NORME METODOLOGICE din 25 ianuarie 2021de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind Sistemul național electronic de plată online
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 bis din 27 septembrie 2021  Notă
  Aprobate prin DECIZIA nr. 34 din 25 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 920 din 27 septembrie 2021.
   +  Capitolul I Cadrul general de aplicare  +  Articolul 1 Dezvoltarea, implementarea, administrarea și operarea Sistemului Național Electronic de Plată Online se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).  +  Articolul 2 Adresa de internet la care este disponibil Sistemul Național Electronic de Plată Online este www.ghișeul.ro.  +  Articolul 3 Intervalul orar zilnic de plată prin Sistemul național electronic de plată online pentru contribuabil este 00,00-24,00, de luni până duminică.  +  Articolul 4 În sensul prezentelor norme metodologice următorii termeni, se definesc astfel:a) SNEP - Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și a plăților aferente prestării oricărui serviciu public, inclusiv oricărui serviciu comunitar de utilitate publică, precum și orice plăți aflate în legătură, directă sau indirectă, cu prestarea respectivului serviciu public;b) operator SNEP - Autoritatea pentru Digitalizarea României potrivit art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1235/2010 privind Sistemul național electronic de plată online, cu modificările și completările ulterioare;c) contribuabil - orice persoana fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare și funcționare, care utilizează SNEP pentru efectuarea de plăți online.d) instituții publice beneficiare - instituțiile publice care desfășoară activități de încasare online a taxelor și impozitelor prin intermediul SNEP;e) entități beneficiare - persoane juridice, altele decât instituțiile publice beneficiare, indiferent de forma de organizare și funcționare, care colectează obligații de plată către bugetul general consolidat sau care desfășoară activități de încasare online aferente prestării oricărui serviciu public cu legătura directă sau indirectă cu prestarea respectivului serviciu prin intermediul SNEP;f) instituții publice prestatoare - instituțiile publice care prestează servicii în baza sumelor corespunzătoare taxelor specifice încasate de instituțiile publice beneficiare prin intermediul SNEP;g) instituții de credit înregistrate - furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice sau prestatorul de servicii de plată care emite și pune la dispoziția deținătorului un instrument de plată electronică cu acces la distanță de tipul Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking care, poate face posibilă efectuarea plăților online a taxelor și impozitelor dar și a tuturor plăților online aferente prestării oricărui serviciu public cu legătura directă sau indirectă cu online, prin intermediul SNEP;h) instituții de credit acceptatoare - furnizorul de servicii de acceptare de plați electronice care încheie un contract cu instituția publică beneficiară/ entitatea beneficiară în vederea efectuării plăților online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar sau instrumentele de plată electronică cu acces la distanță prin intermediul SNEP;i) date de acces - setul de informații destinat accesării și utilizării funcționalităților SNEP, respectiv Nume utilizator și parolă;j) distribuitor de date de acces - instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare/ instituțiile de credit dintre cele menționate la litera d, e, f și litera g care generează și distribuie contribuabililor date de acces în SNEP;k) ziua z - reprezintă ziua efectuării tranzacției;l) ziua z + 1 - reprezintă ziua imediat lucrătoare după ziua tranzacției;m) RRN - număr de referință al tranzacției cu cardul;n) obligații cu debit - obligații individualizate printr-un titlu de creanță/titlu executoriu;o) obligații fără debit - obligații care se achită potrivit legii, fără să fie individualizate printr-un titlu de creanță/titlu executoriu;p) interfață de bază - este pusă la dispoziție gratuit de SNEP și reprezintă cadrul tehnic corespunzător implementării și operării Sistemului național electronic de plată;r) interfață personalizată - este cadrul tehnic special solicitat de beneficiar;  +  Capitolul II Înregistrarea participanților în SNEP  +  Articolul 5Înregistrarea instituțiilor de credit(1) În vederea furnizării de servicii de acceptare de plăți electronice prin intermediul SNEP, instituțiile de credit vor încheia o convenție cu operatorul sistemului în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.(2) În vederea încheierii convenției, instituția de credit acceptatoare va transmite operatorului SNEP o cerere în acest sens de înregistrare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(3) Operatorul SNEP are obligația de a încheia convenția cu instituțiile de credit în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea instituției de credit. Operatorul SNEP va încheia convenția în condițiile în care instituția de credit acceptatoare va respecta cerințele obligatorii prevăzute la pct. 4.1 din convenția al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 pentru contul său.(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea convenției, operatorul SNEP are obligația activării contului instituției de credit și de a transmite acesteia, prin mijloace securizate, informațiile de autentificare.(5) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștința de către operatorul SNEP asupra înregistrării instituției de credit, operatorul SNEP are obligația de a actualiza lista tuturor instituțiilor de credit prin intermediul SNEP, disponibilă public pe pagina de internet www.ghișeul.ro(6) Înregistrarea instituției de credit acceptatoare se face de către operatorul SNEP.(7) După activarea contului, instituția de credit acceptatoare înregistrată poate utiliza următoarele servicii puse la dispoziție de SNEP:a) modificarea datelor de acces proprii;b) descărcarea fișierelor cu tranzacțiile autorizate potrivit art. 14 alin. (3) din prezentele norme.(8) Operatorul instituției de credit are posibilitatea de a genera credențiale pentru utilizatorii SNEP.  +  Articolul 6Înregistrarea instituțiilor publice beneficiare/entităților beneficiare ale plăților(1) Înregistrarea instituțiilor publice beneficiare/entităților beneficiare ale plăților se face de către operatorul SNEP după verificarea conformității datelor înscrise în modelul de cerere prevăzut în anexa nr. 3.(2) Instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare ale plăților își selectează instituția de credit acceptatoare de plăți electronice, cu respectarea legislației în vigoare.(3) La cererea de înregistrare în SNEP, instituțiile publice beneficiare/ entitățile beneficiare ale plăților vor transmite, operatorului SNEP cerere privind înregistrarea în SNEP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(4) În documentațiile de atribuire elaborate de instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare în vederea selectării instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se vor avea în vedere următoarele cerințe minime și obligatorii:a) comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentația de atribuire, nu va depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situația în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei;b) instituția de credit acceptatoare de plăți electronice selectată efectuează tranzacțiile din SNEP utilizând standardele de securitate în vigoare pentru astfel de plăți;c) instituțiile de credit selectate de către instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare ale plăților vor fi din rândul celor deja înregistrate în SNEP.