ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 8 septembrie 2021  Având în vedere:a) analiza execuției bugetare, derulată pe parcursul primelor șase luni ale anului 2021;b) corelarea planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele șase luni ale anului;c) asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;d) asigurarea de fonduri suplimentare pentru finanțarea proiectelor din Programul Național de Dezvoltare Locală, a Programului de economisire și creditare în sistem colectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, și pentru derularea Programului de construcții locuințe sociale;e) implementarea de către Administrația Națională „Apele Române“ a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;f) asigurarea fondurilor necesare pentru achiziția de vaccinuri, medicamente, pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și pentru implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti-COVID;g) asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor cu medicamentele și serviciile medicale, a drepturilor salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice și pentru plata indemnizațiilor aferente concediilor medicale;h) asigurarea de sume pentru sprijinul financiar aferent motorinei utilizate în agricultură;i) asigurarea de sume pentru realizarea Programului național antigrindină;î) asigurarea fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor;j) continuarea achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 iulie 2021, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, precum și în vederea stingerii unor obligații de plată ale agenților economici față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;k) asigurarea fondurilor necesare finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României;l) finanțarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a postului de prim ajutor, aferente plajei din comuna Costinești, județul Constanța;m) finanțarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;n) alocarea suplimentară a fondurilor necesare atribuirii și plății contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari și pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane;o) derularea Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „START-UP NATION România“;p) plata rentei viagere a sportivilor;r) finanțarea de bază a învățământului superior, precum și finanțarea investițiilor în domeniu;s) alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;ș) asigurarea fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;t) asigurarea fondurilor în vederea desfășurării normale a activității unor ordonatori principali de credite până la finele anului;ț) crearea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;u) prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:a) riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;b) riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele șase luni ale anului;c) riscul blocării derulării proiectelor din Programul Național de Dezvoltare Locală, a Programului de economisire și creditare în sistem colectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Programului de construcții locuințe sociale;d) riscul neimplementării de către Administrația Națională „Apele Române“ a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;e) riscul neasigurării fondurilor necesare pentru achiziția de vaccinuri, medicamente, pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și pentru implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti-COVID;f) riscul neasigurării sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor cu medicamentele și serviciile medicale, a drepturilor salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice și pentru plata indemnizațiilor aferente concediilor medicale;g) riscul neasigurării de sume pentru sprijinul financiar aferent motorinei utilizate în agricultură;h) riscul neasigurării de sume pentru realizarea Programului național antigrindină;i) riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor;î) riscul neachitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 iulie 2021, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, precum și riscul neachitării unor obligații de plată ale agenților economici față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;j) riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României;k) riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a postului de prim ajutor, aferente plajei din comuna Costinești, județul Constanța;l) riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;m) riscul nealocării fondurilor necesare atribuirii și plății contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari și pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane;n) riscul blocării derulării programelor de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii START-UP NATION România;o) riscul neasigurării fondurilor necesare plății rentei viagere a sportivilor;p) riscul nealocării fondurilor pentru finanțarea de bază a învățământului superior, precum și pentru finanțarea investițiilor în domeniu;r) riscul nealocării fondurilor pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;s) riscul diminuării capacității de finanțare a cheltuielilor de către unitățile administrativ-teritoriale;ș) riscul imposibilității efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 și 236 bis din 9 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2021, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 6.414,3 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 17.599,5 milioane lei credite de angajament și cu suma de 10.017,9 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 3.603,6 milioane lei.  +  Articolul 3Pentru asigurarea finanțării activității Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 în anul 2021, se autorizează Senatul României, ca în anexa nr. 3/02/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2021-2024“, să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea la partea de venituri de capitole, subcapitole și paragrafe și la partea de cheltuieli de titluri, articole, alineate, subcapitole și/sau paragrafe noi, după caz, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, și între bugetele instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“.  +  Articolul 4Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să suplimenteze cu suma de 231.548 mii lei capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe în anexa nr. 3/14/27 „Fișa Programului“, la Programul cod 1925 „Participarea României cu un pavilion național, la expoziția mondială Expo Dubai 2020“ să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2021 cu suma de 823 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, și să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2021 cu aceeași sumă de la Programul cod 655 „Asigurarea reprezentării diplomatice și realizarea obiectivelor de politică externă a României în concordanță cu interesele României conforme cu statutul de stat membru U.E.“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 52.256 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional regional 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să majoreze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 740.145 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să majoreze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 3.100 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele bugetare cu suma de 20.000 mii lei.(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate de management pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să efectueze următoarele modificări:a) la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ să majoreze creditele de angajament cu suma de 42.804 mii lei și creditele bugetare cu suma de 9.000 mii lei;b) la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ să majoreze creditele de angajament cu suma de 2.068 mii lei și creditele bugetare cu suma de 50 mii lei;c) la componenta 0301 „Cofinanțare privată“ să majoreze creditele de angajament cu suma de 2.068 mii lei și creditele bugetare cu suma de 50 mii lei.(6) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate de management pentru Programul transnațional Dunărea în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să efectueze următoarele modificări:a) la componenta 0201 „Cofinanțare publică pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele publice centrale“ să majoreze creditele de angajament cu suma de 297 mii lei și creditele bugetare cu suma de 173 mii lei;b) la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ să majoreze creditele de angajament cu suma de 1.427 mii lei și creditele bugetare cu suma de 815 mii lei;c) la componenta 0301 „Cofinanțare privată“ să majoreze creditele de angajament cu suma de 220 mii lei și creditele bugetare cu suma de 125 mii lei.