HOTĂRÂRE nr. 930 din 1 septembrie 2021privind aprobarea Strategiei naționale împotriva criminalității organizate 2021-2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 20 septembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (2) și art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumită în continuare Strategia.  +  Articolul 2Strategia se implementează prin intermediul planului de acțiune care stabilește activități și proiecte specifice, cu precizarea bugetelor și a surselor de finanțare, precum și a termenelor și responsabilităților instituționale.  +  Articolul 3Se înființează Comitetul de monitorizare a Strategiei naționale împotriva criminalității organizate 2021-2024, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică, care are rolul de a monitoriza aplicarea prevederilor Strategiei.  +  Articolul 4Comitetul are următoarele atribuții: a) monitorizează aplicarea prevederilor Strategiei la nivelul instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniul luptei împotriva criminalității organizate; b) elaborează și aprobă planul de acțiune aferent Strategiei în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și monitorizează implementarea sa;c) asigură comunicarea interministerială, precum și armonizarea punctelor de vedere în aplicarea prevederilor Strategiei; d) formulează recomandări și propune măsuri către instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul luptei împotriva criminalității organizate, în vederea asigurării coerenței și eficientizării procesului de implementare a prevederilor Strategiei; e) informează anual prim-ministrul și Consiliul Suprem de Apărare al Țării privind stadiul de realizare a obiectivelor stabilite în Strategie, prin raportul anual de monitorizare; f) analizează și formulează propuneri privind revizuirea Strategiei, în baza raportului anual de evaluare;g) monitorizează sinergia Strategiei cu măsurile cuprinse în Strategia UE împotriva criminalității organizate.  +  Articolul 5(1) Comitetul este format din câte un reprezentant, având funcție de conducere, cel puțin la nivel de director, din cadrul următoarelor instituții publice:a) Ministerul Justiției; b) Ministerul Afacerilor Interne; c) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;d) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.(2) Președintele Comitetului este reprezentantul Ministerului Justiției. (3) Pentru fiecare membru titular al Comitetului se desemnează câte un membru supleant. (4) Președintele și membrii Comitetului sunt desemnați de către conducătorii instituțiilor prevăzute la alin. (1), prin ordin sau decizie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6(1) Comitetul se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la solicitarea unui membru al acestuia. (2) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai instituțiilor, ai autorităților administrației publice centrale, ai autorităților administrației publice locale, ai universităților sau ai organizațiilor neguvernamentale cu relevanță pentru problematica luptei împotriva criminalității organizate, precum și alți specialiști.  +  Articolul 7(1) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 4, Comitetul adoptă hotărâri.(2) Hotărârile Comitetului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a acestuia la prima întâlnire de lucru. (3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Ministerul Justiției. Atribuțiile Secretariatului tehnic și procedurile de lucru ale Comitetului sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la alin. (2).
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 1 septembrie 2021.Nr. 930.  +  ANEXĂSTRATEGIE NAȚIONALĂîmpotriva criminalității organizate 2021-2024