NORME din 3 septembrie 2021privind procedura de agreare a unităților medicale și/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 bis din 6 septembrie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1151/1752/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor se asigură de către unitățile specializate medicale și/sau psihologice, publice sau private, agreate de Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru a examina personalul cu atribuții în siguranța transporturilor. Unitățile specializate medicale și/sau psihologice trebuie să dețină certificat de agreare emis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă îndeplinirea condițiilor și criteriilor specifice realizării activității prevăzute la alin. (1).(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Medicală acordă, suspendă și retrage certificatul de agreare în condițiile prevăzute de prezentele norme.(4) Certificatul de agreare are o valabilitate de 5 ani și se vizează anual de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(5) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Medicală controlează, pe bază de documente, pentru constatarea conformității, unitățile prevăzute la alin.(1) în ceea ce privește respectarea criteriilor și a condițiilor de agreare, acordă viza anuală sau propune respingerea vizei anuale și acordarea unei sancțiuni administrative, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 2 În înțelesul prezentelor norme, agrearea se referă la activitatea de certificare a condițiilor de autorizare în condițiile legii, de spațiu, resurse umane, dotare cu aparatură și/sau instrumente de evaluare psihologică, organizare administrativă a unităților specializate medicale și/sau psihologice, organizate legal în domeniul de competență propriu al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Capitolul II Criterii și condiții privind acordarea certificatului de agreare  +  Secţiunea 1 Condiții de eligibilitate  +  Articolul 3 În vederea obținerii certificatului de agreare, unitatea specializată medicală și/sau psihologică trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:(1) să fie organizată în una din următoarele forme legale de funcționare, după caz:a) cabinet medical organizat conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) unitate medico-sanitară cu personalitate juridică înființată potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) unitate sanitară ambulatorie de specialitate/ integrată aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;d) ambulatoriu de specialitate, ambulatoriu integrat, inclusiv centru de sănătate multifuncțională fără personalitate juridică în structura spitalelor, inclusiv a spitalelor din subordinea administrației publice locale și din rețeaua ministerelor și instituțiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești;e) unitate sanitară fără personalitate juridică în structura spitalelor;f) centru de diagnostic și tratament, centru medical sau centru de sănătate multifuncțional - unitate medicală cu personalitate juridică;g) cabinet psihologic organizat conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.(2) sunt autorizați conform prevederilor legale în vigoare;(3) au implementat un sistem de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România, pentru unitățile medicale.  +  Secţiunea a 2-a Documentele necesare privind acordarea certificatului de agreare  +  Articolul 4(1) În vederea obținerii certificatului de agreare unitatea medicală/psihologică, după caz, trebuie să depună/transmită prin poștă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire, la Ministerului Transporturilor și Infrastructurii următoarele documente:1. cerere tip (Anexa nr. 5.1);2. Autorizația Sanitară de Funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică Județeană sau a Municipiului București, după caz, vizată la zi, pentru codurile CAEN 8622 - activități de asistență medicală specializată și 8690 - alte activități referitoare la sănătatea umană - laboratoare de analiza sângelui;3. Codul de înregistrare fiscală;4. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru unitățile medicale și dovada asigurării pentru răspunderea profesională pentru unitățile psihologice;5. Programul de activitate al unității și al punctelor de lucru, după caz, conform Anexei nr. 5.2;6. Documente care atestă înființarea unității sau forma de organizare conform art.3, alin.(1), după caz:a) actul de înființare sau de organizare al persoanei juridice cu specificarea obiectului de activitate;b) certificatul de înregistrare cu anexe (dacă este cazul) înregistrat la Registrul Comerțului cu specificarea obiectului de activitate - cod CAEN 8622 - activități de asistență medicală specializată și 8690 - laboratoare de analiza sângelui;c) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (dacă este cazul);d) certificatul de înregistrare de la Colegiul Medicilor din România;e) certificatul de înregistrare de la Colegiul Psihologilor din România - în cazul cabinetelor individuale de psihologie, însoțit de anexă;f) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, în original, din care să rezulte că obiectul de activitate al unității medicale include obiectul de activitate - cod CAEN 8622 - activități de asistență medicală specializată și 8690 - laboratoare de analiza sângelui. Certificatul constatator trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de agreare.g) copie după structura aprobată/avizată conform prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că unitatea are în structură laborator de analize medicale.7. Dovada dreptului de folosință a spațiului pentru cabinete medicale, laborator de analize medicale și respectiv cabinete de psihologie, schița cu amplasarea cabinetelor/laboratorului, însoțită de dovada înregistrării fiscale.8. Dovada implementării un sistem de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România, pentru unitățile medicale, inclusiv pentru laboratorul de analize medicale.9. Autorizația sanitară de funcționare separată pentru fiecare punct extern de recoltare din structura laboratorului/punctului de lucru pentru unitățile medicale - analize de laborator, acolo unde este cazul.10. Autorizația sanitară pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare, după caz.11. Documentele privind deținerea mijloacelor de transport auto individualizate și care sunt utilizate numai pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare, după caz.12. Lista