(7) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de autoritate de management pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să efectueze următoarele modificări:a) la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ să majoreze creditele de angajament cu suma de 4.675 mii lei și creditele bugetare cu suma de 13.076 mii lei;b) la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ să majoreze creditele de angajament cu suma de 715 mii lei și creditele bugetare cu suma de 2.000 mii lei;c) la componenta 0301 „Cofinanțare privată“ să majoreze creditele de angajament cu suma de 110 mii lei și creditele bugetare cu suma de 308 mii lei.(8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să introducă în cadrul anexei nr. 3/15/27 „Fișa programului“ un program nou, respectiv programul denumit „Programul Național de Investiții «Anghel Saligny», în valoare totală de 50.000.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care în anul 2021 suma de 3.000.000 mii lei credite de angajament, la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.(9) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să introducă în anexa nr. 3/15/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 51.10 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, obiectivul de investiții nou „Înființarea unui sistem propriu de încălzire cu centrală termică“, OCPI Hunedoara, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 261 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor, în anexa nr. 3/16/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să majoreze veniturile proprii cu suma de 5 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ denumirea proiectului cod 10658 „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“ în „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată pentru îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă, în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) să majoreze capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități“, subcapitolul 16.10.03 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare“, cu suma de 4.500 mii lei;b) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, paragraful 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice“, cu suma de 292 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să majoreze subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri din învățământ“, cu suma de 89 mii lei, subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară“, cu suma de 1.000 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“, cu suma de 150 mii lei.  +  Articolul 9(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:a) să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 239 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se majorează cu suma de 75 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se diminuează cu suma de 9.139 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 4.455 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se majorează cu suma de 6.880 mii lei;c) să majoreze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“, cu suma de 5.000 mii lei;d) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se majorează cu suma de 8.694 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se majorează cu suma de 7.789 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se majorează cu suma de 16.021 mii lei;e) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății“ se diminuează cu suma de 300 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ se majorează cu suma de 3.621 mii lei.(2) Din suma de 6.880 mii lei prevăzută la alin. (1) lit. b), 6.100 mii lei reprezintă suma colectată începând cu anul 1983 în conturi bancare și se utilizează de Ministerul Apărării Naționale prin bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii pentru cheltuieli curente și de capital.(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.02 „Transferuri curente în străinătate“, alineatul 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate“, obiectivul de investiții nou „Construirea monumentului eroilor români căzuți în timpul celui de al doilea război mondial în localitatea Lăpușna, raionul Hâncești, Republica Moldova“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 149 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, obiectivele de investiții noi:a) „Realizare pavilion nou medicină operațională-politraumă D + P + 4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov“, cu credite de angajament în sumă de 2.600 mii lei și credite bugetare în sumă de 1.500 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2021;b) „Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Pitești“, cu credite de angajament în sumă de 110.984 mii lei și credite bugetare în sumă de 3.716 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2021.(5) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 47^1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 10În bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, influența prevăzută la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de –2.772.337 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, provine din diminuarea alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“ cu suma de 3.319.398 mii lei și majorarea alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj“ cu suma de 547.061 mii lei.  +  Articolul 11(1) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să majoreze în cadrul anexei nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri cu suma de 4.500 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să introducă în anexa nr. 3/23/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“ următoarele obiective de investiții noi:a) „Amenajare râu Gilort în zona localității Novaci, Județul Gorj“, cu credite de angajament, în sumă de 3.000 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021;b) „Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului - Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Județul Sibiu“, cu credite de angajament, în sumă de 1.829 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.  +  Articolul 12(1) Din influența prevăzută în anexa nr. 2 la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“ suma de 189.770 mii lei se utilizează pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. astfel:a) suma de 87.250 mii lei se virează într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului și se utilizează de Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru achitarea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a taxei pe valoarea adăugată deduse pentru realizarea obiectivelor proprii de investiții finanțate de la bugetul de stat și neutilizată până la finele anului bugetar, nevirată la bugetul de stat, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acesteia;b) suma de 80.000 mii lei se utilizează de către Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru plata obligațiilor către Societatea Electrificare „C.F.R.“ - S.A.;c) Societatea Electrificare „C.F.R.“ - S.A. utilizează suma prevăzută la lit. b) exclusiv pentru achitarea datoriilor către bugetul general consolidat al statului;d) suma de 22.520 mii lei se utilizează de către Compania Națională de Căi Ferate „„C.F.R.“ - S.A. pentru plata obligațiilor către Societatea Telecomunicații „C.F.R.“ - S.A.;e) Societatea Telecomunicații „C.F.R.“ - S.A.. utilizează suma prevăzută la lit. d) exclusiv pentru achitarea datoriilor către bugetul general consolidat al statului;f) Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., Societatea Electrificare „C.F.R.“ - S.A. și Societatea Telecomunicații „C.F.R.“ - S.A. gestionează sumele prevăzute la lit. b) și d) prin conturi de disponibil distincte deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.(2) Din influența prevăzută în anexa nr. 2 la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“ suma de 40.000 mii lei se utilizează pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A.(3) Societatea Comercială „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. va utiliza suma prevăzută la alin. (2) pentru acoperirea pagubelor suferite, în perioada 1.07.2020-31.12.2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.(4) Societatea Comercială „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. gestionează suma prevăzută la alin. (2) printr-un cont distinct deschis pe numele acesteia la Trezoreria Statului.