HOTĂRÂRE nr. 854 din 28 septembrie 2000privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 58 alin. (3) din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrităţii şi protejării bunurilor aparţinând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi Curtea Constituţională -, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare. (2) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita în continuare regie, este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile legale prevăzute pentru ministerul de resort. (3) Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Regia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (2) Regia are în structura sa sucursalele şi complexele, cu statut de unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol - regia are în administrare bunurile imobile din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 3. (2) Bunurile imobile prevăzute în anexa nr. 4 trec din domeniul public în domeniul privat al statului şi constituie patrimoniul administrat de regie. (3) Regia este proprietara bunurilor prevăzute în anexa nr. 5, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul regiei este de 828.292.370 mii lei, potrivit bilanţului contabil încheiat la 30 iunie 2000. (2) Dobândirea de noi bunuri aparţinând domeniului public al statului, precum şi dezafectarea unor asemenea bunuri se vor putea face numai prin hotărâre a Guvernului. În cazul dezvoltării acestui patrimoniu prin folosirea de credite acordate de bănci, garantarea sumelor împrumutate se va asigura în limita plafoanelor stabilite de organele abilitate prin lege.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal: a) administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi Curtea Constituţională, precum şi a celor din domeniul privat al statului, pe care le are în administrare; b) administrarea imobilelor cu destinaţie de resedinte oficiale şi a celorlalte locuinţe de protocol; c) asigurarea spaţiilor pentru sediile autorităţilor şi instituţiilor publice de interes naţional; d) prestări de servicii pentru valorificarea bazei materiale; e) producţia agrozootehnica şi industrializarea acesteia; f) producţia poligrafica şi editoriala; g) producerea, în condiţiile legii, a paşapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente şi tiparituri cu caracter special; h) lucrări de construcţii şi reparaţii la construcţii şi instalaţii; i) operaţiuni de export-import; j) operaţiuni imobiliare; k) activităţi legate de gestionarea salilor de spectacole şi organizarea de expoziţii, jocuri distractive şi de noroc, în condiţiile legii; l) alte activităţi stabilite în regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 şi în alte acte normative.  +  Articolul 6 (1) Atribuirea, cu orice titlu, către ministere, autorităţi şi instituţii publice, partide politice, fundaţii, asociaţii, unităţi aparţinând cultelor religioase, unităţi din domeniul presei sau editurilor a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele ce se afla în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. (2) Atribuirea, în totalitate sau în parte, a imobilelor, construcţii şi terenuri, aflate în administrarea regiei, către alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contracte de asociere, de închiriere, de concesiune sau de prestări de servicii, încheiate potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Regia îşi acoperă cheltuielile din veniturile proprii obţinute din valorificarea producţiei şi a prestaţiilor realizate, potrivit obiectului sau de activitate, în condiţiile aplicării de preţuri şi tarife legal stabilite. (2) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol se acoperă anual, în cote-părţi stabilite prin protocol, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu aceasta destinaţie, de către Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi Curtea Constituţională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii. (3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către regie celor cinci instituţii beneficiare, pentru a fi incluse de acestea în bugetele de venituri şi cheltuieli proprii ale exerciţiului financiar următor. (4) La începutul exerciţiului financiar al fiecărui an regia încheie cu fiecare dintre cele cinci instituţii beneficiare protocoale prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor şi modalităţile de decontare, corespunzător sumelor cuprinse în bugetele acestora. (5) În situaţia în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în protocol, părţile au obligaţia de a reglementa prin acte adiţionale diferenţele de sume rezultate şi care fac obiectul decontărilor reciproce. (6) Sumele neacoperite de cele cinci instituţii beneficiare, rezultate ca diferenţa între cheltuielile efective pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, înregistrate de regie, şi sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor cinci instituţii beneficiare, preluate în protocoalele anuale, se suporta de către regie din veniturile proprii. (7) La prezentarea spre aprobare, în condiţiile legii, a bugetului de venituri şi cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activităţii de reprezentare şi protocol. (8) Baza materială, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea regiei, destinată activităţii de reprezentare şi protocol, este constituită din casele de oaspeti, vilele, palatele şi construcţiile speciale, cu terenul aferent pentru aceasta destinaţie, din municipiul Bucureşti şi din unele judeţe. Nominalizarea bazei materiale cu aceasta destinaţie se face anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8Regia asigura administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Preşedinţia şi Guvernul, iar cheltuielile aferente activităţilor prestate, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se acoperă anual pe bază de contracte de prestări de servicii.  +  Articolul 9 (1) Conducerea regiei este asigurata, potrivit legii, de administrator/administratori, în limita competentelor şi a atribuţiilor stabilite prin contractul de administrare sau prin actul de numire a lor, după caz. (2) Personalul de conducere şi de execuţie al regiei este numit de administratorul/administratorii regiei, pe criteriul competentei profesionale.  +  Articolul 10Structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor şi complexelor regiei şi modificarea repartizării pe sucursale a bunurilor proprietate a acesteia, precum şi a celor din domeniul public şi privat al statului pe care le administrează se aproba de administratorul/administratorii regiei, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 4 octombrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Radu StroeMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1REGULAMENT 28/09/2000  +  Anexa 2 LISTA            cuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome            "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
               
    Nr. crt.DENUMIREA SUCURSALEISEDIULOBIECTUL DE ACTIVITATE
    LOCALITATEAJUDEŢUL
    0.1.2.3.4.
    1.SUCURSALA PENTRU administrarea PATRIMONIULUI DE INTERES NAŢIONAL,BUCUREŞTI, şos. Cotroceni nr. 1-3SECTOR 5ADMINISTRAREA, conservarea, protecţia şi întreţinerea patrimoniului public destinat asigurării serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Preşedinţie în principal, precum şi pentru alte instituţii publice de interes naţional;
            asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol în principal pentru Preşedinţie, precum şi pentru alţi beneficiari.
    2.SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA cu subunitateaComuna CIOLPANI Şos, Bucureşti- Ploieşti Km. 32ILFOVadministrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea patrimoniului public destinat asigurării serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Preşedinţie în principal, precum şi pentru alte instituţii publice de interes naţional;
      Complex SNAGOV-PARCComuna CIOLPANI sat IzvoraniILFOVprotejarea şi valorificarea fondului silvic şi agricol ce constituie rezervaţie naturală;
            reprezentare şi protocol în principal pentru Preşedinţie, precum şi pentru alţi beneficiari;
            exploatare forestieră;
            conservarea, dezvoltarea şi valorificarea fondului forestier, agricol şi cinegetic ce constituie rezervaţie naturală;
            creşterea păsărilor;
            piscicultură;
            apicultură;
            prestări servicii specifice în domeniul hotelier şi alimentaţiei publice, activitate comercială cu amănuntul şi cu ridicata, alte servicii;
            operaţiuni de export - import;
            servicii de agrement şi jocuri de noroc, în condiţiile legii.
    3.SUCURSALA PENTRU reprezentare şi protocol "SNAGOV"Comuna SNAGOVILFOVasigurarea de servicii de REPREZENTARE ŞI PROTOCOL pentru diverşi beneficiari;
      administrarea imobilelor de protocol şi închirierea acestora în condiţiile legii;
            prestări servicii hoteliere şi de alimentaţie publică, activităţi comerciale, cu amănuntul şi cu ridicata;
            producţie agricolă vegetală şi valorificarea acesteia;
            servicii de agrement şi jocuri de noroc, în condiţiile legii;
            servicii transport naval.
    4.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE şi PROTOCOL "PREDEAL" cu subunităţi:PREDEAL Str. Nicolae Bălcescu nr. 39BRAŞOVadministrarea, conservarea, protecţia ŞI întreţinerea patrimoniului public şi a celui propriu;
      asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor Preşedinţie, Guvern şi Curtea Constituţională;
      - Complexul "BRADUL" COVASNA şiCOVASNA Str. Valea Zânelor nr. 10Covasnavalorificarea bazei materiale şi prestarea de servicii de protocol pentru ministere şi alţi beneficiari;
            producţie agricolă şi valorificarea acesteia;
      - Complexul "CINDRELUL"PĂLTINIŞSIBIUprestări servicii hoteliere şi de alimentaţie publică, activităţi comerciale cu amănuntul şi ridicata;
            fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie;
            activităţi ale agenţiilor de turism;
            activităţi de asistenţă sanatorială;
            jocuri de noroc şi servicii de agrement, în condiţiile legii;
            transporturi de persoane.
    5.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE şi PROTOCOL "SINAIA"SINAIA Str. Peleşului nr. 2PRAHOVAadministrarea, conservarea, protecţia ŞI întreţinerea patrimoniului public şi a celui propriu;
      asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinte, Guvern şi Curtea Constituţională;
            valorificarea bazei materiale şi prestarea de servicii de protocol pentru ministere şi alţi beneficiari;
            prestări servicii hoteliere şi de alimentaţie publică, activităţi comerciale cu amănuntul şi ridicata;
            cultura florilor şi plantelor ornamentale;
            fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie;
            jocuri de noroc şi servicii de agrement, în condiţiile legii;
            închirieri mijloace de transport;
            organizarea şi efectuarea de propagandă publicitară pentru activitatea turistică şi comercială.