(5) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii transmise de către instituția publică/entitatea beneficiară a plății va încheia cu operatorul SNEP o convenție privind înrolarea în sistem, conform anexei nr. 4.(6) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea convenției între instituția publică/entitatea beneficiară a plății și operatorul SNEP, acesta din urmă are obligația de a activa contul instituției în sistem și de a-i transmite acesteia, prin mijloace securizate, informațiile de autentificare la SNEP.  +  Articolul 7Înregistrarea și actualizarea listei contribuabililor(1) Condițiile privind constituirea și actualizarea în SNEP a informațiilor referitoare la contribuabili, precum și accesul la acestea sunt următoarele:a) instituția publică/entitatea beneficiară a plății are obligația ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la activarea contului său în SNEP, să furnizeze în format electronic, prin mijloacele puse la dispoziție de SNEP, informațiile referitoare la toți contribuabilii care au CNP/NIF/CIF valid și au obligații de plată către instituția publică respectivă;b) instituția publică/entitatea beneficiară a plății are obligația ca, ulterior activării contului său în SNEP, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a modificării informațiilor privind contribuabilii persoane fizice care au CNP, contribuabilii persoane juridice și persoanele fizice autorizate care dețin CIF sau NIF valid și au obligații de plată către instituția publică respectivă, să asigure în format electronic, prin mijloacele puse la dispoziție de SNEP, actualizarea acelor informații în sistem.(2) Înregistrarea contribuabililor în SNEP se realizează potrivit standardului emis de operatorul SNEP cu ajutorul unei aplicații informatice furnizate de către acesta sau prin generarea unui fișier din aplicația proprie cu respectarea standardului.(3) Datele de acces necesare pentru autentificarea contribuabililor în SNEP sunt puse la dispoziția contribuabililor de către distribuitorii de date de acces prin unul dintre următoarele mijloace, după caz:a) prin generare electronică la ghișeul instituției publice beneficiare/entității beneficiare/instituției de credit;b) prin mijloace electronice securizate.(4) Prin acceptarea elementelor de identificare și autentificare în SNEP, contribuabilul își asumă responsabilitatea controlului acestora și a luării măsurilor necesare pentru a preveni pierderea, dezvăluirea sau utilizarea neautorizată.  +  Articolul 8Interconectarea cu SNEP(1) Instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare ale plăților care dețin un sistem informatic de gestionare a obligațiilor bugetare asigură interconectarea sistemului informatic propriu de gestiune a contribuabililor și debitelor acestora cu SNEP, în condiții de siguranță și securitate cu respectarea Normelor tehnice privind Sistemul Național Electronic de Plată Online aprobate prin Decizia președintelui ADR.(2) Operatorul SNEP are obligația de a pune la dispoziția instituțiilor publice beneficiare/entităților beneficiare ale plăților interesate, interfața de bază pentru interconectarea cu SNEP.(3) Operatorul SNEP va pune la dispoziția instituțiilor publice beneficiare/entităților beneficiare ale plăților interesate, conform solicitării acestora a unei interfețe personalizate pentru interconectarea cu SNEP. Costurile interconectării în acest caz sunt suportate de instituțiile publice beneficiare/ entitățile beneficiare ale plăților, după caz.(4) Interconectarea SNEP cu sisteme informatice ale procesatorilor de plăți electronice se realizează printr-un link securizat specific fiecărui procesator în parte, accesibil din SNEP.(5) Conectarea instituțiilor publice beneficiare la SNEP se realizează prin intermediul sistemelor de comunicații interne ale statului, iar în situația în care nu există această posibilitate, se vor utiliza temporar, cu avizul instituției care implementează, operează și administrează SNEP, sistemele de comunicații publice existente, folosind protocoale de comunicații securizate.  +  Capitolul III Realizarea plăților electronice prin SNEP  +  Articolul 9Actualizarea obligațiilor de plată aferente persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice Instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare au obligația de a furniza SNEP informațiile aferente obligațiilor de plată ale contribuabililor potrivit următoarei structuri:a) denumirea și CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiare;b) CNP pentru contribuabili persoane fizice și NIF sau CIF pentru persoane fizice autorizate și persoane juridice al persoanelor care au obligația de plată;c) numele și prenumele persoanei fizice/persoanei fizice autorizate/persoanei juridice care are obligația de plată;d) domiciliul legal al persoanei fizice sau sediul persoanei fizice autorizate/persoanei juridice care are obligația de plată așa cum figurează în evidențele instituției publice beneficiare/entității beneficiare, după caz;e) tipul obligației de platăf) codificarea internă a veniturilor - informație opțională;g) detalii privind obligația de plată;h) sumă de plată;i) data la care a fost actualizată obligația de plată de către instituția publică beneficiară/entitatea beneficiară.j) numărul de evidență a plății, după caz;k) codul IBAN, după caz.  +  Articolul 10Actualizarea obligațiilor de plată, de către instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare ale plăților Actualizarea în SNEP a obligațiilor de plată se face de către instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare și are în vedere următoarele obligații:a) instituția publică beneficiară/ entitatea beneficiară a plății are obligația de a menține informații actualizate cu privire la debitele pe care le au de achitat contribuabilii care sunt în evidența instituției, care au CNP/NIF sau CIF valid.b) obligațiile de plată înscrise în SNEP sunt conforme cu informațiile menționate la art. 7 pct. 1;c) instituția publică beneficiară/ entitatea beneficiară a plății are obligația de a furniza SNEP informații aferente obligațiilor de plată ale contribuabililor, stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 11Modalitatea "Plată cu autentificare" a obligațiilor bugetare către instituții publice beneficiare /entitățile beneficiare(1) Pentru efectuarea unei plăți, contribuabilul trebuie să se autentifice în SNEP pe baza datelor de acces primite.(2) Din interfața SNEP contribuabilul va selecta obligația de plată aferentă unei instituții publice beneficiare/entități beneficiare. Informațiile minime furnizate contribuabilului prin intermediul SNEP de către instituția publică/entitatea beneficiară sunt următoarele:a) pentru obligațiile cu debit:a.1. CNP/NIF sau CIF al contribuabilului;a.2. codul și denumirea obligației bugetare;a.3. numele și CIF-ul instituției publice beneficiare /entității beneficiare;a.4. suma de plată;a.5. codul IBAN al obligației de plată;b) pentru obligațiile fără debit (taxe):b.1. CNP/NIF/ CIF al contribuabilului;b.2. numele și CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiare;b.3. codul IBAN al obligației bugetare;b.4. tipurile de obligații de plată.(3) În vederea efectuării unei plăți, contribuabilul:a) va selecta obligația de plată;b) va introduce suma pe care dorește să o achite;c) va confirma acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor oferite de SNEP;d) va selecta modalitatea de plată - prin card bancar sau printr-un instrument de plată electronică cu acces la distanță de tipul Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking;e) va confirma inițierea plății;f) dacă plata se va face prin card va introduce datele aferente cardului bancar în interfața procesatorului și va autoriza plata;g) dacă plata se va face printr-un instrument de plată electronică cu acces la distanță de tipul Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking va utiliza facilitatea de plată și va efectua plata utilizând mecanismele specifice soluției de plată aleasă. Platforma ghișeul.ro va transmite prin mijloace securizate băncii selectate de către contribuabil următoarele informații: obligația de plată, suma pe care dorește să o achite, codul și denumirea obligației bugetare, codul IBAN aferent obligației bugetare, denumirea și CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiare; După transmiterea informațiilor menționate la acest punct, contribuabilul efectuează plata din interfața de Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking;h) interconectarea platformei Ghișeul.ro cu alte platforme se face la solicitarea acestora, cu indicarea clară a termenilor și condițiilor de lucru.