamentului egal și nediscriminatoriu și transparenței au semnificația dată de reglementările incidente și de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea Europeană/donatorul public internațional. (la 30-06-2016, Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. ) (5) Termenii de "legalitate", "regularitate", "conformitate", "control intern", "eficiență", "eficacitate", "economicitate", "control financiar preventiv", "audit public intern", "inspecție", "bună gestiune financiară" au semnificația dată de Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.(6) Notei de constatare a neregulilor și de aplicare a corecțiilor financiare i se aplică toate prevederile prezentei ordonanțe de urgență aplicabile procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(7) Activității de stabilire a corecțiilor financiare i se aplică toate prevederile prezentei ordonanțe de urgență aplicabile activității de stabilire a creanțelor bugetare.  +  Capitolul II Activitatea de prevenire a neregulilor  +  Secţiunea 1 Reguli generale și principii  +  Articolul 3(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și beneficiarii sunt obligați, în activitatea lor, să elaboreze și să aplice proceduri de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării acestor fonduri, precum și respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, așa cum este aceasta definită în legislația comunitară.(2) În activitatea de selecție și aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația utilizării de reguli și proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;b) respectarea principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu;c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor europene;d) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecție a proiectelor de finanțat;e) excluderea cumulului - activitatea ce face obiectul cererii de finanțare din fonduri europene nu poate să beneficieze de sprijin financiar din alte surse de finanțare nerambursabilă, cu excepția sumelor ce constituie ajutor de stat acordat în condițiile legii.(3) Principiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se aplică în mod corespunzător și în activitatea efectuată de beneficiar pentru executarea contractului de finanțare nerambursabilă.  +  Articolul 4Entitățile publice care au calitatea de autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finanțate integral sau parțial din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora au obligația organizării și exercitării activității de control intern, de control preventiv și de identificare și gestionare a riscurilor, precum și a exercitării activității de audit intern, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare, precum și cu Standardele internaționale de audit. (la 23-07-2012, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. )  +  Articolul 5Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația:a) pregătirii și evaluării profesionale continue a personalului propriu;b) luării tuturor măsurilor necesare prevenirii neregulilor și fraudelor, inclusiv prin activități ce constau în informarea corectă și la timp a beneficiarilor asupra riscului producerii de nereguli și fraude, în special, în ceea ce privește indiciile de fraudă;c) implementării corespunzătoare și la timp a recomandărilor formulate de organismele de control și audit intern și extern, naționale și europene, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;d) întreprinderii măsurilor necesare pentru a se asigura atât de rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finanțare, de realitatea și regularitatea ofertelor prezentate în cadrul procedurilor de achiziție utilizate, cât și de rezonabilitatea prețurilor cuprinse în contractele de achiziții de lucrări, bunuri și servicii.e) analiza rezonabilității valorilor cuprinse în bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/acordurilor/ordinelor/deciziilor de finanțare se aplică numai în cazul în care proiectul respectiv nu a făcut anterior obiectul unei aprobări financiare explicite din partea Comisiei Europene. (la 23-07-2012, Lit. e) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. )  +  Articolul 6(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a exclude integral sau parțial de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate și declarate de beneficiari acele cheltuieli care nu respectă condițiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare, în situația în care - în procesul de verificare a solicitărilor de plată - acestea determină existența unor astfel de cheltuieli.(2) Excluderea integrală sau parțială de la plată, în situația prevăzută la alin. (1), se aplică în mod corespunzător și în cazul cererilor de plată a drepturilor beneficiarilor instrumentelor de finanțare a politicii agricole comune și a politicii comune pentru pescuit.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situația în care constată cel puțin una dintre abaterile prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în raport cu:a) reglementările naționale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii;b) reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;c) procedurile sau instrucțiunile specifice de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, alții decât autoritățile contractante. (la 24-12-2019, Alineatul (3) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (3^1) Ratele reducerilor procentuale aplicate conform prevederilor alin. (3) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 28-06-2014, Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2014. ) (3^2) Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii prevăzute în anexe sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activității de verificare/control/audit. Pentru abaterile care nu sunt definite în anexe autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică reduceri procentuale în concordanță cu principiul proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexe. (la 24-12-2019, Alineatul (3^2) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (3^3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii de natură formală, care nu au un potențial impact financiar, nu se aplică reduceri procentuale. (la 24-12-2019, Alineatul (3^3) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (3^4) În cazul în care, pentru același contract de achiziție publică/de achiziție sectorială/de concesiune de lucrări și servicii verificat, se constată existența mai multor abateri privind regimul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale prevăzute în anexe, se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse. (la 24-12-2019, Alineatul (3^4) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (4) În aplicarea prevederilor alin. (1) și având în vedere principiul proporționalității, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a face reduceri procentuale din sumele solicitate la rambursarea/plata finală, reprezentând cheltuieli efectuate și declarate de beneficiari, în situația în care constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor/obiectivelor proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora, pentru care beneficiarii și-au angajat răspunderea realizării, în perioada de implementare a contractelor/acordurilor/ deciziilor/ordinelor de finanțare nerambursabilă ori a altor tipuri de contracte multianuale, cu excepția cazurilor în care regulile stabilite de donatorul public internațional prevăd altfel. (la 01-09-2012, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. ) (5) Reducerile prevăzute la alin. (4) se efectuează în funcție de gradul de realizare a indicatorilor/obiectivelor, în conformitate cu procedurile specifice stabilite de fiecare autoritate cu competențe în gestionarea fondurilor europene. (la 01-09-2012, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )  +  Articolul 7(1) În situația în care, în urma verificărilor administrative și/sau la fața locului, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigații suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se adreseze pentru realizarea acestor investigații structurilor de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4). (la 01-09-2012, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. ) (2) Verificările efectuate de structurile de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) în vederea constatării caracterului eligibil al unor cheltuieli solicitate de un beneficiar înainte de rambursarea/plata lor de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene se organizează și se desfășoară după proceduri proprii și reprezintă o activitate distinctă de activitatea organizată și desfășurată în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1)-(16). (la 23-07-2012, Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. )  +  Articolul 8(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze de îndată Parchetul European în cazul constatării unor indicii de fraudă pentru care acesta ar putea să își exercite competența în conformitate cu prevederile art. 22 și art. 25 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) și să informeze DLAF. (la 28-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul 23, Capitolul VIII din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2021 ) (1^1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze de îndată DLAF și organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă, în situațiile în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1). (la 28-02-2021, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul 23, Capitolul VIII din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2021 ) (2) În cazul în care, ca urmare a sesizării prevăzute la alin. (1) sau (1^1), procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are obligația luării următoarelor măsuri până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată: (la 28-02-2021, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul 23, Capitolul VIII din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2021 ) a) pentru beneficiarii privați suspendă aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare și în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar; Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 320 din 12 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 9 iulie 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, constatându-se că acestea sunt constituționale, în măsura în care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene suspendă pentru beneficiarii privați plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de către aceștia, aferente contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare a cărui/cărei aplicare a fost suspendată și pentru care a fost formulată sesizarea.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 9 iulie 2021 - 22 august 2021, prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în măsura în care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene nu suspendă pentru beneficiarii privați plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de către aceștia, aferente contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanțare a cărui/cărei aplicare a fost suspendată și pentru care a fost formulată sesizarea, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 23 august 2021, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  b) pentru beneficiarii publici suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea.c) pentru beneficiarii schemelor/măsurilor de sprijin acordate din Fondul european pentru garantare agricolă și/sau Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală și din fondurile publice naționale aferente acestora se vor compensa debitul și penalitățile aferente schemei sau măsurii de finanțare afectate și deblocarea diferențelor de sume pentru celelalte scheme sau măsuri de finanțare neafectate. (la 20-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3^1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 21 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2018 ) (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene de a lua măsuri privind suspendarea plăților/rambursărilor către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/ deciziile/ordinele/acordurile de finanțare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractelor/ deciziilor/ordinelor/acordurilor de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora. (la 30-11-2012, Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) (la 01-09-2012, Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )
   +  Articolul 9Pentru cheltuielile incluse în solicitările/cererile de plată ale beneficiarilor care nu respectă condițiile de legalitate, regularitate sau conformitate stabilite prin prevederile legislației naționale și comunitare, identificate de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene înainte de efectuarea plății, nu se aplică:a) procedura de constatare a neregulii prevăzută la art. 21;b) procedura de raportare a neregulilor prevăzută la art. 58 și 59, cu excepția cazurilor menționate la art. 8, pentru care DLAF comunică autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene că a sesizat parchetul competent să efectueze cercetarea penală.