    6.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE şi PROTOCOL "OLANEŞTI"BĂILE OLĂNEŞTI Aleea Salcâmilor nr. 2VÂLCEAadministrarea, conservarea, protecţia ŞI întreţinerea patrimoniului public şi a celui propriu;
      asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie, Guvern şi Curtea Constituţională;
            valorificarea bazei materiale şi prestarea de servicii de protocol pentru ministere şi alţi beneficiari;
            producţie agricolă vegetală şi animalieră şi valorificarea acesteia;
            prestări servicii hoteliere şi de alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, producţie pomicolă, floricolă, legumicolă;
            transport naval de persoane;
            activităţi de asistenţă sanatorială;
            servicii de agrement şi jocuri de noroc, în condiţiile legii.
    7.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE şi PROTOCOL "NEPTUN"NEPTUN MANGALIA Club-BazinCONSTANŢAadministrarea, conservarea, protecţia ŞI întreţinerea patrimoniului public şi a celui propriu;
      asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie, Guvern şi Curtea Constituţională;
            valorificarea bazei materiale şi prestarea de servicii de protocol pentru ministere şi alţi beneficiari;
            prestaţii hoteliere şi de agrement, alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul şi ridicata;
            producţie agricolă şi valorificarea acesteia;
            cultura florilor şi plantelor ornamentale;
            activităţi specifice agenţiilor de turism;
            activităţi privind operaţiuni de import-export;
            prestări servicii de agrement şi jocuri de noroc, în condiţiile legii.
    8.SUCURSALA PENTRU reprezentare şi protocol "VICTORIA" CLUJ-NAPOCACLUJ-Napoca Str. NAPOCA nr. 16CLUJasigurarea de servicii de REPREZENTARE ŞI PROTOCOL pentru diverşi beneficiari;
      administrarea imobilelor de protocol şi închirierea acestora în condiţiile legii;
            prestări servicii hoteliere şi de alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, de agrement şi jocuri de noroc;
            producţie agricolă vegetală şi animalieră şi valorificarea acesteia;
            piscicultură;
            prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor;
            fabricarea băuturilor alcoolice distilate;
            industrializarea şi valorificarea producţiei auxiliare activităţilor de bază ale acesteia;
            extracţia şi prepararea turbei;
            administrarea parcului auto propriu şi prestarea de servicii de transport intern;
            întreţinerea şi repararea autovehiculelor (service auto);
            servicii de editură şi şcoală de şoferi amatori;
            lucrări de construcţii;
            activităţi privind operaţiuni de import-export.
    9.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVASUCEAVA Str. Vasile Bumbac nr. 4-8SUCEAVAadministrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea patrimoniului public şi a celui propriu;
            asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru diverşi beneficiari;
            administrarea imobilelor de protocol şi închirierea acestora în condiţiile legii;
            prestări servicii hoteliere şi de alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul şi cu ridicata;
            fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie;
            producţie agricolă vegetală şi animalieră şi valorificarea acesteia;
            activităţi privind operaţiuni de import-export;
            tranzacţii imobiliare;
            servicii de agrement şi de refacere fizică şi jocuri de noroc, în condiţiile legii;
            activităţi ale agenţiilor de turism;
            alte prestări de servicii.
    10.SUCURSALA PENTRU administrarea IMOBILELOR DE PROTOCOL şi A SEDIILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE cu subunitatea UNITATEA PENTRU ÎNTREŢINERE, REPARAŢII, CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢIIBUCUREŞTI, str. J. L. Calderon nr. 16 BUCUREŞTI, str. Luigi Cazzavillan nr. 16, Sector 1SECTORUL 2ADMINISTRAREA, conservarea, protecţia şi întreţinerea patrimoniului public şi a celui propriu;
      administrarea imobilelor de protocol şi a celor destinate sediilor unor ministere ŞI ale altor autorităţi publice;
      administrarea locuinţelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitării funcţiei şi, respectiv, a reşedinţelor oficiale repartizate potrivit legii;
            administrarea locuinţelor, altele decât cele de protocol, construite din fondurile statului sau cele construite sau achiziţionate din fondurile proprii, înscrise în patrimoniul său, cu drept de dispoziţie asupra acestora, în condiţiile legii;
            executarea lucrărilor de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la imobile şi instalaţii;
            închirierea spaţiilor de locuit, precum şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuit;
            prestări servicii specifice pentru întreţinerea sediilor administrative ale instituţiilor şi societăţilor comerciale;
            operaţiuni imobiliare; executarea lucrărilor de construcţii, instalaţii, izolaţii, vopsitorii, zugrăveli, tâmplărie etc.;
            activităţi de întreţinerea şi repararea clădirilor şi construcţiilor speciale;
            confecţii metalice şi din lemn;
            valorificarea producţiilor auxiliare activităţilor de bază;
            transport de materiale.
    11.SUCURSALA POLIGRAFICĂ "BUCUREŞTII NOI"BUCUREŞTI, str. Hrisovului nr. 18 ASECTORUL 1realizarea tipăriturilor pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie, Guvern, Curtea Constituţională, ministere, alte instituţii publice centrale şi alţi beneficiari;
            producerea, în condiţiile legii, de cecuri bancare şi de alocaţii, diplome şi certificate pentru studii, certificate de naştere, certificate de căsătorie, certificate de deces; tipărirea altor hârtii de valoare şi cu regim special;
            producerea şi emiterea, în condiţiile legii, a paşapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor; tipărirea de formulare tipizate şi/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activităţii financiar-contabile şi de trezorerie; titluri de stat, titluri de proprietate, înscrisuri de stat, acte de identitate şi imprimate confidenţiale, carnete de muncă, carnete de marinar, carnete de sănătate şi cărţi de alegător;
            activitate editorială şi tipărirea de publicaţii periodice, cărţi beletristică, albume, reviste, pliante etc.;
            oferirea de servicii de pre-press (scanare, procesare imagine, separaţii de culoare, proofing etc.)
            asigurarea de servicii de finisare a producţiei tipografice;
            producţia de banner-e;
            alte servicii specifice activităţii tipografice.
    12.SUCURSALA DE TRANSPORT "Bucureştii NOI"BUCUREŞTI, B-dul BUCUREŞTII Noi nr. 40SECTORUL 1administrarea parcului auto propriu şi asigurarea prestaţiilor de transport pentru activităţile de reprezentare şi protocol;
            servicii de transport internaţional şi intern - de persoane şi mărfuri;
            service auto;
            şcoală de şoferi;
            producţie de piese de schimb şi subansambluri;
            activităţi comerciale în domeniul său, operaţiuni de import-export;
            comisionar în vamă.
    13.SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ BĂNEASABUCUREŞTI, Şos. Bucureşti- Ploieşti nr. 107SECTOR 1producţie agricolă vegetală şi animalieră pentru unităţile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru terţi;
            prelucrarea şi conservarea cărnii;
            fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
            activităţi comerciale cu amănuntul, de alimentaţie şi cu ridicata, operaţiuni de import-export;
            fabricarea băuturilor alcoolice;
            industrializarea produselor din obiectul său de activitate.
    14.SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELEComuna MĂGURELE Str. Atomiştilor nr. 1ILFOVproducţie agricolă vegetală şi animalieră pentru unităţile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru terţi;
            prelucrarea şi conservarea cărnii;
            creşterea animalelor pentru blană;
            fabricarea produselor pentru hrana animalelor;
            industrializarea şi valorificarea producţiei auxiliare activităţilor de bază ale acesteia;
            argăsirea şi finisarea blănurilor;
            confecţionarea articolelor din blană;
            activităţi comerciale cu amănuntul, de alimentaţie şi cu ridicata, operaţiuni de import-export
    15.SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ PIPERABUCUREŞTI Şos. Câmpu- Pipera, nr. 1ASECTOR 1producţie agricolă vegetală pentru unităţile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru terţi;
            cultura florilor şi plantelor ornamentale;
            piscicultură;
            prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor;
            activităţi comerciale cu amănuntul, de alimentaţie şi cu ridicata;
            operaţiuni de import-export;
            mică industrie.
    16.SUCURSALA "SALA PALATULUI"BUCUREŞTI, Intrarea Creţulescu nr. 1SECTOR 1administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea patrimoniului public de interes naţional aflat în administrarea sa;
            activităţi legate de gestionarea sălilor de spectacole;
            organizarea de expoziţii;
            proiecţia de filme;
            activităţi comerciale, cu amănuntul şi de alimentaţie, operaţiuni de import-export;
            jocuri distractive şi de noroc;
            organizarea şi desfăşurarea de servicii pentru conferinţe, congrese interne şi internaţionale, manifestări ştiinţifice şi social-culturale cu caracter naţional şi internaţional;
            organizarea de servicii turistice, microproducţie;
            organizarea şi efectuarea de propagandă publicitară corespunzătoare obiectului de activitate.
    17.S.R.P. "TRIUMF" cu subunităţi:Al. Alexandru nr. 45 BUCUREŞTI,SECTOR 1administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea bunurilor din patrimoniul public şi privat al statului;
      - COMPLEX DE REPREZENTARE ŞI protocoL "TRIUMF"- '' -   asigurarea de servicii de reprezentare şi PROTOCOL pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie, Guvern şi Curtea Constituţională şi alţi beneficiari;
      - COMPLEX CASE DE OASPEŢI "BUCUREŞTI"- '' -   valorificarea bazei materiale şi prestarea de servicii de protocol pentru ministere şi alţi beneficiari;
      - COMPLEX DE REPREZENTARE şi PROTOCOL "SNAGOV"Comuna SNAGOVILFOVproducţia agricolă ŞI valorificarea acesteia;
      prestaţii hoteliere şi activităţi comerciale cu amănuntul, de alimentaţie publică şi cu ridicata;
            operaţiuni de import-export.