(4) În cazul amenzilor care se fac venit la bugetul local, dacă sistemul nu pune la dispoziția contribuabilului forma electronică a documentului constatator, contribuabilul va putea încărca în sistem în format electronic actul constatator. Răspunderea pentru autenticitatea documentului constatator încărcat în sistem aparține contribuabilului.(5) După efectuarea tranzacției, SNEP va emite și va transmite, la adresa de email indicată de către contribuabil, o dovadă de plată în format electronic care va conține următoarele informații:a) numărul de referință al tranzacției cu cardul (RRN) sau prin Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking;b) data plății (data autorizării tranzacției);c) CNP/NIF/CIF pentru care s-a achitat obligația de plată;d) codul și denumirea obligației bugetare;e) denumirea și CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiaref) sumă plătită;g) explicații.  +  Articolul 12Modalitatea de "plată fără autentificare" a obligațiilor bugetare(1) Pentru efectuarea unei plăți, contribuabilul se conectează la SNEP fără informațiile de autentificare și va accepta termenii și condițiile utilizării sistemului. Din interfața SNEP contribuabilul va selecta și/sau va completa, după caz:a) denumirea și CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiare a plațiib) CNP/NIF/CIF al persoanei pentru care se achită obligația de plată;c) CNP/NIF/CIF al persoanei care achită obligația de plată-pentru obligații de plată achitate la bugetul general consolidat, altele decât cele specificate la lit. a)d) explicații;e) sumă de plată;f) numele și prenumele persoanei pentru care se achită obligația de plată;g) adresa persoanei pentru care se achită obligația de plată;h) adresa de e-mail la care se primește dovadă de platăi) aprobarea și confirmarea inițierii plății.j) În cazul amenzilor care se fac venit la bugetul local, contribuabilul va putea încărca în sistem o copie scanată a actului constatator. Răspunderea pentru autenticitatea copiei aparține contribuabilului.(2) Contribuabilul va introduce datele aferente cardului bancar în interfața procesatorului și va autoriza plata.(3) După efectuarea tranzacției, SNEP va emite contribuabilului, în situația în care plata a fost efectuată prin intermediul cardului bancar, la adresa de e-mail menționată indicată în acest sens conform la art. 12 alin. (1) lit. h), o dovadă de plată ce va conține următoarele informații:a) număr de referință al tranzacției cu cardul (RRN);b) data plății (data autorizării tranzacției);c) CNP/NIF/CIF al persoanei pentru care s-a achitat obligația de plată;d) codul și denumirea obligației de plată;e) denumirea și CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiare;f) suma plătită;g) explicații.  +  Articolul 13Modalități de verificare a plăților efectuate de către contribuabil(1) În cazul în care instituția publică beneficiară/entitatea beneficiară a sumei plătite diferă de instituția publică prestatoare a unui serviciu, SNEP va pune la dispoziția acestora o interfață în care instituțiile pot verifica realizarea unei tranzacții de către un contribuabil.(2) Instituția publică prestatoare va accesa în SNEP interfața de verificare a autenticității tranzacțiilor pe baza datelor de acces furnizate de SNEP prin persoanele autorizate din cadrul instituției publice beneficiare/entității beneficiare.(3) Operatorul instituției publice prestatoare are obligația de a verifica în SNEP încasarea obligației de plată, prin introducerea numărului de referință al tranzacției cu cardul (RRN) sau număr de referință tranzacție prin Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking sau CNP/NIF/CIF al persoanei pentru care se achită obligația de plată.(4) Informațiile pe care le furnizează SNEP instituției publice prestatoare sunt:a) număr de referință al tranzacției cu cardul (RRN) prin Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking ;b) data plății (data autorizării tranzacției);c) CNP/NIF/CIF al persoanei pentru care se achită obligația de plată;d) numele și CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiare;f) suma plătită.(5) Operatorul instituției publice prestatoare are obligația de a valida și de a înregistra în SNEP utilizarea dovezii de plată.(6) În cazul în care instituțiile publice beneficiare/ entitățile beneficiare încasează sume sau obligații de plată pentru alte instituții publice prestatoare, acestea au obligația ca la momentul înregistrării tipului de obligație de plată în sistem să îndeplinească toate cerințele prevăzute în Normelor tehnice privind Sistemul Național Electronic de Plată Online aprobate prin Decizia președintelui ADR.  +  Articolul 14Decontarea sumelor achitate prin SNEP de către instituțiile de credit acceptatoare(1) Decontarea și înregistrarea sumelor achitate prin intermediul SNEP de către instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare se realizează în baza CNP/NIF/CIF.(2) Consolidarea și autorizarea datelor în vederea decontării sumelor încasate prin intermediul SNEP se realizează de către operatorul SNEP la ora 24,00 a fiecărei zile lucrătoare, pentru tranzacțiile din ziua respectivă. Pentru zilele nelucrătoare, autorizarea tranzacțiilor se realizează odată cu tranzacțiile aferente primei zile lucrătoare.(3) După consolidarea și autorizarea datelor, operatorul SNEP va pune la dispoziția instituțiilor de credit acceptatoare care prestează servicii pentru instituțiile publice beneficiare /entitățile beneficiare fișierele cu tranzacțiile autorizate potrivit alin. (2), având următoarele informații:a) număr de referință al tranzacției cu cardul (RRN) sau număr de referință tranzacție prin Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking ;b) data autorizării tranzacției;c) CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiare;d) contul IBAN al obligației de plată;e) sumă plătită;(4) SNEP va pune la dispoziția instituțiilor de credit fișiere semnate electronic conținând tranzacții autorizate potrivit alin. (3) în următoarea zi lucrătoare realizării tranzacțiilor, până la ora 3,00. Fișierele vor fi semnate electronic.(5) Instituțiile de credit acceptatoare vor descărca fișierele cu tranzacții autorizate puse la dispoziție de SNEP și vor credita contul instituției publice beneficiare cu sumele aferente în ziua z + 1 lucrătoare pentru tranzacțiile aferente zilei z. După creditarea contului instituției publice beneficiare, instituția de credit acceptatoare va deconta către contul colector al instituției publice beneficiare deschis la Trezoreria Statului, în aceeași zi z + 1, sumele aferente tranzacțiilor zilei z. Instituțiile de credit acceptatoare vor transmite instituțiilor publice beneficiare, prin intermediul SNEP, fișierele de tranzacții aferente zilei z. Fișierele aferente tranzacției zilei z vor fi semnate electronic.(6) În cazul entităților beneficiare înregistrate care nu au conturi colectoare deschise la Trezoreria Statului, sumele aferente tranzacțiilor efectuate rămân în contul bancar deschis cu această destinație la instituția de credit acceptatoare parteneră.(7) Instituțiile de credit acceptatoare trebuie să confirme SNEP, până la ora 10,00 a zilei z + 1, integritatea fișierelor generate conform alin. (3).