   +  Secţiunea a 2-a Reguli în materia conflictului de interese  +  Articolul 10(1) Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot acorda servicii de consultanță unui solicitant.(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu excluderea solicitantului din procedura de selecție.(3) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să solicite instanței anularea contractului/acordului/deciziei de finanțare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1).(4) În cazul în care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale documentației depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanță.  +  Articolul 11(1) Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane:a) cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți;b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți;c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari.(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu excluderea solicitantului din procedura de selecție.(4) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să solicite instanței anularea contractului/acordului/deciziei de finanțare încheiat/emise cu încălcarea prevederilor alin. (1).(5) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.  +  Articolul 12(1) Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecție, precum și cele implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari sunt obligate să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 10 și 11.(2) În situația în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor menționate la art. 10 și 11, acestea sunt obligate să o semnaleze și să înceteze de îndată să participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare.  +  Articolul 13(1) Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.(2) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să solicite instanței anularea contractului de finanțare care a fost încheiat, în cazul încălcării prevederilor alin. (1).  +  Articolul 14(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și anume a situației în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție.(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.  +  Articolul 15(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții, ofertantul este obligat să depună o declarație conform căreia nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14.(2) Dacă apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție, ofertantul are obligația să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură și să ia măsuri pentru înlăturarea situației respective.  +  Articolul 16(1) Dispozițiile prezentei secțiuni se completează corespunzător cu prevederile legislației naționale referitoare la conflictul de interese.(2) Dispozițiile art. 10, 11 și 12 nu se aplică personalului Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în acest caz fiind aplicabile prevederile în materia conflictului de interese din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2012, Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. )
   +  Capitolul III Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli  +  Articolul 17Orice acțiune întreprinsă în sensul constatării unei nereguli și al stabilirii creanțelor bugetare rezultate din nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporționalității, ținându-se seama de natura și de gravitatea neregulii constatate, precum și de amploarea și de implicațiile financiare ale acesteia. (la 12-06-2012, Art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. XV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Articolul 18(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să înregistreze și să transmită, în scopul investigării, în termen de 10 zile lucrătoare, structurilor de control prevăzute la art. 20 toate constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare. (la 01-09-2012, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. ) (2) De asemenea, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația primirii, înregistrării, analizării și, după caz, transmiterii, în termen de 5 zile lucrătoare, către structurile de control prevăzute la art. 20 a tuturor sesizărilor pe care le primesc direct sau prin intermediul altor instituții ale statului și care privesc programele pe care le gestionează.(3) Sesizarea care nu îndeplinește condițiile legate de posibilitatea identificării programului, schemei de plată, operațiunii și/sau a beneficiarului la care se referă se clasează.  +  Articolul 19(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a nu include temporar, total sau parțial, în declarațiile de cheltuieli sumele plătite de acestea care fac obiectul constatărilor prevăzute la art. 18 alin. (1) și al sesizărilor prevăzute la art. 18 alin. (2), până la finalizarea procedurilor prevăzute la art. 21, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internațional prevăd altfel. (la 01-09-2012, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. ) (1^1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, fondurile europene structurale și de investiții, Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă, fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, au obligația de a nu include, temporar, în declarațiile de cheltuieli, sume aferente proiectelor/cererilor de plată pentru care au aplicat prevederile art. 8 alin. (1) și art. 23 sau cu privire la care au fost înștiințate despre posibile fraude de către Comisia Europeană sau de către DLAF/OLAF ori alte organisme competente în investigarea acestora. (la 30-06-2016, Alin. (1^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. ) (1^2) În cazul programelor finanțate din instrumente structurale, de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare, aferente perioadei de programare 2007-2013, prevederile alin. (1^1) se aplică după cum urmează:a) pentru beneficiarii privați, nu se include temporar în declarațiile de cheltuieli suma totală a cheltuielilor solicitate de aceștia;b) pentru beneficiarii publici, nu se include temporar în declarațiile de cheltuieli suma aferentă contractului economic posibil afectat, solicitată de beneficiari. (la 30-06-2016, Alin. (1^2) al art. 19 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. ) (2) Obligația prevăzută la alin. (1), (1^1) și (1^2) se aplică în mod corespunzător și autorităților de certificare referitor atât la declarațiile de cheltuieli, cât și la declarațiile anuale ale conturilor, transmise la Comisia Europeană/donatorul public internațional. (la 30-06-2016, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. ) (3) Constatările cu implicații financiare și/sau sesizările prevăzute la art. 18 alin. (2) despre care autoritatea de certificare este informată după finalizarea întocmirii declarației de cheltuieli sunt luate în considerare în procedura de certificare a următoarei declarații de cheltuieli. (la 01-09-2012, Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )  +  Articolul 20(1) Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare se efectuează de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate în acest scop în cadrul acestora.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1):a) abrogată; (la 23-07-2012, Lit. a) a alin. (2) al art. 20 a fost abrogată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. ) b) structurile de control din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii efectuează activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare aferente măsurilor ex-ISPA din domeniul transporturilor;c) activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare poate fi efectuată de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și prin echipe de control organizate în acest scop în cadrul acestora; (la 23-07-2012, Lit. c) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. ) d) constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare se realizează de către o structură de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în următoarele situații:1. la solicitarea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, a autorității de certificare, în situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3);2. atunci când autoritatea de certificare constată că nu au fost valorificate integral constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din rapoartele sale de verificare. (la 23-07-2012, Lit. d) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. ) (2^1) Ca urmare a finalizării investigațiilor efectuate de către structura de control prevăzută la alin. (2) lit. d), autoritatea de certificare decide, după caz:a) să emită o decizie privind neeligibilitatea, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. z^1);b) să declare/certifice sume aferente constatărilor cu implicații financiare formulate în rapoartele sale finale de verificare;c) să țină cont de impactul financiar al titlului de creanță emis de structura de control, la întocmirea declarației de cheltuieli/declarației anuale a conturilor. (la 24-12-2019, Articolul 20 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (2^2) Formatul standard al deciziei de neeligibilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. z^1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 24-12-2019, Articolul 20 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (3) În cazul în care structura de control este organizată în interiorul autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, atunci aceasta este incompatibilă în ceea ce privește constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, în situațiile în care:a) este necesară investigarea unor posibile nereguli în gestiunea fondurilor europene pentru care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are calitatea de beneficiar;b) este necesară investigarea unor posibile nereguli, altele decât cele prevăzute la lit. a), pentru care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene poate fi stabilită ca debitor.(4) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene pot delega activități de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare organismelor intermediare care funcționează în cadrul unei instituții publice.(5) Structura de control organizată în instituția publică în care funcționează organismul intermediar nu este competentă în constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, în situațiile în care:a) este necesară investigarea unor posibile nereguli în gestionarea fondurilor europene pentru care organismul intermediar are calitatea de beneficiar;b) este necesară investigarea unor posibile nereguli, altele decât cele prevăzute la lit. a), pentru care organismul intermediar poate fi stabilit ca debitor.(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (5), activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se efectuează de către structurile de control prevăzute la alin. (1).(7) Abrogat. (la 23-07-2012, Alin. (7) al art. 20 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. ) (8) Indiferent de modul de organizare a structurilor/echipelor de control, membrilor acestora li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10-12.(9) Personalul cu atribuții de control, care activează în cadrul structurilor de control prevăzute la alin. (1), (2) și (5), trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) studii universitare în domeniul economic, administrativ, juridic sau tehnic, finalizate cu diplomă de licență în unul dintre aceste domenii;b) vechime în domeniul gestiunii sau controlului/auditului fondurilor publice ori în domeniul controlului/auditului fondurilor private de cel puțin 3 ani. (la 01-09-2012, Alin. (9) al art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )  +  Articolul 21(1) Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare se desfășoară de către structurile/echipele de control prevăzute la art. 20.(2) În termen de maximum 10 zile de la primirea de către structura de control competentă conform prevederilor art. 20 a oricărei solicitări ca urmare a aplicării prevederilor art. 18, aceasta are obligația organizării activității de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) actele de control emise de DLAF, rapoartele de inspecție emise de OLAF și documentele de constatare emise de Autoritatea de Audit pentru care este aplicabilă procedura prevăzută la alin. (25) și (26).(4) Constatărilor cu implicații financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, precum și celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit la închiderea programelor/proiectelor, li se aplică cu prioritate prevederile alin. (2) încă din stadiul de proiect al actului de control/raportului de audit.