HOTĂRÂRE nr. 909 din 5 octombrie 2000privind emiterea garanţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 16 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 alin. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 131/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Finanţelor garantează irevocabil, şi necondiţionat - în numele şi în contul statului - Băncii Comerciale Române - S.A., în limita unor plafoane de 38 miliarde lei şi 116 milioane dolari S.U.A., plata sumelor care fac obiectul litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care este parte Banca Comercială Română - S.A., în calitate de pârât, litigii izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului. (2) Litigiile menţionate la alineatul precedent sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre*).-------- Notă *) Anexa se comunică numai celor interesaţi.  +  Articolul 2Scrisorile de garanţie se emit pe termen de 10 ani, pentru fiecare dintre litigiile prevăzute în anexa, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Întreaga răspundere cu privire la realitatea şi corectitudinea datelor şi sumelor care sunt cuprinse în lista prevăzută în anexa revine Băncii Comerciale Române - S.A.  +  Articolul 4Scrisorile de garanţie emise rămân valabile până la data executării lor de către Ministerul Finanţelor sau, după caz, până la data anulării acestora în cazul în care Banca Comercială Română - S.A. nu va cădea în pretenţii, dar nu mai mult de 10 ani.  +  Articolul 5În vederea executării scrisorilor de garanţie emise potrivit prezentei hotărâri Banca Comercială Română - S.A. transmite Ministerului Finanţelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data plăţii, copia de pe hotărârea judecătorească definitivă, irevocabilă şi investită cu formula executorie, de obligare la plata în litigiile care fac obiectul prezentei hotărâri, hotărârea de înfiinţare şi validare a popririi executorii, precum şi documentele care atesta efectuarea plăţii către creditori.  +  Articolul 6În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă se stabileşte un cuantum al pretenţiilor mai mare decât valoarea garantată, diferenţa se acoperă de Ministerul Finanţelor din fondurile constituite pentru plata despăgubirilor.  +  Articolul 7Executarea scrisorii de garanţie se efectuează de Ministerul Finanţelor în termen de cel mult 30 de zile de la data la care se depun documentele prevăzute la art. 5, prin virarea sumei stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în contul Băncii Comerciale Române - S.A.  +  Articolul 8În situaţia în care Banca Comercială Română - S.A. nu cade în pretenţii aceasta este obligată sa transmită Ministerului Finanţelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, valoarea pretenţiilor respinse, copia de pe hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi scrisoarea de garanţie în vederea anulării acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare RegionalaMihai DavidMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Preşedintele Consiliului deadministraţie al FonduluiProprietăţii de Stat,Eros VictorGuvernatorul Băncii Naţionale aRomâniei,Emil Iota Ghizari---------