ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 5 octombrie 2021  Având în vedere situația determinată de creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale la nivel internațional, precum și efectele provocate de aceste creșteri pentru populația României, este necesară reglementarea unui mecanism de compensare pentru perioada noiembrie 2021- martie 2022 astfel încât prețurile la energie electrică și gaze naturale plătite de către consumatorul casnic să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică.Deoarece menținerea unui nivel de trai decent al populației, care este afectat în mare măsură de costurile de subzistență, inclusiv de cele ale utilităților aferente locuinței, necesită, în condițiile actuale de creștere majoră a prețurilor la facturile de energie electrică și gaze naturale, intervenția statului care să minimizeze într-o măsură adecvată impactul negativ,ținând cont cu faptul că prin aplicarea Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie se acordă măsuri de protecție socială numai pentru o parte din populație, respectiv aproximativ 10% din gospodării,luând în considerare faptul că, potrivit datelor EUROSTAT, riscul de sărăcie și excluziune socială în România în anul 2020 va afecta 30,4% din populație,în vederea sprijinirii populației și atingerii obiectivului de interes general al schemei de sprijin de a atenua impactul financiar asupra populației în raport cu costurile suplimentare pentru plata energiei electrice și a gazelor naturale în sezonul rece 2021-2022 se propune adoptarea unei scheme de compensare pentru consumatorii casnici care îndeplinesc anumite criterii de consum.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Pentru sprijinirea clienților definiți la art. 3 pct. 15 și art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare clienți casnici, în sezonul rece 2021-2022 se stabilește o schemă de acordare a unei compensări lunare pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022, diferența de preț final acordată drept compensare urmând a fi suportată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, prin decontarea sumelor aferente schemei de compensare furnizorilor de energie electrică și de gaze naturale.(2) Schema de compensare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (3) Valorile lunare ale compensărilor prevăzute la alin. (1) se acordă conform anexei și pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de perioada de aplicare. (4) Valoarea compensării se scade din totalul de plată al facturii emise de furnizor.(5) Compensarea se aplică facturilor de energie electrică emise pentru consumul aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, indiferent de tipul de factură - estimat sau regularizare, corespunzător limitelor maxime de consum prevăzute la art. 3 alin. (2), cu luarea în considerare a unui preț de referință de 0,68 lei/kwh determinat potrivit anexei.(6) Compensarea se aplică facturilor de gaze naturale emise pentru consumul aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, indiferent de tipul de factură - estimat sau regularizare, corespunzător limitelor maxime de consum prevăzute la art. 3 alin. (5), cu luarea în considerare a unui preț de referință de 125 lei/Mwh, determinat potrivit anexei.(7) Clienții casnici de energie electrică și de gaze naturale beneficiază de această compensare în situația în care se încadrează în limitele de consum prevăzute la art. 3 și nu beneficiază de ajutorul financiar pentru consumatorul vulnerabil potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.(8) Compensarea acordată clienților casnici va fi consemnată distinct în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.(9) Pentru facturile aferente consumului de energie electrică/gaze naturale, clienții casnici beneficiază de compensare pentru acoperirea consumului până la concurența sumei reprezentând contravaloarea prețului de referință.(10) Dacă periodicitatea de emitere a facturii aferente consumului de gaze naturale/energie electrică este mai mare de o lună calendaristică, clienții casnici vor beneficia lunar de compensare astfel încât să se asigure aplicarea schemei de compensare pentru toată perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. (11) Schema de compensare prevăzută la alin. (1) se aplică și în cazul condominiilor cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale care au un singur punct de consum care deservește spatiile locative din condominiu.(12) Pentru punctul de consum aferent încălzirii centralizate având drept combustibil gazele naturale dintr-un condominiu, încadrarea în tranșele de consum pentru fiecare dintre spațiile locative se realizează în baza consumului înregistrat la punctul de consum prin raportare la numărul de spații locative. (13) Responsabilitatea cu privire la declararea tranșelor de consum de gaze naturale aferente fiecărui proprietar din condominiu revine asociației de proprietari constituite la nivelul condominiului potrivit legii sau proprietarilor, în situația în care pentru condominiul respectiv nu există obligația constituirii asociației.(14) Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administrației condominiului sau proprietarii din condominiu va/vor depune lunar la furnizorul de gaze naturale modalitatea de repartizare a consumului total și consumul corespunzător fiecărui client casnic din cadrul condominiului, însoțite de o declarație pe propria răspundere privind realitatea datelor furnizate.  +  Articolul 2(1) În scopul decontării sumelor aferente compensărilor, pe baza facturilor emise lunar în condițiile art. 1, furnizorii de energie electrică și gaze naturale solicită lunar decontarea sumelor la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. (2) Procedura și termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, documentele în baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului energiei în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Până la data de 30 septembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori și transmite Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(4) Procedura de recuperare a sumelor decontate necuvenit sau ca urmare a unor erori materiale și termenele aferente, precum și alte măsuri necesare acestei recuperări se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului energiei și al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3(1) Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie electrică sunt persoanele fizice al căror consum total de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se situează între 150 kwh-1.000 kwh inclusiv.(2) Compensarea acordată este de maximum 0,21 lei/kwh aferentă consumului de energie electrică facturat în perioada prevăzută la alin. (1), care nu poate depăși limita maximă de 1.000 kwh.(3) Pentru a beneficia de compensarea aferentă consumului de energie electrică facturat, nivelul de consum lunar al clienților casnici, în perioada de compensare, nu va depăși limitele stabilite în anexă, cu marjele de diferență acceptabile prevăzute.(4) Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de gaze naturale sunt persoanele fizice al căror consum total de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se situează între 80 mc-1.000 mc inclusiv.(5) Compensarea acordată este de maximum 25% din consumul de gaze naturale facturat în perioada prevăzută la alin. (1), care nu poate depăși limita maximă de 1.000 m^3.(6) Pentru a beneficia de compensarea aferentă consumului de gaze naturale facturat, nivelul de consum lunar al clienților casnici, în perioada de compensare, nu va depăși limitele stabilite în anexă, cu marjele de diferență acceptabile prevăzute.(7) Este acceptabilă și se decontează o marjă favorabilă de consum de energie electrică și gaze naturale corespunzătoare unei depășiri a limitei maxime de consum aferentă perioadei de maximum 10%. Marja de 10% se aplică la consumul maxim de energie electrică decontat în perioada de compensare de 1.000 kwh, respectiv la consumul maxim de gaze naturale decontat în perioada de compensare de 1.000 mc.  +  Articolul 4Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (7), în situația în care compensarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili în baza prevederilor art. 7 și 25 din Legea nr. 226/2021, clienții casnici beneficiază de compensarea prevăzută la art. 1 calculată ca diferența dintre compensarea prevăzută în anexă și nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate de consumator vulnerabil. Compensarea consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de consum prevăzute la art. 3 și în anexă.  +  Articolul 5La articolul 8 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), familiile cu domiciliul în una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare, sau în unele localități din Munții Apuseni beneficiază de o reducere cu 50% din tariful pentru energie electrică, gaze naturale și energie termică.(5) Diferențele de tarif pentru serviciile privind livrarea energiei electrice și a gazelor naturale se suportă de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 4 octombrie 2021.Nr. 118.  +  ANEXĂ
  SCHEMĂ
  de acordare a unei compensări lunare pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022
  A. Schema de acordare a unei compensări lunare pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022Clienții casnici, al căror consum de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se situează între 150 kwh-1.000 kwh inclusiv, beneficiază de o compensare de maximum 0,21 lei/kwh aferentă consumului de energie electrică facturat.Compensația/kwh este contravaloarea în lei a sumei reprezentând media aritmetică a tarifelor reglementate potrivit legislației secundare emise de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (tariful pentru serviciul de distribuție al energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport și componentele tarifului de transport și tariful pentru serviciul de sistem).Prețul de referință luat în calcul pentru energia activă este 0,68 lei/kwh și include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză și TVA.Valoarea de 0,21 lei/kWh se acordă în cazul în care diferența între prețul final al energiei electrice și prețul de referință este mai mare de 0,21 lei/kWh; în caz contrar compensația acordată este egală cu diferența între prețul final al energiei electrice și prețul de referință.Compensarea se aplică pentru clienții casnici care au contracte de furnizare de energie electrică cu un preț final al energiei electrice mai mare de 0,68 lei/kwh, acesta din urmă fiind considerat preț de referință luat în calcul în cadrul schemei de compensare. Contravaloarea aferentă compensării se determină prin raportare la prețul final al energiei electrice.Pentru exemplificare:Exemplul 1. Prețul final al energiei electrice din contract = 0,92 lei/kwhPrețul de referință al energiei electrice = 0,68 lei/kwhPreț final al energiei electrice din contract – Preț de referință = 0,92 lei/kWh – 0,68 lei/kWh = 0,24 lei/kWhValoarea compensației acordate 0,21 lei/kWh Exemplul 2. Prețul final al energiei electrice din contract = 0,80 lei/kwhPreț final al energiei electrice din contract – Preț de referință = 0,80 lei/kWh – 0,68 lei/kWh = 0,12 lei/kWhValoarea compensației acordate 0,12 lei/kWh  +  Tabelul 1Limitele de consum de energie electrică aplicabile în perioada de compensare 1 noiembrie 2021-31 martie 2022
  Valoare consum energie electrică/Perioada 1 noiembrie-31 martieValoare consum/Luna noiembrieValoare consum/Luna decembrieValoare consum/Luna ianuarieValoare consum/Luna februarieValoare consum/Luna martie
  150 kwh - 1.000 kwh200 kwh200 kwh200 kwh200 kwh200 kwh
  Este acceptabilă și se decontează o marjă favorabilă de consum corespunzătoare unei depășiri lunare a limitelor de consum stabilite în tabelul 1 cu maximum 10% aplicată la limita lunară stabilită.
