HOTĂRÂRE nr. 931 din 13 octombrie 2000pentru aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente Programului "Prime acordate producătorilor agricoli pentru livrarea graului de panificatie din recolta anului 1999, necesar consumului intern", care se experimenteaza şi se finanţează din bugetul pe anul 2000 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 18 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art.107 din Constituţia României şi ale art. 66 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă structura, indicatorii şi fondurile aferente Programului "Prime acordate producătorilor agricoli pentru livrarea graului de panificatie din recolta anului 1999, necesar consumului intern", care se experimenteaza şi se finanţează din bugetul pe anul 2000 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 PROGRAMULcare se experimenteaza şi se finanţează din bugetul peanul 2000 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei  +  Capitolul 1 Denumirea şi structura programului  +  Articolul 1Denumirea programului este: "Prime acordate producătorilor agricoli pentru livrarea graului de panificatie din recolta anului 1999, necesar consumului intern".  +  Articolul 2Scopul programului îl constituie asigurarea securităţii alimentare a populaţiei României.  +  Articolul 3Obiectivul programului îl constituie achiziţionarea graului de panificatie din recolta anului 1999, necesar consumului intern.  +  Articolul 4Programul se realizează prin acordarea către producătorii agricoli a unei prime de 300 lei/kg grâu de panificatie din recolta anului 1999, livrat agenţilor economici cu activităţi de morarit şi/sau de panificatie, direct sau prin intermediul societăţilor comerciale tip "Comcereal", "Cerealcom", "Romcereal", utilizat în consumul intern, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999.  +  Articolul 5Mecanismul de acordare este următorul: prima se plăteşte direct producătorului care a livrat graul, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 851/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare şi decontare a primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern.  +  Capitolul 2 Indicatori şi fonduri  +  Articolul 6Indicatorii programului sunt: a) indicatori de rezultate: 100% cantitatea de grâu de panificatie necesar consumului intern; b) indicatori fizici: 500.000 tone grâu de panificatie din recolta anului 1999, achiziţionat în anul 2000; c) indicatori de eficienta: 450.000 lei/ha pentru executarea lucrărilor agricole în primavara şi în vara anului 2000.  +  Articolul 7Fondurile aferente programului sunt de 150 miliarde lei şi se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei de la capitolul 67.01. "Agricultura şi silvicultura", subcapitolul 67.01.10. "Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli", titlul de cheltuieli "Prime".--------------