(5) În vederea constatării neregulilor și stabilirii creanțelor bugetare, conducerea instituției publice în cadrul căreia funcționează structura de control în situațiile de excepție/derogare prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b) și d) și, după caz, la art. 20 alin. (4), respectiv conducerea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în celelalte situații, aprobă:a) componența nominală a echipei care va efectua verificarea și constatarea;b) durata activității de verificare;c) mandatul privind obiectul verificărilor, stabilirea creanței bugetare rezultate din nereguli și a debitorilor;d) structura sau structurile verificate. (la 23-07-2012, Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. ) (6) În cazul în care sunt necesare activități de verificare la fața locului, echipa nominalizată va notifica structura supusă verificării cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data declanșării acțiunii, precizându-se scopul și durata acesteia.(7) Se exceptează de la prevederile alin. (6) cazurile în care notificarea ar putea prejudicia obiectul verificărilor.(8) Structurile verificate au obligația de a prezenta la termenele stabilite toate datele și documentele solicitate, necesare pentru realizarea controlului, precum și de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea activității de verificare în bune condiții.(9) Pe parcursul verificărilor, echipa de control împuternicită are acces, pentru realizarea obiectivelor verificării, la toate datele și documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului.(10) Membrii echipei de control pot solicita de la structurile supuse verificărilor date, informații, precum și copii, certificate pentru conformitate, ale documentelor care au exclusiv legătură cu proiectul verificat, iar acestea au obligația de a le pune la dispoziție la data solicitată.(11) Pe parcursul activităților de constatare, structura verificată are dreptul să își exprime punctul de vedere, care se analizează de echipa de verificare.(12) Pentru bunurile, serviciile și lucrările executate, rezultate din activitățile și operațiunile financiare care fac obiectul verificărilor, structurile de control prevăzute la art. 20 pot solicita persoanelor fizice/juridice autorizate efectuarea de expertize de specialitate în condițiile legii.(13) Verificările se finalizează prin întocmirea unui procesverbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare.(14) Înainte de aprobare, proiectul procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se prezintă structurii verificate, acordându-se acesteia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere.(15) Structura verificată are dreptul să prezinte în scris structurii de control prevăzute la art. 20 punctul său de vedere cu privire la constatările acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(15^1) Fac excepție de la prevederile alin. (14) și (15) titlurile de creanță care sunt întocmite pentru beneficiarii persoane fizice sau juridice îndreptățite să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenții ori ajutoare care sunt finanțate din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora în cadrul politicii agricole comune și din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. (la 06-07-2013, Alin. (15^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 196 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013, care introduce pct. 3^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) (16) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se aprobă de conducerea instituției publice în cadrul căreia funcționează structura de control, respectiv conducerea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene - dacă structura de control este organizată în cadrul acesteia.(17) Modelul procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(18) Se exceptează de la aplicarea prevederilor alin. (1)-(16) și ale art. 58 și 59 erorile de calcul/scriere care se rectifică de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau autoritățile de certificare, din proprie inițiativă.(19) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(20) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare/Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare constituie titlu de creanță și se emite în vederea stingerii acestei creanțe.(21) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare trebuie să conțină următoarele elemente: denumirea autorității emitente, data la care a fost emis, datele de identificare a debitorului sau a persoanei împuternicite de debitor, cuantumul creanței bugetare stabilite în urma constatărilor, motivele de fapt, temeiul de drept, numele și semnătura conducătorului autorității emitente, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și autoritatea la care se depune contestația, mențiuni privind punctul de vedere al debitorului și poziția exprimată de structura de control competentă, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (14) și (15). (la 18-07-2020, Alineatul (21) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 128 din 14 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020 ) (22) Creanțele bugetare stabilite în euro se înscriu în titlurile de creanță și în lei, utilizându-se cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanță.(23) Termenul maxim de efectuare a verificării și de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare este de 90 de zile de la data finalizării activității de organizare a verificării, cu excepțiile prevăzute la alin. (25) și (26).(24) În cazul în care activitatea de verificare vizează mai mulți beneficiari și/sau întreaga perioadă în care, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, pot fi luate măsuri de recuperare a creanțelor, precum și în cazuri justificate în care - în scopul verificării - este necesară colaborarea cu alte instituții, termenul de finalizare a activității de verificare prevăzut la alin. (23) poate fi prelungit în mod corespunzător, dar nu mai mult de 90 de zile.(25) Organizarea și efectuarea verificărilor necesare stabilirii creanței bugetare rezultate din nereguli și emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la data comunicării de către DLAF a actului de control emis în conformitate cu normele și procedurile proprii, respectiv de la data primirii raportului de inspecție emis de OLAF.(26) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se emite în termen de 60 de zile de la data comunicării documentelor de constatare emise de Autoritatea de Audit, conform regulamentului prevăzut la art. 24.(27) Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare poate fi suspendată în cazul în care executarea actului administrativ în baza căruia se exercită a fost suspendată în condițiile prevăzute de lege.(28) Titlul de creanță poate fi anulat de către autoritatea emitentă, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. (la 23-07-2012, Alin. (28) al art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. ) (29) Anularea titlului de creanță atrage anularea actelor subsecvente, în mod corespunzător. (la 23-07-2012, Alin. (29) al art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. )  +  Articolul 22În cazul sesizărilor, în termen de 7 zile calendaristice de la finalizarea verificării, structura de control prevăzută la art. 20 are obligația informării persoanei care a depus sesizarea asupra rezultatului acesteia.  +  Articolul 23În cazul constatării unor nereguli care prezintă indicii de fraudă, structurile de control prevăzute la art. 20 au obligația să aplice prevederile art. 8 alin. (1) sau (1^1), după caz, și să continue activitatea de verificare și întocmire a procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, precum și de recuperare a creanțelor bugetare conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, independent de desfășurarea cercetării penale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (2). (la 28-02-2021, Articolul 23 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul 23, Capitolul VIII din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2021 )  +  Articolul 24Etapele privind elaborarea rapoartelor de audit, procedura contradictorie și implementarea recomandărilor formulate de Autoritatea de Audit se desfășoară conform regulamentului care se aprobă de Plenul Curții de Conturi, în condițiile art. 11 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 25(1) În situația în care structurile de control prevăzute la art. 20 constată nereguli de sistem sau deficiențe ale sistemelor de management și control potențial generatoare de nereguli cu caracter sistemic care au implicații de ordin financiar, acestea au obligația întocmirii de procese-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, individualizate la nivel de beneficiar și operațiune, după reverificarea fiecărui caz dintre cele care este posibil să fi fost afectate de această neregulă, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 21.(2) Termenul maxim de efectuare a activităților prevăzute la alin. (1) este de 90 de zile de la data finalizării activității de organizare a reverificării.(3) În cazuri justificate, termenul de finalizare a activității de reverificare prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit în mod corespunzător, dar nu mai mult de 90 de zile.  +  Articolul 26Cu excepția cazurilor în care regulile stabilite de donatorul public internațional prevăd altfel, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene va proceda la întocmirea de procese-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 și 21, în cazul în care:a) pe parcursul perioadei de monitorizare, constată că proiectul nu respectă cerințele de durabilitate/sustenabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;b) la finalul perioadei de monitorizare, constată că indicatorii/obiectivele proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora nu au fost realizați/realizate integral sau au fost realizați/realizate parțial. (la 01-09-2012, Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )  +  Articolul 27(1) În cazul în care se constată nereguli determinate de abaterile prevăzute în anexe, în aplicarea de către beneficiari a prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, în raport fie cu reglementările naționale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, fie cu reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, fie cu procedurile specifice/ instrucțiunile de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, se emit note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 și 21. (la 24-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (2) Valoarea creanței bugetare se determină prin aplicarea de corecții financiare ale căror rate sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.(3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, care nu au un impact financiar, nu se aplică corecții financiare. (la 24-12-2019, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (4) În cazul în care, pentru aceeași procedură de achiziție sau pentru același contract, se constată mai multe nereguli, ratele de corecție financiară nu se cumulează, fiind aplicabilă exclusiv rata cea mai mare a corecției financiare.(5) Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexe, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică corecții financiare, în concordanță cu principiul proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexe. (la 24-12-2019, Alineatul (5) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (la 28-06-2014, Art. 27 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 28(1) Până la emiterea notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, ca măsură tranzitorie, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene poate plăti/rambursa beneficiarilor sumele solicitate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3).(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică, în mod preventiv, reducerea procentuală maximă aferentă abaterii în aplicarea reglementărilor privind achizițiile publice/achizițiile sectoriale/concesiunile de lucrări și servicii, stabilită potrivit prevederilor anexelor. (la 24-12-2019, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 ) (3) Regularizarea sumelor reținute potrivit prevederilor alin. (2) se face ulterior emiterii notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, cu aplicarea prevederilor art. 38.  +  Articolul 29În cazul în care un beneficiar de fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora semnalează - ca urmare a activității proprii de management și control - o neregulă în gestiunea propriului său proiect, acesta are obligația raportării ei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective, către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene cu care a încheiat/emis contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare, indiferent dacă cheltuiala solicitată la plată i-a fost sau nu rambursată.  +  Articolul 30Neregulile semnalate de beneficiar se investighează de către structurile de control prevăzute la art. 20, cu aplicarea prevederilor art. 21.  +  Articolul 31(1) Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare poate fi reluată de aceeași sau altă structură de control prevăzută la art. 20 dacă, până la data împlinirii termenului de prescripție, apar alte date suplimentare necunoscute la data efectuării verificărilor sau apar erori de calcul care influențează rezultatele acestora.(2) În condițiile alin. (1) se poate emite un nou proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru eventuale diferențe necesare până la acoperirea integrală a prejudiciului.  +  Articolul 32În stabilirea cuantumului creanțelor bugetare se iau în considerare sumele plătite necuvenit de către:a) autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau structuri cu funcții de plată care acționează în numele acestora;b) organismele de implementare pentru măsurile din domeniul transporturilor ale programului ex-ISPA;c) beneficiarii proiectelor finanțate în sistem centralizat de Comisia Europeană din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora ca urmare a săvârșirii unor nereguli, inclusiv accesoriile, respectiv dobânda, costurile bancare, diferențele nefavorabile de curs valutar, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului.  +  Articolul 33(1) Obiectul activității de stabilire a creanțelor bugetare îl constituie individualizarea obligației de plată sub forma unui titlu de creanță și a persoanelor fizice sau juridice debitoare, ca urmare a nerespectării legalității, conformității și regularității obținerii și utilizării fondurilor europene și a fondurilor publice naționale aferente acestora.(2) Persoanele fizice pot fi individualizate ca debitoare numai în situația în care au calitatea de beneficiar de fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora.(3) Autoritatea emitentă a titlului de creanță are obligația să verifice faptul că informațiile privind debitorul sunt corecte și să se asigure că respectiva creanță bugetară:a) este certă și nu este condiționată;b) este în sumă fixă, exprimată în lei sau în moneda stabilită în acordul/contractul/decizia/ordinul de finanțare;c) este exigibilă la data emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare.  +  Articolul 34(1) Creanțele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile europene și fondurile publice naționale aferente acestora, înscrise în titlul de creanță prevăzut la art. 21 alin. (20), se stabilesc în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăților în cadrul contractului, acordului, deciziei sau ordinului de finanțare, cu specificarea echivalentului în lei, utilizându-se cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanță.(2) Titlul de creanță se comunică debitorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.(3) Împotriva titlului de creanță debitorul poate formula contestație în condițiile și termenele stabilite de prezenta ordonanță de urgență.(3^1) Titlurile de creanță, contestațiile administrative formulate împotriva acestora și deciziile de soluționare a contestațiilor, emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale în vigoare se comunică prin sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020. (la 18-07-2020, Articolul 34 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 128 din 14 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020 ) (4) Structurile de control prevăzute la art. 20, care sunt organizate în afara autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, au obligația transmiterii titlurilor de creanță pe care le-au emis autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene care gestionează programul pentru care s-a emis acest titlu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestuia.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru programele de cooperare teritorială pentru perioada de programare 2007-2013 și 2014-2020, creanțele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate potrivit contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile europene și fondurile publice naționale aferente acestora, înscrise în titlul de creanță prevăzut la art. 21 alin. (20), se stabilesc în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăților în cadrul contractului/acordului/deciziei/ordinului de finanțare, cu specificarea echivalentului în lei, calculat pe baza cursului de referință, potrivit regulilor specifice programelor de cooperare teritorială cu privire la autorizarea cheltuielilor eligibile. (la 30-06-2016, Alin. (5) al art. 34 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 35Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a înscrie în Registrul debitorilor titlul de creanță rezultată din nereguli, în 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestuia, respectiv de la data primirii acestuia, în cazul în care nu este emis de structura de control care funcționează în cadrul autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene.  +  Articolul 36Prin derogare de la dispozițiile art. 36 și art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență a unui beneficiar, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene sunt obligate să demareze activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență pentru sumele acordate în cadrul contractului/acordului/deciziei de finanțare din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora.  +  Articolul 37Conducerea autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene are obligația să monitorizeze trimestrial toate cazurile de nereguli și să dispună măsurile care se impun pentru îmbunătățirea sistemelor de management și control financiar, în scopul prevenirii reapariției în viitor a acestora.  +  Capitolul IV Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli  +  Articolul 38Stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:a) încasare;b) deducere din plățile/rambursările următoare;c) executarea garanțiilor bancare depuse de debitor în aplicarea prevederilor contractului/acordului de finanțare în cadrul căruia a fost emis titlul de creanță;d) compensare, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) executare silită, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) anulare;g) prescripție;h) alte modalități prevăzute de lege.  +  Articolul 39Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene sunt responsabile pentru urmărirea stingerii creanțelor bugetare rezultate din nereguli.  +  Articolul 40(1) În cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăți/rambursări următoare și/sau executarea garanțiilor bancare, prevăzute la art. 38 lit. a)-c), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene transmit titlurile executorii prevăzute la art. 43, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente, care:a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute la cap. VI din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene dispun aceste măsuri; șib) efectuează procedura de executare silită, precum și procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2012, Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul beneficiarilor publici prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 14 și 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor înscrise în titlurile de creanță devenite executorii se efectuează din conturile de venituri ale bugetelor în care a fost efectuată rambursarea cheltuielilor. Recuperarea sumelor, în vederea reîntregirii conturilor fondurilor europene, se efectuează pe baza unui referat întocmit de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene care a efectuat rambursarea cheltuielilor, adresat unității Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare.(3) Procedura de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) și modelul referatului de restituire se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 41(1) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli prin încasare se efectuează în conturile indicate în titlul de creanță, în moneda stabilită în contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare(2) Recuperarea creanțelor bugetare prin deducerea din plățile/rambursările următoare pe care debitorul este îndreptățit să le primească se efectuează numai în cadrul aceluiași/aceleiași program/instrument financiar/fond/facilități, cu excepția cazurilor prevăzute de actele normative în vigoare care reglementează gestionarea fondurilor europene în cadrul programelor de finanțare a politicii agricole comune, precum și în alte cazuri în care există un acord scris al Comisiei Europene/donatorului public internațional.(2^1) În cazul recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli prin deducere din plățile/rambursările ulterioare pe care debitorul este îndreptățit să le primească, data stingerii creanței se consideră data la care beneficiarul a depus cererea de plată/rambursare de fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora, din care s-a efectuat deducerea respectivă. (la 06-07-2013, Alin. (2^1) al art. 41 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 196 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013, care introduce pct. 3^2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) (2^2) Fac excepție de la prevederile alin. (21) creanțele bugetare rezultate din nereguli constatate în implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 și prin politica agricolă comună, care se sting la data emiterii deciziei de plată/certificatului de plată aferent plății pe care beneficiarul este îndreptățit să o primească. (la 06-07-2013, Alin. (2^2) al art. 41 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 196 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013, care introduce pct. 3^3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) (3) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli prin executare silită, inclusiv prin compensare cu sume de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, se efectuează în lei, în conturile indicate de organele fiscale competente, urmând ca sumele rezultate din aceste recuperări să se vireze de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță sau comunicate de autoritățile prevăzute la art. 20.  +  Articolul 42(1) Creanțele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanță, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță.(2) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanței bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), până la data stingerii acesteia, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public internațional prevăd altfel. (la 23-07-2012, Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. ) (3) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (2), autoritățile competente care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, în aplicarea prevederilor art. 21, au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite un proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titlu de creanță și care se comunică debitorului. Modelul procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate.(5) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se fac venit la același buget în care se virează și creanța bugetară rezultată din nereguli.(6) Creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică toate prevederile aplicabile creanțelor bugetare rezultate din nereguli, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), precum și a celor prevăzute la art. 21 alin. (14) și (15). (la 23-07-2012, Alin. (6) al art. 42 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. )  +  Articolul 43Constituie titlu executoriu, după caz:a) procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare și procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, de la data la care creanță bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în procesul-verbal, conform art. 141 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă.  +  Articolul 44(1) Plătitor al creanțelor bugetare rezultate din nereguli și al dobânzii datorate este persoana juridică, entitatea sau asocierea fără personalitate juridică sau persoana fizică stabilită ca debitor prin titlul de creanță. Persoana fizică nu poate fi stabilită ca plătitor al creanțelor bugetare rezultate din nereguli decât în calitatea acesteia de beneficiar de fonduri europene și/sau de fonduri publice naționale aferente acestora.(2) În cazul în care creanța bugetară rezultată din nereguli și dobânda datorată nu a fost achitată de către persoanele prevăzute la alin. (1), debitor devine persoana juridică sau fizică prevăzută la art. 25 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1) privind persoana fizică.  +  Articolul 45(1) Dreptul de a stabili creanța bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a programului, comunicată oficial de către Comisia Europeană/donatorul public internațional prin emiterea declarației finale de închidere, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public internațional prevăd un termen mai mare.(2) Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței bugetare se realizează în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune potrivit dreptului comun.(3) Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței bugetare pentru care normele comunitare prevăd un termen mai mare de 5 ani se realizează în cazurile și în condițiile stabilite de normele comunitare respective.(4) În cazul în care existența creanței bugetare depinde de existența unei fapte penale, respectiv a unei fraude, și a fost sesizat/sesizată organul de urmărire penală/DLAF/Agenția Națională de Integritate - ANI, autoritățile competente prevăzute la art. 20 suspendă de drept emiterea titlului de creanță până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată și dispun aplicarea măsurilor asigurătorii prevăzute la art. 40 alin. (1), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (2). (la 28-02-2021, Alineatul (4) din Articolul 45 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul 23, Capitolul VIII din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2021 )  +  Articolul 45^1Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF pot fi înștiințate de către Parchetul European cu privire la decizia acestuia de începere a unei acțiuni penale, dacă acest lucru este necesar în scopul recuperării, urmăririi sau monitorizării administrative. (la 28-02-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul 23, Capitolul VIII din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2021 )  +  Capitolul V Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 46(1) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătura dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condițiile legii.(3) Este îndreptățit la contestație debitorul, personal sau prin reprezentant legal.  +  Secţiunea a 2-a Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță  +  Articolul 47(1) Contestația administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanță, și trebuie să conțină următoarele elemente:a) datele de identificare a contestatarului;b) obiectul contestației;c) motivele de fapt și de drept;d) dovezile pe care se întemeiază;e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia. (la 18-07-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 47 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 128 din 14 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020 ) (2) Dovada calității de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.(3) Obiectul contestației administrative îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise în procesul-verbal de stabilire a creanței bugetare care reprezintă titlu de creanță.(4) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere.(5) Contestația administrativă se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță care este contestat și nu este supusă taxelor de timbru.  +  Articolul 48(1) În situația în care autoritatea publică emitentă a titlului de creanță în aplicarea prevederilor art. 21 constată că în contestație nu sunt cuprinse toate informațiile prevăzute la art. 47 alin. (2), va cere contestatarului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i se aduce la cunoștință această situație, să completeze contestația.(2) În cazul în care contestatarul nu se conformează obligației impuse la art. 47 alin. (2), contestația va fi respinsă fără a se proceda la analizarea fondului.  +  Articolul 49(1) Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia.(2) Prin retragerea contestației, contestatarul nu pierde dreptul de a înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.  +  Articolul 50(1) Autoritatea publică emitentă a titlului de creanță în aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunța prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestației sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației sau a completării acesteia conform art. 48 alin. (1), după caz.(2) Autoritatea publică competentă cu soluționarea contestației poate suspenda, prin decizie motivată, procedura de soluționare atunci când:a) structura de control care a efectuat activitatea de verificare prevăzută la art. 21 a sesizat organele în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni, a cărei constatare ar avea o influență hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedura administrativă;b) soluționarea cauzei depinde în tot sau în parte de existența sau inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți.c) soluționarea cauzei depinde de reanalizarea cererii de plată și a tuturor documentelor ce au stat la baza emiterii titlului de creanță pentru beneficiarii persoane fizice sau juridice îndreptățite să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenții ori ajutoare care sunt finanțate din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora în cadrul politicii agricole comune și din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. (la 06-07-2013, Lit. c) a alin. (2) al art. 50 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 196 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013, care introduce pct. 3^4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) (3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea.(4) În cazul admiterii contestației, se decide anularea titlului de creanță atacat și, după caz, emiterea unui nou titlu, care va avea în vedere strict considerentele deciziei.(5) Prin soluționarea contestației nu se poate crea contestatarului o situație mai grea în propria sa cale de atac.(6) Decizia autorității se va comunica debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la pronunțare.(7) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.(8) Prevederile alin. (7) nu aduc atingere dreptului contestatarului sau al împuternicitului acestuia de a cere suspendarea executării titlului de creanță, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(9) Instanța competentă poate suspenda executarea dacă se depune o cauțiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate.  +  Articolul 51(1) Decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.(2) Deciziile pronunțate în soluționarea contestațiilor pot fi atacate de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIProtejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene/donatorului public internațional (la 01-09-2012, Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )  +  Articolul 52(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și autoritățile de certificare au obligația aplicării corecțiilor financiare, pe baza titlurilor de creanță emise de autoritățile competente prevăzute la art. 20.(2) În cazul programelor finanțate din fonduri europene de postaderare acordate României, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a nu reutiliza sumele excluse de la finanțare, în conformitate cu prevederile alin. (1), pentru operațiunea sau operațiunile care a/au făcut obiectul corecției și, în cazul unei corecții financiare aplicate în urma unei nereguli sistemice, pentru operațiunile care intră sub incidența parțială ori totală a axei prioritare în care s-a produs neregula sistemică respectivă.(3) În cazul programelor pentru care se aplică mecanismul deducerilor și care sunt finanțate din fonduri europene de preaderare acordate României, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a deduce temporar din următoarea declarație de cheltuieli sumele plătite și incluse în declarații de cheltuieli emise anterior, dacă aceste sume fac obiectul constatărilor cu implicații financiare din rapoartele finale ale Autorității de Audit, până la finalizarea procedurilor prevăzute la art. 21 alin. (1)-(16) sau, după caz, alin. (26).(4) Obligația prevăzută la alin. (3) se aplică și autorităților de certificare referitor la declarațiile de cheltuieli emise către Comisia Europeană.  +  Articolul 53(1) Constatărilor cu implicații financiare, care pot fi individualizate la nivel de proiect finanțat din fonduri europene, din rapoartele de control/audit extern întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional li se aplică prevederile art. 21 alin. (4). (la 30-11-2012, Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) (2) Poziția părții române în ceea ce privește acceptarea sau neacceptarea integrală ori parțială a constatărilor formulate în condițiile alin. (1) se stabilește de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în baza actului de constatare sau a rezultatelor preliminare ale investigațiilor, cu informarea autorității de certificare, a Autorității de Audit și a Ministerului Fondurilor Europene. (la 06-07-2013, Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 196 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) (3) Termenul de investigare a acestor constatări cu implicații financiare nu poate depăși 90 de zile.(4) Rezultatul acestor investigații este prezentat reprezentanților Uniunii Europene/donatorului public internațional.  +  Articolul 54În situația în care reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, ca urmare a prezentării rezultatelor investigației, decid continuarea procedurii de aplicare a corecțiilor financiare, autoritățile naționale, prin reprezentanți mandatați ai autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene implicate în programul respectiv, ai autorității de certificare și, după caz, ai Autorității de Audit, participă la o audiere/conciliere cu reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, dacă procedurile donatorului o prevăd.  +  Articolul 55În situația în care, ca urmare a procedurii de audiere sau de conciliere, poziția autorităților române rămâne divergentă în raport cu cea a reprezentanților Uniunii Europene/donatorului public internațional, a căror decizie finală este aplicarea de corecții financiare Românei, Guvernul României poate decide, la inițiativa autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, cu avizul autorităților de certificare și cu aprobarea ministrului finanțelor publice:a) inițierea procedurii de contestare la instanțele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeană/donatorul public internațional a deciziei finale a reprezentanților Uniunii Europene/donatorului privind corecția financiară aplicată României; saub) neinițierea procedurii de contestare la instanțele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeană/donatorul public internațional și, în acest caz, acceptarea constatării, cu implicații financiare stabilite de reprezentanții Uniunii Europene/ donatorului public internațional, prin aplicarea decertificării definitive și/sau a deducerilor definitive, în condițiile prevăzute la art. 57^1 alin. (5). (la 30-11-2012, Art. 55 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Articolul 56Sumele necesare finanțării debitelor stabilite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorul public internațional ca urmare a aplicării corecțiilor financiare se transferă în contul programului sau, după închiderea programului, direct în conturile Uniunii Europene/donatorului public internațional, în prima instanță de la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 57(1) În situația în care reprezentanții Uniunii Europene/donatorul public internațional decid/decide, ca urmare a concluziilor unui act de control/audit extern, suspendarea/întreruperea plăților pentru programul respectiv, din cauza constatării unor nereguli cu caracter sistemic sau a unor deficiențe ale sistemelor de management și control potențial generatoare de nereguli cu caracter sistemic, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are obligația întocmirii unui plan de măsuri în vederea soluționării neregulilor/deficiențelor semnalate, cu informarea prealabilă a autorității de certificare.(2) În cazul specificat la alin. (1) al constatării unor nereguli de sistem sau a unor deficiențe ale sistemelor de management și control potențial generatoare de nereguli cu caracter sistemic, autoritățile prevăzute la art. 20 au în plus obligația de reverificare prevăzută la art. 25.(3) Autoritatea de Audit întocmește un raport privind modul de implementare a măsurilor cuprinse în programul de măsuri și, după caz, asupra modului în care au fost realizate reverificările precizate la alin. (2), care este prezentat reprezentanților Uniunii Europene/donatorului public internațional.  +  Articolul 57^1(1) La solicitarea scrisă a Uniunii Europene/donatorului public internațional, autoritățile române pot aplica decertificarea definitivă pentru sume care reprezintă creanțe bugetare constituite în aplicarea prevederilor ordonanței, înainte de recuperarea lor efectivă de la debitor.