aparatelor utilizate de unitatea medicală (laborator de analize medicale) pentru efectuarea investigațiilor paraclinice obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor (Anexa nr. 5.3);13. Lista aparatelor utilizate de unitatea medicală pentru efectuarea investigațiilor medicale obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor, pentru toate cele șase specialități medicale, respectiv: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, neurologie și psihiatrie (Anexa nr. 5.4)14. Dovada dreptului de proprietate asupra aparaturii necesare investigațiilor medicale și paraclinice prin documente conforme și în termen de valabilitate, după caz;15. Certificat de garanție pentru aparatele noi, după caz;16. Dovada asigurării mentenanței și întreținerii aparatelor din laboratoarele de investigații medicale paraclinice - analize medicale de laborator conform specificațiilor tehnice, cu firme avizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare: contract de service care să includă verificările periodice conform normelor producătorului aparatului, încheiat cu un furnizor avizat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatele ieșite din perioada de garanție (aparate achiziționate de nou) și valabil pe perioada de agreare/ avizare. Pentru aparatele care ies din garanție pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de agreare/ avizare unitățile medicale sunt obligate să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanție;17. Avizul de utilizare, emis de ANMDMR, pentru aparatura second-hand din dotare;18. Declarație de conformitate pentru aparatele refurbișate (recondiționate) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE.19. Componenta comisiei medicale însoțită de:a) contracte individuale de muncă cu specificarea timpului de lucru pentru care se încheie contractul, pentru minim un medic pentru fiecare din specialitățile medicale prevăzute în prezentul act normativ, cu o normă de cel puțin 17,5 ore pe săptămână, însoțite de un extras tip REVISAL/ REGES;b) certificate de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic în parte, vizate la zi, iar pentru unitățile psihologice, atestate de liberă practică;c) declarație pe proprie răspundere a medicilor privind programul de activitate, vizată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, a Municipiului București sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, după caz (Anexa nr. 5.5)20. Dovada angajării a cel puțin unui psiholog cu contract individual de muncă, cu extras REGES/REVISAL, cu o normă de lucru de minim 20 de ore pe săptămână, posesor al atestatului în psihologia transporturilor, minim treapta specialist, în cazul persoanelor juridice care au în structură unități specializate psihologice.21. Dovada deținerii atestatului de liberă practică de psiholog minim treapta specialist și a faptului că desfășoară activitate pentru siguranța transporturilor minim 20 ore pe săptămână, în cazul cabinetelor individuale de psihologie.22. Avizul de liberă practică sau atestatul de liberă practică eliberat de colegiul Psihologilor din România.23. Dovada dreptului de proprietate asupra aparaturii de birou, calculator, imprimantă, ansamblu pedalier, manete, teste și probe minime psihologice obligatorii, contractele și licențele de utilizare aferente acestora pentru unitățile specializate psihologice.24. Dovada privind achitarea tarifului pentru verificarea unităților specializate medicale și/sau psihologice (chitanță/OP), în vederea agreării, conform prevederilor legale, pentru fiecare punct de lucru în care urmează să efectueze activitate de examinare medicală/psihologică în siguranța transporturilor.25. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al unității medicale, după caz, privind eligibilitatea (Anexa nr. 5.6.)26. Dovada posibilității transmiterii datelor în format electronic: abonament internet, adresă de email, Decizia reprezentantului legal pentru desemnarea persoanei responsabile cu raportările către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și semnătura electronică extinsă/ calificată a reprezentantului legal al unității.27. Unitățile medicale care efectuează examinări pentru personalul navigant maritim cu atribuții în siguranța transporturilor vor depune ultimul raport de audit privind certificarea/menținerea unui sistem de management al calității atestând supravegherea continuă printr-un sistem de standarde de calitate pentru a asigura îndeplinirea unor obiective definite, inclusiv referitoare la calificările și experiența medicilor practicieni, în conformitate cu secțiunea A-I/8 din codul STCW.(2) Dosarul de agreare, tip biblioraft, va avea filele numerotate în colțul din dreapta jos și va include un cuprins al documentelor ce le conține. Toate documentele din dosarul de agreare vor fi depuse/transmise în copie, certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" și vor fi semnate de reprezentantul legal al unității medicale și/sau psihologice pe fiecare pagină.  +  Articolul 5(1) În vederea obținerii certificatului de agreare, unitatea medicală și/sau psihologică va depune/transmite prin poștă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire, la Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, dosarul tip biblioraft cu documentele prevăzute la art.4 alin.(1), după caz, în forma de prezentare prevăzută la art.4 alin.(2), unității solicitante revenindu-i obligația și să se asigure că solicitarea sa a fost înregistrată. Toate documentele din dosarul de agreare trebuie sa fie lizibile, tipărite sau dactilografiate. Reprezentantul legal al unității solicitante răspunde de legalitatea, realitatea și exactitatea documentelor necesare obținerii certificatului de agreare. Documentele vor fi analizate de personalul din Direcția Medicală a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care va întocmi Fișa de analiză, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 5.7.(2) După analizarea dosarului de agreare, în situația în care se constată că este incomplet sau se constată neregularități ale documentelor depuse, Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii va cere unității solicitante completarea sau remedierea neregularităților constatate, prin indicarea în clar a documentelor lipsă sau neconforme, în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii de agreare.(3) Unitatea solicitantă are o singură dată posibilitatea de a remedia neregularitățile, în termen de 30 de zile de la data notificării, sub rezerva respingerii dosarului.