(8) În cazul în care instituțiile de credit acceptatoare nu pot descărca fișierele ori acestea sunt eronate, instituția de credit acceptatoare se va adresa operatorului SNEP, care are obligația să ia măsurile pentru soluționarea problemelor sesizate cu respectarea următoarelor termene:a) pentru solicitările primite până la ora 10 se vor lua măsuri de soluționare a problemelor sesizate până la ora 15;b) pentru solicitările primite după ora 10 se vor lua măsuri de soluționare a problemelor sesizate până la ora 10 a următoarei zile.(9) După decontarea sumelor prevăzute la alin. (5), instituția de credit acceptatoare va transmite SNEP fișierul cu tranzacțiile decontate, pe fiecare instituție publică beneficiară/entitățile beneficiare în parte, până la ora 14,00 a zilei z + 1. În cazul în care instituția de credit acceptatoare nu are tranzacții cu instituția publică beneficiară va transmite un fișier cu aceeași structură a datelor, dar fără informații.(10) Structura fișierelor primite de către operatorul SNEP de la instituția de credit acceptatoare va conține:a) număr de referință al tranzacției cu cardul (RRN) sau număr de referință tranzacție prin Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Bankingb) data autorizării tranzacției;c) CIF-ul instituției publice/entității beneficiare;d) contul IBAN al obligației de plată.e) suma plătită;(11) Operatorul SNEP va pune la dispoziția instituțiilor publice beneficiare/entităților beneficiare fișierele prevăzute la alin.(8) până la ora 14,00 a zilei z + 1. Instituția publică beneficiară/entitatea beneficiară confirmă operatorului SNEP, până la ora 16,00 a zilei z + 1, primirea și integritatea fișierelor transmise conform alin. (8).(12) În cazul în care operatorul SNEP nu recepționează fișierele ori acestea nu conțin toate tranzacțiile transmise instituției de credit acceptatoare în vederea decontării, potrivit alin. (3), instituția de credit acceptatoare are obligația ca, în următoarea zi lucrătoare, până la ora 9,00 să ia măsurile pentru soluționarea problemelor sesizate de operatorul SNEP. Fișierele prevăzute la alin. (8) vor fi semnate electronic de către instituția de credit acceptatoare.(13) În cazul plăților efectuate prin Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking modalitatea de decontare este cea stabilită prin Normele BNR privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente. Plățile efectuate prin Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Banking vor fi marcate corespunzător în SNEP.  +  Articolul 15 Decontarea și înregistrarea sumelor achitate prin SNEP de către instituția publică/entitatea beneficiară a plăților.(1) Operatorul SNEP va pune la dispoziția instituțiilor publice beneficiare/entităților beneficiare fișiere semnate electronic conținând tranzacții autorizate potrivit art. 14 alin. (3), în următoarea zi lucrătoare, până la ora 14,00.(2) Structura fișierelor aferente tranzacțiilor puse la dispoziția instituțiilor publice beneficiare/entităților beneficiare de către operatorul SNEP conține următoarele informații:a) număr de referință al tranzacției cu cardul (RRN) sau număr de referință tranzacție prin Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking/ Home Bankingb) data autorizării tranzacției;c) CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiared) numele și prenumele/denumirea persoanei pentru care se achită obligația de plată;e) CNP/NIF/CIF al persoanei pentru care se achită obligația de plată;f) contul IBAN al obligației bugetareg) sumă de plată;h) cod venit clasificație bugetară;i) codificare internă a veniturilor - informație opțională;j) explicații;k) adresa persoanei pentru care se achită obligația de plată.l) numărul de evidență a plății, după caz;m) CNP/NIF/CIF-ul persoanei care achită obligația de plată - pentru obligații de plată achitate bugetului general consolidat, altele decât cele specificate la lit. c);(3) Fișierele prevăzute la art. 15 alin. (1) vor fi semnate electronic de către operatorul SNEP.(4) Instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare trebuie să confirme SNEP, până la ora 14,00 a zilei z + 1, recepția fișierelor generate conform art. 15 alin. (1).(5) În cazul în care instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare nu pot descărca fișierele ori acestea sunt eronate, instituția publică / entitatea beneficiară se va adresa operatorului SNEP, în scris, pe email sau fax, care are obligația ca, până la ora 10,00 a zilei următoare, să ia măsurile pentru soluționarea problemelor sesizate de instituția publică/ entitatea beneficiară.(6) Până la ora 14,00 a zilei z + 1, operatorul SNEP va pune la dispoziția instituțiilor publice beneficiare/entităților beneficiare fișierele transmise de instituțiile de credit acceptatoare aferente tranzacțiilor decontate în ziua lucrătoare z.(7) Instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare pot sesiza operatorul SNEP cu privire la eventualele erori legate de recepția și integritatea fișierelor, până la ora 10,00 a zilei următoare.  +  Articolul 16Modalități de restituire a plăților eronate efectuate de contribuabil pentru instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare Restituirea sumelor plătite eronat către o instituție publică beneficiară/entitate beneficiară, se efectuează de către aceasta potrivit legislației în vigoare.  +  Capitolul IV Asigurarea disponibilității online și a continuității fluxurilor informaționale în cadrul SNEP  +  Articolul 17 Asigurarea disponibilității online a fluxurilor informaționale în cadrul SNEP. Operatorul SNEP are obligația de a defini și implementa proceduri și mecanisme necesare pentru asigurarea securității și disponibilității sistemului, la nivelul tuturor componentelor acestuia, astfel încât SNEP să funcționeze la următorii parametrii de calitate:a) să asigure o disponibilitate online de minimum 361 de zile pe an;b) indisponibilitatea online a SNEP nu va putea fi mai mare de 12 ore consecutive în zilele lucrătoare și de maximum 36 ore în zilele de sâmbătă, duminică și zile libere naționale.  +  Articolul 18 Asigurarea continuității fluxurilor informaționale în relația SNEP cu instituțiile de credit.(1) În cazul în care operatorul SNEP nu poate soluționa problemele semnalate de instituția de credit acceptatoare în termenele prevăzut la art. 14 alin. (7), operatorul SNEP va comunica instituției de credit acceptatoare informațiile necesare efectuării operațiunilor prevăzute la art. 14.(2) În cazul în care operatorul SNEP nu primește de la instituțiile de credit beneficiare fișierele conținând tranzacții în termenul prevăzut la art. 14 alin. (11), din cauza unor erori de comunicații, acestea vor transmite operatorului SNEP, pe suport optic portabil, fișierele prevăzute la art. 14 alin.(8), semnate electronic, până în următoarea zi lucrătoare, ora 9.00.  +  Capitolul V Nerespectarea prevederilor prezentelor Norme  +  Articolul 19Suspendarea accesului la SNEP(1) Operatorul SNEP are dreptul de a suspenda accesul la utilizarea SNEP pentru o perioadă de maximum 3 luni dacă nu este respectată una sau mai multe prevederi ale prezentei norme de către instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare/ instituțiile de credit înregistrate în SNEP.(2) Suspendarea intră în vigoare de la data notificării în scris a instituției publice beneficiare/ entității beneficiare /instituției de credit de către operatorul SNEP. Informația privind aplicarea suspendării va fi publicată pe site-ul www.ghișeul.ro în secțiunea instituții înrolate.  +  Articolul 20Dispoziții finaleAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele normele metodologice.  +  Anexa nr. 1
  Modelul convenției încheiate între Autoritatea pentru Digitalizarea României și instituțiile de credit
  CONVENȚIA Nr. .... /...
