LEGE nr. 6 din 10 iulie 1970cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 10 iulie 1970     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Cooperativele de consum sînt organizaţii socialiste obşteşti cu caracter economic, constituite teritorial prin asocierea, din iniţiativa proprie, a locuitorilor în scopul de a satisface unele nevoi materiale şi culturale, prin mijloace şi acţiuni comune.Prin activitatea lor, cooperativele de consum contribuie la lărgirea şi perfecţionarea continua a bazei tehnico-materiale a tarii, la faurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate în R.S.R.  +  Articolul 2Cooperativele de consum desfăşoară activităţi economice ce au ca obiectiv înlesnirea schimbului de mărfuri între sat şi oraş, producerea unor bunuri de consum şi satisfacerea unor cereri de servicii pentru populaţie, putind organiza: a) contractari, achiziţii şi valorificari de produse agricole şi de alte bunuri pentru aprovizionarea populaţiei, a industriei cu materii prime şi pentru export; b) desfaceri de mărfuri şi activităţi de alimentaţie publică; c) prestarea de servicii; d) producţia de bunuri de consum, îndeosebi prin valorificarea resurselor locale de materii şi materiale, în vederea completării fondului de marfa, precum şi producţia de pîine şi alte produse de panificatie.  +  Articolul 3Cooperatia de consum se încadrează în sistemul economiei socialiste, iar activitatea să se desfăşoară în conformitate cu normele legale de planificare şi conducere a economiei naţionale, fiind luată în calcul la elaborarea planului de stat.Activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum se desfăşoară pe baza programelor aprobate de organele lor statutare, corelate cu planurile de dezvoltare continua a economiei naţionale.  +  Articolul 4Organizaţiile cooperaţiei de consum iniţiază şi desfăşoară activităţi culturale-educative şi recreative în rindul membrilor lor, colaborind în acest scop şi cu alte organizaţii obşteşti.  +  Capitolul 2  +  Articolul 5Cooperativele de consum se înfiinţează, se organizează şi îşi desfăşoară activitatea, se reorganizează şi se dizolva conform legii şi statutului aprobat de Congresul cooperaţiei de consum.Cooperativele de consum sînt conduse de adunarea generală şi de organe colective alese potrivit prevederilor statutare.  +  Articolul 6Cooperativele de consum se pot asocia în uniuni teritoriale de cooperative, iar uniunile de cooperative se pot asocia în uniune centrala.Uniunile cooperativelor de consum îndrumă, controlează şi coordonează întreaga activitate a organizaţiilor asociate, potrivit prevederilor statutare.Cooperativele de consum pot fi reprezentate de uniunile la care sînt asociate şi de uniunea centrala în faţa organelor puterii şi administraţiei de stat, a organelor judecătoreşti şi arbitrale, a organelor procuraturii, precum şi în faţa organizaţiilor obşteşti.  +  Articolul 7Uniunile teritoriale ale cooperativelor de consum şi Uniunea centrala a acestora se înfiinţează, se organizează, îşi desfăşoară activitatea, se reorganizează şi se dizolva potrivit legii şi statutului lor, aprobat de Congresul cooperaţiei de consum.Uniunile teritoriale ale cooperativelor sînt conduse de conferinţa delegaţilor cooperativelor asociate, iar Uniunea centrala de către Congresul cooperaţiei de consum. Uniunile au organe colective de conducere alese potrivit prevederilor statutare.  +  Articolul 8Cooperativele de consum şi uniunile teritoriale ale acestora dobîndesc personalitate juridică în urma recunoaşterii legalităţii de constituire a lor de către organizaţia cooperatista superioară, prin înregistrare potrivit legii.Uniunea centrala a cooperativelor de consum dobîndeşte personalitate juridică în temeiul prezentei legi, prin aprobarea statutului de către Congresul cooperaţiei de consum.  +  Articolul 9În vederea realizării activităţilor economice prevăzute la art. 2 al prezentei legi, uniunea centrala, uniunile teritoriale de cooperative şi cooperativele pot înfiinţa întreprinderi. Uniunea centrala poate înfiinţa şi unităţi economice cu statut de centrala. Condiţiile de înfiinţare, organizare, funcţionare, reorganizare şi dizolvare a întreprinderilor cooperaţiei de consum, inclusiv unităţile economice cu statut de centrala, se stabilesc potrivit legii de către Uniunea centrala a cooperativelor de consum. Recunoaşterea acestora se face după caz de către organul uniunii teritoriale sau al Uniunii centrale, potrivit legii şi prevederilor statutare; ele dobîndesc personalitate juridică prin înregistrare, conform legii.  +  Articolul 10Uniunea centrala a cooperativelor de consum poate emite norme obligatorii pentru toate organizaţiile cooperaţiei de consum cu privire la: a) planificarea activităţii economice; b) constituirea şi utilizarea fondurilor proprii; c) planificarea, finanţarea şi executarea investiţiilor, elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice, inclusiv a celor privind reparaţiile capitale; d) organizarea conducerii întregii activităţi economice; e) retribuirea muncii, cointeresarea materială şi întărirea disciplinei muncii angajaţilor; f) organizarea rezolvarii litigiilor dintre organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum; g) exercitarea competentelor în materie de stabilire de preţuri şi tarife potrivit legii; h) acordarea de împrumuturi între organizaţiile cooperatiste din fonduri proprii; i) condiţiile de încredinţare a gestiunilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor; j) alte activităţi economico-financiare.  +  Articolul 11Organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum îşi păstrează fondurile disponibile în conturi deschise la unităţile bancare de stat care efectuează operaţiunile lor de decontare.  +  Articolul 12Organizaţiile cooperaţiei de consum sînt obligate sa verse către stat impozite şi taxe pentru activitatea pe care o desfăşoară, în temeiul dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Abaterile de la normele obligatorii interne de disciplina financiară şi disciplina muncii emise potrivit art. 10, săvîrşite de către angajaţii organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum, se constata de către organele de conducere şi cele de îndrumare şi control ale acestora, iar sumele provenite din aplicarea sancţiunilor băneşti se vărsa la fondurile organizaţiilor respective, potrivit prevederilor statutare.Dispoziţiile care reglementează abaterile de la normele de disciplina financiară şi disciplina muncii, stabilite ca atare prin legi, decrete şi hotărîri ale Consiliului de Miniştri, sînt obligatorii pentru organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum, iar sancţiunile băneşti aplicate în cazul acestor abateri se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 14Ministerul Finanţelor şi băncile de stat exercita controlul asupra organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum în ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor financiare faţa de stat, utilizarea fondurilor primite de la stat, precum şi respectarea disciplinei financiare.  +  Articolul 15Sumele datorate de organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum, inclusiv părţile sociale, faţă de membrii şi angajaţi, care sînt prescrise potrivit legii, se vărsa la fondurile organizaţiilor respective, conform prevederilor statutare.  +  Articolul 16Contractele de orice fel, încheiate de organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum cu persoane fizice, sînt titluri executorii, care se realizează în condiţiile prevederilor legale privind urmărirea creanţelor organizaţiilor socialiste faţă de persoane fizice.Organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum pot sa urmărească şi sa execute creanţele lor băneşti prin executori proprii.  +  Articolul 17Uniunea centrala a cooperativelor de consum reprezintă organizaţia în sistemul sau în raporturile cu organizaţiile cooperatiste din alte tari, precum şi în raporturile organizaţiilor cooperatiste cu caracter internaţional.  +  Capitolul 3  +  Articolul 18Bunurile mobile şi imobile, mijloace fixe, proprietate a organizaţiei cooperaţiei de consum, nu pot fi transmise în proprietate sau date în folosinţă decît numai cu plata şi în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi statut.Bunurile arătate în alineatul precedent nu pot fi urmărite de creditorii organizaţiei cooperatiste şi nici de creditorii personali ai membrilor cooperatori.Cu excepţia dobîndirii de către stat prin prescripţia achizitiva sau posesia de buna credinţa, bunurile imobile, mijloacele fixe, proprietate a organizaţiei cooperaţiei de consum, nu pot fi dobîndite de terţi prin prescripţie achizitiva, iar bunurile mobile, mijloacele fixe proprietate a aceloraşi organizaţii nu pot fi dobîndite de terţi prin posesia de buna credinţa.Acţiunea în revendicare a bunurilor arătate în alineatele precedente este imprescriptibila.Dispoziţiile alin. 3 se aplică în mod corespunzător şi mijloacelor circulante.Mijloacele circulante pot fi transmise în proprietate cu plata, dacă sînt excedentare, potrivit reglementărilor stabilite de Uniunea centrala. În aceeaşi măsura mijloacele circulante pot fi urmărite de către creditorii organizaţiei cooperatiste.Produsele organizaţiilor cooperatiste se înstrăinează cu plata; ele pot fi urmărite de către creditorii organizaţiilor cooperatiste. Dispoziţiile alin. 3 le sînt aplicabile.  +  Articolul 19Creditorii organizaţiilor cooperaţiei de consum pot urmări disponibilul în bani al organizaţiilor debitoare, în limita soldului creditor la fondul de investiţii sau alt fond special în legătură cu destinaţia căruia s-a născut creanta. Creditorii ai căror drept de creanta s-a născut în legătură cu activitatea curenta a organizaţiilor cooperatiste vor putea urmări produsele şi celelalte mărfuri ale acesteia care nu îi sînt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale existente la începutul urmăririi, precum şi partea excedentară a mijloacelor circulante.  +  Articolul 20Prevederile art. 18 alin. 5 şi ale art. 19 nu sînt aplicabile creanţelor statului derivînd din impozite sau taxe şi creanţelor Băncii Naţionale derivînd din credite de stat, a căror urmărire se face potrivit normelor speciale.  +  Capitolul 4  +  Articolul 21Proprietatea organizaţiilor cooperaţiei de consum este ocrotită de stat.Statul sprijină organizaţiilor cooperaţiei de consum în realizarea obiectivelor lor, prin: a) aprovizionarea cu mărfuri, materii prime, materiale, utilaje, instalaţii şi mijloace de transport din fondul central şi prin autorizarea de procurari directe, în scopul îndeplinirii sarcinilor; b) acordarea de credite; c) politica de impozite privind activitatea organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum; d) atribuirea de terenuri în folosinţă din fondul funciar al statului; e) transmiterea în proprietate cît şi repartizarea în folosinţă temporară de imobile sau părţi de imobile din fondul de stat în condiţiile prevederilor legale; f) asistenţa tehnica de specialitate, la cererea organizaţiilor cooperaţiei de consum; g) efectuarea controlului economico-financiar de către organele de stat, la cerere, pentru îndeplinirea sarcinilor de control ce revin organizaţiilor cooperaţiei de consum; h) alte măsuri necesare pentru buna desfăşurare a activităţii organizaţiilor cooperaţiei de consum.  +  Articolul 22Statul, prin organele sale economice, de planificare, de producţie şi construcţii sprijină acţiunile cooperativelor de consum pentru construirea, prin mijloace financiare proprii ale cooperaţiei de consum şi cu contribuţia membrilor cooperatori, a unor edificii în mediul rural.  +  Articolul 23Uniunea centrala a cooperativelor de consum este autorizata să efectueze prin organizaţiile sale legal împuternicite operaţiuni de export de produse rezultate din activitatea proprie în vederea desfacerii lor pe piaţa externa, operaţiuni de import a unor mărfuri şi bunuri industriale necesare desfăşurării activităţii cooperaţiei de consum, precum şi schimbul de mărfuri cu organizaţii şi întreprinderi din alte tari.Aceste operaţiuni se vor efectua conform reglementărilor legale referitoare la activitatea de comerţ exterior .  +  Articolul 24Uniunea centrala a cooperativelor de consum este sprijinita de stat în dezvoltarea continua a colaborării comerciale, economice, tehnice şi de producţie cu organizaţiile cooperatiste din alte tari.  +  Articolul 25Organizaţiile cooperaţiei de consum din R.S.R. au dreptul ca prin Uniunea centrala să se afilieze la organizaţiile cooperatiste internaţionale, care sînt calauzite în activitatea lor de dorinţa de a contribui la promovarea păcii şi înţelegerii între popoare, în conformitate cu normele generale de afiliere a organizaţiilor româneşti.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 26De la data intrării în vigoare a prezentei legi nu mai sînt aplicabile cooperaţiei de consum prevederile Decretului nr. 133 din 2 aprilie 1949 pentru organizarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare, prevederile Decretului nr. 120 din 1 aprilie 1959 privind stabilirea imputatiilor pentru pagube constatate de organele de control şi revizie ale Ministerului Finanţelor şi ale HCM nr. 513 din 24 aprilie 1959 privind reglementarea stabilirii imputatiilor pentru pagube constatate de organele de control şi revizie ale Ministerului Finanţelor, precum şi prevederile HCM nr. 46 din 16 ianuarie 1959 privind unele măsuri pentru întărirea controlului bancar în sectorul investiţiilor, cît şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.-----------