(2) În cazul în care, ca urmare a unor rapoarte de control/audit extern în care sunt formulate constatări cu caracter de sistem, reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional propun aplicarea unor corecții financiare procentuale, aplicabile la nivel de program operațional/axă prioritară/domeniu major de intervenție/tip de fond/măsură/ beneficiar/organism intermediar, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene implicate au obligația analizării implicațiilor financiare ale acestor propuneri.(3) În funcție de această analiză și, după caz, pentru evitarea situațiilor în care reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional ar putea decide aplicarea întreruperii, presuspendării sau suspendării plăților pentru programul respectiv, autoritățile române pot lua următoarele măsuri, cu caracter definitiv sau temporar:a) decertificarea; și/saub) aplicarea de deduceri procentuale din declarațiile de cheltuieli.(4) Autoritățile române pot decide luarea măsurilor prevăzute la alin. (3) și în cazul depășirii pragului de materialitate a erorilor înregistrate în sistem, reflectate în raportul anual de control al Autorității de Audit.(5) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se aprobă, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului care coordonează autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene și a Ministerului Finanțelor Publice și cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, următoarele: (la 06-07-2013, Partea introductivă a alin. (5) al art. 57^1 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 196 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) a) metodologia de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și/sau deducerea definitivă;b) valoarea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă;c) valoarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat definitiv și a deducerilor procentuale definitive.(6) La inițiativa Uniunii Europene, a donatorului public internațional sau a autorităților române se poate efectua regularizarea financiară a măsurilor cu caracter temporar întreprinse în aplicarea prevederilor alin. (3). (la 30-11-2012, Art. 57^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Articolul 57^2(1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit poate decertifica temporar, în baza informațiilor primite de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, sumele pentru care au fost formulate sesizări în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1), în cazul în care se dispune punerea în mișcare a acțiunii penale.(2) Prin excepție de la prevederile art. 57^1 alin. (5), în cazul în care instanțele de judecată pronunță o hotărâre definitivă privind existența unei infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene/donatorului public internațional, autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit are obligația decertificării definitive a sumelor care fac obiectul respectivei hotărâri. (la 30-11-2012, Art. 57^2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Articolul 57^3În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene și în aplicarea reglementărilor comunitare, autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit poate aplica următoarele măsuri:a) amânarea certificării;b) întreruperea certificării;c) suspendarea certificării. (la 01-09-2012, Art. 57^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )  +  Articolul 57^4(1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit aplică măsura amânării certificării pentru sumele care reprezintă constatări cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare, la nivelul stabilit în proiectul de raport/raportul final de audit/control/verificare la fața locului emis de Autoritatea de audit/Comisia Europeană/ Curtea Europeană de Conturi/Autoritatea de certificare, până la finalizarea procedurii contradictorii.(2) Regularizarea sumelor pentru care s-a aplicat măsura amânării certificării se face ulterior, cu ocazia transmiterii primei declarații de cheltuieli Comisiei Europene, după finalizarea procedurii contradictorii. (la 01-09-2012, Art. 57^4 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )  +  Articolul 57^5(1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit poate aplica măsura întreruperii certificării, astfel:a) de la data primirii unei declarații de cheltuieli insuficient documentate până la data la care sunt primite informațiile solicitate de Autoritatea de certificare, necesare pentru transmiterea declarațiilor de cheltuieli Comisiei Europene, pentru sumele incluse în declarația de cheltuieli, la nivel de axă prioritară/domeniu major de intervenție/tip de fond/măsură/ beneficiar/operațiune/organism intermediar;b) de la data emiterii proiectului de raport/raportului final de audit/control/verificare la fața locului până la data la care autoritatea care a formulat constatarea o consideră închisă și/sau până la finalizarea procedurii contradictorii, pentru valoarea integrală a declarației de cheltuieli transmise de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, la nivel de program/axă prioritară/domeniu major de intervenție/tip de fond/măsură/beneficiar/operațiune/organism intermediar, după caz, atunci când proiectul de raport/raportul final conține constatări privind deficiențe semnificative ale sistemelor de management și control;c) de la data primirii unui document scris din partea reprezentanților Uniunii Europene prin care sunt transmise informații privind posibilitatea existenței unei nereguli grave și/sau se solicită aplicarea unor măsuri de întrerupere a certificării cu caracter preventiv, până la data acceptării de către aceștia a rezultatului investigațiilor efectuate de autoritățile naționale, competente conform legii, pentru valoarea declarației de cheltuieli transmise de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, la nivel de program/axă prioritară/domeniu major de intervenție/tip de fond/măsură/beneficiar/operațiune/organism intermediar;d) de la data de la care Comisia Europeană aplică, în conformitate cu prevederile art. 91 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, măsura întreruperii termenului de plată, până la data anunțului oficial privind ridicarea acestei măsuri.(2) În funcție de motivele întreruperii și de potențialul impact asupra eligibilității cheltuielilor incluse într-o declarație de cheltuieli, autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit poate returna, spre revizuire, declarația de cheltuieli autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene. (la 01-09-2012, Art. 57^5 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )  +  Articolul 57^6(1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit poate aplica măsura suspendării certificării la nivel de program operațional/axă prioritară/domeniu major de intervenție/măsură/beneficiar/operațiune/organism intermediar și returnează declarațiile de cheltuieli autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în cazul în care:a) sistemele de management și control prezintă deficiențe grave, care sunt constatate de Autoritatea de audit/Autoritatea de certificare/Comisia Europeană și/sau de Curtea Europeană de Conturi în cadrul proiectelor de raport/rapoartelor finale de audit/control/verificări la fața locului și pentru care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene nu au luat măsuri de corectare;b) autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene nu implementează recomandările cuprinse în rapoartele de verificare la fața locului întocmite de Autoritatea de certificare;c) Comisia Europeană aplică, în conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, măsura suspendării plăților.(2) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit ridică, în totalitate sau parțial, măsura suspendării certificării în condițiile în care a primit suficiente asigurări că au fost luate toate măsurile necesare pentru eliminarea deficiențelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). (la 01-09-2012, Art. 57^6 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. )  +  Capitolul VI^1Dispoziții privind elaborarea declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final a programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare (la 30-06-2016, Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 57^7(1) Prevederile art. 19 și 57^4 nu se aplică pentru declarația finală de cheltuieli și pentru aplicația de plată a soldului final a programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare.(2) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare introduc în declarația finală de cheltuieli și în aplicația de plată a soldului final sumele pentru care au aplicat măsura neincluderii/deducerii - inclusiv cele pentru care s-au aplicat prevederile art. 19 și 57^4 - și pentru care nu se poate aplica o măsură cu caracter definitiv. (la 30-06-2016, Art. 57^7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 57^8(1) Sumele rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 57^7 se evidențiază separat în declarația finală de cheltuieli și în aplicația de plată a soldului final.(2) În cazul sumelor pentru care s-a aplicat măsura prevăzută la art. 19 alin. (1^1) și (1^2) se evidențiază separat numai sumele aferente contractului economic în legătură cu care s-a impus aplicarea acestei măsuri, cu condiția ca această detaliere să fie furnizată de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, atât pentru beneficiarii publici, cât și pentru beneficiarii privați ai programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare. (la 30-06-2016, Art. 57^8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. )  +  Capitolul VII Activitatea de raportare a neregulilor  +  Articolul 58(1) În aplicarea prevederilor reglementărilor europene, România are obligația să raporteze către Comisia Europeană - OLAF toate cazurile de nereguli care au făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă, în termenele și respectând pragurile și excepțiile prevăzute în regulamentele europene, respectiv în memorandumurile și acordurile de finanțare.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, sunt considerate acte de constatare primară administrativă:a) procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare emis de autoritățile competente prevăzute la art. 20 și documentul de constatare emis de Autoritatea de Audit în aplicarea prevederilor art. 24, care sunt și acte administrative în sensul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;b) actul de control emis de DLAF și raportul de inspecție emis de OLAF.(3) În aplicarea prevederilor acordurilor semnate cu alți donatori publici internaționali, România are obligația raportării tuturor cazurilor de nereguli în funcție de regulile specifice stabilite cu aceștia.  +  Articolul 59(1) La nivel național, activitatea de raportare a neregulilor, prevăzută în legislația europeană, către Comisia Europeană este coordonată de către DLAF.(2) Formatul, termenele și procedura aplicabilă la nivel național în materie de raportare se stabilesc, pentru fiecare instrument financiar, printr-un manual elaborat de DLAF în baza regulamentelor europene și a instrucțiunilor și procedurilor OLAF.(3) În cazul celorlalți donatori publici internaționali, raportarea neregulilor la nivel național este reglementată prin acordurile de implementare a fondurilor care provin de la aceștia.