(5) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să introducă în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“, obiectivul de investiții în continuare „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmației-Moiseni-Iacobeni, km 3 + 522-km 62 + 234; km 69 + 790-km 131 + 627; km 131 + 627-220 + 088“, cu credite bugetare, în sumă de 9.196 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.(6) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să introducă în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“, următoarele obiective de investiții noi:a) „Amenajare intersecție cu sens giratoriu între DN 7 și DN 71 la Bâldana“, județul Dâmbovița, cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 466 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021;b) „Amenajare intersecție între DN 7 și DN 61 la Găiești“, județul Dâmbovița, cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 158 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.(7) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vederea implementării Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii, cu completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“ la poziția C «Alte cheltuieli de investiții», fișa cod obiectiv 3 „cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“, se alocă pentru anul 2021 credite de angajament în sumă de 47.800 mii lei și credite bugetare în sumă de 7.389 mii lei, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente tronsonului Ungheni-Iași-Târgu Neamț, parte a obiectivului de investiții „Autostrada Iași-Târgu Mureș“, Autostrada Unirii.(8) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2021.(9) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să introducă modificările prevăzute la alin. (8) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.  +  Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Educației să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 7.970 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 2.000 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 120.102 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 1.227 mii lei;e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 8.125 mii lei;f) să suplimenteze capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“ cu suma de 5.658 mii lei;g) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 44.436 mii lei;h) să suplimenteze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“ cu suma de 200 mii lei;i) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 265.587 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.(3) Se autorizează Ministerul Educației să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 65.10 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“ următoarele obiective de investiții noi:a) „Hala multifuncțională și garaj auto“, la Universitatea Politehnica din București, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 50 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021;b) „Școala Politehnica“, la Universitatea Politehnica din București, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 50 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021;c) „Extindere (Construire) Spații de Învățământ și Laboratoare-Parter“ Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) Strada Cuarțului, nr. 2, Constanța“ din cadrul Universității Maritime din Constanța, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.000 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.  +  Articolul 14(1) În bugetul Ministerului Sănătății, din influența prevăzută la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 1.811.260 mii lei reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 1.058.529 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și suma de 752.731 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.(2) În bugetul Ministerului Sănătății, din influența prevăzută la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, în sumă de 2.285.000 mii lei reprezentând credite de angajament și în sumă de 1.550.000 mii lei reprezentând credite bugetare, suma de 1.235.000 mii lei reprezentând credite de angajament și suma de 500.000 mii lei reprezentând credite bugetare, sunt destinate achiziției de vaccinuri împotriva COVID-19, iar suma de 35.000 mii lei reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare este destinată aplicării măsurilor de stimulare a vaccinării prin acordarea de tichete de masă pentru persoanele care se vaccinează cu schemă completă.(3) Se autorizează Ministerul Sănătății să majoreze sumele prevăzute la alin. (2) prin virări de credite de angajament și bugetare, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat.(4) Se autorizează Ministerul Sănătății, în anexa nr. 3/26/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 425.000 mii lei.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/2701/02 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, „Bugetul pe capitol, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alienate, după caz, pe anii 2021-2024 (Sumele alocate din bugetul de stat)“ să introducă titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ cu suma de 3.280 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, destinate finanțării proiectului „e-ORDA - simplificarea drepturilor de autor și conexe“.  +  Articolul 16Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii“, să majoreze, la partea de cheltuieli, titlul 20 „Bunuri și servicii“, creditele de angajament cu suma de 403.598 mii lei.  +  Articolul 17Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES, în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii), să majoreze veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 200 mii lei.  +  Articolul 18(1) În anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor academiei se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.(2) Se autorizează Academia Oamenilor de Știință din România să introducă anexa nr. 3/56/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“ cu sumele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență și să le detalieze pe subcapitol, paragraf, articol și alineat, după caz.(3) Introducerea modificărilor în execuția bugetară înregistrată de Academia Oamenilor de Știință din România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor, la solicitarea ordonatorului principal de credite.(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorului principali de credite, să efectueze modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat a prevederilor bugetare, prin majorarea în mod corespunzător a veniturilor bugetului de stat și, respectiv, a creditelor de angajament și bugetare ale Academiei Oamenilor de Știință din România.  +  Articolul 19(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.613.265 mii lei, după cum urmează:a) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 34.571 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:a1) se suplimentează cu suma de 15.359 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;a2) se diminuează cu suma de 50.932 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, reprezentând diferența per sold între sumele alocate cu această destinație prin Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, și necesarul stabilit pentru finanțarea Programului în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2021-2022, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;a3) se majorează cu suma de 442 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și se alocă bugetului propriu al județului Gorj, pentru punerea în executare a Sentinței civile nr. 768/18.12.2020, pronunțată de Tribunalul Gorj - Secția contencios administrativ și fiscal, definitivă prin Decizia civilă nr. 1.215/28.04.2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. 