    18.ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI cu subunităţile:str. Moliere nr. 2-4 BucureştiSECTOR 1conform art. 4 pct. 1-31 din Regulamentul de organizare şi funcţionare (Anexa nr. 1).
      - COMPLEX "PALAT VICTORIA"B-dul Iancu de Hunedoara 3-5SECTOR 1prestări servicii:
      -asigură transportul demnitarilor şi aparatului de lucru al departamentelor guvernului;
            -execută lucrări de întreţinere şi reparaţie: întreţinere şi reparaţii la autovehiculele din parc, întreţinere şi reparaţii la clădirile din patrimoniu (zidărie, vopsitorie, zugrăveli, decoraţiuni interioare, instalaţii sanitare, instalaţii electrice, tâmplărie, tapiţerie, spălătorie, curăţenie, tinichigerie, lăcătuşerie), întreţinere şi reparaţii la spaţiile verzi şi spaţiilor din jurul clădirilor din patrimoniu, întreţinere şi reparaţii la ascensoare, întreţinere, exploatare, reparaţie la centralele termice proprii, întreţinere, reparaţii şi mutări mobilier;
            -execută servicii de închirieri: autoturisme cu şoferi, clădiri, personal de specialitate;
            -execută servicii de gestiune, administrare şi vânzări de utilităţi şi servicii: apă-canal, energie termică, energie electrică;
            activităţi de protocol şi reprezentare:
            -organizări de vizite ale unor demnitari străini;
            -organizări de vizite ale primului ministru în străinătate;
            -elaborarea documentelor activităţilor protocolare;
            -obţinerea aprobărilor necesare şi confecţionarea de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi simple;
            -obţinerea vizelor de la ambasadele acreditate la Bucureşti;
            achiziţii de bunuri şi materiale:
            -achiziţii de piese de schimb, carburanţi, lubrifianţi, aditivi şi cosmetice pentru autoturismele din parc;
            -achiziţii de materiale pentru protecţia muncii şi P.S.I.;
            -achiziţii de materiale de întreţinerea curăţeniei în clădirile aflate în administrare;
            -achiziţii de flori de grădină, buchete de flori şi aranjamente florale pentru activităţi;
            -achiziţii de contracte de prestări servicii de la unităţi specializate.
      - COMPLEX "PALAT ELISABETA"BUCUREŞTI Şos. Kiseleff nr. 28 bisSECTOR 1administrarea, conservarea, protecţia, întreţinerea bunurilor din patrimoniul public şi privat al statului, asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţie, Guvern, Curtea Constituţională (cazare, masă, agrement);
            prestaţii hoteliere şi alimentaţie publică;
            activităţi ale agenţilor de turism;
            activităţi comerciale cu amănuntul şi ridicata, operaţiuni import-export.
      - COMPLEX DE PRODUCŢIE ŞI PRESTAŢII "BUFTEA"BUFTEA Str. Ştirbei Vodă nr. 2ILFOVprestarea de servicii de protocol pentru ministere şi alţi beneficiari;
          producţie agricolă şi valorificarea acesteia;
            activităţi comerciale, operaţiuni de import-export;
            prestaţii hoteliere şi de alimentaţie publică, activitate comercială cu amănuntul şi ridicata.
   +  Anexa 3                                          LISTA   cuprinzând bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea           Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
         
    Nr. Crt.Denumirea imobilului şi adresaTeren
    1.2.3.
    SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI DE INTERES NAŢIONAL - BUCUREŞTI
    1.Complex PALAT COTROCENI compus din 5 corpuri de clădiri cu anexe şi terenul aferent din Şos. Panduri nr. 92, sector 5, Bucureşti186.613,70
    SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA
    2.Complex SCROVIŞTEA compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, Club bazin, popicărie, cramă, ferme şi secţii de producţie, crescătorie fazani, piscicultură, pădure şi terenul aferent din Scroviştea, Şos. Bucureşti-Ploieşti Km. 32, jud. Ilfov25.618.000
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SNAGOV
    3.Teren Rustica-Cramă conţinând vii, livezi, arabil şi pădure123.860,00
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL PREDEAL
    4.Vila "POSTĂVARUL" cu construcţii speciale şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, jud. Braşov14.743,60
    5.Vila "IZVORUL" şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, jud. Braşov13.426,73
    6.Vila "CARPAŢI" cu garaj, construcţii speciale şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, jud. Braşov19.934,00
    7.Vila "PAJURA" cu bar, popicărie, centrală termică şi terenul aferent din Poiana Braşov, jud. Braşov6.176,00
    8.Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, jud. Covasna17.107,21
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
    9.Complex FOIŞOR compus din: Palatul FOIŞOR, Casa Veche a Grădinii, Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpuşii, sere, casa heliport, anexe şi construcţii speciale, parc şi pădure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2, jud. Prahova165.553,00
    10.Complex turistic FURNICA compus din: hotel cu 3 corpuri, terasă, grup gospodăresc (centrală termică, spălătorie) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova10.859,51
    11.Hotel ECONOMAT compus din 3 corpuri de clădire şi depozit alimentar, cu terenul aferent, incl. Poiana Peleşului, din Sinaia, Aleea Carmen Sylva, nr. 2, jud. Prahova26.870,64
    12.Vila 1 ECONOMAT-clădire administrativă cu centrală termică şi terenul aferent - Sinaia, Aleea Carmen Sylva nr. 2, jud. Prahova32.592,29
    13.Vila "ŞIPOT" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Carmen Sylva nr. 2, jud. Prahova2.085,39
    14.Uzina electrică cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Carmen Sylva nr. 2, jud. Prahova4.240,04
    15.Vila "CAVALERI" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Carmen Sylva nr. 2, jud. Prahova13.038,67
    16.Cabana "VULPĂRIE" cu anexe - grajduri, magazii - şi terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulpărie, jud. Prahova7.246,59
    17.Vila "Aleea Lacului" cu construcţia anexă şi terenul aferent din Sinaia, Aleea Lacului, jud. Prahova1.466,74
    18.Vila 13 "CERBUL" cu terenul aferent din Sinaia-Cumpătul, jud. Prahova524,42
    19.Teren Poiana Stânii din Poiana Stânii - Sinaia, jud. Prahova666,00
    20.Braseria "POSADA" cu terenul aferent din Posada, jud. Prahova1.315,57
    21.Casa ţărănească "POSADA" cu terenul aferent din Posada, jud. Prahova10.585,74
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI
    22.Complex PALAT OLĂNEŞTI compus din corp vechi şi nou, cabana, centrala termică, heliport, pădure şi terenul aferent din Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea115.806,05
    23.Castel SĂVÂRŞIN cu construcţii anexe şi terenul aferent din Săvârşin, jud. Arad194.857,00
    24.Complex MICEŞTI compus din casă de oaspeţi, castel de vânătoare, popicărie, casă ţărănească, bazin de înot şi terenul aferent din Miceşti, comuna Mărăcineni, jud. Argeş131.132,63
    25.Vila BUJORENI cu centrală termică şi terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, jud. Vâlcea26.464,77
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
    26.Complex LOTUS cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus şi anexele: piscina, băile reci, lac, debarcader, plajă şi terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanţa134.883,69
    27.Heliport Neptun cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanţa48.642,19
    28.Imobil Centrul de conferinţe CLUB BAZIN cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanţa16.627,45
    29.Vila PANSELUŢA cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanţa12.073,66
    30.Vila AGIGEA cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, jud. Constanţa6.912,18
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
    31.Casa de oaspeţi cu ferma "BRĂDET" nr. 2, construcţii anexe şi terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1, jud. Suceava175.440,00
    SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA IMOBILELOR DE PROTOCOL ŞI A SEDIILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE
    32.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Vasile Alecsandri nr. 8, sector 1929,00
    33.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Pictor G. D. Mirea nr. 4, sector 1764,30
    34.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Praga nr. 2, ap. 1, sector 1196,53
    35.Apart. 1 din imobilul situat în Bucureşti, str. Sofia nr. 20, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză)58,30
    36.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Emile Zolla nr. 2A, sector 1541,14
    37.Apart. 2 al imobilului situat în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 44, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză)287,07
    38.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Câmpineanu nr. 20, sector 1871,00
    39.Apart. 1 al imobilului situat în Bucureşti, str. Haga nr. 3, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză)103,97
    40.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 10, sector 17.056,00
