NORME din 3 septembrie 2021privind procedura de control la unitățile medicale și/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și persoanele desemnate să efectueze controlul
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 bis din 6 septembrie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1151/1752/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 2021.
   +  Articolul 1 Prezentele norme stabilesc cadrul metodologic de desfășurare a activității de control la unitățile medicale și/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.  +  Articolul 2(1) Tipurile de control care fac obiectul prezentelor norme sunt controlul operativ și controlul inopinat, pentru situații justificate, dispuse de conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, privind menținerea condițiilor de agreare și a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor medicale și/sau psihologice pentru persoanele cu atribuții în siguranța transporturilor.(2) Controlul operativ este un control neplanificat în vederea stabilirii existenței ori inexistenței unor încălcări ale reglementărilor legale aplicabile privind menținerea condițiilor de agreare și a respectării dispozițiilor legale privind efectuarea examinărilor medicale și/sau psihologice pentru persoanele cu atribuții în siguranța transporturilor; se dispune de conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și se caracterizează prin rapiditate, rigoare și eficiență. Controlul operativ este demarat în urma constatărilor/verificărilor proprii ale documentelor/datelor transmise de către unitățile medicale și/sau psihologice agreate.(3) Controlul inopinat constă în verificarea punctuală a unei stări, situații sau consecințe determinate de încălcarea directă de către unitățile medicale și/sau psihologice agreate a prevederilor legale prevăzute în prezentul ordin privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor. Controlul inopinat este un control impus, de regulă, de o reclamație, sesizare, petiție provenită de la un partener din sistem, mass-media ori de la alte autorități sau din dispoziția conducerii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(4) Dispoziția de serviciu întocmită în baza Notei întocmite de personalul din cadrul Direcției Medicale care va forma echipa de control și aprobate de către conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii reprezintă mandatul de intervenție în baza căruia se va desfășura activitatea de control. În dispoziția de serviciu se vor preciza următoarele date obligatorii:a. temeiul legal și administrativ al efectuării controlului;b. perioada în care se desfășoară controlul;c. perioada supusă controlului;d. unitatea medicală și/sau psihologică agreată ce urmează să fie controlată;e. echipa de control; în echipa de control nu va fi desemnat personalul din cadrul Direcției Medicale care a făcut parte din comisia de verificare, constituită conform prevederilor art. 5, alin. (4) din Anexa 1;f. persoana din cadrul echipei desemnată să coordoneze acțiunea de control.(5) Coordonatorul echipei va asigura repartizarea sarcinilor între membrii echipei și va urmări ca acțiunea de control să se desfășoare conform prevederilor legale în vigoare.(6) Membrii echipei de control vor urma dispozițiile coordonatorului echipei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7) Fiecare membru al echipei răspunde conform prevederilor legale în vigoare de propriile acțiuni din timpul controlului.  +  Articolul 3 În activitatea de control, membrii echipei de control vor utiliza tehnicile și formularele de control specifice pentru atingerea obiectivelor. Principalele tehnici și formulare utilizate sunt:1. tehnici:a) verificarea - reprezintă tehnica de control cel mai frecvent utilizată. Verificarea poate avea ca scop identificarea unor elemente, respectarea unor reguli sau calcularea unor indicatori;b) observarea directă - constă în urmărirea, la fața locului, a derulării unei activități. În activitatea de control, această tehnică este utilizată pentru urmărirea respectării conformității și regularității;c) analiza - constă în identificarea tuturor factorilor componenți ai unei activități sau proces și evaluarea lor, pe criterii de regularitate și conformitate;d) dialogul - constă în discuții purtate cu personalul cu responsabilități în funcție de tematică al unității medicale și/sau psihologice controlate în vederea obținerii de informații pentru atingerea obiectivelor din tematica de control.2. formulare:a) procesul-verbal de constatare - este un document în care se consemnează constatările echipei de control și trebuie întocmit obligatoriu în cadrul acțiunilor de control efectuate asupra unităților medicale și/sau psihologice. Modelul de întocmire și înregistrare este prevăzut în Anexa nr. 6.1. Echipa de control va prezenta conducerii unității medicale și/sau psihologice controlate constatările acțiunii de control și va face înregistrarea procesului-verbal de constatare potrivit prevederilor legale în vigoare;b) nota de relații - este un document prin care se solicită de la o persoană din cadrul unității medicale și/sau psihologice controlate informații privind aspecte constatate de echipa de control. Nota de relații poate fi utilizată atunci când o persoană are atribuții și responsabilități legate de obiectivele controlate sau echipa de control are nevoie de informații și probe suplimentare pentru clarificarea unor aspecte constatate. Modelul notei de relații este prezentat în Anexa nr. 6.2;c) raportul de control - se întocmește în două exemplare, în original, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la finalizarea efectuării controlului, în funcție de complexitatea acțiunii de control, și se supune avizării conducătorului Direcției Medicale, și, ulterior, aprobării conducerii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Modelul raportului de control este prezentat în Anexa nr. 6.3.  +  Articolul 4 Etapele urmărite în atingerea unui obiectiv de control sunt:a) analiza preliminară - constă în studierea unității medicale și/sau psihologice controlate prin prisma activității desfășurate, a raportului cu Direcția Medicală din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și a obligațiilor legale ale acesteia conferite de agreare;b) documentarea - se face de către echipa de control la nivelul Direcției Medicale din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în vederea pregătirii acțiunii de control, și la nivelul unității medicale și/sau psihologice controlate, prin utilizarea tehnicilor și instrumentelor de control adecvate;c) solicitarea de informații suplimentare - se face la nivelul unității medicale și/sau psihologice controlate, în cazul în care informațiile și probele obținute nu sunt suficiente sau irefutabile;d) elaborarea concluziilor - se face la sfârșitul acțiunii de control. Echipa de control va solicita copii de pe toate documentele pe care le consideră necesare pentru susținerea constatărilor și concluziilor. Copiile vor fi semnate pentru conformitate de de reprezentantul legal al unității medicale și/sau psihologice controlate. Documentele în original întocmite la solicitarea echipei de control vor fi semnate de persoanele care le-au întocmit și avizat, după caz, și de reprezentantul legal al unității medicale și/sau psihologice controlate.  +  Articolul 5(1) Valorificarea acțiunilor de control se face prin întocmirea de către echipa de control a unui raport de control. Raportul de control va fi semnat pe fiecare pagină de membrii echipei de control.(2) În termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la finalizarea efectuării controlului, în funcție de complexitatea acțiunii de control, se supune avizării conducătorului Direcției Medicale, și, ulterior, aprobării conducerii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii poate aproba prelungirea termenului de finalizare a raportului de control, cu respectarea prevederilor legale privind termenele de aplicare a unor sancțiuni. Aceste situații vor fi menționate în textul raportului.(3) Raportul de control va fi structurat pe următoarele secțiuni:a) raportul de control și adresa de înaintare a acestuia spre aprobare, precum și corespondența ulterioară legată de acesta cu unitatea medicală și/sau psihologică controlată;b) documentele administrative care au stat la baza efectuării acțiunii de control (ordin/dispoziție de serviciu, referat de justificare, sesizări, petiții, reclamații etc.) și opisul anexelor în care vor fi consemnate toate documentele cu denumirea și numărul de pagini corespunzătoare;c) documentele-anexă la raportul de control. Această secțiune va conține numai documentele probante pentru constatările și măsurile corespunzătoare propuse. Acestea vor fi numerotate fiecare în parte și vor fi ștampilate și semnate pentru conformitate de reprezentantul legal al unității medicale și/sau psihologice controlate și/sau semnate de persoanele care le-au întocmit și avizat, și de reprezentantul legal al unității medicale și/sau psihologice, după caz.(4) La întocmirea raportului de control se vor respecta următoarele reguli:a) constatările acțiunii de control vor fi consemnate succint, cu trimitere la anexe acolo unde este cazul. Vor fi consemnate numai iregularitățile și/sau disfuncționalitățile pe care echipa de control lea constatat. Pentru fiecare dintre acestea se va menționa actul normativ sau administrativ care nu a fost respectat ori a fost încălcat, precizându-se în scris textul normei corespunzătoare;b) concluziile vor fi exprimate în funcție de constatări și vor fi sinteza acestora;c) măsurile/sancțiunile propuse trebuie să fie în concordanță cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, acestea trebuie să fie în concordanță cu constatările și concluziile din raport.(5) Raportul de control întocmit în conformitate cu Anexa nr. 6.3 din prezentele norme se transmite unității medicale și/sau psihologice controlate după aprobarea de către conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. În cazul în care acțiunea de control a vizat mai multe unității medicale și/sau psihologice, acestora li se va transmite numai partea din raportul de control care le vizează în mod direct. În cazul în care pentru o unitate medicală și/sau psihologică controlată nu s-au dispus măsuri/sancțiuni, acesteia i se comunică numai acest fapt, printr-o adresă scrisă.