172/95/2019;a4) se majorează cu suma de 560 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, prevăzut în anexa nr. 8, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secțiunea a 3-a lit. E a capitolului III „Culte“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, cu suma de 79.311 mii lei, potrivit anexei nr. 4, astfel:b1) se suplimentează cu suma de 45.676 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b2) se diminuează cu suma de 12.779 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României la nivelul municipiului București, reprezentând diferența per sold între sumele alocate cu această destinație prin Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, și necesarul stabilit pentru finanțarea Programului în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2021-2022, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 881/2021;b3) se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în suma de 46.404 mii lei, destinate finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;b4) se majorează cu suma de 10 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult de la nivelul municipiului București, prevăzut în anexa nr. 8, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secțiunea a 3-a lit. E a capitolului III „Culte“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale cu suma de 280.000 mii lei, repartizată pe județe potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor;d) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.277.134 mii lei, potrivit anexei nr. 6, având următoarea destinație:d1) suma de 2.547 mii lei se alocă pentru finanțarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a postului de prim ajutor, aferente plajei din comuna Costinești, județul Constanța, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare;d2) suma de 1.054.361 mii lei se alocă pe județe și municipiul București, potrivit prevederilor art. 20;d3) suma de 220.226 mii lei se alocă pentru echilibrarea bugetelor locale și se repartizează unităților administrativ-teritoriale, ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 din Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, direct proporțional cu necesarul stabilit, utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin al ministrului finanțelor și transmis de Ministerul Finanțelor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;e) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate, cu suma de 11.391 mii lei, potrivit anexei nr. 7.(2) În situațiile în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean se vor repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al județului și majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“.(3) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b1) se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, iar repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional, acreditate, prevăzute la alin. (1) lit. e), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București cu privire la repartizarea sumelor pe unități/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute în anexa nr. 7 la Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, majorate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d3), se repartizează unităților administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență.(5) În cazul în care în urma aplicării prevederilor alin. (4) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cuvenite unităților administrativ-teritoriale sunt mai mici decât cele repartizate inițial, nu se procedează la diminuarea acestora și se mențin sumele repartizate inițial.  +  Articolul 20(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d2) se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării:a) plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sumelor certe și exigibile datorate de unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 iulie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației și prețul de facturare al energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) plăților restante, precum și obligațiilor fiscale care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, după caz.(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai plățile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante și datoriilor prevăzute la respectivul alineat, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sume certe și exigibile neachitate de unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 iulie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:a) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;b) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;c) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;d) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu autorizarea judecătorului-sindic sau avizul administratorului judiciar.(6) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 30 octombrie 2021 inclusiv, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cereri scrise însoțite de următoarele documente:a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a)-c), după caz;b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.(7) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ Administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesar a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(8) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (17).(9) Ministerul Finanțelor înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).(10) Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (9) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2021, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(11) Ministerul Finanțelor restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (9) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).(12) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente, și cuprind obligațiile fiscale care fac obiectul stingerii potrivit alin. (4), existente în sold la data de 31 iulie 2021 inclusiv și nestinse până la data eliberării acestora.(13) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (6) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.(14) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 comunicate de Ministerul Finanțelor, pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele ce se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor a repartizat sume potrivit alin. (9).(15) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a depune unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4);c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale, după caz.(16) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (14);b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;c) sumele înscrise în ordinele de plată, depuse potrivit alin. (15), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate și a sumelor reprezentând plăți restante pe care unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiași zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, prezentate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (16) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a conducătorului entității la care s-a depus inițial cererea, atât cu eventualele obligații fiscale stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât și cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (15). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate și cele virate în conturile acestora, unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale își diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (15) lit. a).(18) Unitățile Trezoreriei Statului transmit titularilor de cont copii ale documentelor de plată aferente achitării obligațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) la adresele comunicate de aceștia și eliberează extrase de cont potrivit prevederilor legale în vigoare. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligațiilor fiscale și a obligațiilor de plată față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligații fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont și ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(19) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(17), repartizate și neutilizate până la data de 30 noiembrie 2021 inclusiv, se comunică Ministerului Finanțelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 3 decembrie 2021 inclusiv, în vederea retragerii lor.(20) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (6), de corespondența acestora cu sumele înregistrate în contabilitate la data de 31 iulie 2021, precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(21) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.(22) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(18), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, județele/sectoarele municipiului București pot utiliza excedentul bugetului local și pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap.  +  Articolul 22Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 23(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 24(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 25Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 26(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexele nr. 3/XX/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“ și nr. 3/XX/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexa nr. 3/XX/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1).