    41.Etajul 5 al imobilului situat în Bucureşti, B-dul Gheorghe Magheru nr. 6, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză)260,00
    42.Cotă indiviză de 28,14% din imobilul situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, cu terenul aferent1.156,00
    43.Cotă indiviză de 57,3% din imobilul situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, sector 1, cu terenul aferent1.153,00
    44.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. J. L. Calderon nr. 16, sector 21.099,00
    45.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Calea Moşilor nr. 128, sector 22.602,00
    46.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Negustori nr. 1, sector 21.049,00
    47.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Negustori nr. 3, sector 2784,00
    48.Cotă indiviză de 88,15% din imobilul situat în Bucureşti, str. Blănari nr. 18, sector 3, cu terenul aferent631,00
    49.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sector 64.399,00
    50.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Ermil Pangratti nr. 20, sector 1843,00
    51.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Mircea Eliade nr. 3, sector 18.806,95
    52.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Moliere nr. 13-15, sector 11.559,50
    53.Monumentul Eroilor din Parcul Carol, Bucureşti, sector 4-
    54.Cotă indiviză de 72% din imobilul Casa Presei - corpurile B,C,D şi garaj expediţie - situat în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1, cu terenul aferent19.850,00
    55.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Mircea Eliade nr. 113, sector 126.920,00
    56.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Academiei nr. 32-34, sector 17.730,00
    57.Cotă indiviză de 92,01% din imobilul situat în Bucureşti, str. Ministerului nr. 2-4, sector 1, cu terenul aferent398,00
    58.Terenul (fost Ştrand Floreasca II) situat în Bucureşti, str. Ţărmului, sector 123.621,00
    59.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 70, sector 1133,07
    60.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 86, sector 13.282,00
    61.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 92, sector 1179,53
    62.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Cehov nr. 8, sector 12.430,00
    63.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Cerchez nr. 3, sector 1267,50
    64.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Crângului nr. 13, sector 1493,51
    65.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 1, sector 1188,00
    66.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 2-4, sector 12.082,10
    67.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 3, sector 11.436,35
    68.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gorki nr. 26, sector 11.201,62
    69.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Heleşteului nr. 22, sector 1405,07
    70.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Mircea Eliade nr. 12, sector 13.668,00
    71.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Eugen Iosif nr. 20, sector 5402,44
    72.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Dr. Lister nr. 57, sector 5436,96
    73.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 1, sector 1243,49
    74.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 14, sector 1479,00
    75.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Pictor D. Rosenthal nr. 13, sector 1364,38
    76.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Puşkin nr. 5, sector 1291,78
    77.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 25, sector 1481,70
    78.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, sector 11.463,80
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "TRIUMF"
    79.Imobil Hotel TRIUMF cu terenul aferent din Şos. Kiseleff nr. 12, sector 1, Bucureşti5.000,00
    80.Imobil Clubul DACIA cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Mircea Eliade nr. 1, sector 116.010,60
    81.Palat PRIMĂVERII 50 cu clădiri anexe (Club şi spălătorie, cabine poartă şi garaj, depozit) şi terenul aferent din Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 50, sector 123.262,00
    82.Palat PRIMĂVERII - LAC 1 cu anexe şi terenul aferent din Bucureşti, B-dul Mircea Eliade nr. 5-13, sector 142.946,00
    83.Imobile - Casele de oaspeţi - LAC 2 şi LAC 3 cu garaje, magazie, patinoar, teren tenis şi vestiar, cu terenul aferent din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22, sector 168.985,00
    84.Imobil - Casa de oaspeţi - compus din 2 corpuri de clădire şi anexa, cu terenul aferent din Bucureşti, str. Modrogan nr. 1, sector 121.119,00
    85.Imobil - Casa de oaspeţi - cu terenul aferent din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 18, sector 12.276,00
    86.Imobil - Corp A cu terenul aferent din Bucureşti, str. Batiştei nr. 24A, sector 2983,00
    87.Complex Palat SNAGOV compus din palat, centru de conferinţe şi hotel, anexe poartă şi terenul aferent din Snagov, jud. Ilfov253.580,00
    88.Imobil Vila 1A cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov25.364,20
    89.Imobil Vila 1B cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov12.271,00
    90.Imobil Vila 9 cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov14.625,70
    91.Imobil Vila 10 cu anexe: CASA ŢĂRĂNEASCĂ, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov37.958,10
    92.Imobil Vila 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov27.412,60
    ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
    93.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sector 17.776,00
    94.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 14.825,00
    95.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Paris nr. 1, sector 15.150,00
    96.Palatul ELISABETA - clădire şi construcţii speciale - cu terenul aferent din Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 26, sector 112.977,00
    91.Complex Buftea situat în oraşul Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 36, jud. Ilfov compus din:252.048,00
      - Palatul Ştirbei  
      - Capela Ştirbei  
      - Vila Ştirbei  
      - Clădire poartă  
      - Clădire administraţie  
      - Construcţii speciale  
      - Parc, lac cu terenul aferent
   +  Anexa 4                                   LISTA      cuprinzând bunurile imobile aflate în administrarea Regiei Autonome    "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care trec din domeniul                     public în domeniul privat al statului
           
    Nr. crt.DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESATEREN - m2 -TEMEI LEGAL*)
    1.2.3.4.
    SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA
    1.Complex Pacea şi terenul aferent din comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel; restaurant; anexă poartă; 22 căsuţe lemn; spălătorie; depozit produse agricole.158.030,00H.G. nr. 445/1995
    2.Complex Izvorani şi terenul aferent format din: hotel şi restaurant, centru de învăţământ cu sală de sport, magazin, casă poartă, pasarelă, piscină descoperită şi vilă protocol.7.396,00O.G. nr. 61/2000
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SNAGOV
    3.Vila nr. 3 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov1.577,00H.G. nr. 445/1995
    4.Vila nr. 5 şi teren aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov12.599,00- '' -
    5.Vila nr. 8 cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov1.824,00- '' -
    6.Vila nr. 12 A şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov5.121,00- '' -
    7.Vilele nr. 12 B - 12 C şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov4.935,00- '' -
    8.Vila nr. 13 cu anexă - spălătorie - şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov6.333,00- '' -
    9.Vila nr. 14 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov11.443,00- '' -
    10.Vila nr. 16 cu anexă şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov4.094,00- '' -
    11.Vila nr. 17 cu anexă şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov1.358,00- '' -
    12.Complex "Muntenia" format din: ▪ Restaurant "Muntenia" (Vila nr. 18) şi bar cu sală de jocuri şi magazie, bufet, spălătorie, seră; ▪ Sediul ad-tiv al sucursalei format din Vila nr. 15 şi construcţia nouă cu anexele: centrală termică, centrală telefonică, magazie, depozite, atelier de tâmplărie, cu terenul aferent, din com. Snagov, Judeţul Ilfov.26.289,00- '' -
    13.Teren Vila nr. 19 din comuna Snagov, jud. Ilfov1.964,00- '' -
    14.Vila nr. 20 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov3.886,00- '' -
    15.Teren Vila nr. 21 din comuna Snagov, judeţul Ilfov1.964,00- '' -
    16.Vila nr. 22 cu 2 anexe şi terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov6.613,00- '' -
    17.Vila nr. 23 - hotel şi restaurant - cu teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov21.979,00- '' -
    18.Anexa 1 şi Anexa 2 la Vila nr. 23 cu teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov1.770,00- '' -
    19.Vila nr. 24 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov4.774,00- '' -