(6) Raportul de control întocmit în conformitate cu prevederile prezentelor norme poate fi contestat în condițiile legii, iar contestația se depune la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării.(7) Contestațiile se soluționează, la nivelul Direcției Medicale din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, de către o comisie de soluționare a contestațiilor constituită prin ordin/decizie a conducerii ministerului.(8) Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie din personalul Direcției Medicale, cu participarea experților cooptați din alte structuri de specialitate ale ministerului.(9) Contestațiile formulate se soluționează în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării acestora la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 6 În cazul în care în cadrul acțiunilor de control se constată fapte a căror cercetare nu este de competența Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, echipa de control va consemna cele constatate în Raportul de control și va sesiza autoritățile și/sau organele abilitate (competente).  +  Articolul 7 Activitatea de control se realizează în următoarele etape:a) prezentarea inițială a acțiunii de control, în cadrul căreia reprezentantului legal al unității medicale și/sau psihologice controlate i se comunică: a1) echipa de control; a2) obiectivele avute în vedere; a3) perioada preconizată de desfășurare, sub rezerva prelungirii acesteia din motive obiective, în raport cu natura sau caracterul unor constatări care impun o astfel de prelungire;b) controlul propriu-zis, care se execută prin verificarea concretă a existenței conformității documentelor/ dotărilor/ operațiunilor și/sau serviciilor, pe bază de documente, observare și raționament, prin utilizarea tehnicilor și instrumentelor specifice;c) finalizarea acțiunii de control, materializată în constatări concrete ale faptelor în legătură cu fiecare dintre obiectivele avute în vedere și aplicarea de măsuri/ sancțiuni, în condițiile prezentelor norme;d) valorificarea actelor de control. Actele de control încheiate în urma finalizării acțiunii de control, pentru a-și produce efectele, urmează să fie valorificate prin punerea în aplicare a măsurilor/sancțiunilor stabilite.  +  Articolul 8 Pentru pagubele cauzate în activitatea de control, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor, personalul desemnat să facă parte din echipa de control răspunde potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 9(1) Personalul desemnat să facă parte din echipele de control exercită prerogativele de putere publică pentru realizarea atribuțiilor în conformitate cu dispozițiile cuprinse în actele normative de organizare și funcționare proprii, în legislația generală sau specială aplicabilă și cu principiile și normele stabilite prin prezentul ordin.(2) Personalul care efectuează activități de control trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să nu se afle în conflict de interese.(3) Personalul care efectuează activități de control trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, potrivit prezentelor norme specifice activității de control.(4) Nu pot fi desemnate să efectueze acțiuni de control persoane care au făcut parte din comisia de verificare, constituită conform prevederilor art.5, alin.(4) din Anexa 5 sau care sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu reprezentantul legal al unității medicale și/sau psihologice controlate ori cu membrii asociați ai organului de conducere al acestora.(5) În echipele de control nu pot fi nominalizate persoane care au lucrat în unitățile medicale și/sau psihologice controlate. Această interdicție se poate ridica după trecerea unei perioade de 5 ani.(6) Persoanele desemnate în echipele de control au obligația, la începerea acțiunii, să prezinte reprezentantului legal al unității medicale și/sau psihologice controlate ordinul/decizia/dispoziția de serviciu în vederea efectuării controlului.(7) Persoanele desemnate în echipele de control au obligația să se documenteze asupra activității unității medicale și/sau psihologice controlate, să obțină date relevante despre existența conformității documentelor/ dotărilor/ operațiunilor și/sau serviciilor, să solicite sau, după caz, să li se prezinte înscrisuri, copii și orice alte documente care au legătură cu controlul.(8) Persoanele desemnate în echipele de control sunt obligate să păstreze confidențialitatea documentelor, materialelor și altor înscrisuri de care au cunoștință în timpul desfășurării controlului.(9) Pentru clarificarea unor probleme specifice care presupun cunoștințe de specialitate din diverse domenii de activitate (tehnic, tehnologic, juridic și altele asemenea), persoanele desemnate în echipele de control pot cere sprijinul unor specialiști din cadrul structurilor de specialitate ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(10) Persoanele desemnate în echipele de control au dreptul să solicite reprezentantului legal al unității medicale și/sau psihologice controlate înscrisurile, documentele sau materialele care conțin date relevante în legătură cu obiectul controlului și să ceară să i se pună la dispoziție copii ale acestora, pentru fundamentarea constatărilor și măsurilor dispuse.