(3) Modificările prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează și se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 27(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2021, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influențe în anexele nr. 2 și 9, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), influența de 18.831 mii lei, credite de angajament și credite bugetare, prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, se repartizează după cum urmează:a) pentru Direcția Națională Anticorupție suma de 2.200 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ suma de 750 mii lei credite de angajament și credite bugetare și la titlul 20 „Bunuri și servicii“ suma de 1.450 mii lei credite de angajament și credite bugetare;b) pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism suma de 16.631 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ suma de 2.700 mii lei credite de angajament și credite bugetare, la titlul 20 „Bunuri și servicii“ suma de 6.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare și la titlul 71 „Active nefinanciare“ suma de 7.931 mii lei credite de angajament și credite bugetare.  +  Articolul 28Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 și 236 bis din 9 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, în limita prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 5 alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, măsurile de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, cheltuielile determinate de implementarea Programului pentru școli al României, până la sfârșitul anului școlar 2020-2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata sprijinului sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secțiunea a 3-a lit. E a capitolului III «Culte» din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, drepturile copiilor cu cerințe educaționale care frecventează învățământul special și învățământul de masă, finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, republicată, pentru preșcolarii din învățământul special și învățământul de masă, bursele elevilor din învățământul special și învățământul de masă și cheltuielile creșelor;3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici.4. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) 1.400 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;5. La articolul 6 alineatul (4), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 800 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;b) în vederea repartizării prevăzute la lit. a) se calculează diferența dintre 800 lei/locuitor/an și veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;6. La articolul 6, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, față de planul anual repartizat, se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) și (2), potrivit prevederilor prezentului articol, și se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma comunicării transmise de direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice.7. La articolul 6, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alineatele (9^1)-(9^4), cu următorul cuprins:(9^1) Impozitul pe venit corespunzător cotei de 6%, prevăzută la alin. (1) lit. c), încasat suplimentar, se repartizează în mod egal județelor, peste limita stabilită, iar în cadrul fiecărui județ, în baza deciziei directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, consiliul județean repartizează în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor, integral, prin hotărâre, sumele suplimentare.(9^2) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021, corespunzător cotei prevăzute la alin. (1) lit. d), precum și cel corespunzător alin. (2) lit. b) și c) se repartizează unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, proporțional cu planul aprobat.(9^3) În execuție, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. b) și c) se alocă în termenul prevăzut la alin. (8), proporțional cu planul majorat potrivit prevederilor alin. (9^1) și (9^2).(9^4) În funcție de nivelul încasărilor impozitului pe venit la bugetul de stat, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice, prin structurile de specialitate, pot proceda la o nouă estimare a impozitului pe venit, care se repartizează unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2), fără diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate.8. La articolul 6, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Sumele încasate până la data de 31 august 2021, aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. e), se repartizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit solicitărilor transmise acestei instituții până la data de 20 septembrie 2021 de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici. Tot până la aceeași dată, Ministerul Finanțelor, prin direcția de specialitate cu atribuții în solicitarea de date deținute de unitățile de trezorerie a statului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, va comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației soldul la data de 31 august 2021, pe județe, al conturilor distincte, deschise cu această destinație pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele încasate ulterior datei de 31 august 2021 se repartizează tot prin hotărâre a Guvernului, inițiată după aceeași metodologie, până la data de 20 decembrie 2021, soldul la data de 29 noiembrie 2021 pe județe al conturilor distincte fiind comunicat de Ministerul Finanțelor până la data de 10 decembrie 2021.9. La articolul 6, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:(14) Sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale până la data de 17 decembrie 2021, precum și sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e), existente la data de 28 decembrie 2021 în conturile distincte deschise pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor publice/ administrația județeană a finanțelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unității Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ.10. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 5.847 mii lei la capitolul 51.01 «Autorități publice și acțiuni externe» titlul 20 «Bunuri și servicii», din care suma de 12 mii lei cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor și suma de 5.835 mii lei cheltuieli necesare efectuării Recensământului general agricol.11. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se autorizează Ministerul Sănătății să majoreze sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) prin virări de credite de angajament și bugetare, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat.12. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Se autorizează Ministerul Sănătății să majoreze sau să diminueze, după caz, sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) prin virări de credite de angajament și bugetare, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat.13. La anexa nr. 3/13/02a „Destinația sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2021“, în tabel, în coloana „Denumire indicator“, la „CHELTUIELI-TOTAL, din care pentru:“, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, prin acoperirea parțială a:– cheltuielilor necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, centrelor multifuncționale, caselor tradiționale, redacțiilor și editurilor;– cheltuielilor de personal și drepturi de proprietate intelectuală;– cheltuielilor pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale și campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv și multimedia electronică;– cheltuielilor pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate;– cheltuielilor pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților;– cheltuielilor privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale.14. La anexa nr. 4, denumirea coloanei 5 se modifică și va avea următorul cuprins:Finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap15. La anexa nr. 5, nota de subsol ^3) se modifică și va avea următorul cuprins:^3) include și suma de 51.040 mii lei pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, din care: sector 1 = 15.187 mii lei, sector 2 = 16.082 mii lei, sector 3 = 10.940 mii lei, sector 4 = 1.861 mii lei; sector 5 = 2.073 mii lei, sector 6 = 4.897 mii lei, reprezentând 90% din fundamentările transmise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.16. La anexa nr. 7/03, pozițiile 13.6 și 17.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „13.6Smârdan200200Modernizare drumuri de interes local 15 km
  ............................................................................................................................................................................................................