  Încheiată astăzi,........, între: Autoritatea pentru Digitalizarea României, cu sediul în ......., identificată prin CUI ........, Nr. ONRC ....., tel. ......, adresă de corespondență electronică .......... reprezentată prin ........., în calitate de președinte, denumit în continuare operator SNEP, Și Instituția de credit ........, cu sediul în ........., str. ........ nr. ......., sectorul ......... identificată prin CUI ........., Nr. ONRC ........, adresă de poștă electronică ........., reprezentată prin .........., în calitate de .........., denumită în continuare Bancă, denumite individual partea și împreună părțile
  PREAMBUL
  Având în vedere că părțile doresc dezvoltarea unei colaborări în scopul promovării plăților online a taxelor și impozitelor, precum și al facilitării plăților prin mijloace electronice aferente prestării oricărui serviciu public cu legătură directă sau indirecta cu prestarea respectivului serviciu către instituția/entitatea beneficiară, ținând cont că această colaborare presupune înregistrarea Băncii în platforma de tranzacționare a Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, Părțile au încheiat prezenta convenție (denumită în continuare Convenție), stabilind de comun acord următoarele:1. Obiectul Convenției1.1. Obiectul prezentei convenții îl constituie înregistrarea instituției de credit în Sistemul național electronic de plată online - SNEP și furnizarea de servicii de acceptare de plăți electronice prin intermediul SNEP.2. Durata2.1. Prezenta convenție intră în vigoare la data de ........ și se încheie pe o perioadă de 2 (doi) ani, prelungindu-se de plin drept pe perioade succesive egale dacă niciuna dintre părți nu o denunță unilateral prin notificare scrisă transmisă celeilalte părți cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru încetare.3. Definirea utilizatorilor instituției de credit în relația cu SNEP3.1. În vederea înregistrării în SNEP, instituția de credit acceptatoare are obligația de a desemna minimum două persoane care vor desfășura activitățile de operare în Sistemul Național Electronic de Plată Online.3.2. Desemnarea persoanelor se va realiza nominal de către instituția de credit prin completarea cererii prevăzute în anexa 1A, care face parte integrantă din prezenta convenție.3.3. Modificarea persoanelor desemnate conform pct. 3.1 se va realiza prin transmiterea de către instituția de credit a cererii prevăzute în anexa 1A către operatorul SNEP. Modificările solicitate și eliberarea credențialelor se vor realiza de către operatorul SNEP.3.4. În situații de urgență în care instituția de credit acceptatoare dorește blocarea accesului unui anumit utilizator, aceasta va solicita telefonic blocarea accesului în baza identificatorului comunicat de operatorul SNEP instituției de credit. Instituția de credit are obligația ca în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea telefonică să transmită operatorului SNEP cererea de modificare întocmită conform pct. 3.3. Operatorul SNEP are obligația de a efectua modificările solicitate în cel mai scurt termen posibil.4. Obligațiile părților4.1. Instituția de credit are următoarele obligații:– De a fi autorizată de Banca Națională a României;– De a fi certificată 3DSecure în vederea acceptării online a plăților;– De a respecta reglementările în vigoare privind SNEP;– De a respecta regulile și procedurile operatorului SNEP în activitatea curentă;– De a respecta toate cerințele funcționale, tehnologice și de informații caracteristice SNEP;– De a promova obiectul prezentei convenții printre clienții săi prin mijloacele pe care le are la dispoziție, încurajându-și clienții să utilizeze serviciile financiare ale SNEP și să transmită operatorului SNEP recomandări cu privire la îmbunătățirea serviciului;– De a oferi suport contribuabililor, în limita competențelor pe care le are, în ceea ce privește realizarea plăților prin SNEP;– De a oferi suport operatorului SNEP, în limita competențelor pe care le are, în ceea ce privește realizarea plăților prin SNEP.4.2. Operatorul SNEP are următoarele obligații:– De a pune la dispoziția Băncii informațiile necesare în vederea realizării obiectului Convenției;– De a oferi suportul necesar în vederea înregistrării Băncii, precum și a clienților săi în SNEP;– De a dispune trimiterea către Bancă de materiale, informații și rapoarte necesare bunei operări a SNEP, îmbunătățirii activității și viitoarelor dezvoltări ale acestuia;– De a oferi suport Băncii în utilizarea SNEP de către contribuabili, în limita competențelor pe care le are.5. Forța majoră5.1. Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a Convenției, care împiedică partea sau părțile să își îndeplinească total sau în parte obligațiile asumate prin Convenție, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Partea care invocă forța majoră va aduce la cunoștința celeilalte părți printr-o notificare apariția cazului de forță majoră, în maximum 48 de ore de la producere, și va remite acesteia confirmarea Camerei de Comerț și Industrie sau a altui organism autorizat privind existența cazului de forță majoră în termen de maximum 15 zile de la apariția cazului de forță majoră.5.2. După primirea notificării și confirmării menționate, cele două părți se vor consulta și vor decide în termen de 15 zile asupra acțiunilor și măsurilor ce se impun în interesul ambelor părți pentru a limita și contracara efectele situației de forță majoră. În situația în care forța majoră a fost corect notificată și justificată față de cealaltă parte, drepturile și obligațiile celor două părți vor fi automat prelungite cu o perioadă egală justificată prin forța majoră. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cât mai mult posibil a întârzierilor datorate forței majore.5.