LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 18 octombrie 2000    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 iulie 2000.Legea nr. 1/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Serviciul de Informaţii Externe este organul de stat specializat în domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţionala şi apărarea României şi a intereselor sale.  +  Articolul 2 (1) Serviciul de Informaţii Externe face parte din sistemul naţional de apărare. Activitatea sa este organizată şi coordonata de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. (2) Anual sau ori de câte ori se impune directorul Serviciului de Informaţii Externe prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciul de Informaţii Externe a atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 3 (1) Controlul asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe este exercitat de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. În acest scop se constituie o comisie specială formată din trei deputaţi şi doi senatori, aleşi din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala ale celor două Camere. (2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia României şi cu politica statului român. Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotărâre comuna a celor două Camere.  +  Articolul 4 (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru asigurarea unei politici unitare şi coerente a comunităţii informative în plan extern Serviciul de Informaţii Externe conlucreaza cu ministere, instituţii publice şi alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. (2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii Serviciul de Informaţii Externe poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate.  +  Capitolul 2 Organizarea şi conducerea Serviciului de Informaţii Externe  +  Articolul 5 (1) Serviciul de Informaţii Externe se organizează şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă. (2) Structura organizatorică, efectivele, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile Serviciului de Informaţii Externe se aproba de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Serviciului de Informaţii Externe se asigura de către un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii la propunerea Preşedintelui României. (2) La numirea în funcţie directorul depune în faţa Preşedintelui României următorul jurământ: "Eu, ..., jur ca voi îndeplini cu buna-credinţa şi nepartinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor tarii, atribuţiile ce imi revin în calitate de director al Serviciului de Informaţii Externe."  +  Articolul 7 (1) Directorul Serviciului de Informaţii Externe conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte persoane juridice publice şi private din ţara, precum şi cu organisme similare din străinătate. (2) Directorul Serviciului de Informaţii Externe aproba încadrarea, atribuţiile, dotarea, normele de funcţionare, regulamentele şi structurile organizatorice ale unităţilor componente. (3) În executarea atribuţiilor ce revin Serviciului de Informaţii Externe directorul emite ordine şi instrucţiuni, potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Serviciului de Informaţii Externe funcţionează Consiliul director, organ consultativ, compus din adjunctii directorului şi şefii unor unităţi din structura Serviciului de Informaţii Externe. Lucrările Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informaţii Externe, iar în lipsa acestuia, de unul dintre adjunctii săi, desemnat de acesta. (2) Adjunctii directorului Serviciului de Informaţii Externe au rang de secretar de stat şi sunt numiţi de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe. (3) Componenta, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Consiliului director se aproba de directorul Serviciului de Informaţii Externe.  +  Capitolul 3 Funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe  +  Articolul 9 (1) Serviciul de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia României, cu legile tarii, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, precum şi cu regulamentele militare. (2) Activitatea Serviciului de Informaţii Externe are caracter de secret de stat. (3) Documentele Serviciului de Informaţii Externe sunt păstrate în arhiva proprie şi pot fi consultate, în funcţie de clasificare, numai în condiţiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.  +  Articolul 10 (1) Serviciul de Informaţii Externe este autorizat ca, în condiţiile legii, sa folosească metode, sa creeze şi să deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, evaluarea, valorificarea şi stocarea datelor şi a informaţiilor referitoare la siguranţa naţionala. (2) Sursele de informare, metodele şi mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite faţă de nimeni şi în nici o împrejurare. (3) Folosirea mijloacelor de obţinere, verificare şi valorificare a datelor şi a informaţiilor nu trebuie să lezeze în nici un fel drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea sau reputaţia lor ori sa îi supună la îngrădiri ilegale. (4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) se pedepseşte conform legii.  +  Articolul 11Serviciul de Informaţii Externe are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la persoane juridice şi fizice date, informaţii sau documente necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.  +  Articolul 12Serviciul de Informaţii Externe acorda sprijin ministerelor şi celorlalte autorităţi publice pe linia avizării accesului la documente secrete şi la cifrul de stat al personalului acestora care desfăşoară activitate în afară tarii, cu excepţia celui aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.  +  Capitolul 4 Personalul Serviciului de Informaţii Externe  +  Articolul 13Personalul Serviciului de Informaţii Externe se compune din cadre militare şi salariaţi civili.  +  Articolul 14 (1) Cadrele militare în activitate, în rezerva sau în retragere din cadrul Serviciului de Informaţii Externe au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de actele normative aplicabile armatei române, precum şi de reglementările specifice acestui serviciu. (2) Salariaţilor civili li se aplică dispoziţiile Codului muncii, precum şi celelalte reglementări specifice ale Serviciului de Informaţii Externe, aceştia având un nomenclator de funcţii propriu. (3) Salariaţii civili sunt angajaţi în conformitate cu prevederile legale referitoare la funcţionarii publici şi sunt obligaţi să depună jurământul cu privire la respectarea legilor tarii şi a reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe.  +  Articolul 15Personalul Serviciului de Informaţii Externe nu poate să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora.  +  Articolul 16Cadrele Serviciului de Informaţii Externe care îndeplinesc atribuţii ce implica exerciţiul autorităţii de stat sunt funcţionari publici şi au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru aceasta calitate.  +  Articolul 17 (1) Selecţionarea, încadrarea, acordarea gradelor şi înaintarea în grad şi funcţii, transferarea, trecerea în rezerva, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informaţii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Statutului cadrelor militare şi regulamentelor militare, precum şi altor dispoziţii legale. (2) Serviciul de Informaţii Externe îşi organizează un sistem propriu de pregătire de specialitate, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza reţeaua instituţiilor militare sau civile de învăţământ.  +  Articolul 18 (1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe are obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul datelor şi al informaţiilor cunoscute, inclusiv după părăsirea în orice mod a acestuia. (2) În mod excepţional, unele date şi informaţii pot fi comunicate numai în cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informaţii Externe. (3) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor care fac obiectul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este interzisă şi se pedepseşte conform legii.  +  Articolul 19 (1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale. (2) Serviciul de Informaţii Externe asigura protecţia şi încadrarea în munca a cadrelor militare şi a salariaţilor civili care, lucrand acoperit, sunt deconspirati în împrejurări care exclud culpa acestora.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 20 (1) Activitatea contrainformativa în exterior şi de protecţie a personalului propriu, atât în ţara, cat şi în străinătate, precum şi controlul întregii activităţi operative, de paza, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnico-materială, financiară şi sanitară se realizează de Serviciul de Informaţii Externe prin organe proprii. (2) Inzestrarea cu unele bunuri şi executarea de lucrări contra cost se pot realiza şi prin structuri proprii, pe bază de contractari cu parteneri externi şi interni.  +  Articolul 21 (1) Activitatea Serviciului de Informaţii Externe se finanţează de la bugetul de stat. (2) Modul de planificare, evidenta şi utilizare a fondurilor necesare în vederea funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se stabileşte de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, similar reglementărilor privind cheltuielile operative.  +  Articolul 22Clădirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnica şi celelalte mijloace necesare în vederea funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se aproba şi se asigura de către Guvern.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.-----