NORME din 3 septembrie 2021privind procedura de aplicare a sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 bis din 6 septembrie 2021    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1151/1752/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 2021.
     +  Articolul 1 În cazul nerespectării prevederilor legale privind examinarea medicală și/sau psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în baza controalelor efectuate, propune conducerii ministerului, următoarele sancțiuni administrative:a) avertisment;b) suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 30 de zile sau 90 de zile;c) retragerea certificatului de agreare pentru o perioadă de 2 ani sau 4 ani.  +  Articolul 2 Sancțiunea "avertisment" se aplică pentru nerespectarea următoarelor prevederi legale:a) afișarea la loc vizibil a programului de lucru destinat activităților de examinare medicală și psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor;b) afișarea la loc vizibil a tarifelor practicate;c) afișarea la loc vizibil a certificatului de agreare; Remedierea în termen a neregulilor constatate se efectuează în cel mult 5 zile.  +  Articolul 3 Suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 30 de zile se aplică pentru nerespectarea următoarelor prevederi legale:a) comunicarea în scris a avizelor medicale și/sau psihologice de inaptititudine, atât persoanelor examinate cât și angajatorilor acestora, precum și medicului de familie care a eliberat adeverința de boli cronice (pentru avizele medicale) și autorității de control din domeniul transporturilor;b) raportarea lunară a numărului de examinări medicale și/ sau psihologice de siguranța transporturilor efectuate de unitatea medicală/psihologică agreată, la Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;c) funcționarea unei unități medicale și/sau psihologice agreate fără semnătura electronică extinsă/ calificată a reprezentantului legal al unității;d) funcționarea unei unități medicale și/sau psihologice agreate fără asigurare de răspundere civilă în domeniul medical pentru unitățile medicale și fără asigurare pentru răspunderea profesională pentru unitățile psihologice sau cu asigurare civilă în domeniul medical/ asigurare pentru răspunderea profesională expirate;e) neremedierea în termen a neregulilor constatate, precum și nerespectarea prevederilor art.2, lit.a), b, c).f) transmiterea solicitării de avizare anuală către Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu cel puțin de 60 de zile înainte de expirare.  +  Articolul 4 Suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 90 de zile se aplică pentru nerespectarea următoarelor prevederi legale:a) deținerea și completarea corectă și la zi a registrului unic de evidență a examinărilor medicale și/sau psihologice;b) deținerea de către unitatea medicală/psihologică agreată a ștampilei cu tuș și timbru sec pentru aplicare pe avizele medicale/psihologice emise;c) modificarea programului de lucru al comisiei medicale/psihologice fără acordul scris al Direcției Medicale din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;d) păstrarea dosarului cu toate documentele medicale și psihologice ce au stat la baza emiterii avizului de către unitatea medicală/psihologică, într-o arhivă , minimum 5 ani, cu excepția celor eliberate pentru transportul naval/maritim, care se vor păstra 6 ani;e) funcționarea unei unități medicale și/sau psihologice agreate fără viză anuală în termen;f) funcționarea unei unități medicale agreate fără implementarea un sistem de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România.g) dacă din motive imputabile unității specializate medicale și/sau psihologice agreate aceasta își întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, fără a notifica acest lucru în scris Direcției Medicale din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;h) neremedierea în termen a neregulilor constatate care au fost sancționate conform art.3, lit.a), b), c) , d), e) și f).  +  Articolul 5 Certificatul de agreare se retrage pe o perioadă de 2 ani în următoarele condiții:a) nealocarea unui timp de /consultație de minimum 15 minute pentru examinarea medicală, sau a unui timp de /examinare de 75 de minute pentru examinarea psihologică, conform timpului standard prevăzut de legislația în domeniu;b) neîntocmirea documentației de examinare corect și complet;c) neeliberarea avizului medical/psihologic în conformitate cu prevederile legale în vigoare;d) funcționarea unei unități medicale fără certificate de garanție pentru aparatele noi;e) funcționarea unei unități medicale fără asigurarea mentenanței și întreținerii aparatelor din laboratoarele de investigații medicale paraclinice - analize medicale de laborator conform specificațiilor tehnice, cu firme avizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare: contract de service care să includă verificările periodice conform normelor producătorului aparatului, încheiat cu un furnizor avizat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatele ieșite din perioada de garanție (aparate achiziționate de nou) și valabil pe perioada de agreare/ avizare;f) funcționarea unei unități medicale fără Avizul de utilizare, emis de ANMDMR, pentru aparatura second-hand din dotare;g) funcționarea unei unități medicale fără Declarație de conformitate pentru aparatele refurbișate pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE;h) refuzul de a pune la dispoziția personalului din cadrul Direcției Medicale din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a documentelor solicitate;i) nesolicitarea declarației pe propria răspundere a persoanelor examinate din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate medical/ psihologic la o altă unitate pentru funcția pentru care solicită examinarea;j) desfășurarea activității medicale a membrilor Comisiei de examinare medicală pentru siguranța transporturilor într-un alt program decât cel asumat prin declarațiile pe proprie răspundere, nominale privind programul acestora de activitate, vizate de Casele Județene de Asigurări de Sănătate,a Municipiului București sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, după caz;k) înlocuirea medicilor din comisie și/sau a psihologilor sau completarea comisiei psihologice desemnată la agreare să efectueze examinările medicale și/sau psihologice pentru siguranța transporturilor, fără aprobarea Direcției Medicale din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, neremedierea în termen a neregulilor constatate care au fost sancționate conform art.4, lit.a), b), c), d), e), g), f) și h).  +  Articolul 6 Certificatul de agreare se retrage pe o perioadă de 4 ani în următoarele condiții:a) neîndeplinirea criteriilor și condițiilor prevăzute la art.3 și art.4 din Anexa 5 a prezentului ordin, pentru obținerea certificatului de agreare de către unitățile medicale/psihologice obligatoriu pe toată durata valabilității certificatului de agreare;b) ridicarea/ retragerea/ suspendarea/ anularea de către organele în drept a autorizației sanitare de funcționare, a autorizației sanitare de funcționare a punctelor externe de recoltare din structura laboratorului pentru unitățile medicale - analize de laborator, autorizației sanitare pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare a punctelor externe de recoltare din structura laboratorului sau desfășurarea activității de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare cu autorizații sanitare expirate;c) acordarea avizului medical și/sau psihologic persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor fără ca acestea să se înscrie în baremele aplicabile pe funcții, sau eliberarea avizului medical și/sau psihologic fără ca persoanele cu atribuții în siguranța transporturilor să fie prezente la toate examinările medicale și/sau psihologice prevăzute în bareme;d) lipsa solicitării de către unitatea medicală și/sau psihologică de emitere a unui nou certificat în cazul modificării condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării certificatului de agreare;e) desfășurarea activității de examinare medicală și/sau psihologică într-o altă locație decât cea pentru care s-a emis certificatul de agreare;  +  Articolul 7(1) Unitatea specializată medicală și/sau psihologică sancționată administrativ nu mai poate depune un nou dosar în vederea agreării, în nume propriu, iar asociații, administratorii sau reprezentanții legali ai unităților medicale și /sau psihologice sancționate nu mai pot participa în nicio calitate într-o nouă societate/structură care să solicite agrearea, pentru perioada în care a fost aplicată sancțiunea.(2) Pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art. 4 lit.a) și b) și art. 5 lit.a) și j), membrul/membrii comisiei medicale specializate și titularii de structură psihologică sau angajații acestora din unitățile sancționate, nu pot participa ca titular, administrator, reprezentant legal, asociat sau salariat într-o nouă structură/ comisie medicală specializată sau psihologică, pe perioada sancțiunii dispuse/aplicate în conformitate cu prezentele norme.(3) Unitatea specializată medicală și/sau psihologică care emite avize medicale/psihologice fără să dețină certificat de agreare emis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se sancționează cu interzicerea depunerii unei cereri de agreare pentru activitatea de examinare medicală/psihologică în siguranța transporturilor timp de 5 ani.  +  Articolul 8 Certificatul de agreare își pierde valabilitatea de drept, în condițiile încetării activității unității specializate medicale și/sau psihologice agreate, prin faliment, dizolvare, lichidare, desființare sau schimbarea domeniului de activitate, după caz.  +  Articolul 9 Unitatea specializată medicală și/sau psihologică agreată are obligația să transmită certificatul de agreare, în original, reprezentanților Direcției Medicale din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ori de câte ori este solicitat, sub sancțiunea anulării lui.----