ORDIN nr. 1.909/856/2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.909 din 23 septembrie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 856 din 13 septembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 23 septembrie 2021  Având în vedere:– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. CAZ 533 din 22.09.2021 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.548 din 13.09.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1, după codul de indemnizație 15 „Risc maternal“ se introduce un nou cod de indemnizație, codul 16, cu următorul cuprins:16 Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ..... 100%2. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinței de la plătitor, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, a bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum și în cazul carantinei.3. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 6, prima teză se modifică și va avea următorul cuprins:6. Cod indemnizație: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizației de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale (1-16), în cifre și litere, conform specificațiilor de pe versoul certificatului de concediu medical.  +  Articolul II(1) Formularele de certificate de concediu medical în formatul în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31.12.2021. (2) Pe formularele prevăzute la alin. (1) care se eliberează până la data de 31.12.2021 inclusiv, pe codul de indemnizație 16, medicul curant va înscrie în rubrica „Observații“ „Cod indemnizație 16 - Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ..... 100%“, utilizând semnătura și parafa.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----