    20.Vila nr. 24 A şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov4.637,00- '' -
    21.Vila nr. 25 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov1.477,00- '' -
    22.Vila nr. 27 şi anexă cu teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov4.455,40- '' -
    23.Vila nr. 28 cu anexă şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov3.947,00- '' -
    24.Vila nr. 30 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov6.815,00- '' -
    25.Vila nr. 31 cu anexă şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov21.212,00- '' -
    26.Vila nr. 32 cu anexă şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov5.109,00- '' -
    27.Vila nr. 33 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov8.802,00- '' -
    28.Vila nr. 35 şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov judeţul Ilfov12.443,00- '' -
    29.Vila nr. 36 cu anexă şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov5.346,00- '' -
    30.Vila nr. 37 şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov6.045,00- '' -
    31.Vila nr. 38 cu anexă şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov8.566,00- '' -
    32.Vila nr. 39 şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov2.490,00- '' -
    33.Vila nr. 42 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov2.500,00- '' -
    34.Teren aferent Vilei nr. 44 din comuna Snagov, judeţul Ilfov206,00- '' -
    35.Vila nr. 45 cu anexă şi terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov3.872,00- '' -
    36.Vilele nr. 49 şi nr. 50 cu tereu aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov431,00- '' -
    37.Vilele nr. 5l1 nr. 52, nr. 53 şi nr. 54 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov2.016,00- '' -
    38.Vila nr. 55 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov1.436,00- '' -
    39.Vila nr. 56 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov605,00- '' -
    40.Vila nr. 59 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov1.027,00- '' -
    41.Vila nr. 60 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov1.798,00- '' -
    42.Vila nr. 61 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov1.286,00- '' -
    43.Vila nr. 62 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov822,00- '' -
    44.Vila nr. 64, nr. 65 şi nr. 66 cu terenul aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov6.348,00- '' -
    45.Vilele nr. 67A şi nr. 67B cu teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov5.580,00- '' -
    46.Vila nr. 68 cu anexă şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov7.977,00- '' -
    47.Vila nr. 71 cu anexă şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov4.602,00- '' -
    48.Vila nr. 73 şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, jud. Ilfov2.139,00- '' -
    49.Vila nr. 76 şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov4.357,00- '' -
    50.Vila nr. 77 şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov2.440,00- '' -
    51.Vila nr. 80 şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov4.860,00- '' -
    52.Vila nr. 82 cu anexă şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov3.265,00- '' -
    53.Vila nr. 84 cu anexă şi teren aferent din sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov3.874,00- '' -
    54.Vila nr. 86 şi teren aferent din sat Ghermăneşi, comuna Snagov, judeţul Ilfov7.986,00- '' -
    55.Vila nr. 88 şi teren aferent din comuna Ciolpani, judeţul Ilfov9.106,00- '' -
    56.Vila nr. 90 cu anexă şi teren aferent din satul Gruiu, comuna Snagov, judeţul Ilfov6.320,00- '' -
    57.Vila nr. 91 şi teren aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov750,00- '' -
    58.Vila "Pod" - investiţie neterminată - cu terenul şi plantaţiile aferente din comuna Snagov, judeţul Ilfov12.904,00H.G. nr. 567/1993
    59.Legătura rutieră, între Vila Pod şi Palat, comuna Snagov judeţul Ilfov-- '' -
    60. 61.Chei andocare (investiţie în conservare) şi teren aferent din sat Siliştea-Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov Debarcader, garaje, ateliere şi anexe gospodăreşti ale Complexului PALAT - din comuna Snagov, judeţul Ilfov10.145,00 5.510,00- '' - - '' -
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL PREDEAL
    62.Vilele "Timiş 8" şi "Timiş 14" cu anexele, incl. canton, şi terenul aferent, incl. livadă, din Timişul de Jos nr. 26, jud. Braşov141.352,20- '' -
    63.Vila "Redevenţa" cu terenul aferent din Predeal, str. Libertăţii nr. 55, jud. Braşov876,00H.G. nr. 639/1995
    64.Vila "Boicescu" cu terenul aferent din Predeal, str. B. P. Haşdeu nr. 21, jud. Braşov717,00- '' -
    65.Vila "Albina" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloşca nr. 8, jud. Braşov1.883,00- '' -
    66.Vila "Narcisa" cu terenul aferent din Predeal, str. Rodna nr. 3, jud. Braşov2.203,00- '' -
    67.Vila "Ghiocelul" cu terenul aferent din Predeal, str. V. Alecsandri nr. 38, jud. Braşov1.131,00- '' -
    68.Vila "Victoria" - investiţie în curs - şi terenul aferent din Predeal, str. Libertăţii nr. 55, jud. Braşov889,45- '' -
    69.Vila "Melinte" cu terenul aferent din Predeal, str. N. Bălcescu nr. 45, jud. Braşov833,09- '' -
    70.Vila "Nufărul" cu terenul aferent din Predeal, str. B. P. Haşdeu nr. 19, jud. Braşov499,00- '' -
    71.Vila "Sandoza" cu terenul aferent din Predeal, str. Cerna nr. 7, jud. Braşov1.328,00- '' -
    72.Vila "Nasta" cu terenul aferent din Predeal, str. Titu Maiorescu nr. 4, jud. Braşov573,00- '' -
    73.Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloşca nr. 9, jud. Braşov635,00- '' -
    74.Vila "Rândunica" cu terenul aferent din Predeal, str. N. Bălcescu nr. 32, jud. Braşov1.784,00- '' -
    75.Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B. P. Haşdeu nr. 19, jud. Braşov462,00- '' -
    76.Vila "Ghica" cu terenul aferent din Predeal, str. Libertăţii nr. 154, jud. Braşov550,00- '' -
    77.Vila "Vânătorul" cu terenul aferent din Predeal, str. N. Sălcescu nr. 39, jud. Braşov1.313,00- '' -
    78.Vila "Crivăţul" cu terenul aferent din Predeal, str. Libertăţii nr. 69, jud. Braşov1.107,00- '' -
    79.Vila "Viforul" cu terenul aferent din Predeal, str. Ghioceilor nr. 1, jud. Braşov1.028,00- '' -
    80.Hotelul şi restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din Predeal, str. Muncii nr. 10, jud. Braşov6.922,00- '' -
    81.Grupul gospodăresc "Pietrosul" format din Vila "Pietrosul", grup social cu anexa, spaţiile de depozitare şi terenul aferent din Predeal, str. Postăvarului nr. 10, jud. Braşov4.142,06- '' -
    82.Complexul balnear "Bradul" compus din: Hotel, restaurant şi bază de tratament cu terenul şi anexele aferente, din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10 jud. Covasna22.832,25- '' -
    83.Complexul "Cindrelul" cu terenul aferent din Păltiniş, jud. Sibiu1.211,00- '' -
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
    84.Vila nr. 2 "Bucegi" cu anexe şi terenul aferent, din Cumpătul- Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, jud. Prahova1.529,47- '' -
    85.Vila nr. 7 "Club" (recepţie + cabinet medical + bufet + staţii radio) cu terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 22, jud. Prahova1.598,34- '' -
    86.Vila nr. 9 "Mistreţul" cu 2 căsuţe de lemn - "Ciobănaşul" şi "Mioriţa" - şi terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 9, jud. Prahova1.119,84- '' -
    87.Vila nr. 15 "Căprioara" cu 2 căsuţe de lemn - "Lăcrămioara" şi "Privighetoarea" - şi terenul aferent din Cumpătu-Sinaia, str. Aluniş nr. 6, jud. Prahova1.952,78- '' -
    88.Vila nr. 18 - locuinţe personal şi Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere, depozit alimente, carmangerie, garaj şi terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str, Cumpătul nr. 18, jud. Prahova3.868,79- '' -
    89.Vila nr. 19 "Aluniş" cu 2 căsuţe de lemn - "Narcisa" şi "Panseluţa" - şi terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş nr. 7, jud. Prahova1.121,92- '' -
    90.Vila nr. 21 "Garofiţa" cu terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş nr. 26, jud. Prahova1.811,83- '' -
    91.Vila nr. 23 "Violeta" cu terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş nr. 43, jud. Prahova553,57- '' -
    92.Restaurant "Cabana Cumpătul" cu 2 căsuţe de lemn - "Crinul" şi "Liliacul" - şi terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 24-26, jud. Prahova705,92- '' -
    93.Vila "Victoria" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova1.407,14- '' -
    94.Vilele "Zambila", "Panseluţa" şi anexa "Crinul" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 51-53, jud. Prahova2.933,81- '' -
    95.Popicărie Furnica (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica- Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova1.149,88- '' -
    96.Cabana "Furnica" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova1.602,15- '' -
    97.Teren-parc (Vila Bujorul) din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, jud. Prahova319,38- '' -
    98.Teren (Vila Crăiţa) din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, jud. Prahova772,49- '' -
