ORDIN nr. 1.059 din 23 august 2021privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 septembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) și (5)-(7), art. 41 alin. (5) și art. 43 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (1) pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) și art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Comisia fiscală centrală, denumită în continuare Comisia, este un organ colegial din cadrul Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, abilitată să asigure, în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, și al art. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, aplicarea unitară a legislației fiscale și procedural-fiscale.  +  Articolul 2(1) Comisia fiscală centrală are responsabilități de emitere a deciziilor cu privire la aplicarea dispozițiilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF.(2) Comisia adoptă soluții fiscale prin emiterea de decizii în situația în care:a) există opinii contrare formulate de către două sau mai multe structuri din cadrul MF sau de către o structură din cadrul MF și de către o structură din cadrul aparatului central al ANAF cu privire la interpretarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, a legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a ANAF, denumită în continuare legislație fiscală și procedural-fiscală;b) există aplicare neunitară a legislației prevăzute la lit. a) de către organele fiscale competente;c) există conflict de competență între organul fiscal central și o instituție publică ce administrează creanțe fiscale, astfel cum se prevede la art. 41 alin. (5) din Codul de procedură fiscală;d) există conflict de competență între organele fiscale locale sau între organul fiscal central și un organ fiscal local, astfel cum se prevede la art. 43 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în cazul în care acesta nu se poate soluționa pe cale amiabilă.  +  Articolul 3(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Comisia fiscală centrală are componența prevăzută în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 20 decembrie 2018.
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 23 august 2021.Nr 1.059.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale  +  Anexa nr. 2
  COMPONENȚA
  Comisiei fiscale centrale
  Nr. crt.Funcția și domeniulStatutul în Comisia fiscală centrală
  1.Secretar de stat cu atribuții în domeniul politicii și legislației fiscalepreședinte - membru
  2.Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscalămembru
  3.*Secretar general din Ministerul Finanțelor membru
  4.Director general al Direcției generale juridice din Ministerul Finanțelor membru
  5.Director general al Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabilemembru
  6.Director general al Direcției generale de asistență pentru contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscalămembru
  7.*Director general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscalămembru
  8.*Reprezentant al Asociației Comunelor din Româniamembru
  9.*Reprezentant al Asociației Orașelor din Româniamembru
  10.*Reprezentant al Asociației Municipiilor din Româniamembru
  11.*Reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Româniamembru
  12.*Reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației membru
  13.*Reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrațieimembru
  * Numai în cazul în care se emit decizii potrivit art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin.
  ------