ORDIN nr. 5.150 din 30 august 2021privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 10 septembrie 2021  Având în vedere:– prevederile art. 76 alin. (4),art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 417/DGIP din 20.08.2021, referitor la proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023,și în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Calendarul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru admiterea în toate unitățile de învățământ liceal de stat, precum și pentru admiterea în unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 2(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.(3) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației.(4) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 și care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ pot participa la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.(5) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. 2.(6) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.(7) În procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.). Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.(8) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi. Informațiile referitoare la locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES: condițiile de înscriere, data-limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broșura de admitere.(9) Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de orientare școlară și profesională emise de centrul județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională se depun, de către candidații care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES, la unitatea de învățământ din care provin candidații, în termenul precizat în Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1.(10) Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.(11) La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.(12) Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfășurată înaintea etapei de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1.(13) După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situațiile speciale prevăzute la art. 54 alin. (1) dinMetodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă.(14) Criteriul referitor la media de admitere, menționat la alin. (13), se referă la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată și se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de școlarizare la specializarea/clasa respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidații rromi și pentru candidații cu CES.(15) Prin excepție de la prevederile art. 54 alin. (2) dinMetodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale, candidații gemeni/tripleți se pot redistribui de către comisiile de admitere județene/a municipiului București în clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situația în care prin redistribuirea candidaților gemeni/tripleți se depășește numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(16) Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.(17) Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.(18) Repartizarea candidaților menționați la alin. (17) în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 se realizează de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată pe site-ul inspectoratului școlar și comunicată unităților de învățământ.(19) După repartizarea candidaților menționați la alin. (11) în prima etapă de admitere computerizată, după rezolvarea situațiilor speciale și după a doua etapă de admitere, se repartizează și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin.(20) Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a menționați la alin. (19) se realizează de către comisia județeană de admitere/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar și comunicată unităților de învățământ.(21) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 de înscriere în clasa a IX-a din învățământul liceal de stat, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 22 august 2022 - până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.(22) Comisia națională de admitere poate elabora precizări, instrucțiuni sau proceduri, în vederea organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.(23) Candidații pot participa la repartizarea computerizată într-un singur județ. Înscrierea candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ se realizează la unitatea de învățământ din care provin candidații, conform unei proceduri elaborate de Comisia națională de admitere. Comisia națională de admitere stabilește, prin procedură, și modalitățile de completare a opțiunilor și de transmitere a fișelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date și de comunicare a rezultatelor acestor candidați.  +  Articolul 3(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2022-2023 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3.(2) La profilurile artistic, sportiv, teologic, militar și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru acești candidați se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2.(3) În cazul în care după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.(4) Rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul București în care aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de județul sau sectorul din municipiul București în care candidații au susținut probele respective.  +  Articolul 4(1) Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizați și repartizați computerizat, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică.(2) În cazul în care după comunicarea rezultatelor la colegiile naționale militare există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au promovat proba de verificare a cunoștințelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică.(3) Calculul mediei finale de admitere pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5(1) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2022-2023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, prevăzută în anexa nr. 4.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru grupele/clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători nu se organizează proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Admiterea candidaților la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.(3) Candidații care, pe parcursul învățământului gimnazial, promovează examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.(4) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația care administrează examenul, se poate recunoaște și echivala și adeverința eliberată de instituția/organizația respectivă, însoțită de fișa rezultatelor obținute.(5) Se recunosc și se echivalează numai rezultatele obținute pentru limbile moderne la examenele menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea, se recunosc și se echivalează rezultatele obținute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, organizate de instituțiile prevăzute în lista menționată, numai pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.(6) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.(7) Candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obținut distincția respectivă.(8) Candidaților care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de învățământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv li se pot recunoaște, la cerere, rezultatele obținute la limba respectivă și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a limbii moderne în regim bilingv. Această prevedere se aplică și candidaților care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de învățământ din străinătate, având ca limbă de predare limba modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv.(9) Pentru situațiile prevăzute la alin. (8), dovada studierii limbii respective la nivel de limbă de predare o constituie, după caz, foaia matricolă sau decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate.  +  Articolul 6(1) Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de părinte sau reprezentantul legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.(2) În a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, părinții sau reprezentanții legali ai candidaților prevăzuți la alin. (1) pot solicita, în scris, stabilirea mediei la evaluarea națională luând în calcul și rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.  +  Articolul 7(1) Unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, pot opta să organizeze și să desfășoare procesul de admitere a absolvenților clasei a VIII-a, pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învățământul liceal, conform prevederilor prezentului ordin.(2) La solicitarea unităților de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere a absolvenților clasei a VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învățământul liceal, conform prevederilor prezentului ordin, inspectoratele școlare includ oferta de școlarizare în clasa a IX-a a acestora în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată.(3) Unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere a absolvenților clasei a VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învățământul liceal, conform prevederilor prezentului ordin, au obligația de a transmite inspectoratului școlar, odată cu solicitarea menționată la alin. (2), toate informațiile necesare candidaților pentru admiterea în liceu, care trebuie să fie incluse în broșura de admitere, la care se vor adăuga și informațiile cu privire la taxa de școlarizare.(4) Inspectoratele școlare includ în broșura de admitere toate informațiile menționate la alin. (3), precum și codurile de înscriere alocate fiecărei unități de învățământ.(5) Codurile de înscriere, formate din 3 cifre, se alocă pentru fiecare unitate de învățământ liceal particular, pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare (pentru clasele cu predare în limbile minorităților naționale). Pentru a evita confuziile și greșelile de completare a fișelor de înscriere, codurile pentru specializările de la aceste unități de învățământ liceal se vor alege dintr-un interval diferit de intervalul în care se află codurile pentru unitățile de învățământ liceal de stat: de exemplu, codurile pentru unitățile de învățământ de stat vor fi între 100 și 300, iar codurile pentru unitățile de învățământ particular între 400 și 500.(6) Admiterea în unitățile de învățământ liceal particulare, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care nu au optat pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere conform prevederilor prezentului ordin se face în conformitate cu metodologia și calendarul stabilite de către fiecare unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7) La încheierea tuturor etapelor de admitere prevăzute în prezentul ordin, unitățile de învățământ liceal particular menționate la alin. (6) au obligația de a introduce în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) toți elevii înmatriculați în unitatea de învățământ, în clasa a IX-a.  +  Articolul 8(1) În etapele procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale).(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în învățământul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației.(3) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației și a unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.(4) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul 10Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală infrastructură, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2021.Nr. 5.150.  +  ANEXE nr. 1-5ANEXAprivind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul licealpentru anul școlar 2022-2023