ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 4 octombrie 2021pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 5 octombrie 2021  Având în vedere evoluția recentă a numărului de cazuri de infectare, respectiv de spitalizare cu coronavirusul SARSCoV2 raportate, estimările privind numărul de infectări, respectiv de spitalizări, indicând o creștere în perioada următoare,în condițiile în care numărul de forme ușoare și medii ale COVID-19 pentru care se ia măsura internării pentru acordarea de tratament conform protocolului în cadrul secțiilor din structura spitalului conduce la supraaglomerarea unităților sanitare cu paturi,întrucât dispozițiile art. 576 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăd posibilitatea eliberării în regim ambulatoriu a medicamentelor de către farmaciile cu circuit închis exclusiv în cadrul programelor naționale de sănătate, iar necesitatea de a crea un mecanism derogatoriu în contextul producerii unor situații de risc epidemiologic va permite o gestionare mai eficientă a acestor situații la nivelul unităților sanitare, ținând cont de necesitatea urgentă a asigurării spitalizării pacienților cu forme medii și grave de COVID-19, iar neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe grave/negative asupra capacității unităților sanitare de a trata acești pacienți,în scopul asigurării protecției sănătății și securității pacienților din România,având în vedere faptul că vaccinarea reprezintă principalul mecanism al strategiei de gestionare a COVID-19, cu scopul reducerii numărului îmbolnăvirilor, deceselor și spitalizărilor,întrucât existența la nivel mondial a valului epidemic cu tulpina Delta impune măsuri suplimentare astfel încât populația să fie protejată,în considerarea faptului că statul are obligația respectării Constituției ca garant al dreptului la ocrotirea sănătății și trebuie, prin Ministerul Sănătății, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătății publice, în acord cu recomandările autorităților sanitare din Uniunea Europeană,având în vedere necesitatea menținerii imunității colective beneficiarilor care au fost vaccinați împotriva COVID-19, conform schemei de vaccinare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare,întrucât neadoptarea acestor măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor cetățenilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă articolul 21 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22În aplicarea prevederilor art. 6, prin derogare de la dispozițiile art. 576 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, medicamentele prevăzute în protocolul de tratament al bolilor infectocontagioase pot fi eliberate în regim ambulatoriu de farmacia cu circuit închis/oficina cu circuit închis, la recomandarea medicului specialist din cadrul unității sanitare cu paturi.  +  Articolul II(1) Activitatea de vaccinare pentru administrarea dozelor opționale suplimentare de vaccin împotriva COVID-19 se realizează în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru serviciile de administrare a dozelor opționale suplimentare realizate de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, de către centrele de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații decât cele organizate de unitățile sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum și de către unitățile sanitare care nu sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, plata se face prin tarif orar sau, după caz, prin tarif pe inoculare, la nivelul tarifelor prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare.(3) Finanțarea serviciilor acordate potrivit alin. (2) se face în condițiile art. 5 și 5^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  București, 4 octombrie 2021.Nr. 115.----