ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 septembrie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 1 octombrie 2021  Luând în considerare că Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice,având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 370 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, activitățile cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, de către autoritățile și instituțiile publice, sunt: elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora; autorizarea, inspecția, controlul și auditul public, gestionarea fondurilor publice; elaborarea propunerilor de politici publice și strategii, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare fundamentării și implementării politicilor publice, precum și a actelor necesare executării legilor, în vederea realizării competenței autorității sau instituției publice, precum și faptul că realizarea acestora se efectuează de către personal angajat în funcții publice,luând în considerare faptul că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, personalul propriu contractual îndeplinește activități de natura funcției publice, precum organizarea primirii cererilor de finanțare formulate de potențialii beneficiari și a proiectelor propuse; organizarea și selecția proiectelor depuse de către solicitanți; urmărirea și controlarea implementării proiectelor aprobate și finanțate; verificarea, autorizarea și efectuarea plăților către beneficiarii de finanțare din acest fond; efectuarea de controale la beneficiarii proiectelor finanțate, pentru a stabili dacă sunt respectate condițiile acordării finanțării, și ori de câte ori se consideră necesar; exercitarea controlului privind îndeplinirea obligațiilor ce revin operatorilor economici beneficiari ai finanțărilor către Fondul pentru mediu privind implementarea proiectelor finanțate; urmărirea colectării veniturilor Fondului pentru mediu, reprezentând taxe și contribuții datorate de către plătitori, persoane juridice și persoane fizice, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare; efectuarea monitorizării depunerii de către operatorii economici a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu; desfășurarea activităților de inspecție fiscală pentru taxele și contribuțiile datorate la bugetul Fondului; inițierea și desfășurarea acțiunilor legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată; luarea măsurilor privind executarea silită a datornicilor la Fondul pentru mediu,ținând cont de faptul că Administrația Fondului pentru Mediu asigură, prin personalul propriu contractual, derularea și implementarea la nivel național a programelor pentru protecția mediului, finanțate din Fondul pentru mediu, din fonduri europene ori din alte sume, valoarea totală bugetată pentru anul 2021 fiind de aproximativ 9.444.713 mii lei,în considerarea faptului că Administrația Fondului pentru Mediu asigură, tot prin personalul propriu contractual, evidența, controlul fiscal și colectarea taxelor, contribuțiilor și altor sume din care se constituie bugetul Fondului pentru mediu, valoarea totală bugetată pentru anul 2021 fiind de aproximativ 2.531.884 mii lei,pentru a se asigura opozabilitatea actelor emise și pentru a conferi beneficiul exercițiului autorității de stat activităților efectuate de personalul contractual al Administrației Fondului pentru Mediu, respectiv control fiscal, executare silită, evaluare și implementare proiecte, elaborare acte normative, în cadrul acestei instituții se impune ca toate activitățile care implică prerogativă publică să fie realizate de funcționari publici, profesioniști în domeniu.În scopul respectării prevederilor art. 370 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, este necesară reglementarea legală astfel încât, în regim de urgență, toate activitățile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică să fie realizate de funcționari publici, și nu de personal contractual.Având in vedere faptul că activitățile Administrației Fondului pentru Mediu se exercită la nivelul întregului teritoriu al țării și sunt de maximă importanță și necesitate, menținerea situației existente, în care atribuțiile personalului contractual sunt limitate, poate genera creșterea cheltuielilor și înmulțirea situațiilor litigioase.Ținând cont de faptul că activitățile desfășurate de angajații Administrației Fondului pentru Mediu implică exercitarea prerogativelor de putere publică, este necesară modificarea cadrului legislativ cu privire la înființarea unor posturi de funcție publică, întrucât neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice, precum și la menținerea unei forme de organizare foarte încărcate care și-a dovedit ineficiența în timp, cu costuri destul de ridicate.O astfel de măsură instituită prin prezenta ordonanță de urgență are caracter excepțional, conducând atât la creșterea gradului de colectare a veniturilor la Fondul pentru mediu, provenite din încasarea taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate de contribuabili, precum și din recuperarea debitelor restante prin urmărire și executare silită, cât și la reducerea cheltuielilor, întrucât toate activitățile care implică prerogativă publică vor fi realizate de funcționari publici.Efectul măsurii mai sus indicate conduce, pe de o parte, la o mai bună planificare a activităților Administrației Fondului pentru Mediu, prin implementarea de proceduri proprii în domeniile specifice, respectiv control fiscal, executare silită, evaluare și implementare proiecte, elaborare acte normative, reprezentare în fața terților, precum și exercitarea de acțiuni corespunzătoare cu specificul activităților, iar, pe de altă parte, eficientizarea activității, conducând astfel la schimbarea fundamentală a relației dintre contribuabili și instituție, în sensul creșterii gradului de satisfacție a acestora.Pentru asigurarea cadrului legal necesar finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor măsuri urgente pentru protecția și asigurarea integrității speciilor de floră și faună sălbatică, inclusiv prin lucrări de împrejmuire ori prin instalarea de echipamente și dispozitive de orice tip ori mijloace de îndepărtat exemplarele din speciile de faună fixe sau mișcătoare, fizice ori chimice, destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor în interiorul culturilor/așezărilor de orice tip,deoarece aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Administrația Fondului pentru Mediu dispune de personal propriu încadrat în funcții publice și contractuale, potrivit regulamentului de organizare și funcționare propriu.2. La articolul 13 alineatul (1), după litera ee) se introduce o nouă literă, litera ff), cu următorul cuprins:ff) protecția speciilor de floră și faună sălbatică.3. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Condițiile de finanțare a proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w) -y), cc), dd) și ff) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.  +  Articolul II(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Fondului pentru Mediu poate organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante aferente funcțiilor publice.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  București, 29 septembrie 2021.Nr. 108.----