(11) Încălcarea dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului ordin de către persoanele desemnate în echipele de control angajează răspunderea juridică, în condițiile legii, cu privire la fapte care au legătură cu exercitarea acțiunii de control.(12) Persoanele desemnate în echipele de control pot fi făcute răspunzătoare de fapte privind încălcarea prezentului ordin numai dacă acestea sunt comise în activitatea de control propriu-zisă.  +  Articolul 10În cazul în care în cadrul acțiunilor de control se constată fapte a căror cercetare nu este de competența Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau constată declararea necorespunzătoare a adevărului cu privire la oricare dintre elementele pe care le cuprind declarațiile pe proprie răspundere din dosarul de agreare/ avizare, echipele de control vor consemna cele constatate și vor sesiza autoritățile și/sau organele abilitate (competente).  +  Anexa nr. 6.1
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
  Subsemnații:1. ...................2. ................... membrii echipei de control, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în baza (temeiul legal) ............. și a Ordinului/Dispoziției nr. ....... din ..........., am efectuat în perioada ........ o acțiune de control la (datele de identificare ale unității medicale și/sau psihologice controlate) ........... Perioada controlată .................. Documente și operațiuni controlate:I. Verificarea menținerii condițiilor care au stat la baza agreării privind efectuarea examinărilor medicale și/sau psihologice pentru persoanele cu atribuții în siguranța transporturilor: menținerea condițiilor de spațiu/ autorizații de funcționare [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul ............................... ............................... menținerea resurselor umane [ ] Da [ ] Nu ............................... ............................... menținerea condițiilor de dotare cu aparatură [ ] Da [ ] Nu ............................... ...............................II. Verificarea desfășurării activității de examinare medicală/psihologică:1) programul de lucru destinat activităților de examinare medicală și/sau psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor este afișat la loc vizibil [ ]Da [ ] Nu2) tarifele practicate și certificatul de agreare sunt afișate la loc vizibil [ ]Da [ ] Nu3) există un registru unic de evidență al examinărilor în siguranța transporturilor [ ]Da [ ] Nu4) sunt respectate numărul de examinări/zi [ ]Da [ ] Nu5) fișele de examinare medicală sunt întocmite conform prevederilor legale în vigoare [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul ...............................6) caietele de examinare psihologică sunt întocmite conform prevederilor legale în vigoare [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul ...............................7) avizele medicale eliberate sunt întocmite conform prevederilor legale în vigoare [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul8) avizele psihologice eliberate sunt întocmite conform prevederilor legale în vigoare [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul ...............................9) a fost solicitată persoanelor examinate o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate medical /psihologic la o altă unitate pentru funcția pentru care solicită examinarea [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul ...............................10) chestionarul stare de sănătate este completat și anexat fișei de examinare medicală: [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul ...............................11) au fost raportate lunar, numărul examinărilor medicale/psihologice de siguranța transporturilor efectuate, la Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul ...............................12) în cazul persoanelor declarate inapte, a fost efectuată raportarea în termen atât la Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cât și la medicul de familie care a eliberat adeverința medicală de boli cronice [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu este cazul ............................... ............................... În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor și a documentelor anexate la prezentul proces-verbal de constatare revine domnului/doamnei ......, reprezentantul legal al ......, echipa de control face următoarele CONSTATĂRI: ............................. ............................. Observații: ............................. La terminarea controlului au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția echipei de control, excepție făcând documentele întocmite la solicitarea echipei de control și copiile conforme cu originalul după documentele verificate, asumate prin semnătură și ștampilă de reprezentantul legal al unității controlate. Prezentul proces-verbal de constatare a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la .......... (unitatea controlată). Împotriva procesului-verbal de constatare se poate face contestație în termen de maxim 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu normele legale în vigoare. Semnături
  Membrii echipei de controlReprezentantul legal al unității
  Numele și prenumele SemnăturaNumele și prenumele Semnătura
  1. ………………….2. ………………….……………………………..