  17.1Maramureș8.0008.000Finanțarea obiectivului «Amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și care nu pot fi supuse procesului de compostare)» - 3.000 mii lei și pentru finanțarea obiectivului «Parcuri Industriale Maramureș» - S.A. - 5.000 mii lei“
   +  Articolul 29Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se repartizează sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –67.006,3 milioane lei.  +  Articolul 31Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (1), (2), (5) și (6) din Legea nr. 14/2021:a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 416.733,2 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 234.265,1 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 90.556,7 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 47.359,1 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 34.323,3 milioane lei;b) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 111.231,2 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 56.072,5 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 34.730,1 milioane lei și pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 18.933,5 milioane lei;c) pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –83.800,0 milioane lei și al soldului bugetului de stat este de –90.953,3 milioane lei;d) plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2021, este de 49,5% din produsul intern brut;e) plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.100 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.600 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 7 septembrie 2021.Nr. 97.  +  ANEXA nr. 1  +  TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2021
  detaliate pe capitole și subcapitole
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000101VENITURI- TOTAL6.414.311
  000201I. VENITURI CURENTE4.839.481
  000301A. VENITURI FISCALE6.500.302
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL1.248.589
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE1.149.505
  0101IMPOZIT PE PROFIT884.466
  01Impozit pe profit de la agenții economici1.195.615
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale-311.149
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA ALTE PERSOANE JURIDICE265.039
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului302
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice- 35.758
  04Impozitul pe reprezentante-361
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor300.856
  0301IMPOZIT PE VENIT1.192.420
  02Impozit pe venituri din salarii439.734
  04Impozit pe venituri din dividende206.995
  05Impozit pe venituri din dobânzi10.590
  06Impozit pe venituri din pensii182.719
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală4.391
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal61.761
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit-35.735
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc19.165
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II- impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică707
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică-58
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/201638
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă16.829
  27Plăți anticipate în contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse5.102
  50Impozit pe venituri din alte surse26.088
  51Impozit pe venit aferent declarației unice213.858
  60Regularizări40.236
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-1.192.420
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-1.192.420
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL99.084
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL99.084
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente99.084
  50Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital3
  100001A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII5.140.479
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ4.845.017
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-1.613.265
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)34.571
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiul București (se scad)-79.311
  05Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-280.000
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-1.277.134
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional (se scad)-11.391
  1401ACCIZE1.569.769
  1501TAXE PE SERVICII SPECIFICE20
  50Alte taxe pe servicii specifice20
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI338.938
  01Taxe pentru jocurile de noroc338.245
  05Taxe asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor7
  06Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc40
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional693
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități-47
  170001A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONLE133.458
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE133.458
  01Taxe vamale133.458
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE-22.224
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE-22.224
  02Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.20061.284
  07Impozitul specific-23.298
  50Alte impozite și taxe-210
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-1.559
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR87.657
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferentă bugetului de stat87.657
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-89.216
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați-89.216
  290001C. VENITURI NEFISCALE-1.659.262
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE-1.441.247
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE-848.315
  04Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României-160.816
  05Venituri din concesiuni și închirieri-219.423
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră-468.076
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI-592.932
  03Alte venituri din dobânzi-592.932
  330001C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-218.015
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI66.490
  01Taxe de metrologie2
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare-91
  06Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară-6.816
  08Venituri din prestări de servicii38.830
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare1.483
  26Venituri din despăgubiri30.933
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități2.149
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE-420
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate80
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise-500
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI266.355
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale208.142
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe475
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii-13.483
  04Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen-275
  05Amenzi judiciare8.566
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor13
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată36.496
  08Penalități de nedeclarare29.327
  50Alte amenzi, penalități și confiscări-2.906
  3601DIVERSE VENITURI-550.440
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-91.950
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri2.277
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite11.425
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate-36.883
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită647
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare-84.286
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale45
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate-3.741
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri-128.482
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 201059
  32Comisionul de risc aferent programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA55
  50Alte venituri-219.606
  390001II. VENITURI DIN CAPITAL89.248
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI89.248
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale-16
  08Venituri obținute în procesul de cesiune a creanțelor fiscale16
  14Venituri obținute din vânzarea de vaccinuri89.248
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 20201.485.582
   +  ANEXA nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 00
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament19.093.987
  II. Credite bugetare11.549.563
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament17.723.811
  II. Credite bugetare10.575.965
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament318.287
  II. Credite bugetare318.287
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.972.442
  II. Credite bugetare2.195.617
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-1.374
  II. Credite bugetare-1.374
