ORDIN nr. 1.321 din 20 septembrie 2021pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 21 septembrie 2021  Având în vedere art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, în temeiul art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă standardele de cost pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“.(2) Obiectivele de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, denumit în continuare program, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, se realizează cu încadrarea în standardele de cost prevăzute la alin. (1), indiferent dacă acestea sunt obiective de investiții noi sau obiective de investiții în continuare.  +  Articolul 2(1) Standardul de cost aferent obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 este de 1.250 euro/locuitor, calculat ca raport între valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, și populația care va beneficia de acesta, potrivit documentației tehnico-economice aprobate, conform legii, depusă în scopul finanțării prin program, și nu prin luarea în calcul a întregii populații a localității ori a sistemului.(2) Standardul de cost aferent obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), cu excepția sistemelor de canalizare pluvială și a sistemelor de captare a apelor pluviale, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 este de 2.500 euro/locuitor echivalent, calculat ca raport între valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, și populația echivalentă care va beneficia de acesta, potrivit documentației tehnico-economice aprobate, conform legii, depusă în scopul finanțării prin program, și nu prin luarea în calcul a întregii populații a aglomerării, astfel cum este definită la art. 2 pct. 8 din Normele tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.(3) Standardele de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 se determină prin raportarea valorii obiectivului de investiții, fără TVA, la lungimea preconizată și sunt:
  Nr. crt.Tip drumStandard de cost euro/km
  1Centură ocolitoare tip autostradă (4 benzi)6.340.000
  2Centură ocolitoare tip drum național (4 benzi)4.050.000
  3Centură ocolitoare tip drum național (2 benzi)2.120.000
  4Drum județean560.000
  5Drum comunal/Drumuri publice din interiorul localităților330.000
  (4) Pentru determinarea încadrării în standardele de cost prevăzute la alin. (1) și (2), populația care va beneficia de obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, respectiv populația echivalentă care va beneficia de obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu excepția sistemelor de canalizare pluvială și a sistemelor de captare a apelor pluviale, se determină prin luarea în considerare exclusiv a populației aferente clădirilor existente fizic la data depunerii cererii de finanțare a obiectivului de investiții prin program, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) sau (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, după caz.(5) Standardele de cost prevăzute la alin. (3) sunt stabilite pentru tipuri de drum având următoarele caracteristici tehnice:a) centură ocolitoare tip autostradă (4 benzi) - clasă tehnică I:• lățime parte carosabilă - 2 x 7,50 m;• lățime bandă de staționare de urgență - 2 x 2,50 m;• benzi de ghidare - 4 x 0,50 m;• bandă mediană - 3,00 m;• acostamente - 2 x 0,50 m;• zonă pentru amplasarea parapetului - 2 x 0,75 m;b) centură ocolitoare tip drum național (4 benzi) - clasă tehnică III:• lățime parte carosabilă - 2 x 3,50 m;• lățime acostament - 2 x 1,50 m;c) centură ocolitoare tip drum național (2 benzi) - clasă tehnică III:• lățime parte carosabilă - 2 x 7,00 m;• lățime acostament - 2 x 1,50 m;d) drum județean:• lățime parte carosabilă - 2 x 3,00 m;• lățime acostament - 2 x 1,00 m;e) drum comunal/drumuri publice din interiorul localităților:• lățime parte carosabilă - 2 x 3,00 m;• lățime acostament - 2 x 1,00 m. (6) În situația în care obiectivele de investiții prevăzute la alin. (3) au caracteristici tehnice superioare celor prevăzute la alin. (5), valoarea obiectivelor de investiții poate depăși valoarea determinată prin aplicarea standardelor de cost, în baza unei fundamentări temeinice din punct de vedere tehnic și financiar din partea beneficiarilor programului. (7) Pentru determinarea încadrării în standardele de cost prevăzute la alin. (1)-(3), în valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, nu se iau în calcul cheltuielile pentru obținerea terenului, prevăzute la subcapitolul 1.1 „Obținerea terenului“ din devizul general aferent obiectivelor de investiții, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(8) Pentru determinarea încadrării în standardul de cost prevăzut la alin. (3), valoarea obiectivului se determină cu luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente lucrărilor care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, și nu și a celorlalte cheltuieli aferente categoriilor de lucrări care intră în componența unui drum, dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, respectiv: podețe, poduri, ziduri de sprijin, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile și alte lucrări de artă, construcțiile de apărare, protecție și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, stațiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreținerea autostrăzilor, sistemele inteligente de transport și instalațiile aferente, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse între autostradă și/sau drum și bretelele de acces, sistemele pentru protecția mediului, terenurile și plantațiile din zona drumului, perdelele și zonele de protecție.(9) Cursul euro prevăzut la alin. (1)-(3) este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Națională a României, valabil la data elaborării/actualizării, după caz, a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții care se finanțează prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.
   +  Articolul 3Standardele de cost prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3) se actualizează anual, folosind indicatori statistici diseminați de Institutul Național de Statistică, și se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în platforma digitală creată cu această destinație, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 20 septembrie 2021.Nr. 1.321.----