ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 4 octombrie 2021pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 5 octombrie 2021  Ținând cont de nevoia simplificării administrative în procedura de înființare a serviciilor sociale, pentru a elimina suprapunerile care creează confuzie referitoare la instrumentele de referință la care trebuie să se raporteze monitorizarea și controlul asigurării calității în domeniul serviciilor sociale și efortul birocratic nejustificat pentru furnizori publici și privați de servicii sociale care înființează servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități,având în vedere faptul că dezinstituționalizarea reprezintă un proces asumat odată cu ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare,luând în considerare faptul că dezinstituționalizarea presupune atât pregătirea, cât și transferul persoanelor cu dizabilități spre servicii în comunitate, în conformitate cu nevoile specifice ale acestora, ținând seama de faptul că persoanele cu dizabilități se află în centre rezidențiale pe perioade îndelungate, astfel încât transferul acestora către alte instituții implică o pregătire atentă și îndelungată, astfel încât să se evite riscul de reinstituționalizare a acestora, având în vedere faptul că grăbirea procesului de dezinstituționalizare poate provoca tulburări comportamentale în rândul persoanelor cu dizabilități prin acordarea de servicii neadecvate, care nu se potrivesc întocmai nevoilor individuale fără a asigura cadrul pentru exercitarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv la viață independentă și integrare în comunitate, la respectarea demnității și la nediscriminare, cu consecințe negative grave, având în vedere necesitatea planificării tipurilor de servicii necesare în comunitate, a surselor de finanțare aferente și a acțiunilor de pregătire în vederea transferurilor persoanelor cu dizabilități în siguranță și în conformitate cu nevoile individuale, se identifică necesitatea prelungirii în regim de urgență a termenului de restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitatea mai mare de 50 de locuri.Având în vedere faptul că implicarea administrației publice locale de la nivel de județ, municipiu, oraș sau comună în procesul de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării este decisivă și în considerarea dificultăților financiare cu care se vor confrunta furnizorii de servicii sociale publici și privați în procesul de adaptare, reorganizare și restructurare a centrelor pentru persoane adulte cu dizabilități, în sensul alocării, începând cu anul 2022, a resurselor financiare din bugetele consiliilor județene/locale exclusiv în vederea asigurării funcționării serviciilor rezidențiale vechi și nu în sensul dezvoltării serviciilor sociale în comunitate, potrivit nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități, dat fiind faptul că transferul persoanelor cu dizabilități aflate în centre rezidențiale presupune o existență a unei diversități de servicii în comunitate astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale acestora, existență care depinde de oportunitățile de finanțare programate în cadrul perioadei 2021-2027, fiind condiționate și de investiții din bugetele consiliilor județene în complementaritatea fondurilor europene, se impune de urgență stabilirea modalității de finanțare a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale, în condițiile în care până la 31 decembrie 2021 nu a reușit din motive obiective implementarea procesului de reorganizare și restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitate mare.Luând în considerare necesitățile unei monitorizări mai eficiente și mai aplicate cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, pentru a îndeplini standardele minime de calitate obligatorii în ceea ce privește capacitatea, organizarea și funcționarea acestor servicii sociale, având în atenție necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure noile condiții de prestare a serviciilor sociale în contextul restricțiilor impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care impun asigurarea protecției persoanelor adulte cu dizabilități beneficiare de servicii sociale rezidențiale, se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal care să asigure buna desfășurare a procesului de înființare a acestor servicii, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului persoanelor cu dizabilități.Având în vedere faptul că neasigurarea cadrului propus pentru eficientizarea înființării de servicii sociale ar determina o serie de consecințe negative, precum, pe de o parte, limitarea accesului persoanelor vulnerabile la acestea și lipsa asigurării finanțării serviciilor sociale rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabiltăți și, pe de altă parte, atât renunțarea furnizorilor de servicii sociale de a înființa astfel de servicii, cât și imposibilitatea accesării liniilor de finanțare propuse de programele cu finanțare europeană și implicit întârzierea nejustificată a procesului de dezinstituționalizare,întrucât este importantă fundamentarea bugetului pentru perioada imediat următoare, prezenta ordonanță de urgență contribuie la planificarea bugetară pentru anul 2022 în sensul că finanțarea serviciilor sociale este asigurată, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului sau al autorității administrației publice locale la nivel de municipiu, oraș sau comună, după caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinație, în proporție de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii și Protecției Sociale la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, diferența urmând a fi acoperită din bugetele proprii ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială funcționează centrele, iar bugetul de stat și implicit bugetele proprii ale județelor pentru anul 2022 sunt în curs de fundamentare, urmând ca, în condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, finalizarea bugetului de stat să se efectueze la 1 noiembrie 2021; neasigurarea cadrului propus ar împiedica elaborarea acestor bugete de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene/ale sectoarelor municipiului București, cu consecințe negative grave asupra asigurării finanțării serviciilor sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități pentru anul 2022. În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri pentru eliminarea efectelor negative pe care acestea le pot avea asupra calității vieții. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 51, partea introductivă a alineatului (6) va avea următorul cuprins:(6) Centrele de zi și centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap se înființează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, astfel:2. La articolul 51, alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7) Centrele de zi și centrele rezidențiale private pentru persoanele adulte cu handicap se înființează ca structuri cu sau fără personalitate juridică.3. La articolul 100 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:e) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;  +  Articolul II(1) Centrele rezidențiale, publice sau private, care nu s-au reorganizat în termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Legea nr. 92/2021, au obligația să se reorganizeze, până la data de 31 decembrie 2021, ținând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate în vigoare.(2) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) se realizează fără avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.(3) Pentru solicitările de obținere a avizului Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aplică procedura de avizare.  +  Articolul III(1) Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București și furnizorii de servicii sociale privați acreditați care nu au elaborat planurile de restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri în termenul prevăzut la art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 69/2018, aprobată prin Legea nr. 92/2021, au obligația să elaboreze și să prezinte Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții planurile de restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri până la data de 31 decembrie 2021.(2) Planul de restructurare a centrului, prevăzut la alin. (1), reprezintă documentul avizat de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și aprobat de consiliul județean, respectiv local al sectorului municipiului București, care cuprinde acțiuni planificate pentru a fi implementate în perioada 2021-2023, cu scopul de a asigura tranziția persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituții rezidențiale de tip vechi, în alternativele de tip familial sau rezidențial nou-înființate.(3) Planurile de restructurare elaborate și aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile, cu excepția situațiilor în care direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului solicită revizuirea acestora.  +  Articolul IV(1) Finanțarea de la bugetul de stat a centrelor rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri și pentru care nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute la art. III alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență se diminuează anual, începând cu data de 1 ianuarie 2022 cu 25%, începând cu data de 1 ianuarie 2023 cu 50%, urmând ca de la data de 1 ianuarie 2024 aceasta să se asigure exclusiv din bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, finanțarea centrelor rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri și pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate se asigură exclusiv din bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București.  +  Articolul V(1) Articolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018, aprobată prin Legea nr. 92/2021, se abrogă.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru centrele rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri rămân diminuate.  +  Articolul VIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții se vor modifica în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 4 octombrie 2021.Nr. 114.----