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament427.000
  II. Credite bugetare427.000
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVA
  I. Credite de angajament1.785.950
  II. Credite bugetare1.785.950
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament5.548.541
  II. Credite bugetare1.550.297
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.662.721
  II. Credite bugetare1.248.487
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare52.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament19.193
  II. Credite bugetare19.193
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament4.321.605
  II. Credite bugetare2.299.387
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament685.704
  II. Credite bugetare685.704
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-18.258
  II. Credite bugetare-4.583
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament1.364.656
  II. Credite bugetare968.078
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.152.112
  II. Credite bugetare755.534
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament212.544
  II. Credite bugetare212.544
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament5.520
  II. Credite bugetare5.520
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament5.520
  II. Credite bugetare5.520
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament17.599.470
  II. Credite bugetare10.017.927
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament16.656.198
  II. Credite bugetare9.536.091
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament240.091
  II. Credite bugetare240.091
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.420.156
  II. Credite bugetare1.647.970
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-1.374
  II. Credite bugetare-1.374
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament427.000
  II. Credite bugetare427.000
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament1.785.950
  II. Credite bugetare1.785.950
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament5.548.541
  II. Credite bugetare1.550.297
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.604.477
  II. Credite bugetare1.190.243
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare52.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament15.896
  II. Credite bugetare15.896
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament3.958.310
  II. Credite bugetare1.959.192
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament673.409
  II. Credite bugetare673.409
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-18.258
  II. Credite bugetare-4.583
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament937.752
  II. Credite bugetare476.316
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament725.508
  II. Credite bugetare264.072
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament212.244
  II. Credite bugetare212.244
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament5.520
  II. Credite bugetare5.520
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament5.520
  II. Credite bugetare5.520
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament813.694
  II. Credite bugetare1.539.516
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament816.911
  II. Credite bugetare1.553.048
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-34.523
  II. Credite bugetare-34.523
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament40.080
  II. Credite bugetare37.080
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1
  II. Credite bugetare1
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament4.499
  II. Credite bugetare4.499
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament42
  II. Credite bugetare42
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament787.638
  II. Credite bugetare1.526.775
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament19.174
  II. Credite bugetare19.174
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-3.217
  II. Credite bugetare-13.532
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-3.217
  II. Credite bugetare-13.532
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament275.155
  II. Credite bugetare245.155
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament276.564
  II. Credite bugetare246.564
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament17.089
  II. Credite bugetare17.089
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament500
  II. Credite bugetare500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament75
  II. Credite bugetare75
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament257.400
  II. Credite bugetare227.400
  59TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.500
  II. Credite bugetare1.500
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-1.409
  II. Credite bugetare-1.409
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-1.409
  II. Credite bugetare-1.409
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament2.067.407
  II. Credite bugetare2.067.767
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.084.933
  II. Credite bugetare2.085.293
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament13.000
  II. Credite bugetare13.360
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament1.785.950
  II. Credite bugetare1.785.950
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament285.983
  II. Credite bugetare285.983
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-17.526
  II. Credite bugetare-17.526
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament-17.526
  II. Credite bugetare-17.526
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I. Credite de angajament-961.077
  II. Credite bugetare-961.077
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-961.077
  II. Credite bugetare-961.077
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-961.077
  II. Credite bugetare-961.077
  6001APĂRARE
  I. Credite de angajament110.454
  II. Credite bugetare134.804
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-15.841
  II. Credite bugetare-22.761
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-69.157
  II. Credite bugetare-69.157
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament23.432
  II. Credite bugetare16.512
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament7.853
  II. Credite bugetare7.853
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament12.901
  II. Credite bugetare12.901
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament9.130
  II. Credite bugetare9.130
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament126.295
  II. Credite bugetare157.565
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament126.295
  II. Credite bugetare157.565
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament334.176
  II. Credite bugetare131.997
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament98.597
  II. Credite bugetare82.223
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament64.814
  II. Credite bugetare64.814
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament14.850
  II. Credite bugetare13.450
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament389
  II. Credite bugetare1.294
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament52
  II. Credite bugetare52
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament18.492
  II. Credite bugetare2.613
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament235.579
  II. Credite bugetare49.774
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament235.579
  II. Credite bugetare49.774
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament262.325
  II. Credite bugetare266.010
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament223.295
  II. Credite bugetare233.490
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament139.654
  II. Credite bugetare139.654
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament8.000
  II. Credite bugetare8.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament74.315
  II. Credite bugetare84.510
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament23
  II. Credite bugetare23
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.303
  II. Credite bugetare1.303
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament39.030
  II. Credite bugetare32.520
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament39.030
  II. Credite bugetare32.520
  6601SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament2.652.609
  II. Credite bugetare1.929.424
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.652.313
  II. Credite bugetare1.929.424
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament109.103
  II. Credite bugetare109.103
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.285.000
  II. Credite bugetare1.550.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament259.315
  II. Credite bugetare271.426
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-1.105