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producerea evenimentului care constituie caz de forță majoră evenimentul respectiv nu încetează, prezenta convenție se consideră reziliată de plin drept la data primirii de către partea afectată a unei notificări în acest sens din partea celeilalte părți.6. Condițiile de încetare a Convenției6.1. Prezenta convenție poate înceta prin:a) Acordul scris al părților și respectarea prevederilor contractuale cu instituțiile publice beneficiare/entității beneficiare cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenției;b) Denunțarea unilaterală, în scris, din partea oricăreia dintre părți, cu respectarea unui termen de preaviz de 60 de zile și respectarea prevederilor contractuale cu instituțiile publice beneficiare/entităților beneficiare cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenției;c) Rezilierea de plin drept fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată sau îndeplinirea vreunei alte formalități, în cazul în care una dintre părți nu își execută sau își execută în mod necorespunzător obligațiile asumate în temeiul prezentei convenții, cu respectarea prevederilor contractuale cu instituțiile publice beneficiare/entităților beneficiare cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenției. Partea prejudiciată va notifica în scris părții aflate în culpă obligația neexecutată/executată în mod necorespunzător. Partea aflată în culpă se obligă să depună toate diligentele în vederea soluționării problemei, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii notificării. În cazul în care partea aflată în culpă nu a soluționat problema notificată în termenul de 30 (treizeci) de zile, Convenția va fi reziliată de plin drept, la sfârșitul perioadei de 30 de zile calendaristice;d) Rezilierea de plin drept în condițiile pct. 5.3, cu respectarea prevederilor contractuale cu instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenției.6.2. Nerespectarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți, în condițiile legii, la rezilierea Convenției (în condițiile menționate mai sus).7. Confidențialitatea7.1. Toate clauzele de confidențialitate înscrise în contractele de furnizare de servicii încheiate între instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare și instituțiile de credit acceptatoare respectă prevederile legale în vigoare.8. Cesiunea Convenției8.1. Părțile nu pot cesiona unui terț drepturile și obligațiile stabilite prin prezenta convenție fără acordul prealabil, scris, al celeilalte părți, sub sancțiunea nulității cesiunii și a rezilierii de plin drept a prezentei convenții, cu respectarea prevederilor contractuale cu instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenției.9. Rezolvarea litigiilor9.1. Litigiile de orice natură decurgând din interpretarea și executarea prezentei convenții sau în legătură cu aceasta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții desemnați de către părți, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.10. Modificarea Convenției10.1. Părțile sunt de acord ca orice modificare sau completare a prevederilor prezentei convenții se va realiza în scris, prin act adițional, semnat de reprezentanții autorizați ai ambelor părți.10.2. Modificările Convenției constituie părți integrante ale acesteia și intră în vigoare la data semnării lor de ambele părți.11. Notificări11.1. Orice aspect legat de executarea, modificarea sau încetarea Convenției va fi notificat de către părți la adresele precizate mai jos: Pentru operatorul SNEP: Persoana de contact: ........... Telefon: ........... E-mail: ............ Pentru Bancă: Persoana de contact: ............ Telefon: ........... E-mail: ............11.2. Notificările vor conține antetul părții și mențiunile "Cu referire la Convenția Nr..." și, după caz, mențiunea "urgent". Ele vor fi adresate conducerii celeilalte părți și persoanei de contact (aceea care se ocupă în mod curent se ocupă de ducerea la îndeplinire a obiectului Convenției).11.3. Notificările se vor transmite în scris, prin e-mail, către persoana de contact, urmând a fi transmise și prin scrisoare recomandată. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți.12. Dispoziții finale12.1. Părțile vor depune toate diligentele pentru derularea în bune condiții a prezentei convenții.12.2. Prezenta convenție reprezintă întreaga înțelegere a părților, se interpretează conform dispozițiilor legale în vigoare și se supune legii române.12.3. Renunțarea uneia dintre părți la aplicarea vreunei prevederi cuprinse în prezenta convenție trebuie, în mod obligatoriu, să fie expresă și confirmată în scris.12.4. Orice modificare în SNEP a profilului instituției de credit se face de către operatorul SNEP, ca urmare a modificării convenției. Prezenta convenție s-a încheiat astăzi, ........, în București, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Autoritatea pentru Digitalizarea României,
  Prin ............
  Instituția de credit,
  Prin ............
   +  Anexa 1A
  Cerere,
  Privind desemnarea/înlocuirea persoanelor
  responsabile pentru relația cu sistemul
  SNEP
  Prin prezenta, instituția de credit .............., cu sediul în .........., str. ........, nr. ......., sector ............, identificată prin CUI .........., Nr. ONRC ........, tel. ........., adresa de corespondență electronică ............ reprezentată prin ................, în calitate de .................., denumită în continuare "Banca", Solicită înregistrarea în Sistemul Național Electronic de Plată, a următoarelor persoane desemnate a desfășura în relația cu operatorul SNEP activitățile de operare în Sistemul Național Electronic de Plată Online. 1 NOTĂ: Pentru înregistrarea datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*) (* - se bifează căsuța corespunzătoare)
  NumePrenumeCNPFuncțieTelefone-mail
  NOTĂ: Pentru modificarea persoanelor/datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*)
  NumePrenumeCNPFuncțieTelefone-mail
  (* - se bifează căsuța corespunzătoare)
  [denumire bancă], [semnătura reprezentantului]
   +  Anexa nr. 2 Nr. ........ Data: [data calendaristică]
  Cerere privind înregistrarea în
  Sistemul Național Electronic de Plată Online
  În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010, privind Sistemul Național Electronic de Plată Online, cu modificările și completările ulterioare, Instituția de Credit .........., cu sediul în ........., str. ........ nr. ......, sector ........., identificată prin CUI ........., Nr. ONRC ........., tel. ........, adresa de corespondență electronică ......... reprezentată prin .........., în calitate de ............., Prin prezenta, vă solicităm înregistrarea instituției noastre în Sistemul Național Electronic de Plată Online în calitate de instituție de credit acceptatoare.
