ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 septembrie 2021privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 13 septembrie 2021  Având în vedere faptul că actuala legislație, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, și unele prevederi din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, își încetează efectele odată cu sfârșitul anului școlar/universitar 2020-2021, pentru a asigura continuitatea în desfășurarea activităților didactice la nivelul sistemului de învățământ, dat fiind termenul foarte scurt pentru asigurarea cadrului legal necesar și știind că noul an școlar începe la 1 septembrie, respectiv noul an universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie,întrucât atât starea de urgență, cât și starea de alertă se instituie numai în situații excepționale, cu aplicabilitate limitată în timp, iar suspendarea activităților didactice de predare și evaluare, care presupun interacțiunea față în față, poate să fie dispusă de autoritățile din domeniu și în afara acestor situații deosebite,în condițiile unei potențiale limitări a interacțiunii la clasă/cursuri sunt imperios necesare asigurarea unui cadru juridic adecvat și implicit securitatea raporturilor juridice în privința asigurării dreptului fundamental la învățătură,având în vedere faptul că neadoptarea prin ordonanță de urgență a acestor măsuri imediate și a reglementărilor pentru implementarea lor generează disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a activităților din sistemul național de învățământ, dar și asupra beneficiarilor dreptului la învățătură,având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, precum și eforturile deosebite întreprinse pentru selectarea experților evaluatori internaționali care, în conformitate cu prevederile actului normativ menționat, fac parte din comisiile de experți evaluatori, atât pentru evaluarea la nivel de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), cât și a domeniilor de studii universitare de doctorat, iar în prezent mai sunt domenii de studii universitare de doctorat pentru care nu s-a reușit selectarea unui expert internațional sau pentru care sunt înscriși în registru unul sau doi experți, ceea ce limitează numărul de evaluări care pot fi realizate într-o perioadă de timp, având în vedere faptul că instituțiile de învățământ superior interesate au depus cererile de demarare a procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat, până în prezent fiind înregistrate 49 astfel de cereri, că în luna mai au fost demarate procedurile, iar în perioada iunie-iulie au fost realizate primele 13 vizite de evaluare, pentru doar unul dintre IOSUD-urile evaluate fiind finalizate rapoartele de evaluare externă și parcurse procedurile cu privire la analiza și aprobarea acestora,având în vedere că cele 13 instituții evaluate gestionează 114 domenii de studii universitare de doctorat, care au fost la rândul lor evaluate extern, și știind că procedurile se desfășoară în format mixt - atât prin întâlniri online, cât și prin vizite la fața locului, iar durata minimă a unui proces de evaluare este de 157 de zile (mai mult de 5 luni), știind că în lunile septembrie-decembrie se vor desfășura 36 de vizite de evaluare, pentru care procedurile au fost demarate deja, ceea ce presupune analiza la nivel instituțional, precum și la nivelul a 228 de domenii de studii universitare de doctorat, iar, în conformitate cu prevederile legale, evaluarea la nivel de IOSUD și a domeniilor de studii universitare de doctorat se desfășoară concomitent,având în vedere faptul că procedurile de evaluare sunt coordonate de un membru al Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în calitate de director de misiune, și că la data de 30 septembrie se încheie mandatele a 10 dintre membrii Consiliului, existând astfel riscul ca procesul de evaluare a studiilor universitare de doctorat să fie perturbat de o manieră importantă, având în vedere complexitatea acestuia, gradul de noutate, precum și necesitatea de a gestiona un număr ridicat de evaluări într-un interval de timp extrem de limitat, știind că, potrivit cadrului normativ în vigoare pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu anumite excepții, iar în același timp este necesară organizarea concursului de selecție pentru membrii Consiliului ARACIS, precum și pentru ocuparea posturilor din cadrul Direcției generale pentru implementarea proiectului „România Educată“, direcție nou-înființată în cadrul Ministerului Educației, prin Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, întrucât perioada de timp până la începerea noului an universitar este foarte scurtă, instituțiile de învățământ superior, respectiv cadrele didactice trebuie să știe cum să își organizeze activitatea de predare-învățare-evaluare, prin asigurarea atât a dreptului la educație, cât și la sănătate al elevilor/studenților,știind că educația constituie prioritate națională a Guvernului și în considerarea necesității instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenței unei situații excepționale care împiedică interacțiunea față în față, a unor mecanisme care să asigure, în mod adecvat și cu prioritate, exercitarea dreptului fundamental la învățătură și având în vedere obligația constituțională în sarcina autorităților statului de a lua măsuri pentru asigurarea acestui drept,deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 21 august 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În funcție de situația epidemiologică și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 2021-2022, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, modalitatea de desfășurare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se stabilește prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul prevăzut la art. 2 și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților, desfășurarea activităților prevăzute la art. 287 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aferente anului universitar 2021-2022, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021-2022 se pot realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și al internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță.3. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului în anul universitar 2021-2022, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă și la distanță sunt recunoscute.  +  Articolul IILegea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 27, alineatul (3) va avea următorul cuprins: (3) Până la încetarea stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), a posturilor și funcțiilor vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea și coordonarea acestuia, a posturilor și funcțiilor vacante din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate, a posturilor și funcțiilor vacante din unitățile sanitare publice aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a posturilor didactice, didactice auxiliare, nedidactice și de conducere din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, a posturilor de conducere, de îndrumare și de control din cadrul inspectoratelor școlare, precum și a posturilor și funcțiilor vacante din cadrul instituțiilor de învățământ superior, institutelor de cercetare, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Academiei Române, academiilor de ramură și a funcțiilor din cadrul Direcției generale pentru implementarea proiectului «România Educată» din cadrul Ministerului Educației.2. La articolul 38, după alineatul (1^4) se introduce un nou alineat, alineatul (1^5), cu următorul cuprins: (1^5) În perioada 13 septembrie 2021-10 ianuarie 2022, prin excepție de la prevederile alin. (1), în baza și sub rezerva analizei situației epidemiologice la nivel național realizate de Ministerul Sănătății împreună cu Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin ordin al ministrului educației, se pot dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online.3. La articolul 40, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul anului universitar 2021-2022, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calității actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative de predare-învățare-evaluare, în format online, în conformitate cu propriile metodologii. De asemenea, se pot desfășura online și examenele de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare.(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat desfășurate online în anul universitar 2021-2022, precum și pe toată perioada stării de urgență, necesitate sau alertă, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță se circumscriu prevederilor art. 139 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și sunt recunoscute.  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior se prelungesc după data de 30 septembrie 2021 până la data de 31 decembrie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  București, 10 septembrie 2021.Nr. 99.----