(4) În vederea îndeplinirii unor cerințe specifice de raportare, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene pot elabora - cu respectarea prevederilor manualului prevăzut la alin. (2) - instrucțiuni/proceduri proprii, care se aprobă prin ordin al ministrului coordonator. (la 23-07-2012, Alin. (4) al art. 59 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. )  +  Capitolul VII^1Raportări financiare (la 30-11-2012, Cap. VII^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Articolul 59^1Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale și din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare sunt obligate să transmită autorității de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, informații corecte și complete cu privire la datele înregistrate în contabilitatea proprie referitoare la gestiunea financiară a fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, potrivit situațiilor de raportare stabilite în norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 30-11-2012, Art. 59^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Articolul 59^2Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanțate din fonduri aferente politicii agricole comune și politicii comune de pescuit transmit situațiile de raportare prevăzute la art. 59^1, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 30-11-2012, Art. 59^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Articolul 59^3Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene aferente programelor finanțate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială europeană» al politicii de coeziune, altele decât programele prevăzute la art. 59^1, întocmesc și transmit situațiile de raportare prevăzute la art. 59^1, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (la 06-07-2013, Art. 59^3 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 196 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Articolul 59^4Prin situațiile de raportare se transmit și datele lunare referitoare la disponibilul din conturile deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului ale autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, justificate pe baza extraselor de cont. (la 30-11-2012, Art. 59^4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Articolul 59^5Autoritatea de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice/Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului căreia i s-au transmis situațiile de raportare prevăzute la art. 59^1 și 59^3 confirmă autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene corectitudinea informațiilor cu privire la datele cuprinse în aceste situații în raport cu datele înregistrate în contabilitatea proprie și centralizează datele primite, pe care le înaintează Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale confirmă corectitudinea informațiilor cu privire la datele din situațiile de raportare prevăzute la art. 59^2 în raport cu datele înregistrate în contabilitatea proprie și centralizează datele primite, pe care le înaintează Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă. (la 30-11-2012, Art. 59^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Articolul 59^6Normele metodologice prevăzute la art. 59^1 cuprind modul de elaborare și de prezentare a informațiilor și situațiilor de raportare prevăzute la art. 59^1-59^5. (la 30-11-2012, Art. 59^6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. )  +  Capitolul VIII Abateri și sancțiuni  +  Articolul 60(1) Constituie abateri de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență următoarele fapte:a) neînregistrarea de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene a tuturor constatărilor cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern și a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum și a tuturor sesizărilor validate sau respinse;b) netransmiterea de către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, a tuturor constatărilor cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern și a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum și a sesizărilor către structura de control organizată în cadrul instituției publice în care funcționează autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene;c) neorganizarea de către managementul structurii de control din cadrul instituției publice în care funcționează autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, a investigațiilor ca urmare a luării la cunoștință a apariției unor posibile nereguli și/sau neemiterea actului de control ca urmare a respectivelor investigații;d) neemiterea procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, în termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;e) netransmiterea procesului-verbal de stabilire a creanței bugetare de către structurile prevăzute la art. 20 către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în vederea declanșării procedurilor de stingere a creanțelor bugetare;f) nerespectarea termenelor de raportare prevăzute în procedura aplicabilă la nivel național stabilită prin manualul prevăzut la art. 59 alin. (2);g) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) și (1^1); (la 28-02-2021, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 60 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 7, Articolul 23, Capitolul VIII din LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2021 ) h) netransmiterea de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene a datelor, documentelor și informațiilor necesare procesului de audit solicitate de Autoritatea de Audit;i) neînregistrarea de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene a debitelor în Registrul debitorilor;j) neurmărirea de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene a încasării debitelor rezultate din nereguli.k) netransmiterea, în termenele prevăzute la art. 59^1 -59^5, de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și de către autoritățile de certificare a informațiilor și situațiilor financiare prevăzute la art. 59^1-59^5. (la 30-11-2012, Lit. k) a alin. (1) al art. 60 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. ) (2) Se consideră circumstanță agravantă a abaterii menționate la alin. (1) lit. c) situația în care constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare sunt incluse în:a) rapoartele de audit extern ale Autorității de Audit/ale altor auditori externi, actele de control elaborate de DLAF;b) rapoartele misiunilor de verificare la fața locului efectuate de autorități de management privind activitatea organismelor intermediare, în condițiile în care activitatea de autorizare a plăților a fost delegată la nivelul organismelor intermediare sau de autoritățile de certificare;c) rapoartele de audit intern ale departamentelor de audit intern din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau din cadrul instituției în care acestea funcționează;d) rapoartele de audit extern realizate de reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Curții Europene de Conturi sau ai altor donatori publici internaționali, precum și rapoartele de inspecție emise de OLAF;e) rapoartele de verificare la fața locului realizate de autoritățile de certificare.(3) Abaterile prevăzute la alin. (1) se constată de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, Autoritatea de Audit și de către structura de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice.(3^1) În aplicarea prevederilor alin. (3), structura de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice elaborează un raport de constatare a abaterilor, distinct de titlul de creanță elaborat în aplicarea prevederilor art. 21, pe care îl transmite conducerii autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene și Autorității de audit. Modelul raportului de constatare a abaterilor se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 01-09-2012, Alin. (3^1) al art. 60 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA nr. 22 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012. ) (4) Ca urmare a constatării abaterilor prevăzute la alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene sunt obligate să întreprindă acțiunile necesare pentru înlăturarea cauzelor acestor abateri și să aibă în vedere constatările la evaluarea activității personalului care se realizează în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 60^1Pe perioada cât își desfășoară activitatea, persoanele care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică, înalții funcționari publici care coordonează departamente, care au atribuții în domeniul managementului, controlului și/sau auditului fondurilor europene și/sau al fondurilor publice naționale aferente acestora, funcționari publici cu regim special, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, organismelor intermediare, structurilor de control, în situația în care acestea sunt organizate în afara autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene și, respectiv, în cadrul autorităților de certificare, Autorității de audit și DLAF, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, răspund civil sau penal, după caz, numai dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăție, constând în culpă gravă sau gravă neglijență, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin. (la 23-07-2012, Art. 60^1 a fost introdus de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. )  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 61Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe de urgență se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 62În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele coordonatoare sau ministerele în cadrul cărora funcționează autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și Ministerul Finanțelor Publice au obligația organizării/reorganizării structurilor de control care să asigure exercitarea atribuțiilor ce le revin în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 63Prevederile secțiunii a 2-a a cap. II se vor aplica contractelor/acordurilor/deciziilor/ordinelor de finanțare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență  +  Articolul 64La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 65Orice referire în actele normative existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență la Ordonanța Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare, și orice trimitere la actul normativ menționat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta ordonanță de urgență și/sau la secțiunile corespunzătoare din prezenta ordonanță de urgență, după caz.  +  Articolul 66Încetat efectele juridice.----------Art. 66 și-a încetat efectele juridice ca urmare a declarării neconstituționale a dispozițiilor sale, prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 66 din 26 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 29 iunie 2011.Nr. 66.  +  Anexa nr. 1
  Abateri de la respectarea normelor
  în materie de achiziții pentru care se aplică
  reduceri procentuale/corecții financiare
   +  Partea 1 Achiziții publiceA) Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul/pragul stabilit în legislația națională privind achizițiile publice pentru care există obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneANUNȚUL DE PARTICIPARE ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
  Nr. crt.Tipul de abatere/neregulă constatată
  1.Nepublicarea unui anunț de participare
  2.Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii
  3.Nerespectarea (de către autoritatea contractantă) a termenului-limită de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potențialilor ofertanți)
  4.Potențialii ofertanți/candidați au la dispoziție un termen prea scurt pentru obținerea documentației de atribuire.
  5.Nepublicarea prin erată a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturilor
  6.Cazul în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare
  7.În cazul în care se organizează o procedură de atribuire în domeniul apărării sau al securității naționale pentru care se aplică prevederileDirectivei 2009/81/CE/legislației naționale și nu este elaborată o justificare adecvată pentru nepublicarea unui anunț de participare
  8.În anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire nu sunt menționate criteriile de selecție și/sau criteriile de atribuire, după caz.
  9.Prin anunțul de participare sau prin documentația de atribuire sunt stabilite criterii de selecție/atribuire ilegale și/sau discriminatorii.
  10.Criteriile de selecție nu sunt nici în legătură și/sau nu sunt proporționale cu obiectul contractului.
  11.Specificații tehnice discriminatorii
  12.Definirea insuficientă a obiectului contractului
  EVALUAREA OFERTELOR
  Nr. crt.Tipul de abatere/neregulă constatată
  1.Modificarea criteriilor de selecție după deschiderea ofertelor, determinând selectarea incorectă a unui participant
  2.Modificarea criteriilor de selecție după deschiderea ofertelor, determinând respingerea incorectă a unui participant
  3.Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selecție sau atribuire ilegale
  4.În timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenței și al tratamentului egal
  5.Modificarea unei oferte în cursul evaluării
  6.Negocierea în cursul procedurii de atribuire
  7.Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în urma căreia condițiile enunțate în anunțul de participare sau în documentația de atribuire au fost modificate substanțial
  8.Respingerea unei oferte cu preț neobișnuit de scăzut
  9.Conflictul de interese
  IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI
  Nr. crt.Tipul de abatere/neregulă constatată
  1.Modificarea substanțială a contractului în raport cu anunțul de participare sau cu documentația de atribuire
  2.Reducerea obiectului contractului
  3.Atribuirea de contracte de lucrări/servicii/bunuri suplimentare (dacă oastfel de atribuire constituie o modificare substanțială a condițiilor inițiale ale contractului, fără o procedură competitivă în cazul în care nu au fost respectate următoarele condiții): - o situație de urgență care rezultă dintr-un eveniment imprevizibil; - o circumstanță neprevăzută în cazul lucrărilor, serviciilor sau bunurilor suplimentare.