  B. Schema de acordare a unei compensații lunare pentru plata facturilor aferente consumului de gaze naturale din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022Pentru calculul compensării la gaze naturale se va aplica o cotă procentuală de 25% conform tabelului 2 de mai jos.  +  Tabelul 2
  Valoare consum gaze naturale/Perioada 1 noiembrie-31 martieValoare compensare/NoiembrieValoare compensare/DecembrieValoare compensare/Ianuarie Valoare compensare/FebruarieValoare compensare/Martie
  80 mc-1.000 mc25%25%25%25%25%
  Pentru compensarea consumului de gaze naturale s-a luat în calcul o valoarea de referință reprezentând aproximativ 83,33% din consumul anual estimat conform tabelului 3 de mai jos:  +  Tabelul 3
  Tranșe consum anual
  100-300 mc
  300-600 mc
  600-900 mc
  900-1.100 mc
  1.100-1.200 mc
  Compensarea se aplică pentru clienții casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale cu un preț al gazelor naturale mai mare decât un preț de 125 lei/Mwh, considerat preț de referință luat în calcul în cadrul schemei de compensare. Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la prețul gazelor naturale.Compensarea se determină prin calcularea unei cote procentuale din valoarea consumului de gaze naturale reprezentând 25% din această valoare. Valoarea consumului lunar de referință de gaze se determină prin raportare la limitele de consum lunare de gaze naturale prevăzute în tabelul 4 de mai jos.În situația în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferența dintre prețul gazelor naturale din contract și suma de compensare este mai mică de 125 lei/Mwh, se compensează doar diferența dintre prețul gazelor naturale și prețul de referință.Pentru exemplificare:Exemplul 1. Prețul gazelor naturale din contract = 145 lei/MwhPrețul de referință al gazelor naturale = 125 lei/Mwh.Valoarea compensației determinată ca procent de 25% = 145 lei/MWh x 25%= 36,25 lei/MWhValoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 25% = 145 lei/MWh – 36,25 lei/MWh = 108,75 lei/MWhValoarea compensației acordate: Prețul gazelor naturale – Preț de referință = 145 lei/MWh – 125 lei/MWh = 20 lei/MWhExemplul 2. Prețul gazelor naturale din contract = 225 lei/MwhPrețul de referință a gazelor naturale = 125 lei/MwhValoarea compensației acordate, determinată ca procent de 25% = 225 lei/MWh x 25% = 56,25 lei/MWhValoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației în procent de 25% = 225 lei/MWh – 56,25 lei/MWh = 168,75 lei/MWhÎntrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 25% este mai mare de 125 lei/Mwh, valoarea compensației este cea determinată procentual.  +  Tabelul 4Limitele de consum de gaze naturale aplicabile în perioada de compensare: 1 noiembrie 2021-31 martie 2022
  Valoare consum gaze naturale/Perioada 1 noiembrie-31 martieValoare consum/Luna noiembrieValoare consum/Luna decembrieValoare consum/Luna ianuarieValoare consum/Luna februarieValoare consum/Luna martie
  100 mc-1.000 mc150 mc250 mc250 mc200 mc150 mc
  Este acceptabilă și se decontează o marjă favorabilă de consum corespunzătoare unei depășiri lunare a limitelor de consum stabilite în tabelele 1 și 4, cu maximum 10% aplicată la limita lunară stabilită.
  -----