    99.Teren (Vila Lămâiţa) din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, jud. Prahova39,33- '' -
    100.Terasa "Cumpătu" din Cumpătu-Sinaia, str. Cumpătu nr. 24-26, jud. Prahova-- '' -
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI
    101.Complex Motel "Banatul" - Corpurile A şi B şi restaurant - cu terenul aferent din Timişoara, str. Dorobanţilor nr. 94, jud. Timiş49.588,00- '' -
    102.Vila "Belvedere" Corpurile A şi B - cu anexele şi terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Haţeg nr. 7, jud, Caraş Severin3.273,20- '' -
    103.Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Drobeta Turnu Severin, str. Republicii nr. 79, jud. Mehedinţi1.961,00H.G. nr. 945/1995, republicată
    104.Complexul "Rojiştea" cu anexele (canton silvic şi casă incubaţie) şi terenul aferent din Bratovoieşti, jud. Dolj144.553,80H.G. nr. 639/1995, republicată
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
    105.Vila "Violeta" A+B cu terenul aferent împrejmuit din Eforie Nord, jud. Constanţa872,92H.G. nr. 567/1993, republicată
    106.Vila "Vera" cu terenul aferent împrejmuit din Eforie Nord, jud. Constanţa1.374,98- '' -
    107.Complex "Astoria-Nord" compus din Hotel-Restaurant "Astoria" şi Hotel "Nord" cu anexe, incl. teren de volei, din Eforie Nord, jud. Constanţa6.710,14H.G. nr. 639/1995, republicată
    108.Pepiniera din Eforie Nord (Hotel Astoria), jud. Constanţa8.710,04- '' -
    109.Grădină cinema şi tereu de tenis din Eforie Nord (Hotel Astoria, jud. Constanţa7.309,54- '' -
    110.Policlinica cu anexă personal, cămin personal şi terenul aferent din Eforie Nord, jud. Constanţa2.894,96- '' -
    111.Garaj-ateliere cu terenul aferent din Eforie Nord (Hotel Astoria), jud. Constanţa2.253,56- '' -
    112.Garaj cu terenul aferent din Eforie Nord (Hotel Astoria), jud. Constanţa1.242,78- '' -
    113.Vila "Blank" cu terenul aferent din Eforie Nord, jud. Constanţa3.757,43- '' -
    114.Vila "V2" cu terenul aferent din Eforie Nord, jud. Constanţa1.482,50- '' -
    115.Vila "V3" cu terenul aferent din Eforie Nord, jud. Constanţa701,91- '' -
    116.Vila "V4" cu terenul aferent din Eforie Nord, jud. Constanţa578,69- '' -
    117.Vila "V5" cu terenul aferent din Eforie Nord, jud. Constanţa565,65- '' -
    118.Vila "Verde" cu terenul aferent din Eforie Nord, jud. Constanţa1.576,60- '' -
    119.Vila "Pălăgeanu" cu terenul aferent din Eforie Nord, jud. Constanţa802,55- '' -
    120.Vilele "Plaja" şi "Someş" cu amenajări de plajă şi terenul aferent în folosinţă din Eforie Nord, jud. Constanţa32.125,57- '' -
    121.Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel şi bar "Dacia" şi terenul aferent construcţiilor, incl. teren tenis de câmp din Neptun-Olimp, jud. Constanţa21.796,08H.G. nr. 567/1993, republicată
    122.Vila "Mărul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa4.163,40- '' -
    123.Vila nr. 1 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa1.469,54- '' -
    124.Vila nr. 2 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa1.248,76H.G. nr. 639/1995, republicată
    125.Vila nr. 4 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa2.177,02H.G. nr. 596/1996
    126.Vila nr. 5 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa2.729,40- '' -
    127.Sere şi răsadniţă cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa4.384,69H.G. nr. 567/1993, republicată
    128.Vila "Cireşul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa4.840,85H.G. nr. 639/1995, republicată
    129.Restaurantul "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa8.299,64- '' -
    130.Grup gospodăresc din zona II cu supraetajare, inclusiv spaţiile de cazare, centrul de calcul şi braseria "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanţa9.363,33- '' -
    131.Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun- Olimp, jud. Constanţa609,76- '' -
    132.Vila "Părul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa4.815,09- '' -
    133.Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa5.413,74- '' -
    134.Vila "Violeta" ca terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa3.946,65- '' -
    135.Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa7.313,04- '' -
    136.Vilele "Crinul" şi "Salcia" cu terenul aferent din Neptun- Olimp, jud. Constanţa3.562,47- '' -
    137.Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa4.981,39- '' -
    138.Hotel şi restaurant "Arad" cu terenul aferent din Neptun- Olimp, jud. Constanţa7.594,57H.G. nr. 596/1996
    139.Teren de tenis şi teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), jud. Constanţa15.212,17- '' -
    140.Hotel şi restaurant "Faleza" împreună cu terenul şi anexele aferente din municipiul Galaţi, str. Roşiori nr. 1, jud. Galaţi3.586,74H.G. nr. 639/1995
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA
    141.Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj- Napoca, str. Napoca nr. 16, jud. Cluj1.098,00H.G. nr. 445/1995
    142.Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 21, jud. Cluj1.350,00- '' -
    143.Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 23, jud. Cluj597,60- '' -
    144.Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napaca, str. Pavlov nr. 25, jud. Cluj1.422,00- '' -
    145.Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napaca, str. Pavlov nr. 27, jud. Cluj1.965,30- '' -
    146.Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 54-56, jud. Cluj2.470,00- '' -
    147.Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din: - clădire garaj şi atelier auto - clădire birouri str. Dorobanţilor nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj4.137,00- '' -
    148.Secţia de exploatare turbă, cu terenul aferent, compusă din: - clădire birouri şi grup social - 2 şoproane prelucrare turbă din localitatea Călăţele, jud. Cluj11.772,00- '' -
    149.Teren agricol în satul Apahida, jud. Cluj210.000,00- '' -
    150.Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, str. Libertăţii nr. 1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din: - clădire administrativă - grup social - atelier preparate carne - atelier pentru lactate - bloc cu 12 apartamente - grajd taurine nr. 1 - grajd taurine nr. 2 - grajd taurine nr. 3 - grajd taurine nr. 4 - grajd taurine nr. 5 - grajd comun - grajd pentru porcine la îngrăşat - grajd maternitate scroafe + tineret - tabără vară pentru porcine - magazie cereale - bucătărie furaje - filtru sanitar - magazie cereale 1000 t - centrală termică - fânar - pătule pentru porumb - siloz suprafaţă 2000 mp - pătule pentru porumb circulare - remize maşini + tractoare - atelier mecanic - remiză maşini + tractoare - şopron îngrăşăminte chimice50.501,00- '' -
    151.Ferma ovine Buduştău, cu teren aferent, compusă din: - locuinţă personal - saivan ovine - fânar - siloz 2 celule din localitatea Buduştău, jud. Cluj11.888,00- '' -
    152.Teren agricol în satul Buduştău jud. Cluj200.000,00- '' -
    153.Sector agroindustrial Huedin cu terenul aferent, compus din: - grup social - casă de oaspeţi Huedin - saivan de oi - grajd animale - distilerie - fânar - siloz fructe din localitatea Huedin, jud. Cluj20.100,90- '' -
    154.Sector piscicol Câmpeneşti cu terenul aferent şi amenajare piscicolă (în suprafaţă de 126 ha) din localitatea Câmpeneşti, jud. Cluj2.389,00- '' -
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
    155.Hotelul şi restaurantul "Suceava" cu construcţiile anexe şi terenul aferent din Municipiul Suceava, din str. Vasile Bumbac nr. 4-8, jud. Suceava5.021,00H.G. nr. 445/1995
    156.Ferma Brădet nr. 1 formată din clădire birouri şi magazii, hala de preparare, beci fructe şi legume, cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1, jud. Suceava97.992,00- '' -
    157.Casa de oaspeţi "Suceviţa" formată din 2 corpuri de clădire (casa ţărănească nr. 1 şi nr. 2) cu anexa gospodărească şi terenul aferent din com. Suceviţa, jud. Suceava404,00- '' -
    SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA IMOBILELOR DE PROTOCOL ŞI A SEDIILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE
    158.B-dul N. Bălcescu nr. 21, sector 11.195,00H.G. nr. 567/1993
    159.Str. Mendeleev nr. 36-38, sector 11.210,00- '' -
    160.B-dul Elisabeta nr. 7-9 (fost Republicii nr. 10-12, sector 1 - parţial1.349,00- '' -
    161.Str. Matei Millo nr. 7 sector 1517,00- '' -
    162.B-dul Magheru nr. 28-30, sector 1597,00- '' -
    163.Piaţa Amzei nr. 6, sector 1454,00- '' -
    164.B-dul Dacia nr. 13 sector 1414,00- '' -
    165.Calea Victoriei nr. 216, sector 11.050,00- '' -
    166.Str. Constantin Mille nr. 17, sector 1738,00- '' -
    167.Str. Luigi Cazavillan nr. 19, sector738,00- '' -
    168.Str. Luigi Cazavillan nr. 16, sector944,00- '' -
    169.Str. Transilvaniei nr. 2, sector 1582,00- '' -
    170.Calea Dorobanţilor nr. 129, sector 1902,00- '' -
    171.Aleea Teişani nr. 16, Otopeni, jud. Ilfov5.927,00- '' -
    172.Str. Licurg nr. 2 (garaj), sector280,00- '' -
    173.Splaiul Independenţei nr. 202 A, sector 69.609,00- '' -
    174.Str. Banu Manta nr. 25, sector 1523,00- '' -