  4.Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depășește limita fixată de dispozițiile legale aplicabile
  B) Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislației în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneÎn conformitate cu prevederile legislației europene și ale jurisprudenței Curții Europene de Justiție în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achizițiilor publice nu este obligatorie sau este parțial obligatorie și se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, prevăzute la lit. A), autoritățile cu competențe Sn gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reduceri procentuale/corecții financiare. (la 26-08-2014, Lit. B din Partea 1 din anexă a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 47 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 august 2014. )
  Notă
  Alin. (2) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1044 din 24 decembrie 2019, prevede:
  „(2) Prevederile anexei nr. 1, partea 1 „Achiziții publice“ la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică abaterilor săvârșite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în cadrul procedurilor/contractelor de achiziție publică/achiziție sectorială/concesiuni de lucrări și servicii, precum și abaterilor săvârșite după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cadrul contractelor de achiziție publică/concesiuni de lucrări și servicii încheiate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare”.
   +  Partea a 2-a Contracte încheiate de beneficiarii privațide fonduri europene, care nu au calitatea deautoritate contractantă conform legislației în vigoare,dar care au obligația respectării prevederilor unorghiduri/instrucțiuni privind achizițiile, în situațiaîn care acestea sunt parte integrantă dincontractul/acordul/ordinul/decizia de finanțare sau aOrdinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012
  Nr. crt.Tipul de abatere/neregulă constatată
  1.Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență
  2.Contracte de achiziții (acte adiționale) pentru bunuri, lucrări sau servicii suplimentare, atribuite fără competiție adecvată, în absența unei urgențe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absența unor circumstanțe neprevăzute
  3.Aplicarea unor criterii de calificare și selecție și/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale
  4.Încălcarea principiului tratamentului egal
   +  Partea a 3-a Contracte încheiate de beneficiarii privațide fonduri europene, care nu au calitatea deautoritate contractantă conform legislației în vigoare,dar care au obligația respectării prevederilorOrdinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013
  Nr. crt.Tipul de abatere/neregulă constatată
  1.Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la publicarea procedurii simplificate
  2.Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului
  3.Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței
  ---------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2014, conform art. II din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2
  Abateri de la respectarea prevederilor legale în materie de
  achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiuni pentru care se aplică
  reduceri procentuale/corecții financiare în acord cu Decizia CE C (2019) 3.452 din 14 mai 2019
  A. Contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric stabilit în legislația în vigoare privind achizițiile/concesiunile pentru care există obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
  ANUNȚUL DE PARTICIPARE ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
  Nr. crt.TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
  1.Nepublicarea unui anunț de participare/de concesionare/a unei invitații la procedura concurențială de ofertare sau atribuirea directă nejustificată, respectiv aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilă
  2.Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire
  3.Absența unei justificări cu privire la neîmpărțirea contractului pe loturi
  4.Nerespectarea de către autoritatea/entitatea contractantă a termenelor-limită de depunere a ofertelor, respectiv a solicitărilor de participare, în cazul procedurilor de licitație deschisă, restrânsă, negociere competitivă și de dialog competitiv sau Nerespectarea obligației de a extinde termenul-limită de depunere a ofertelor în situația în care intervin modificări semnificative ale documentelor achiziției
  5.Timp insuficient pentru potențialii ofertanți/candidați în obținerea documentației de atribuire sau Restricții în obținerea documentației de atribuire, prin publicarea parțială sau nepublicarea în Sistemul electronic de achiziții publice, cu excepția celor permise de legislația națională
  6.Nepublicarea prin erată a prelungirii termenului-limită de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în cazul procedurilor de licitație restrânsă și procedurilor de negociere competitivă, cu excepția situației reglementate la art. 153 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 163 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare sau Nerespectarea obligației de prelungirea a termenului de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în situația când, din orice motiv, un operator economic a solicitat informații suplimentare în termenele stabilite de autoritatea/entitatea contractantă și nu a primit răspuns în termenele prevăzute în legislația națională
  7.Cazurile în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere competitivă sau dialog competitiv
  8.Nerespectarea procedurilor stabilite în legislație pentru instrumentele și tehnicile specifice de atribuire - respectiv pentru acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții, licitația electronică, cataloage electronice, activități de achiziție centralizată - cu excepția cazurilor în care neregula este acoperită de alte tipuri de abateri prevăzute în prezenta anexă
  9.Criteriile de calificare și de selecție nu au fost menționate și/sau criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare nu au fost enumerate în anunțul de participare/de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentația de atribuire. sau În Sistemul electronic de achiziții publice nu au fost publicate împreună cu anunțul de participare/de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare și condițiile pentru executarea contractelor sau specificațiile tehnice. sau În anunțul de participare/concesiune/invitația la procedura concurențială publicat/publicată, documentația de atribuire sau prin răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu s-au detaliat suficient criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora, având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței. sau Necomunicarea/Nepublicarea clarificărilor/informațiilor suplimentare cu privire la criteriile de calificare și de selecție/atribuire
  10.Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau a unor condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care sunt discriminatorii din cauza unor cerințe preferențiale în mod nejustificat la nivel național, regional sau local
  11.Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care nu sunt discriminatorii în sensul abaterii de la punctul 10, dar care restricționează accesul operatorilor economici
  12.Definirea insuficientă sau imprecisă a obiectului contractului, cu excepția situațiilor pentru care legislația națională permite negocierea sau când obiectul contractului a fost clarificat după publicarea anunțului de participare/de concesionare/invitației la procedura concurențială de ofertare/concesiune și clarificarea a fost publicată în JOUE și la nivel național
  13.Limitarea subcontractării în alte condiții decât cele prevăzute de legislație

  SELECȚIA OFERTANȚILOR ȘI EVALUAREA OFERTELOR
  Nr. crt.TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
  1.Modificarea criteriilor de calificare și de selecție sau a specificațiilor tehnice după data de deschidere a ofertelor sau aplicarea incorectă a acestora
  2.Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de atribuire care sunt diferite față de cele publicate în anunțul de participare/de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau caietul de sarcini sau Evaluarea pe baza unor criterii de atribuire suplimentare care nu au fost publicate
  3.Pistă de audit insuficientă pentru atribuirea contractului, în sensul că documentele achiziției sunt insuficiente pentru a justifica atribuirea contractului sau se refuză accesul la aceste documente
  4.Negocierea pe parcursul procedurii de atribuire, inclusiv modificarea ofertei câștigătoare în timpul evaluării, cu excepția situațiilor permise de legislația națională
  5.Implicarea anterioară a candidaților/ofertanților în relații cu autoritatea/entitatea contractantă, ce produce efecte de denaturare a concurenței sau încălcarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței
  6.Modificarea semnificativă a condițiilor inițiale enunțate în anunțul de participare sau în documentul descriptiv, respectiv cerințelor minime, criteriul de atribuire și factorii de evaluare în cazul procedurilor de negociere competitivă
  7.Respingerea nejustificată a unei oferte cu preț neobișnuit de scăzut
  8.Conflictul de interese, cu impact asupra rezultatului procedurii de achiziție
  9.Înțelegeri între ofertanți/candidați, respectiv între grupuri de firme care au ca scop să crească prețurile sau să scadă calitatea produselor, lucrărilor sau serviciilor oferite în cadrul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor stabilite de Consiliul Concurenței, instanță sau alt organism competent, cu sau fără implicarea vreunei persoane din cadrul sistemului de gestiune și control sau din cadrul autorității/entității contractante, în cazul în care una dintre companiile care sunt parte la înțelegere a semnat contractul/contractele în cauză

  IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI
  Nr. crt.TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
  1.Modificări ale condițiilor contractuale prevăzute în anunțul de participare/de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau caietul de sarcini fără respectarea prevederilor legale
  B. Contracte a căror valoare este sub pragul valoric stabilit, conform legislației în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneÎn conformitate cu prevederile legislației europene și a jurisprudenței Curții Europene de Justiție în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor europene din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii nu este obligatorie sau este parțial obligatorie și se constată abateri autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică, prin analogie, abaterile de la lit. A. (la 24-12-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 )
  Notă
  Alin. (1) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1044 din 24 decembrie 2019, prevede:
  „(1) Prevederile anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică abaterilor săvârșite după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cadrul procedurilor/contractelor de achiziție publică/achiziție sectorială/concesiuni de lucrări și servicii derulate/încheiate în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare”.
  ---------