  Cu stimă,
  [Funcție]
  [Nume și prenume]
  Data: [data calendaristică]
   +  Anexa nr. 3
  Cerere privind înregistrarea .............*1) în
  Sistemul Național Electronic de Plată Online
  ........*1) reprezentată legal prin .............*2), în calitate de ..........*3), în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind Sistemul Național Electronic de Plată Online, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm înregistrarea instituției noastre în Sistemul Național Electronic de Plată Online. În vederea înregistrării instituției noastre în SNEP, vă comunicăm următoarele date relevante înregistrării:1. Numele instituției: ...................*1)2. Județul: .................3. CUI: ..................*4)4. Adresa: Str. ........... Nr. ...... Cod poștal ........*5)5. Persoana de contact: ...........*6)6. Telefon de contact: ............*7)7. Adresa de mail: ..........*8)8. Telefon suport: ........*9)9. Denumire instituție de credit acceptatoare: .............*10)10. Denumirea trezoreriei unde avem conturile deschise: ............*11)11. Contul IBAN deschis la banca parteneră: ................12. Contul IBAN colector Trezorerie: ..............13. Cheie procesator: ...........*12)14. Merchant ID: ...........*13)15. Comisionul bancar este de .......%*14) și va fi suportat de ...... Anexăm prezentei, extras de cont privind codul IBAN al contului colector deschis la o instituție de credit precum și, după caz, adresa de la Trezorerie, din care să rezulte contul instituției publice beneficiare prin care aceasta își va derula plățile prin Sistemul Național Electronic de Plată Online. În cazul în care cererea nu este semnată de ordonatorul principal de credite al instituției publice beneficiare/entității beneficiare se prezintă în copie împuternicirea de a reprezenta legal instituția, a persoanei semnatare. Precizez că solicităm și înregistrarea în SNEP a contribuabililor persoane fizice sau persoane juridice indiferent de forma de organizare, aflate în evidența instituției noastre și care înregistrează debite către noi. Cu stimă, ..............*3) ..............*2) Data: ........... *1) Se înscrie numele instituției/entității beneficiare (în cazul autorităților administrației publice locale se va înscrie Primăria, urmată de tipul unității administrativ teritoriale și denumirea acesteia Ex: Primăria Municipiului Oradea); *2) Se va înscrie numele și prenumele reprezentantului legal al instituției publice beneficiare/entității beneficiare; *3) Se va înscrie funcția reprezentantului legal al instituției publice beneficiare/entității beneficiare; *4) Se va înscrie codul unic de identificare al instituției publice beneficiare/entității beneficiare; *5) Se va înscrie adresa poștală a instituției publice beneficiare/entității beneficiare; *6) Se va înscrie Numele și Prenumele persoanei care are responsabilitatea, în instituția publică beneficiara/entitatea beneficiară, a implementării înregistrării în SNEP (specialistul IT al instituției); *7) Se va înscrie numărul de telefon al persoanei de la punctul anterior (specialistul IT); *8) Se va înscrie adresa de mail a persoanei de la punctul anterior (specialistul IT); *9) Se va înscrie numărul de telefon, email, adresa web la care se pot obține date relevante privitoare la taxele și impozitele gestionate de instituție (telefonul din compartimentul financiar ce gestionează taxele și impozitele); *10) Se va înscrie denumirea băncii cu care instituția publică beneficiara/entitatea beneficiara a semnat convenția (la care a fost deschis contul colector); *11) Se va înscrie denumirea trezoreriei unde instituția publică își are deschise conturile (ex: Trezoreria Sectorului 5 al Municipiului București); *12) Cheia procesator este un cod care vă va fi pus la dispoziție de banca cu care ați încheiat convenția; *13) Merchant ID este un cod care vă va fi pus la dispoziție de banca cu care ați încheiat convenția; *14) Se vor înscrie, conform celor aprobate prin hotărâre a consiliului local (sau, în cazul autorităților administrației publice centrale, prin acte normative specifice), procentul și numele complet al autorității publice care va suporta comisionul bancar la plata online. NOTĂ: Cererea și documentele mai sus menționate vor fi transmise:1. Prin poștă cu confirmare de primire către Autoritatea pentru Digitalizarea României, cu sediul în București, str. Italiană nr. 22, sector 2.2. Semnate electronic la adresa de mail: suport@ghișeul.ro
   +  Anexa nr. 4
  Modelul convenției încheiate între Autoritatea pentru Digitalizarea României și instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare ale plăților care dețin sistem informatic de gestiune
  CONVENȚIA Nr. ....... /.......
  Încheiată astăzi, ......., între: Autoritatea pentru Digitalizarea României, cu sediul în municipiul București, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, tel........, identificată prin CUI......., Nr. ONRC ........., adresa de corespondență electronică ........ reprezentată prin ........., în calitate de președinte, denumit în continuare operator SNEP, Și Instituția publică/entitatea beneficiară a plății ..........., cu sediul în ......... , str. ........ nr. ......., sectorul ........., identificată prin CUI .........., Nr. ONRC ........., adresa de corespondență electronică ........... reprezentată prin .........., în calitate de ..........., denumită în continuare instituția publică/entitate beneficiară a plății, Denumite individual partea și împreună părțile
  PREAMBUL
  Având în vedere că părțile doresc dezvoltarea unei colaborări în scopul promovării plăților online cu cardul a taxelor și impozitelor, precum și al facilitării plăților prin mijloace electronice aferente prestării oricărui serviciu public cu legătură directă sau indirectă cu prestarea respectivului serviciu către instituția/entitatea beneficiară, ținând cont că această colaborare presupune înregistrarea instituției publice beneficiare/entității beneficiare a plății în platforma de tranzacționare a Sistemului național electronic de plată online, Părțile au încheiat prezenta convenție (denumită în continuare Convenție), stabilind de comun acord următoarele:1. Obiectul Convenției1.1. Obiectul prezentei convenții îl constituie înregistrarea instituției publice beneficiare/entității beneficiare a plății în Sistemul național electronic de plată online - SNEP, în vederea facilitării plății electronice către instituția publică/entitatea beneficiară prin intermediul operatorului SNEP.2. Durata2.1. Prezenta convenție intră în vigoare la data de [...] și se încheie pe o perioada de 2 (doi) ani, prelungindu-se de plin drept pe perioade succesive egale dacă niciuna dintre părți nu o denunță unilateral prin notificare scrisă transmisă celeilalte părți cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru încetare.3. Definirea utilizatorilor instituției publice beneficiare/entității beneficiare a plăților în relația cu SNEP3.1. În vederea înregistrării în SNEP, instituția publică beneficiară/entitatea beneficiară are obligația de a desemna minimum o persoană care va desfășura în relația cu sistemul SNEP activitățile prevăzute în Normele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online;3.2. Desemnarea persoanelor se va realiza nominal de către instituția publică beneficiară/entitatea beneficiară, prin completarea formularului prevăzut în anexa A la prezenta convenție.3.3. Modificarea persoanelor desemnate conform pct. 3.1 se va realiza prin transmiterea de către instituția publică beneficiara/entitatea beneficiara a formularului prevăzut în anexa A către operatorul SNEP. Modificările solicitate și eliberarea credențialelor se vor realiza de către operatorul SNEP în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării.3.4. În situații de urgență în care instituția publică dorește blocarea accesului unui anumit utilizator, aceasta va solicita telefonic blocarea accesului în baza identificatorului comunicat de operatorul SNEP instituției publice beneficiare/entității beneficiare. Instituția publică beneficiară/entitatea beneficiară are obligația ca în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea telefonică să transmită către operatorul SNEP cererea de modificare întocmită conform pct. 3.3. Operatorul SNEP are obligația de a efectua modificările solicitate în cel mai scurt termen posibil.4. Obligațiile părților4.1. Instituția publică beneficiară/entitatea beneficiară a plăților are următoarele