  II. Credite bugetare-1.105
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament296
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament296
  6701CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament189.114
  II. Credite bugetare189.114
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament189.114
  II. Credite bugetare189.114
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.111
  II. Credite bugetare2.111
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament6.300
  II. Credite bugetare6.300
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament14.719
  II. Credite bugetare14.719
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament45.000
  II. Credite bugetare45.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament18.854
  II. Credite bugetare18.854
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament102.130
  II. Credite bugetare102.130
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament25.335
  II. Credite bugetare-891
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament25.348
  II. Credite bugetare-878
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament26.426
  II. Credite bugetare200
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament37.588
  II. Credite bugetare37.588
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-38.696
  II. Credite bugetare-38.696
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament7.754
  II. Credite bugetare7.754
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-7.724
  II. Credite bugetare-7.724
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-13
  II. Credite bugetare-13
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-13
  II. Credite bugetare-13
  7001LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I. Credite de angajament8.281.581
  II. Credite bugetare2.619.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament7.947.001
  II. Credite bugetare2.579.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament144.000
  II. Credite bugetare144.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament6.051.455
  II. Credite bugetare2.030.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament385.860
  II. Credite bugetare200.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.360.686
  II. Credite bugetare200.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament5.000
  II. Credite bugetare5.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament334.580
  II. Credite bugetare40.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament334.580
  II. Credite bugetare40.000
  7401PROTECȚIA MEDIULUI
  I. Credite de angajament285.564
  II. Credite bugetare505.182
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament285.264
  II. Credite bugetare504.882
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament8.500
  II. Credite bugetare8.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.555
  II. Credite bugetare1.555
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament5.382
  II. Credite bugetare225.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament269.827
  II. Credite bugetare269.827
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament300
  II. Credite bugetare300
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament300
  II. Credite bugetare300
  8001ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament2.117.659
  II. Credite bugetare93.051
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.117.641
  II. Credite bugetare93.033
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament5.000
  II. Credite bugetare5.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament316.333
  II. Credite bugetare73.033
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.781.308
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament18
  II. Credite bugetare18
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament18
  II. Credite bugetare18
  8101COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
  I. Credite de angajament664.106
  II. Credite bugetare664.106
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament664.106
  II. Credite bugetare664.106
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament664.106
  II. Credite bugetare664.106
  8301AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
  I. Credite de angajament257.004
  II. Credite bugetare261.804
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament262.655
  II. Credite bugetare262.655
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.500
  II. Credite bugetare2.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-1.919
  II. Credite bugetare-1.919
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament150.000
  II. Credite bugetare150.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120.908
  II. Credite bugetare120.908
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare2.000
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare2.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-14.050
  II. Credite bugetare-14.050
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.216
  II. Credite bugetare1.216
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-5.651
  II. Credite bugetare-851
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-5.651
  II. Credite bugetare-851
  8401TRANSPORTURI
  I. Credite de angajament452.063
  II. Credite bugetare560.664
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament217.073
  II. Credite bugetare325.674
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-1.369
  II. Credite bugetare-1.369
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-1.374
  II. Credite bugetare-1.374
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament118.000
  II. Credite bugetare118.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament170.000
  II. Credite bugetare170.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-44.926
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  II. Credite bugetare50.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-23.258
  II. Credite bugetare-9.583
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament229.770
  II. Credite bugetare229.770
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament229.770
  II. Credite bugetare229.770
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament5.220
  II. Credite bugetare5.220
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament5.220
  II. Credite bugetare5.220
  8501COMUNICAȚII
  I. Credite de angajament-227.000
  II. Credite bugetare-227.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-227.000
  II. Credite bugetare-227.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-227.000
  II. Credite bugetare-227.000
  8701ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament-699
  II. Credite bugetare-699
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-699
  II. Credite bugetare-699
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-699
  II. Credite bugetare-699
  9901DEFICIT-3.603.616
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament23.100
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament23.100
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament23.100
  5108AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament20.000
  II. Credite bugetare20.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament20.000
  II. Credite bugetare20.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament20.000
  II. Credite bugetare20.000
  8008ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament3.100
  II. Credite bugetare-20.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament3.100
  II. Credite bugetare-20.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament3.100
  II. Credite bugetare-20.000
  5010VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.471.417
  II. Credite bugetare1.531.636
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.044.513
  II. Credite bugetare1.039.874
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament78.196
  II. Credite bugetare78.196
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament552.286
  II. Credite bugetare547.647
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament58.244
  II. Credite bugetare58.244
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament3.297
  II. Credite bugetare3.297
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament340.195
  II. Credite bugetare340.195
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament12.295
  II. Credite bugetare12.295
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament426.904
  II. Credite bugetare491.762
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament426.604
  II. Credite bugetare491.462
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament300
  II. Credite bugetare300
  5110AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament5
  II. Credite bugetare5
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5