(4) Verificarea în teren a unității medicale și/sau psihologice specializate se va realiza de către o echipă alcătuită din 2 membri, desemnată de conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cel mult 45 de zile de la data înregistrării dosarului complet, conform art.4.(5) Verificarea unității specializate este urmată de încheierea unui Proces-verbal de verificare a concordanței documentației transmise cu situația reală din teren, completat olograf, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5.8; copia procesului-verbal se înmânează reprezentantului legal al unității medicale/psihologice.(6) În urma verificării efectuate, Direcția Medicală propune conducerii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii eliberarea certificatului de agreare ori respingerea solicitării, în cazul când se constată neconformități, urmând ca acesta să se elibereze în termen de maxim 15 zile dacă propunerea este favorabilă.(7) Depunerea unei noi cereri de agreare pentru unitățile medicale și/sau psihologice al căror dosar a fost respins, implică achitarea unei noi taxe de verificare a documentației.(8) Modelul certificatului de agreare este prevăzut în Anexa nr. 5.9.(9) Unitatea specializată medicală și/sau psihologică cu mai multe puncte de lucru trebuie să îndeplinească condițiile de agreare prevăzute la art.3 și art.4 pentru fiecare punct de lucru în parte.  +  Articolul 6(1) Pentru unitățile agreate al căror Certificat de agreare a expirat sau urmează să expire, acordarea unui nou certificat de agreare va avea la bază și procesele verbale pentru acordarea vizei anuale, precum și procesele-verbale de control de ultima agreere până în prezent.  +  Capitolul III Criterii și condiții privind acordarea vizei anuale  +  Articolul 7(1) Data de expirare a vizei este reprezentată de ziua, și luna anului următor, raportată la data emiterii certificatului de agreare.(2) În vederea acordării vizei anuale, unitatea medicală și/sau psihologică agreată are obligația de a depune/transmite prin poștă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire, Direcției Medicale din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării, cererea tip de avizare (Anexa nr.5.1), însoțită de:a) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității medicale/psihologice prin care atestă că unitatea solicitantă își menține condițiile inițiale de agreare și că îndeplinește condițiile prevăzute la art.3 și art.4 obligatoriu pe toată durata valabilității certificatului de agreare. În cazul în care au intervenit schimbări cu privire la componența comisiei de examinare se va transmite numărul de confirmare a adresei de modificare (Anexa 5.10);b) raportul de activitate pentru anul precedent care să cuprindă numărul de examinări efectuate și numărul de persoane declarate apte și inapte, pe fiecare mod de transport și tipuri de examinare;c) dovada plății (chitanța/OP) tarifului pentru verificarea unităților medicale/psihologice, în vederea avizării anuale, conform prevederilor legale pentru fiecare punct de lucru în care se efectuează activitatea de examinare medicală/psihologică pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor;d) dovada înștiințării în scris, în cazul eliberării unui aviz de inapt, a medicului de familie care a eliberat adeverința medicală de boli cronice și a autorității de control din domeniul transporturilor, în funcție de modul de transport;e) dovada existenței solicitării în scris, către Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a reprezentantului legal al unității medicale/psihologice, în care funcționează comisia medicală/psihologică, privind aprobarea pentru înlocuirea unui membru, în cazul în care unul dintre membrii comisiei medicale sau psihologul examinator este indisponibil, prezentând în acest scop aceleași documente pentru personal necesare agreării. De asemenea, reprezentantul legal al unității are obligația de a informa în scris Direcția Medicală cu privire la toate modificările intervenite în condițiile prevăzute la art. 3 și art.4, impuse în vederea obținerii certificatului de agreare;f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității medicale/psihologice (Anexa 5.11) privind:– alocarea pentru examinarea medicală a unui timp mediu/consultație de 15 minute, iar pentru examinarea psihologică un timp mediu/examinare de 75 de minute, conform timpului standard prevăzut de legislația în domeniu;– afișarea la loc vizibil a programului de lucru destinat activităților de examinare medicală și/sau psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor;– deținerea și completarea zilnică și corectă a evidențelor obligatorii, inclusiv a unui registru unic de evidență a examinărilor, cu rubricile: număr curent, numele și prenumele persoanei cu atribuții în siguranța transporturilor, codul numeric personal, motivul examinării (angajare, control periodic, schimbare în funcție), modul de transport pentru care se solicită avizul, numărul dosarului personal de siguranța transporturilor sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare (adresa angajatorului sau a punctului de lucru), funcția din siguranța transporturilor, numărul avizului obținut și rezultatul examinării, data eliberării avizului; în cazul unui aviz de inaptitudine se va menționa motivul inaptitudinii (temporară sau cu restricție) precum și data reprogramării pentru reevaluarea medicală/psihologică a persoanei;– păstrarea minimum 5 ani a dosarului cu toate documentele medicale și psihologice ce au stat la baza emiterii avizului pentru toate modurile de transport, cu excepția celui naval pentru care dosarele vor fi păstrate 6 ani, conform reglementărilor Uniunii Europene;– întocmirea documentației de examinare corect și complet și eliberarea avizului/certificatului medical (pentru transportul maritim) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;– dovada transmiterii către Direcția Medicală din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii până în data de 10 a lunii următoare, în format electronic, a raportului lunar privind activitatea desfășurată, care conține următoarele informații:– numărul total de examinări;– numărul de examinări pe fiecare mod de transport;– numărul de examinări pe tipuri (școlarizare, angajare, schimbarea funcției, examinare periodică);– numărul persoanelor declarate inapte, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat inapt și a modului de transport, numărul de avize restrictive, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat apt cu restricții și a modului de transport;– afișarea la loc vizibil a tarifelor practicate;– afișarea la loc vizibil a certificatului de agreare;g) documentele solicitate în procesul de agreare și prevăzute la art.4 alin.