obligații:– De a lua toate măsurile pentru integrarea sistemelor informatice proprii de gestiune a contribuabililor și debitelor acestora și după caz de gestiune financiară, cu SNEP;– De a respecta reglementările în vigoare privind SNEP;– De a respecta regulile și procedurile operatorului SNEP în activitatea curentă;– De a informa, prin mijloacele gratuite pe care le are la dispoziție, contribuabilii pe care îi are în evidență cu privire la facilitățile de plată oferite prin SNEP și de a transmite operatorului SNEP recomandări cu privire la îmbunătățirea serviciului;– De a oferi suport contribuabililor, în limita competențelor pe care le are, în ceea ce privește realizarea plăților prin SNEP;– De a oferi suport operatorului SNEP, în limita competențelor pe care le are, în ceea ce privește realizarea plăților prin SNEP;– De a transmite în termen de maximum doua zile lucrătoare orice modificare privind informațiile prevăzute la pct. 3.1;– De a furniza SNEP informații aferente obligațiilor de plată a contribuabililor, stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.4.2. Operatorul SNEP are următoarele obligații:– De a pune la dispoziția instituției publice beneficiare/entității beneficiare informațiile necesare în vederea realizării obiectului Convenției;– De a oferi suportul necesar în vederea înregistrării instituției publice/entității beneficiare și a contribuabililor aflați în evidența acesteia în SNEP;– De a dispune trimiterea către instituția publică beneficiara/entitatea beneficiară de materiale, informații și rapoarte necesare bunei operări a SNEP, îmbunătățirii activității și viitoarelor dezvoltări ale acestuia;– De a oferi suport instituției publice beneficiare/entității beneficiare și contribuabililor aflați în evidența acesteia în utilizarea SNEP, în limita competențelor pe care le are.5. Forța majoră5.1. Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentei convenții, care împiedică partea sau părțile să își îndeplinească total sau în parte obligațiile asumate prin prezenta convenție, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.– Partea care invocă forța majoră va aduce la cunoștința celeilalte părți printr-o notificare apariția cazului de forță majora, în maximum 48 de ore de la producere și va remite acesteia confirmarea Camerei de Comerț și Industrie sau a altui organism autorizat privind existența cazului de forță majoră în termen de maximum 15 zile de la apariția cazului de forță majoră.5.2. După primirea notificării și confirmării menționate, cele două părți se vor consulta și vor decide în termen de 15 zile asupra acțiunilor și măsurilor ce se impun în interesul ambelor părți pentru a limita și contracara efectele situației de forță majoră. În situația în care forța majoră a fost corect notificată și justificată față de cealaltă parte, drepturile și obligațiile celor două părți vor fi automat prelungite cu o perioadă egală justificată prin forța majoră. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cât mai mult posibil a întârzierilor datorate forței majore.5.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producerea evenimentului care constituie caz de forță majoră evenimentul respectiv nu încetează, prezenta convenție se consideră reziliată de plin drept la data primirii de către partea afectată a unei notificări în acest sens din partea celeilalte părți.6. Condițiile de încetare a Convenției6.1. Prezenta convenție poate înceta prin:– Acordul scris al părților;– Denunțarea unilaterală, în scris, din partea oricăreia dintre părți, cu respectarea unui termen de preaviz de 60 de zile;– Rezilierea de plin drept fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată sau îndeplinirea vreunei alte formalități, în cazul în care una dintre părți nu își execută sau își execută în mod necorespunzător obligațiile asumate în temeiul prezentei convenții. Partea prejudiciată va notifica în scris părții aflate în culpă obligația neexecutată/executată în mod necorespunzător. Partea aflată în culpă se obligă să depună toate diligentele în vederea soluționării problemei, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii notificării. În cazul în care partea aflată în culpă nu a soluționat problema notificată în termenul de 30 (treizeci) de zile, Convenția va fi reziliată de plin drept, la sfârșitul perioadei de 30 de zile calendaristice;– Rezilierea de plin drept în condițiile art. 5 pct. 5.3.6.2. Nerespectarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți, în condițiile legii, la rezilierea Convenției (în condițiile menționate mai sus).7. Cesiunea Convenției7.1. Părțile nu pot cesiona unui terț drepturile și obligațiile stabilite prin prezenta convenție fără acordul prealabil, scris, al celeilalte părți, sub sancțiunea nulității cesiunii și a rezilierii de plin drept a prezentei convenții.8. Rezolvarea litigiilor8.1. Litigiile de orice natură decurgând din interpretarea și executarea prezentei convenții sau în legătură cu aceasta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții desemnați de către părți, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.9. Modificarea Convenției9.1. Părțile sunt de acord că orice modificare sau completare a prevederilor prezentei convenții se va realiza în scris, prin act adițional, semnat de reprezentanții autorizați ai ambelor părți.9.2. Modificările prezentei convenții constituie părți integrante ale acesteia și intră în vigoare la data semnării lor de ambele părți.10. Notificări10.1. Orice aspect legat de executarea, modificarea sau încetarea Convenției va fi notificat de către părți la adresele precizate mai jos: Pentru Autoritatea pentru Digitalizarea României: Persoana de contact: .......... Telefon: ............ E-mail: ............ Pentru instituția publică beneficiara/entitatea beneficiara: Persoana de contact: ............... Telefon: ............ E-mail: .......10.2. Notificările vor conține antetul părții și mențiunile "Cu referire la Convenția" și, după caz, mențiunea "urgent". Ele vor fi adresate conducerii celeilalte părți și persoanei de contact (aceea care se ocupă în mod curent de ducerea la îndeplinire a obiectului Convenției).10.3. Notificările se vor transmite în scris, prin e-mail, către persoana de contact, urmând a fi transmise și prin scrisoare recomandată. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute anterior.11. Dispoziții finale11.1. Părțile vor depune toate diligentele pentru derularea în bune condiții a prezentei convenții.11.2. Prezenta convenție reprezintă întreaga înțelegere a părților și se interpretează conform dispozițiilor legale în vigoare și se supune legii române.11.3. Renunțarea uneia dintre părți la aplicarea vreunei prevederi cuprinse în prezenta convenție trebuie, în mod obligatoriu, să fie expresă și confirmată în scris.11.4. Părțile convin că data plății se consideră data raportată pentru efectuarea plății de către procesatorul de plăți electronice.11.5. Sumele achitate de contribuabili/utilizatori prin intermediul SNEP se înregistrează de către instituția publică/entitatea beneficiară în sistemele de gestiune proprii, în conformitate cu legislația în vigoare. Prezenta convenție s-a încheiat astăzi,..., în București, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Autoritatea pentru Digitalizarea României,
  Prin ...............
  Instituția publică beneficiara/Entitatea beneficiară,
  Prin ...............
   +  Anexa 4A
  Cerere,
  Privind desemnarea/înlocuirea persoanelor
  responsabile pentru relația cu sistemul SNEP
  Prin prezenta, instituția publică beneficiara/entitatea beneficiară a plății ........., cu sediul în .........., str. .........., nr. ........, sector ..........., identificată prin CUI ..........., Nr. ONRC ..., adresa de corespondență electronică .......... reprezentată prin ........., în calitate de ............ solicită înregistrarea în Sistemul Național Electronic de Plată Online, a următoarelor persoane desemnate a desfășura în relația cu sistemul SNEP activitățile prevăzute în Normele metodologice privind Sistemul Național Electronic de Plată Online 2 NOTĂ:Pentru înregistrarea datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*) (* - se bifează căsuța corespunzătoare)
  NumePrenumeCNPFuncțieTelefone-mail
  3 NOTĂ: Pentru înregistrarea datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*) (* - se bifează căsuța corespunzătoare)
  NumePrenumeCNPFuncțieTelefone-mail
  [denumire], [semnătura reprezentantului]
  ----