ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 160 din 13 octombrie 2000privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 18 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Controlorii financiari din cadrul Curţii de Conturi se remunereaza cu indemnizaţie lunară, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Valoarea de referinţa sectoriala şi coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a controlorilor financiari, corectată periodic în raport cu evoluţia preţurilor de consum în condiţiile stabilite de lege pentru determinarea şi corecţia valorii de referinţa sectoriala prevăzută de lege pentru funcţiile de demnitate publică. (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare se stabileşte pe baza valorii de referinţa sectoriala înmulţită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa. Rezultatul se rotunjeste din o mie în o mie lei în favoarea persoanei respective.  +  Articolul 3Indemnizaţia este unica forma de remunerare lunară a activităţii corespunzătoare funcţiei de controlor financiar şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.  +  Articolul 4 (1) Indemnizaţiile stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se determina astfel încât să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile salariale. (2) Modul şi condiţiile de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor stabili de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi.  +  Articolul 5Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a suplimentat bugetul pe anul 2000 al Curţii de Conturi.  +  Articolul 6 (1) Pe data aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă prevederile referitoare la salariul de merit, sporuri, indemnizaţii, stimulente, prevăzute în Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi, nu mai sunt aplicabile funcţiilor de specialitate specifice Curţii de Conturi. (2) Anexa nr. III/2 şi punctul 1 din anexa nr. VI/2 lit. D din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar se abroga.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuPreşedintele Curţii de Conturi,Ioan Condor  +  Anexă
                                       INDEMNIZAŢIILE
                     controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
  Valoarea de referinţa sectoriala 1.140.800 lei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                    Coeficientul de multiplicare
       Denumirea funcţiei Nivelul Clasa Gradul -----------------------------
                             studiilor Judeţe Aparatul central
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Controlor financiar cu
  vechime minima S I 1 13,000 13,750
  în specialitate
  de 12-14 ani 2 12,750 13,500
                                               3 12,500 13,000
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Controlor financiar cu
  vechime minima S II 1 12,000 12,500
  în specialitate de 9-11 ani 2 11,500 12,000
                                               3 11,250 11,750
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Controlor financiar cu
  vechime minima S III 1 11,000 11,500
  în specialitate de 7-8 ani 2 10,750 11,000
                                               3 10,500 10,750
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Controlor financiar-asistent S
  - cu vechime minima în
    specialitate de 5-6 ani 1 7,500 8,000
  - cu vechime minima în
    specialitate de 3-4 ani 2 6,000 7,500
  - cu vechime minima în
    specialitate de 1-2 ani 3 4,500 5,500
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Director: S
  - cu vechime minima în
    specialitate 1 14,000 15,750
    de 15 ani 2 13,000 15,500
                                               3 12,500 15,000
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Şef serviciu S
  - cu vechime minima în
    specialitate 1 13,500 -
    de 12 ani
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţia de controlor financiar, inspector financiar, în funcţii de conducere economică sau financiară.2. Procedura de avansare în grade şi clase se stabileşte prin norme metodologice aprobate de Plenul Curţii de Conturi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.3. Pentru specialiştii de o valoare excepţionala Plenul Curţii de Conturi poate reduce vechimea prevăzută în prezenta anexa cu 2-4 ani.4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judeţe şi aparatul central pentru directori şi şefii de servicii se stabileşte anual, în raport cu evaluarea activităţii profesionale, de conducerea Curţii de Conturi.5. Echivalarea gradelor profesionale existente, pentru personalul de execuţie, cu clasele şi, respectiv, gradele prevăzute în prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curţii de Conturi şi se analizează anual în raport cu rezultatele profesionale ale fiecărui salariat.-------------