(1) care au fost modificate sau care au perioada de valabilitate expirată.(3) Dosarul de avizare, tip biblioraft, va avea filele numerotate în colțul din dreapta jos și va include un cuprins al documentelor ce le conține. Toate documentele din dosarul de avizare vor fi depuse/transmise în copie, certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" și vor fi semnate de reprezentantul legal al unității medicale și/sau psihologice pe fiecare pagină. Toate documentele din dosarul de avizare trebuie să fie lizibile, tipărite sau dactilografiate. Reprezentantul legal al unității solicitante răspunde de legalitatea, realitatea și exactitatea documentelor necesare avizării anuale a certificatului de agreare și totodată are obligația de a se asigura că solicitarea sa a fost înregistrată.(4) Documentele din dosarul de avizare vor fi analizate de personalul din cadrul Direcției Medicale a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care va întocmi Fișa de analiză, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 5.7.(5) După analizarea dosarului de avizare, în situația în care se constată că este incomplet sau se constată neregularități ale documentelor depuse, Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii va cere unității solicitante completarea sau remedierea neregularităților constatate, prin indicarea în clar a documentelor lipsă sau neconforme, în termen de maxim 15 de zile de la data înregistrării cererii de avizare.(6) Unitatea solicitantă are o singură dată posibilitatea de a remedia neregularitățile, în termen de 15 de zile de la data notificării, sub rezerva respingerii cererii de acordare a vizei anuale.(7) Verificarea în teren a unității medicale și/sau psihologice specializate care solicită acordarea vizei anuale se va realiza de către o echipă alcătuită din 2 membri, desemnată de conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cel mult 60 de zile de la data înregistrării dosarului de avizare complet, conform art.7, alin.(2).(8) Verificarea unității specializate cu privire la menținerea condițiilor de agreare, a concordanței documentației transmise cu situația reală din teren precum și a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor medicale și/sau psihologice pentru persoanele cu atribuții în siguranța transporturilor este urmată de încheierea unui Proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5.8; copia procesului-verbal se înmânează reprezentantului legal al unității medicale/psihologice verificate.(9) Unitatea medicală și/sau psihologică agreată, are obligația să pună la dispoziția personalului din cadrul Direcției Medicale din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și al comisiei de verificare, stabilită conform prevederilor legale, a tuturor documentelor solicitate.(10) În urma verificării efectuate, Direcția Medicală propune conducerii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii acordarea vizei anuale, respingerea solicitării ori sancționarea unității, conform prezentelor norme, în cazul când se constată neconformități, urmând ca acesta să se elibereze în termen de maxim 15 zile dacă propunerea este favorabilă.(11) Depunerea unei noi cereri de acordare a vizei anuale pentru unitățile medicale și/sau psihologice al căror dosar a fost respins, implică achitarea unei noi taxe de verificare a documentației.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 10(1) Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii exercită atribuțiile privind reglementarea, coordonarea, supravegherea și controlul în domeniul specific activității de examinare medicală/psihologică, atât în unitățile agreate cât și în unitățile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(2) Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii monitorizează modul de exercitare a competențelor de specialitate în domeniul certificării aeromedicale a personalului aeronautic civil din cadrul entităților autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Articolul 11 Condițiile acordării/avizării certificatului de agreare se aplică în mod unitar atât unităților medicale/psihologice publice, cât și celor private.  +  Articolul 12 Medicii din comisiile medicale de siguranța transporturilor pot face parte din cel mult două comisii medicale de examinare a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, pentru un timp de lucru de maxim 7 ore/zi, cumulativ, în cadrul unui program de lucru distinct și cu respectarea legislației muncii în vigoare.  +  Articolul 13 Medicii din comisiile medicale de siguranța transporturilor organizate la nivelul unităților sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii vor efectua examinări medicale pentru persoanele cu atribuții în siguranța transporturilor în cadrul normei de bază și a unui unui program de lucru distinct pentru această activitate, cu respectarea legislației muncii în vigoare. Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei medicale de siguranța transporturilor membrii acesteia vor primi o indemnizație de participare la comisie de 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite.  +  Articolul 14 Organizarea și efectuarea controlului la unitățile medicale/psihologice agreate privind modul de respectare a condițiilor de agreare precum și modul de respectare a prevederilor legale privind examinarea medicală și/sau psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor se realizează de către Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 15(1) Unitățile medicale/psihologice agreate au obligația de a pune la dispoziția echipei de control din cadrul Direcției Medicale a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii toate documentele justificative care atestă respectarea prevederilor legale privind examinarea medicală și/sau psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, respectarea condițiilor de agreare, prevăzute la Capitolul II - Criterii și condiții privind acordarea certificatului de agreare, Capitolul III- Criterii și condiții privind acordarea vizei anuale, rapoarte și comunicări în relația cu Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și documente medicale/psihologice și administrative existente la nivelul unității controlate și necesare actului de control.