ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 112 din 2 octombrie 2021pentru modificarea Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 5 octombrie 2021  Având în vedere că în ultima perioadă acțiunile de identificare și delimitare a terenurilor degradate devenite inapte pentru agricultură, dar care pot fi ameliorate prin împădurire, desfășurate de comisiile de specialiști de la nivelul unităților administrativ-teritoriale au fost blocate din cauza următoarelor situații:a) lipsa dezbaterilor succesorale;b) moștenitori care sunt plecați din localitate sau din țară, iar terenurile respective sunt utilizate/deținute de către moștenitorii prezenți în localitate;c) documente de proprietate emise pe numele mai multor persoane, cum ar fi moștenitori ai unor autori, care nu au ieșit din indiviziune și terenurile sunt utilizate/deținute doar de cei aflați în localitate;d) realizarea cadastrului sistematic la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin care s-au eliberat cărți funciare pe numele autorilor, neexistând dezbateri succesorale, iar terenurile sunt utilizate de către o parte din succesori;e) obligativitatea includerii terenurilor degradate în fondul forestier național, situație care conduce la o serie de restricții și obligații financiare asupra proprietarilor/deținătorilor acestor terenuri,ținând cont că în perioada 1990-2020 s-au realizat lucrări de împăduriri la nivel național pe suprafața de 387 mii ha, din care în vederea extinderii suprafețelor de pădure s-au realizat 47 mii ha împăduriri pe terenuri degradate și perdele forestiere de protecție, iar în ultimii ani suprafețele de terenuri agricole degradate împădurite au scăzut constant, de la 2.355 ha în anul 2014 la mai puțin de 200 ha în anul 2020,luând în considerare necesitatea creșterii suprafeței ocupate cu vegetație forestieră, în principal, pentru reabilitarea unor zone puternic afectate de fenomenele de eroziune de suprafață și eoliană, ca urmare a restrângerii sub limitele acceptabile a suprafeței ocupate de vegetație forestieră,apreciind că majorarea suprafețelor de terenuri acoperite cu vegetație forestieră contribuie semnificativ la diminuarea efectului schimbărilor climatice, dar și la adaptarea la acestea, prin sporirea stocării carbonului pe termen lung în structuri forestiere și echilibrarea bilanțului național al emisiilor gazelor cu efect de seră, având în vedere necesitatea diminuării acțiunii factorilor climatici nefavorabili și a degradării de orice natură a solului,luând în considerare că în anul 2020 s-au constituit perimetre de ameliorare la nivel național numai pentru suprafața de 283 ha, iar în anul 2021 numai pentru suprafața de 42 ha datorită prevederilor legale actuale cu privire la identificarea terenurilor degradate, iar în ultimii 7 ani nu s-au mai putut prelua terenuri degradate proprietate publică a statului aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în vederea împăduririi din cauza lipsei înscrierii în cartea funciară a acestor terenuri,ținând cont de necesitatea actualizării legislației referitoare la terenurile degradate, în sensul în care să nu mai existe obligativitatea includerii în fondul forestier a terenurilor proprietate privată, ci doar a celor proprietate publică a statului, posibilitatea trecerii terenurilor degradate proprietate publică a statului din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva chiar și dacă acestea nu sunt înscrise în cartea funciară, această operațiune urmând să fie realizată de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în termen de maximum 6 luni de la preluare, având în vedere faptul că timpul de la identificarea terenurilor și obținerea acordurilor deținătorilor de terenuri, respectiv întocmirea fișei perimetrului de ameliorare, aprobarea acesteia, achiziția serviciilor de proiectare, elaborarea documentațiilor tehnico-economice, avizarea și aprobarea acestora, atribuirea contractelor de execuție, și până la realizarea efectivă a lucrărilor de împădurire este de aproximativ 18-20 de luni, este necesar și obligatoriu să fie modificată și completată în regim de urgență Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate.Considerând că neadoptarea măsurilor propuse în regim de urgență implică: amânarea corectării cadrului juridic existent și, implicit, blocarea împăduririi terenurilor degradate, care va conduce la extinderea fenomenelor de torențializare și apariția unor puternice degradări ale terenurilor, prin erodări și alunecări, asociate și cu alți factori perturbatori, în zonele de deal, iar în regiunile de câmpie apariția secetelor frecvente și prelungite, a fenomenelor de deșertificare cu efecte negative asupra producției agricole și asupra condițiilor generale de mediu și de viață,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 7 iunie 2010, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Obiectul prezentei legi îl constituie împădurirea terenurilor degradate, astfel cum sunt definite la pct. 53 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Se constituie în perimetre de ameliorare, astfel cum sunt acestea definite la pct. 29 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile degradate prevăzute la art. 2, care pot fi ameliorate prin împădurire.3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităților se fac de o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală, care este formată din:a) primarul comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în calitate de președinte al comisiei;b) reprezentantul direcției pentru agricultură județeană;c) reprezentantul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;d) reprezentantul oficiului județean de studii pedologice și agrochimice;e) reprezentantul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;f) reprezentantul agenției județene pentru protecția mediului;g) reprezentantul direcției silvice sau al structurii silvice de rang superior;h) reprezentantul ocolului silvic de stat sau de regim, după caz, în calitate de secretar;i) reprezentantul filialei teritoriale/unității de administrare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare;j) specialiști din unitățile și subunitățile de cercetare și proiectare în domeniile de îmbunătățiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice și pedologice;k) specialiști din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condițiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acțiuni de împădurire.4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Terenurile degradate, proprietate publică a statului, apte pentru împădurire, constituite în perimetre de ameliorare, sunt incluse în fondul forestier național în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii acestora în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.(2) Terenurile transmise în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva se includ în amenajamente silvice existente.5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Recepția lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate se realizează cu participarea obligatorie a:a) deținătorului terenului;b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) reprezentantului persoanei juridice atestate pentru lucrări de regenerare și întreținere a semințișurilor și plantațiilor și pentru lucrări de îngrijire a arboretelor.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, terenurile degradate proprietate publică a statului, constituite în perimetre de ameliorare, se transmit în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin hotărâre a Guvernului, pe baza evidențelor de fond funciar, și în situația în care nu sunt intabulate, cu obligativitatea intabulării ulterioare a acestora în cartea funciară, precum și a înscrierii dreptului de administrare de către titularul acestui drept.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva are obligația de a intabula terenurile degradate proprietate publică a statului preluate în administrare și, pe baza înscrierilor din cartea funciară, de a actualiza suprafața preluată în administrare, prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Marius Mihai Micu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 2 octombrie 2021.Nr. 112.----