   +  Anexa nr. 6.2
  NOTĂ DE RELAȚII
  Subsemnații:1. .............................2. ............................. membrii echipei de control, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în baza (temeiul legal) ............................. și a Ordinului/Dispoziției nr. ....... din ........, aflați în control la .......... (datele de identificare ale unității medicale și/sau psihologice controlate) solicităm de la ............ (persoana chestionată - numele, prenumele și funcția deținută în cadrul unității controlate) răspunsuri/ precizări la următoarele:1. .............................2. .............................3. .............................4. .............................n. ............................. Dacă mai aveți ceva de adăugat: ............................. ............................. Termen: ................. (data și ora) Răspunsurile vor fi formulate în scris, în două exemplare. La răspunsuri vă rugăm să anexați copii conforme de pe documente care să vă susțină afirmațiile. Răspunsurile împreună cu anexele vor fi numerotate și semnate pe fiecare pagină de dumneavoastră și de membrii echipei de control. Atât prezenta notă de relații, cât și răspunsul dumneavoastră sunt documente confidențiale.
  Echipa de control
  (nume și prenume)
  ...............
  ...............
  Am primit nota de relații
  (numele, prenumele și funcția)
  ....................
  Data și ora ........
   +  Anexa nr. 6.3
  APROBAT
  ...........
  Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
  AVIZAT ........... Director Direcția Medicală
  RAPORT DE CONTROL
  Subsemnații ......, membrii echipei de control a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în baza ...... (temeiul legal) și a Ordinului/Dispoziției nr ...... din ......, am efectuat în perioada o acțiune de control la ...... (denumirea și datele de identificare ale unității medicale și/sau psihologice controlate). TEMATICA ACȚIUNII DE CONTROL:1. .............................2. .............................3. .............................4. .............................n. ............................. Perioada controlată ...... Documente și operațiuni controlate: ..................... Pentru perioada verificată, conducerea unității medicale și/sau psihologice controlate .......... a fost asigurată de: ........... În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor și a documentelor anexate la raport revine reprezentantului legal al unității medicale și/sau psihologice controlate, domnul/doamna ......, echipa de control face următoarele: CONSTATĂRI:1. Obiectivul 1 ................;2. Obiectivul 2 ................;3. Obiectivul 3 ................;n. Obiectivul n ................ CONCLUZII:1. Obiectivul 1 ................;2. Obiectivul 2 ................;3. Obiectivul 3 ................;n. Obiectivul n ................ MĂSURI:1. Obiectivul 1 ................;2. Obiectivul 2 ................;3. Obiectivul 3 ................;n. Obiectivul n ................ Domnul/Doamna ............, în calitate de reprezentant legal al ............ (denumirea unității medicale și/sau psihologice controlate) va raporta stadiul implementării măsurilor și îl va prezenta către Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de 5 de zile calendaristice de la primirea prezentului raport de control. Prezentul raport de control poate fi contestat în condițiile legii, iar contestația se depune la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în termen de maxim 15 zile de la data comunicării. Membrii echipei de control Numele și prenumele/Semnătura1. ............2. ............
  ----