(2) Refuzul unităților medicale/psihologice agreate de a pune la dispoziția echipei de control din cadrul Direcției Medicale a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii toate documentele justificative, care atestă respectarea prevederilor legale privind examinarea medicală și/sau psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, respectarea condițiilor de agreare, prevăzute la Capitolul II - Criterii și condiții privind acordarea certificatului de agreare, Capitolul III- Criterii și condiții privind acordarea vizei anuale, rapoarte și comunicări în relația cu Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și documente medicale/psihologice și administrative existente la nivelul unității controlate și necesare actului de control conform solicitării scrise a echipei de control, se sancționează cu anularea certificatului de agreare.  +  Articolul 16 Reprezentantul legal al unității medicale/psihologice răspunde de legalitatea, realitatea și exactitatea documentelor necesare obținerii/avizării certificatului de agreare.  +  Articolul 17 Unitățile medicale/psihologice agreate au obligația să solicite, în condițiile prezentului ordin, către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii emiterea unui nou certificat de agreare, în situația în care apar modificări față de condițiile inițiale de agreare referitoare la spațiu, act constitutiv, dotări.  +  Articolul 18 Unitățile medicale/psihologice agreate au obligația să asigure integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor gestionate în conformitate cu legislația specifică (Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice).  +  Articolul 19 Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după termenul de depunere a cererii însoțite de documentele necesare obținerii certificatului de agreare, sau după data obținerii și care împiedică obținerea/executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. În înțelesul prezentului ordin, prin forță majoră se înțelege: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră, și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, respectiv municipiul București, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor și împrejurărilor care au condus la invocarea forței majore.  +  Articolul 20 Lista cu unitățile specializate medicale și/sau psihologice agreate se publică pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și se actualizează lunar.  +  Articolul 21Anexele 5.1-5.10 fac parte integrantă din prezenta anexă.  +  Anexa nr. 5.1 Unitatea medicală/psihologică ....... Sediu ............................... CUI ................................. Tel./fax ............................ E-mail ..............................
  CERERE
  PENTRU ACORDAREA/AVIZAREA CERTIFICATULUI DE AGREARE
  Nr......./.......
  Subsemnatul(a) ....... reprezentant legal al unității specializate medicale/psihologice ......., legitimat cu BI/CI seria ......., nr ......., cu sediul în județul ......., localitatea ......., str ......., nr ......., bl ......., sc ......., ap ......., telefon ......., fax ......., adresa de e-mail ......., solicit acordarea/ avizarea certificatului de agreare (nr ......./....... pentru anul .......), în conformitate cu dispozițiile OMTI nr ......./....... privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor. Subsemnatul(a) ....... reprezentant legal al unității specializate medicale / psihologice ....... legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......., nr ......., cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii, sub sancțiunea faptelor prevăzute și pedepsite la art. 326 din Codul penal, privitoare la falsul în declarații, precum și la art. 323 și 244 din Codul penal privind infracțiunile de uz de fals și înșelăciune, declar pe propria răspundere că răspund de legalitatea, realitatea și exactitatea documentelor depuse/transmise pentru obținerea/ avizarea certificatului de agreare. Data ............
  Reprezentant legal
  Nume și prenume
  ...............
  Semnătura
  ...............
   +  Anexa nr. 5.2 Unitatea medicală/psihologică ....... Sediu ............................... CUI ................................. Tel./fax ............................ E-mail ..............................
  DECLARAȚIE DE PROGRAM
  Subsemnatul(a), ....... B.I./C.I. seria ......., nr ......., în calitate de reprezentant legal al unității medicale/ psihologice, că falsul în declarații se pedepsește conform legii, sub sancțiunea faptelor prevăzute și pedepsite la art. 326 din Codul penal, privitoare la falsul în declarații, precum și la art. 323 și 244 din Codul penal privind infracțiunile de uz de fals și înșelăciune, declar pe propria răspundere că programul de lucru al unității medicale/ psihologice ....... se desfășoară astfel:
  Locația unde se desfășoară activitateaAdresă, nr.tel și e-mailProgram de lucru
  LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminicăSărbătorilegale
  Sediu(lucrativ)
  Punct delucruPrincipal *)
  Punct de lucru secundar *)
  *) se va completa în funcție de nr. de puncte de lucru ale unității medicale/ psihologice, în situația în care unitatea are mai multe puncte de lucru, acestea se menționează distinct cu programul de lucru aferent. Răspund de realitatea și legalitatea datelor Data .......
  Reprezentant legal
  Nume și prenume
  .......
  Semnătura
  .......
   +  Anexa nr. 5.3 Unitatea medicală/psihologică ....... Sediu ............................... CUI ................................. Tel./fax ............................ E-mail ..............................
  LISTA
  aparatelor utilizate de unitatea medicală (laborator de analize medicale) pentru efectuarea investigațiilor paraclinice obligatorii
  efectuarea investigațiilor paraclinice obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor
  Denumireaparat/Serie/nr.aparatAchizițieaparatAct de deținereCertificatdegaranțieContractserviceAviz de utilizare emis de ANMDMRBuletine de verificare periodică emise de furnizori autorizați de de ANMDMR
  SerieNumărNouSecond-handTip actSerie/nr.Dată act deținereSerie/nr.Dată certificatDată expirareSerie/nr.Dată contractDată expirareSerie/nr.Dată avizDată expirareSerie/nr.Dată emitere
  Răspund de realitatea și legalitatea datelor Data ................
  Reprezentant legal
  Nume și prenume
  ................
  Semnătura
  ...............