    175.Str. Brezoianu nr. 35, sector 1150,00- '' -
    176.Str. Atena nr. 11, sector 1820,00- '' -
    177.Str. G. Clemenceau nr. 5, sector 1532,00- '' -
    178.Str. G. Clemenceau nr. 9 B, sector 186,00- '' -
    179.Str. Matei Millo nr. 13, sector 51.361,00- '' -
    180.Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1, sector 14.177,00- '' -
    181.B-dul Magheru nr. 7, sector 12.190,00- '' -
    182.B-dul Nicolae Bălcescu nr. 22, sector 1 - parţial420,00- '' -
    183.B-dul Elisabeta nr. 3 (fost Republicii nr. 16), sector 31.031,00- '' -
    184.B-dul Carol I nr. 12 (fost Republicii nr. 32), sector 31.734,00- '' -
    185.Str. Lipscani nr. 19, sector 31.804,00- '' -
    186.Piaţa Rosetti nr. 4, sector 2603,00- '' -
    187.Str. Câmpineanu nr. 3-5, sector 11.750,00- '' -
    188.Str. Academiei nr. 39-41 (garaj), sector 1130,00- '' -
    189.Str. Constantin Mille nr. 12, sector 1591,00- '' -
    190.B-dul Bălcescu nr. 17-19, s. 11.414,00- '' -
    191.Str. Sandu Aldea nr. 14A, et. 1, ap. 2, s. 165,00H.G. nr. 39/1996
    192.Str. Sandu Aldea nr. 67 şi garaj, s. 1485,38- '' -
    193.Str. Sandu Aldea nr. 69, parter, ap. 1, s. 1200,46- '' -
    194.Str. Armindenului nr. 3, Corp A şi Corp B (garaj), s. 1524,26- '' -
    195.Str. Arcului nr. 14, et. 2, ap. 9, s. 231,38- '' -
    196.Str. Tudor Arghezi nr. 32, et. 2, ap. 14 s. 213,85- '' -
    197.Str. Atena nr. 7, et. 1, ap. 5, s. 148,30- '' -
    198.B-dul Aviatorilor nr. 35, et. 1, ap. 3, s. 184,25- '' -
    199.B-dul Aviatorilor nr. 58, et. 1, ap. 2 şi garaj, s. 1   - '' -
    200.B-dul Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, s. 1351,01- '' -
    201.B-dul Aviatorilor nr. 100, parter, ap. 1 s. 1971,78- '' -
    202.B-dul Aviatorilor nr. 100, et. 1, ap. 2 s.1- '' -
    203.B-dul Aviatorilor nr. 94-96, parter, ap. 1, s. 11.097,61- '' -
    204.Str. Amiral Bălescu nr. 19, parter, ap. 1 şi garaj, s. 11.290,13- '' -
    205.Str. Braziliei nr. 1-3, sc. B, et. 2, ap. 20, s. 17,28- '' -
    206.Str. Bruxelles nr. 3, Corp A, ap. 1 şi garaj, s. 169,46- '' -
    207.Str. Uruguay nr. 7, bl. 4, et. 1, ap. 6, şi garaj, s. 110, 27- '' -
    208.Str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, s. 195,88- '' -
    209.Str. Bitolia nr. 19, et. 2, ap. 3, s. 138,25- '' -
    210.Str. Bitolia nr. 21, Corp A, parter, s. 1245,00- '' -
    211.Str. Bitolia nr. 30, et. 1, ap. 2 şi cameră de serviciu, s. 139,90- '' -
    212.Str. Bitolia nr. 38 şi garaj, s. 1162,00- '' -
    213.Str. Bitolia nr. 51, parter, ap. 1, s. 165,28- '' -
    214.Str. Brezoianu nr. 29B, et. 2, ap. 25, s. 14,81- '' -
    215.Str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, s. 112,30- '' -
    216.Str. Poenaru Bordea nr. 6, et. 6, ap. 20, s. 45,41- '' -
    217.Str. Radu Boiangiu nr. 15-17, parter, ap. 1 şi garaj, s. 19,67- '' -
    218.Str. Victor Babeş nr. 3, et. 1, ap. 2, s. 5129,09- '' -
    219.Str. Căderea Bastiliei nr. 7, et. 2, ap. 9 s. 115,83- '' -
    220.Str. Jean Monet nr. 69 şi garaj, s. 1438,59- '' -
    221.B-dul N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, s. 18,40- '' -
    222.B-dul N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16 s. 19,30- '' -
    223.Str. Berna nr. 7, et. 1, ap. 2 şi garaj, s. 179,08- '' -
    224.Str. Crângului nr. 1, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1295,66- '' -
    225.Str. Crângului nr. 1, etaj 1, ap. 2 şi garaj, s. 1- '' -
    226.Str. Crângului nr. 6, Corp B+C şi garaj, s. 1232,00- '' -
    227.Str. Crângului nr. 11A, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1530,76- '' -
    228.Str. Crângului nr. 11A, et. 1, ap. 2, s.1- '' -
    229.Str. Crângului nr. 14, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1117,82- '' -
    230.Str. Crângului nr. 17 şi garaj, s. 1301,18- '' -
    231.Str. Clucerului nr. 62-66, sc. C, parter, ap. 14, s. 17,28- '' -
    232.Str. Cantacuzino nr. 4, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1554,80- '' -
    233.Str. J.L.Calderon nr. 59, et. 2, ap. 10, s. 24,99- '' -
    234.Str. Docenţilor nr. 9 şi garaj, s. 1333,21- '' -
    235.Str. Barbu Delavrancea nr. 29, et. 1, ap. 3, şi garaj, s. 1142,04- '' -
    236.Str. Drobeta nr. 19A, et. 1, ap. 3, s. 23,28- '' -
    237.Str. Ana Davila nr. 14, et. 1, ap. 2, s. 2219,32- '' -
    238.Str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, s. 16,32- '' -
    239.Str. George Enescu nr. 9, et. 2, ap. 20, s. 18,37- '' -
    240.Str. Frumoasă nr. 36, parter, ap. 1, s. 1236,00- '' -
    241.Str. Finlanda nr. 6, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1127,00- '' -
    242.Str. Heleşteului nr. 5, et. 1, ap. 2, s. 158,08- '' -
    243.Str. Heleşteului nr. 26 şi garaj, s. 1338,08- '' -
    244.Str. Herăstrău nr. 4 şi garaj, s. 1470,26- '' -
    245.Str. Herăstrău nr. 37, ap. 1 şi garaj, s. 1291,00- '' -
    246.Str. Herăstrău nr. 37, ap. 2 şi garaj, s. 1- '' -
    247.Str. Herăstrău nr. 40, s. 1244,58- '' -
    248.Intr. Eliza Zamfirescu Leonida (fost Nic. Ionescu) nr. 11 şi garaj, s. 1104,51- '' -
    249.Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 şi garaj, s. 1596,27- '' -
    250.Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 7, et. 1, ap. 277,89- '' -
    251.Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 7, et. 2, ap. 3, s. 1- '' -
    252.Str. Av. Th. Iliescu nr. 44 şi garaj, s. 1100,65- '' -
    253.Str. Av. Th. Iliescu nr. 72, parter, ap. 1, s. 1113,73- '' -
    254.Şos. Kiseleff nr. 20, et. 1, ap. 4, s. 14.086,91- '' -
    255.Şos. Kiseleff nr. 20, et. 2, ap. 5, s. 1- '' -
    256.Şos. Kiseleff nr. 22, parter, ap. 1 s. 16.582,95- '' -
    257.Şos. Kiseleff nr. 22, et. 2, ap. 6, s. 1- '' -
    258.Şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 1, s. 1314,54- '' -
    259.Şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, s. 1- '' -
    260.Şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, s. 1- '' -
    261.Şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, s. 1- '' -
    262.Şos. Kiseleff nr. 24, Corp A, ap. 1, s. 1- '' -
    263.Şos. Kiseleff nr. 24, Corp B, ap. 2, s. 1- '' -
    264.Str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92, s. 410,75- '' -
    265.B-dul Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, s. 192,60- '' -
    266.Str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2, ap. 42, s. 14,15- '' -
    267.Str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, s. 18,20- '' -
    268.Str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, s. 131,01- '' -
    269.Str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 şi garaj, s. 5517,66- '' -
    270.Str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, s. 5- '' -
    271.Str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 3, ap. 18 şi garaj, s. 18,42- '' -
    272.Str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, s. 1- '' -
    273.Str. Maxim Gorki nr. 24, parter, ap. 1, s. 1129,90- '' -
    274.Str. Gr. Mora nr. 13, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1238,58- '' -
    275.Str. Spătaru Milescu nr. 65 şi garaj, s. 2193,28- '' -
    276.Bd. Mărăşti nr. 49, parter, ap. 1 şi garaj, s. 169,00- '' -
    277.B-dul Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 64, bl. 41, et. 2, ap. 8, s. 155,68- '' -
    278.Str. Arh. I. Mincu nr. 29 bis, et. 2, ap. 3 s. 19,91- '' -
    279.Str. Lt. Victor Manu 73 bis, parter, ap. 1, s. 2369,39- '' -
    280.B-dul Gh. Magheru nr. 12-14, et. 4, ap. 8, s. 116,20- '' -
    281.B-dul Gh. Magheru nr. 24, et. 6, ap. 10, s. 112,28- '' -
    282.B-dul Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, s. 11,02- '' -
    283.Str. Oslo nr. 8, et. 1, ap. 2 şi garaj, s. 121,23- '' -
    284.Str. Pictor Negulici nr. 11, parter, ap. 2 şi garaj, s. 11,15- '' -
    285.Str. Pictor Negulici nr. 20 şi garaj, s. 1341,45- '' -
    286.Str. Pictor Negulici nr. 32, ap. 2 şi garaj, s. 1353,41- '' -
    287.Str. Pictor Negulici nr. 42, et. 1, ap. 3, s. 153,56- '' -
    288.Str. Şerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, s. 1102,23- '' -
    289.Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, ap. 16, s. 129,16- '' -
    290.B-dul Primăverii nr. 49, et. 1, ap. 2, s. 142,23- '' -
    291.Str. Ciprian Porumbescu nr. 6, et. 1, ap. 3, s. 13,63- '' -
    292.Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, s. 251,67- '' -
    293.Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, s. 2140,38- '' -
    294.Str. Căp. Preotescu nr. 29, parter, ap. 2 şi garaj, s. 440,70- '' -
    295.Str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, s. 215,65- '' -
    296.Str. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, s. 170,71- '' -
    297.Str. Ermil Pangratti nr. 21, parter, ap. 1, garaj, s. 1352,55- '' -
    298.Str. Ermil Pangratti nr. 25, et. 1, ap. 2, s. 1142,18- '' -
    299.Str. Alex. Philipide nr. 12, et. 1, ap. 2 şi Str. Sf. Spiridon nr. 4, garaj, s. 218,92 22,12- '' -
    300.B-dul Carol I nr. 54B (fost Pache Protopopescu nr. 64B), et. 5, ap. 8, s. 21,76- '' -
    301.Piaţa Amzei nr. 15, et. 1, ap. 1, s. 13,63- '' -
    302.Str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, ap. 6, s.130,81- '' -
