ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 100 din 10 septembrie 2021pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 15 septembrie 2021  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, reglementează nivelul antepreșcolar ca făcând parte din educația timpurie. Educația antepreșcolară se organizează în creșe, grădinițe și în centre de zi.Prin art. I din Legea nr. 201/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației se stabilește faptul că statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, iar la art. II se reglementează: creșele înființate prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, sunt parte a sistemului public educațional. Ca urmare a acestor modificări legislative preluarea creșelor în cadrul sistemului de educație trebuia să se realizeze începând cu anul școlar 2019-2020. Acest termen ce a fost prorogat până la începutul anului școlar 2021-2022, conform art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019. În ședința de Guvern din data de 14 iulie 2021 s-au stabilit etapele de implementare a Proiectului „România Educată“. În conformitate cu elementele de conținut ale acestui proiect, conceptul de educație timpurie este abordat ca sistem integrat, astfel încât activitatea creșelor suportă o transformare sistemică, devenind parte a sistemului de educație. Proiectul ,,România Educată“ este cel mai amplu proiect de reformă a educației, având ca scop realizarea unei educații incluzive, deoarece în acest moment România are una dintre cele mai mici rate de acces la educația timpurie pentru copii de până la 3 ani, din Uniunea Europeană. Implementarea proiectului va conduce la o creștere cu 96% a numărului copiilor de vârstă antepreșcolară care beneficiază de educație și îngrijire timpurie.Această abordare sistemică unitară în ceea ce privește antepreșcolarii și preșcolarii a fost adoptată prin memorandum la data de 14 iulie 2021. Din această perspectivă nu se mai justifică o prorogare a aplicării prevederilor art. 27 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în situația neadoptării prezentei ordonanței de urgență ar fi afectat cadrul legal referitor la politicile publice în domeniul educației, asumate la nivel de Guvern. Începând cu anul școlar 2021-2022, sunt întrunite toate condițiile pentru funcționarea unui sistem unitar de educație timpurie, incluziv și de calitate, prin preluarea creșelor în sistemul de educație și pentru asigurarea unei guvernanțe unitare și coerente, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, Ministerul Educației a realizat constant, pe parcursul ultimilor 3 ani, o serie de demersuri care să pregătească acest pas.Cunoscând faptul că anul școlar a început, se impune cu celeritate adoptarea de măsuri privind organizarea și funcționarea creșelor în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar. Măsurile necesare pentru buna funcționare a creșelor în cadrul sistemului național de învățământ vizează aspecte administrative, financiare și manageriale, astfel încât lipsa acestora produce un dezechilibru ce ar afecta în sens negativ dreptul legitim al beneficiarilor indirecți ai educației, părinți/reprezentanți legali, de a înscrie copiii în creșe funcționale ce aparțin unui sistem de educație predictibil și eficient.Ținând seama de faptul că este imperios necesar ca măsurile legislative ce fac obiectul acestei ordonanțe de urgență să intre în vigoare în septembrie 2021, ținând cont de nevoia de a asigura organizarea și funcționarea eficientă, performantă și predictibilă a sistemului național de educație, precum și de a elimina efectele perturbatoare produse de absența unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecințe grave asupra drepturilor beneficiarilor direcți ai educației,deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Creșele fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar și oferă copiilor antepreșcolari cu vârste cuprinse între 11 luni și 3 ani servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere. (1^2) Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităților deliberative, prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică. Decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București se comunică spre informare Ministerului Educației în termen de 15 zile de la emitere. (1^3) În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat rămân instituții publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanțarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. (4^1), cu obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (1^1). Autoritățile administrației publice locale pot contribui la finanțarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această situație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București asigură coordonarea metodologică a respectivelor creșe.(1^4) Prin excepție de la prevederile alin. (1^2), ca urmare a existenței la nivelul localității a unui număr de creșe de stat mai mare decât numărul unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, inspectoratele școlare județene/al municipiului București pot decide arondarea creșelor de stat la unități de învățământ preșcolar cu program normal. (1^5) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București finalizează procedura de arondare a creșelor de stat la unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerul Educației.2. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Asigurarea personalului necesar desfășurării educației antepreșcolare se face de către Ministerul Educației, conform art. 104 alin. (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare.3. La articolul 248, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) și (1^3), cu următorul cuprins:(1^2) În vederea asigurării personalului didactic necesar în creșele de stat arondate unităților de învățământ preșcolar, începând cu anul școlar 2021-2022, pentru ocuparea funcției didactice de educator-puericultor se acceptă și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare, care au urmat cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, precum și absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, sau absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie.(1^3) Educatorii-puericultori din structura creșelor de stat care trec în coordonarea Ministerului Educației, începând cu anul școlar 2021-2022, pot ocupa, în următorii 4 ani, funcția de educator-puericultor, cu condiția îndeplinirii cerințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației.  +  Articolul IISalariile de bază ale funcțiilor specifice din creșe se vor stabili cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (1) și (2) și ale art. 36 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) Toate creșele din sistemul public de stat, arondate unităților de învățământ preșcolar desemnate de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, începând cu anul școlar 2021-2022, precum și creșele din sistemul privat acreditat sau creșele construite și înființate de autoritățile administrației publice locale în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, care demarează activitatea cu antepreșcolarii în anul școlar 2021-2022, sunt considerate unități de învățământ acreditate prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se supun prevederilor acestei ordonanțe de urgență.(2) Creșele din sistemul privat autorizate să funcționeze provizoriu se supun prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și parcurg procesul de acreditare conform prevederilor legale în vigoare.(3) Creșele din sistemul privat construite și înființate prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul apelurilor competitive „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară“, aferente Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educație și competențe“, obiectivul specific 6.2 „Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome și a celor din mediul rural“, care demarează activitatea cu antepreșcolarii în anul școlar 2021-2022, sunt considerate unități de învățământ autorizate provizoriu prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se supun prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:a) Ministerul Educației înaintează Guvernului spre aprobare hotărârea privind Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;b) Ministerul Muncii și Protecției Sociale supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării creșelor din Nomenclatorul serviciilor sociale.  +  Articolul VLegea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, prevăzute la art. IV lit. a).  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și conducerile unităților de învățământ preșcolar desemnate de acestea vor lua toate măsurile necesare pentru reorganizarea rețelei școlare, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, până la data de 1 octombrie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Claudiu-Mihnea Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 10 septembrie 2021.Nr. 100.------