   +  Anexa nr. 5.4 Unitatea medicală/psihologică ....... Sediu ............................... CUI ................................. Tel./fax ............................ E-mail ..............................
  LISTA
  aparatelor utilizate de unitatea medicală pentru efectuarea investigațiilor medicale obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor,
  pentru toate cele șase specialități medicale: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, nurologie și psihiatrie
  Specialitate/DenumireaparatSerie/nr.aparatAchizițieaparatAct de deținereCertificatdegaranțieContractserviceAviz de utilizare emis de ANMDMRBuletine de verificare periodică emise de furnizori autorizați de de ANMDMR
  SerieNumărNouSecond-handTip actSerie/nr.Dată act deținereSerie/nr.Dată certificatDată expirareSerie/nr.Dată contractDată expirareSerie/nr.Dată avizDată expirareSerie/nr.Dată emitere
  MEDICINA INTERNA
  1.
  n.
  CHIRURGIE GENERALA
  1.
  n.
  OFTALMOLOGIE
  1.
  n.
  ORL
  1.
  n.
  NEUROLOGIE
  1.
  n.
  PSIHIATRIE
  1.
  n.
  Răspund de realitatea și legalitatea datelor Data Reprezentant legal
   +  Anexa nr. 5.5 Nr ...../..... AVIZAT CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .......... Compartiment ........................... Nume și prenume ........................ Semnătura ..............................
  DECLARAȚIE
  PROGRAM DE ACTIVITATE MEDIC
  Subsemnatul (a), Dr .......... medic specialist/primar .......... în specialitatea .......... CNP .......... cod parafă .......... domiciliat în .......... posesor al B.I/C.I seria .......... nr .......... sub sancțiunea faptelor prevăzute și pedepsite la art 326 din Codul penal privitoare la falsul în declarații, precum și la art. 323 și 244 din Codul penal privind infracțiunile de fals și înșelăciune, declar pe proprie răspundere următoarele: Desfășor activitate în următoarele locuri de muncă* 1 .............................. 2 .............................. n .............................. Programul meu de activitate la locurile de muncă sus menționate este următorul:
  Denumire loc de muncă (în relație contractuală cu CAS)LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminica
  1.
  2.
  n.
  Denumire loc de muncă (în sistem privat)LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminica
  1.
  2.
  n.
  Notă* : avizul CAS se acordă numai pentru programul în cadrul căruia medicul își desfășoară activitatea în relație contractuală cu CAS Întocmit azi .......... Semnătura și parafa
   +  Anexa nr. 5.6
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND ELIGIBILITATEA
  Subsemnatul .........., în calitate de reprezentant legal al .........., CUI .........., având sediul social în .........., str .........., nr .........., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal și sub sancțiunea excluderii din procedura de agreare pentru a examina personalul cu atribuții în siguranța transporturilor, declar pe propria răspundere, că unitatea medicală pe care o reprezint îndeplinește condițiile de eligibilitate, conform prevederilor OMTI nr ........../.......... privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor și unitatea medicală pe care o reprezint NU se află în niciuna dintre următoarele situații:– în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform OUG nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;– a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forța de res judicata;– în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate;– reprezentanții legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță;– reprezentanții legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunității;– reprezentanții legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare;– se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin direcția de specialitate sau nu a furnizat aceste informații. Data: Denumire unitate medicală: Reprezentant legal: Semnătura .......... Ștampila
   +  Anexa nr. 5.7
  FIȘĂ
  de analiză a dosarelor de agreare/avizare
  Denumirea solicitantului ............... Adresa solicitantului (se va trece punctul de lucru) .................... Tipul de examinare solicitat [ ] Medicală [ ] Psihologică Data ................
  1. Cerere de solicitare Anexa nr. 5.1[] Da[] Nu
  2.Copie a autorizației sanitare de funcționare[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  3.Copii ale documentelor care atestă înființarea unității sau forma de organizare conform art. 3, alin. (1), după caz:
  actul de înființare sau de organizare al persoanei juridice cu specificarea obiectului de activitate;[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  certificatul de înregistrare cu anexe (dacă este cazul) înregistrat la Registrul Comerțului cu specificarea obiectului de activitate - cod CAEN 8622 - activități de asistență medicală specializată și 8690 - laboratoare de analiza sîngelui;[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (dacă este cazul);[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  certificatul de înregistrare de la Colegiul Medicilor din România;[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  certificatul de înregistrare de la Colegiul Psihologilor din România - în cazul cabinetelor individuale de psihologie, însoțit de anexă;[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  copie după structura aprobată/avizată conform prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că unitatea are în structură laborator de analize[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  4.Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru unitățile medicale și dovada asigurării pentru răspunderea profesională pentru unitățile psihologice[] Da[] Nu
  5.Programul de activitate al unității și al punctelor de lucru, după caz, conform Anexei nr. 5.2[] Da[] Nu
  6.Dovada deținerii spațiului:[] Da[] Nu
  contract de vânzare-cumpărare[] Da[] Nu
  contract de închiriere pe toată durata valabilității certificatului de agreare[] Da[] Nu
  contract de comodat pe toată durata valabilității certificatului de agreare[] Da[] Nu
  Altele: ……………
  7.Schiță cu amplasarea cabinetului/cabinetelor/ laboratorului însoțită de dovada înregistrării fiscale[] Da[] Nu
  8.Copie a dovezii implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România, pentru unitățile medicale[] Da[] Nu