    303.Str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, s. 322,70- '' -
    304.Str. Aviator Sănătescu nr. 8, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1164,76- '' -
    305.Str. Aviator Stâlpeanu nr. 11, bl. 8, et. 2, ap. 12 şi garaj, s. 118,20- '' -
    306.Str. Spătarului nr. 32, et. 2, ap. 6, s. 26,82- '' -
    307.Str. Dr. C-tin Severeanu nr. 36, parter, ap. 1, s. 5357,05- '' -
    308.Str. Iuliu Tetrat nr. 14, et. 1, ap. 2, s. 133,56- '' -
    309.Str. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1290,00- '' -
    310.Str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, parter, ap. 1, s. 1778,28- '' -
    311.Str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, et. 1, ap. 2 şi garaj, s. 1- '' -
    312.Str. Ivan Turgheniev nr. 6, parter, ap. 1, incl. 1/2 din garaj, s. 1279,30- '' -
    313.Str. Muzeul Zambaccian nr. 14, et. 1, ap. 2, s. 1126,00- '' -
    314.Str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, s. 1185,81- '' -
    315.Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, s. 1255,72- '' -
    316.Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 51 şi garaj, s. 1265,00- '' -
    317.Str. Sipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, s. 18,80- '' -
    318.Str. Tirana nr. 3, parter, ap. 1 şi garaj, s. 158,92- '' -
    319.Str. Emanuel Porumbaru nr. 16, et. 1, ap. 2 şi garaj, s. 139,16- '' -
    320.Str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 şi garaj, s. 120,70- '' -
    321.Str. Emanuel Porumbaru nr. 41A, parter, ap. 1, s. 190,22- '' -
    322.Str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, s. 13.726,00- '' -
    323.Str. C-tin Prezan nr. 4, ap. 1, s. 1Ord. SGG nr. 530/1996
    324.Str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, s. 1Dec. LOCATO nr. 88/1993
    325.Str. Tineretului 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, s. 47,38Dec. LOCATO nr. 49/1993
    326.Str. Turda nr. 120, bl. 38, et. 5, ap. 21, s. 18,97Dec. LOCATO nr. 35/1993
    327.Str. Paris nr. 32, ap. 2, s. 1655,95H.G. nr. 236/1997
    328.Str. Valeriu Branişte nr. 54-56, ap. 1a, s. 3   H.G. nr. 11/1995
    329.Teren Str. Băiculeşti nr. 1, sector 11.451,00H.G. nr. 567/1993
    330.Teren Str. Smârdan nr. 5, sector 31.092,00- '' -
    331.Teren Calea Victoriei nr. 109, sector 11.076,00- '' -
    332.Teren B-dul Dacia nr. 30, sector 11.017,00- '' -
    333.Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 şi tronson 2, sector 182,00 480,00- '' -
    334.Teren Str. Ion Ghica nr. 13, sector 31.419,00- '' -
    335.Teren Str. Doamnei nr. 2, sector 31.492,00- '' -
    336.Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sector 31.286 00- '' -
    UNITATEA PENTRU ÎNTREŢINERE, REPARAŢII, CONSTRUCŢII, INSTALAŢII
    337.Depozite şi ateliere (4 corpuri de clădiri) cu anexă atelier întreţinere şi terenul aferent din str. Demetriade nr. 6-8, sector 1, Bucureşti1.247,00H.G. nr. 567/1993, republicată
    338.Imobil sediu administrativ, str. Luigi Cazzavillan nr. 16, sector 1, Bucureşti   - '' -
    339.Depozite şi ateliere cu terenul aferent din str. Fabrica de Glucoză nr. 3-5, sector 2, Bucureşti2.623,00- '' -
    SUCURSALA POLIGRAFICĂ "BUCUREŞTII NOI"
    340.Imobil birouri şi tipografie cu terenul aferent din Str. Hrisovului nr. 18 A, sector 1, Bucureşti compus din: - corp vechi - corp nou (investiţie neterminată)18.146,00- '' -
    SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCUREŞTII NOI"
    341.SEDIUL CENTRAL din B-dul Bucureştii Noi nr. 40, sector 1, Bucureşti, compus din: A/.- clădire principală administraţie B/.- grup de imobile, hală de parcare, ateliere, hale de reparaţii, depozite, staţii PECO, rezervor incendiu, cantină, cabinet medical, laborator psihologic, spaţii administrative, secţii de fabricaţie, secţii de reparaţii, spaţii de parcare, căi de acces, cu terenul aferent desfăşurării următoarelor activităţi: ▪ autobaza transport internaţional de mărfuri, cu service VOLVO, camioane şi service FREUHAUF, transport intern de mărfuri; ▪ autobaza transport persoane, autocare, microbuze, turisme şi autoutilitare; ▪ secţia de reparaţii auto cu: reparaţii camioane, reparaţii turisme, dezmembrări, fabricaţie, confecţii metalice, P.A.F.G., acoperiri galvanice.91.064,00- '' -
    342.PARCARE PAJURA Spaţiul de conservare pentru parcul retras din circulaţie al Autobazei transport intern de mărfuri din str. Pecetei nr. 1, sector 1, Bucureşti5.418,00H.G. nr. 567/1993
    343.AUTOSERVICE S.T.B.N. (VOLVO) pentru reparat autoturisme din B-dul Aviatorilor nr. 14 sector 1, Bucureşti-- '' -
    SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ BĂNEASA
    344.Grup clădiri administraţie, spaţii producţie - depozitare, sere, răsadniţe, cu terenul aferent din Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 107, sector 1231.525,00- '' -
    345.Complex agrozootehnic Vlăsia - clădiri, spaţii de producţie - depozitare, teren arabil din comuna Snagov, jud. Ilfov4.598.020,00- '' -
    346.Ferma Tunari - clădiri, spaţii producţie depozitare, teren arabil din Comuna Voluntari, şos. Pipera-Tunari nr. 75, jud. Ilfov743.985,00- '' -
    SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE
    347.Imobil pentru contractări - negocieri cu terenul aferent din Bucureşti, Şos. Bucureşti-Măgurele nr. 92, sector 53.265,00- '' -
    348.Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: - sediul administrativ (birouri) - ferma de creştere şi îngrăşare a porcilor - fabrica de nutreţuri combinate - abator - filtru sanitar - depozite - laborator - centrală termică - atelier mecanic - livadă - staţie de epurare - staţie pompe - seră de legume - 2 blocuri de locuinţe P+4 (20 apart.) din comuna Măgurele str. Atomiştilor nr. 1, jud. Ilfov265.739,00- '' -
    349.Ferma Malu Roşu pentru creşterea animalelor de blană cu terenul aferent din Comuna Gruiu, jud. Ilfov170.314,71- '' -
    SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ PIPERA
    350.Imobil - sediul administrativ cu anexe, sere, hale sortare, depozite, ateliere şi terenul aferent din Şos. Câmpu Pipera nr. 1A, sector 1, Bucureşti624.902,10H.G. nr. 639/1995
    351.Bloc locuinţe 6G în zona Aviaţiei cu terenul aferent din Str. Av. Alex. Şerbănescu nr. 4-6, sector 1, Bucureşti714,80- '' -
    352.Teren în zona Colentina, str. Nicolae Zamfir nr. 1, sector 2, Bucureşti16.887,10- '' -
    353.Ateliere cu magazii şi terenul aferent din str. Fabrica de Glucoză nr. 6, sector 2, Bucureşti4.857,30- '' -
    SUCURSALA "SALA PALATULUI"
    354.Sala Palatului din Bucureşti, Intrarea Creţulescu nr. 1, sector 1   H.G. nr. 11/1993
    355.Spaţii comerciale - în Calea Victoriei nr. 68-70, sector 1, Bucureşti - în str. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, sector 1, Bucureşti - depozite în blocurile 2, 4 şi 5, situate la parter şi subsol, în str. Valeriu Branişte nr. 54-56 sector 3, Bucureşti   H.G. nr. 639/1995, republicată
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "TRIUMF"
    356.Anexa K2 cu terenul aferent din B-dul Mircea Eliade nr. 2, sector 1, Bucureşti925,20H.G. nr. 567/1993
    357.Imobil - spaţii de producţie şi depozite - cu anexe (cabină poartă, centrală frigorifică, atelier mecanic, şopron metalic) şi terenul aferent din Aleea Alexandru nr. 45 sector 1, Bucureşti1.719,00- '' -
    358.Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru nr. 42, sector 1, Bucureşti619,00- '' -
    359.Depozite cu spaţii frigorifice, baracă metalică şi terenul aferent, din Str. Măguricea nr. 3-5, sector 1, Bucureşti3.309,10- '' -
    360.Imobil cu terenul aferent din str. Modrogan nr. 3, sector 1, Bucureşti655,00- '' -
    361.Sere de flori şi răsaduri cu terenul aferent din str. Modrogan nr. 5, sector 1, Bucureşti4.200,00- '' -
    362.Sere cu terenul aferent din str. Ţărmului nr. 2, sector 1, Bucureşti11.793,00- '' -
    363.Teren aflat în incinta hotelului Triumf din Şos. Kiseleff nr. 12, sector 1, Bucureşti9.987,00- '' -
    364.Imobil sector service auto cu terenul aferent din comuna Câmpineanca, jud. Vrancea6.847,55H.G. nr. 639/1995republicată
    365.Spaţiu comercial - 48 m.p. în imobilul din Piaţa Rosetti nr. 4 sector 2, Bucureşti, cu cota indiviză de teren   H.G. nr. 567/1993republicată
    ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
    366.Imobil - sediul central - cu anexe şi terenul aferent din str. Moliere 2-4, sector 1, Bucureşti8.020,00- '' -
  --------------- Notă *) Hotărârea Guvernului în temeiul căreia a trecut în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de stat".
   +  Anexa 5                                 LISTA        cuprinzând bunurile imobile proprietatea Regiei Autonome            "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
         
    Nr. crt.DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESATEREN - m2
    1.Teren intravitan la Vila 23 Snagov, jud. Ilfov4.808,60
    2.Spaţiu comercial, str. N. Bălcescu nr. 4 - SUCEAVA, în suprafaţă de 75 m2-
    3.Construcţie - investiţie neterminată din B-dul Unirii nr. 68 bl. K.2, scara 2, Sectorul 3, Bucureşti248,00
  -------