  9.Copie a Autorizației sanitare de funcționare pentru fiecare punct extern de recoltare din structura laboratorului/punctului de lucru pentru uitățile medicale — analize de laborator, acolo unde este cazul[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  10.Copie a Autorizației sanitare pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare, după caz[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  11.Copii ale documentelor privind deținerea mijloacelor de transport auto individualizate și care sunt utilizate numai pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare, după caz[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  12.Lista aparatelor utilizate de unitatea medicală (laborator de analize medicale) pentru efectuarea investigațiilor paraclinice obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor(Anexa nr. 5.3)[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  13.Lista aparatelor utilizate de unitatea medicală pentru efectuarea investigațiilor medicale obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor, pentru toate cele șase specialități medicale, respectiv: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, nurologie și psihiatrie (Anexa nr. 5.4)[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  14.Dovada dreptului de proprietate asupra aparaturii necesare investigațiilor medicale și paraclinice prin documente conforme și în termen de valabilitate, după caz:
  copii ale facturilor fiscale însoțite de chitanțe fiscale sau ordine de plată[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  copii ale contractelor de vânzare-cumparare însoțite de acte doveditoare ale plății[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  15.Copii ale Certificatelor de garanție pentru aparatele noi, după caz[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  16.Copii ale contractelor de service care să includă verificările periodice conform normelor producătorului aparatului, încheiate cu un furnizor avizat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatele ieșite din perioada de garanție (aparate achiziționate de nou) și valabile pe perioada de agreare/ avizare. Pentru aparatele care ies din garanție pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de agreare/ avizare unitățile medicale sunt obligate să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanție[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  17.Copie a Avizului de utilizare, emis de ANMDMR, pentru aparatura second-hand din dotare[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  18.Declarație de conformitate pentru aparatele refurbișate pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  19.Componența comisiei medicale însoțită de:
  copii ale contractelor individuale de muncă cu specificarea timpului de lucru pentru care s-a încheiat contractul, pentru minim un medic pentru fiecare din specialitățile medicale prevăzute în prezentul act normativ, cu o normă de cel puțin 17,5 ore pe săptămână, însoțite de un extras tip REVISAL/REGES[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  copii ale certificatelor de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic în parte, vizate la zi, iar pentru unitățile psihologice, atestate de liberă practică[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  declarație pe proprie răspundere a medicilor privind programul de activitate, în original, vizată de Casa Județană de Asigurări de Sănătate,a Municipiului București sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității judecătorești, după caz (Anexa nr. 5.5)[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  20.Copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin un psiholog, cu extras REGES/REVISAL, cu o normă de lucru de minim 20 de ore pe săptămână, posesor al atestatului în psihologia transporturilor, minim treapta specialist, în cazul persoanelor juridice care au în structură unități specializate psihologice[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  21.Copie a atestatului de liberă practică de psiholog minim treapta specialist și copie a contractului individual de muncă cu extras REGES/REVISAL, cu o normă de lucru de minim 20 de ore pe săptămână pentru activitatea de siguranța transporturilor, în cazul cabinetelor individuale de psihologie[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  22.Copie a Avizului de liberă practică sau atestatului de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  23.Dovada dreptului de proprietate asupra aparaturii de birou, calculator, imprimantă, ansamblu pedalier, manete, teste și probe minime psihologice obligatorii, contractele și licențele de utilizare aferente acestora pentru unitățile specializate psihologice
  copii ale facturilor fiscale însoțite de chitanțe fiscale sau ordine de plată[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  copii ale contractelor de vânzare-cumparare însoțite de acte doveditoare ale plății[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  24.Dovada privind achitarea tarifului pentru verificarea unităților specializate medicale și/sau psihologice (chitanță/OP), în vederea agreării/ avizării, conform prevederilor legale, pentru fiecare punct de lucru în care urmează să efectueze activitatea de examinare medicală/psihologică în siguranța transporturilor[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  25.Declarația pe proprie răspundere areprezentantului legal al unității medicale, privind eligibilitatea[] Da[] Nu
  26.Dovada posibilității transmiterii datelor în format electronic: abonament internet, adresă de e-mail, Decizia reprezentantului legal pentru desemnarea persoanei responsabile cu raportările către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii precum și semnătura electronică extinsă/ calificată a reprezentantului legal al unițății[] Da[] Nu
  27.Copie a ultimului raport de audit privind certificarea/menținerea unui sistem de management al calității atestând supravegherea continuă printr-un sistem de standarde de calitate pentru a asigura îndeplinirea unor obiective definite, inclusiv referitoare la calificăriile și experiența medicilor practicieni, în conformitate cu secțiunea A-I/8 din codul STCW (numai pentru unitățiile medicale care efectuează examinări pentru personalul navigant maritim cu atribuții în siguranța transporturilor)[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  Concluzii: ................................ ................................ ................................ ................................ Evaluatori-Numele și prenumele/Semnătura1. ............................2. ............................
   +  Anexa nr. 5.8
  PROCES-VERBAL DE VERIFICARE ÎN VEDEREA AGREĂRII/AVIZĂRII
  întocmit astăzi, .........., la unitatea .......... la sediul/punctul de lucru din .......... Subsemnații:1. ....................2. .................... reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în prezența .......... , reprezentant legal al unității medicale/psihologice, am procedat la verificarea concordanței documentației transmise și am constatat următoarele:1. condiții de spațiu: .............................. .............................. ..............................2. condiții de autorizare: .............................. .............................. ..............................3. condiții de resurse umane: .............................. .............................. ..............................4. condiții de dotare: .............................. .............................. ..............................5. condiții de raportare: .............................. .............................. .............................. Semnături
  Membrii echipei de controlReprezentantul legal al unității
  Numele și prenumele SemnăturaNumele și prenumele Semnătura
  1. …………………….2. ……………………..….…………………….
   +  Anexa nr. 5.9
  - față -
  GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  CERTIFICAT DE AGREARE
  Nr ...../.....
  Unitatea ......... , cu punctul de lucru în ......... str. ......... nr ........., județul ........., este agreată să efectueze examinări medicale/psihologice pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor. Prezentul certificat este valabil 5 ani, cu viza anuală.
  Ministrul Transporturilor
  și Infrastructurii

  - verso -
  Vize anuale
  VIZAT Valabil de la............ până la.............. VIZAT Valabil de la ...................... până la ......................
  VIZAT Valabil de la............ până la.............. VIZAT Valabil de la ...................... până la ......................
   +  Anexa nr. 5.10 Unitatea medicală/psihologică ......... Sediu ................................. CUI ................................... Tel./fax .............................. E-mail ................................
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a) ........., reprezentant legal al unității specializate medicale/psihologice ........., legitimat cu BI/CI seria ........., nr ........., cu sediul în județul ........., localitatea ........., str ........., nr ........., bl ..., sc ...., ap ...., telefon ........., fax ........., adresa de e-mail ........., cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii, sub sancțiunea faptelor prevăzute și pedepsite la art. 326 din Codul penal, privitoare la falsul în declarații, precum și la art. 323 și 244 din Codul penal privind infracțiunile de uz de fals și înșelăciune, declar pe propria răspundere că unitatea specializată medicală/psihologică ......... își menține condițiile inițiale de agreare, în conformitate cu dispozițiile art. 3 și art.4 din OMTI nr ........./......... privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor pe toată durata valabilității certificatului de agreare. Totodată declar că pe durata valabilității Certificatului de agreare cu nr ........./.........: ● au intervenit schimbări cu privire la componența comisiei de examinare probate prin numărul de confirmare a adreselor de modificare, atașate prezentei ........./......... ● nu au intervenit schimbări cu privire la componența comisiei de examinare. Data: Nume și prenume reprezentant legal Semnătura
   +  Anexa nr. 5.11 Unitatea medicală/psihologică ......... Sediu ................................. CUI ................................... Tel./fax .............................. E-mail ................................
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a) ........., reprezentant legal al unității specializate medicale/psihologice ........., legitimat cu BI/CI seria ........., nr ........., cu sediul în județul ........., localitatea ........., str ........., nr ........., bl ........., sc ........., ap ........., telefon ........., fax ........., adresa de e-mail ........., cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii, sub sancțiunea faptelor prevăzute și pedepsite la art. 326 din Codul penal, privitoare la falsul în declarații, precum și la art. 323 și 244 din Codul penal privind infracțiunile de uz de fals și înșelăciune, declar pe propria răspundere că:– pentru pentru examinarea medicală se alocă un timp mediu/consultație de 15 minute, iar pentru examinarea psihologică un timp mediu/examinare de 75 de minute, conform timpului standard prevăzut de legislația în domeniu;– este afișat la loc vizibil a programul de lucru destinat activităților de examinare medicală și/sau psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor;– există și se completează zilnic și corect evidențele obligatorii, inclusiv registrul unic de evidență a examinărilor, cu rubricile: număr curent, numele și prenumele persoanei cu atribuții în siguranța transporturilor, codul numeric personal, motivul examinării (angajare, control periodic, schimbare în funcție), modul de transport pentru care se solicită avizul, numărul dosarului personal de siguranța transporturilor sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare (adresa angajatorului sau a punctului de lucru), funcția din siguranța transporturilor, numărul avizului obținut și rezultatul examinării, data eliberării avizului; în cazul unui aviz de inaptitudine se va menționa motivul inaptitudinii (temporară sau cu restricție) precum și data reprogramării pentru reevaluarea medicală/psihologică a persoanei;– se păstrează pentru minim 5 ani dosarul cu toate documentele medicale și psihologice ce au stat la baza emiterii avizului pentru toate modurile de transport, cu excepția celui naval pentru care durata de păstrare este de 6 ani, conform reglementărilor Uniunii Europene;– se întocmește documentația de examinare corect și complet și se eliberează avizul/certificatul medical (pentru transportul maritim) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;– se transmite Direcției Medicale din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii până în data de 10 a lunii următoare, în format electronic, raportul lunar privind activitatea desfășurată, asumat prin semnătura electronică extinsă/ calificată, care conține următoarele informații: ● numărul total de examinări; ● numărul de examinări pe fiecare mod de transport; ● numărul de examinări pe tipuri (școlarizare, angajare, schimbarea funcției, examinare periodică); ● numărul persoanelor declarate inapte, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat inapt și a modului de transport, numărul de avize restrictive, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat apt cu restricții și a modului de transport;– sunt afișate la loc vizibil a tarifele practicate;– este afișat la loc vizibil a Certificatul de agreare. Data: Nume și prenume reprezentant legal Semnătura
  ----