NORME METODOLOGICE din 3 septembrie 2021privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinărilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 bis din 6 septembrie 2021    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1151/1752/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 2021.
     +  Capitolul I EXAMINAREA MEDICALĂ ȘI PSIHOLOGICĂ A PERSONALULUI CU ATRIBUȚII ÎN SIGURANȚA TRANSPORTURILOR ȘI PERIODICITATEA EXAMINĂRII  +  Articolul 1(1) Examinarea medicală și psihologică este obligatorie pentru funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor și se efectuează pentru:a) persoanele care urmează cursurile organizate de centrele de pregătire și perfecționare profesională a personalului cu atribuții siguranța transporturilor, până la data absolvirii acestora;b) angajarea într-o funcție cu atribuții în siguranța transporturilor;c) examinarea periodică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, la termenele stabilite în prezentele norme;d) schimbarea funcției cu atribuții în siguranța transporturilor în cazul în care baremul medical și/sau psihologic este superior față de cel stabilit pentru funcția deținută anterior;e) controlul medical și psihologic la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale și psihologice în siguranța transporturilor pentru personalul care a obținut aviz restrictiv.(2) La solicitarea persoanelor juridice angajatoare sau a organelor de inspecție și control pentru siguranța transporturilor se efectuează examinarea suplimentară, medicală și/sau psihologică. Solicitarea se face atunci când se constată că personalul cu atribuții în siguranța transporturilor are comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente, prezintă afecțiuni care influențează capacitatea de muncă în siguranța transporturilor și/sau a beneficiat de concedii medicale prelungite de peste 60 zile, legate de specificul profesiei.(3) Avizul medical și/sau psihologic se asimilează pentru toate funcțiile inferioare, întrucât baremul medical și/sau psihologic este identic sau inferior față de cel stabilit pentru funcția superioară.  +  Articolul 2 Examinarea medicală și psihologică periodică a personalului încadrat în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor, pe moduri de transport și pe grupe de vârstă, se va efectua astfel:a) pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației feroviare, grupa de vârsta cuprinsă între 18 ani și 40 de ani, se va efectua controlul medical periodic și controlul psihologic la interval de 3 ani, între 41 ani și 55 controlul medical periodic și controlul psihologic se va efectua la interval de 2 ani și peste 55 ani controlul medical periodic și controlul psihologic se va efectua anual. La examinarea medicală a mecanicului de locomotivă în vârstă de peste 40 ani, este necesar să se efectueze electrocardiograma în condiții de repaus;b) la examinarea medicală și psihologică a mecanicilor de locomotivă se va ține cont de recomandările specificate în Anexa 2 la Normele aprobate prin Hotărârea nr. 1611/2009 privind Certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Condițiile de sănătate și siguranță prevăzute la pct. 4.7 din Anexa la Decizia Comisiei 2012/757 din 14.11.2012 privind Specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "exploatare și gestionarea traficului" al sistemului feroviar din uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare;c) pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor de la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., examinarea medicală și psihologică periodică se efectuează pe grupe de vârstă, astfel: între 18 ani - 40 ani la interval de 3 ani, între 41 ani - 60 ani la interval de 2 ani, iar peste 60 ani anual;d) pentru transportul rutier, la grupa de vârstă 18 ani - 65 ani se va efectua controlul medical periodic și controlul psihologic la interval de un an, iar peste 65 ani se va păstra aceeași periodicitate atât la controlul medical cât și la controlul psihologic, cu excepția funcțiilor: manager transport/ inclusiv în regim de taxi și în regim de închiriere/alternativ și consilier de siguranță pentru mărfuri periculoase. Pentru aceste două funcții, controlul medical periodic și controlul psihologic se vor efectua la un interval de 2 ani;e) pentru personalul navigant maritim sub vârsta de 18 ani, controlul medical periodic și psihologic se va efectua anual;f) personalul navigant maritim și piloții maritimi peste 18 ani, vor efectua controlul medical periodic și controlul psihologic la interval de 2 ani;g) pentru piloții maritimi peste vârsta de 60 ani este obligatoriu controlul medical periodic să se efectueze anual, însoțit și de electrocardiogramă la efort, iar controlul psihologic periodic este anual;h) pentru personalul navigant pe navele de navigație interioară, controlul medical periodic și controlul psihologic se vor efectua astfel:– pentru grupa de vârstă cuprinsă între 18 și 50 de ani, controlul medical și psihologic va fi la un interval de 5 ani;– pentru grupa de vârstă 51 - 60 ani examinarea medicală periodică și controlul psihologic se va efectua la un interval de 3 ani;– pentru grupa de vârstă 61 - 65 ani examinarea medicală periodică și controlul psihologic se va efectua la un interval de 2 ani;– după împlinirea vârstei de 65 de ani controlul medical și psihologic se vor efectua anual;i) pentru personalul aeronautic civil, exclusiv personalul aeronautic navigant civil și personalul operativ de dirijare și control al traficului aerian, grupa de vârstă cuprinsă între 18 ani și 55 de ani, va efectua controlul medical periodic și controlul psihologic la interval de 2 ani, iar peste vârsta de 55 ani, controlul medical periodic și controlul psihologic se vor efectua anual.  +  Articolul 3(1) Examinarea medicală și psihologică periodică în vederea obținerii certificării medicale și psihologice pentru personalul aeronautic navigant civil și pentru personalul operativ de dirijare și control al traficului aerian se efectuează, conform reglementărilor legale în vigoare de către unitățile sanitare autorizate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, organizate sub formă de centre de medicină aeronautică (AeMC) și cabinete independente cu examinatori aeromedicali (AME).(2) Procedura elaborată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru aplicarea reglementărilor prevăzute la alin. (1) se avizează de către Direcția Medicală din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(3) Examinarea medicală și psihologică periodică în vederea obținerii certificării medicale și psihologice pentru personalul navigant de la bordul navelor maritime și fluviale, se efectuează de către examinatori medicali recunoscuți din cadrul centrelor medicale și/sau psihologice autorizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 4(1) Examinarea medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor se efectuează în scopul verificării stării de sănătate și prevenirii afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea.(2) Examinarea psihologică a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor se efectuează în scopul evaluării capacităților cognitive (percepție, memorie, gândire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) și a celor integrative (atenție, emotivitate, motivație, structură atitudinal-valorică), precum și psihodiagnoza aptitudinal specifică de lucru prin simulatoare și aparate de testare psihologică asistată de calculator, conform funcției pentru care se solicită examinarea.(3) Personalul cu atribuții în siguranța transporturilor menținut în activitate după pensionare, pe funcții specifice de siguranța transporturilor, va efectua un control medical periodic și un control psihologic anual.(4) Direcția Medicală din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va ține o evidență a examinatorilor medicali recunoscuți pe care o va pune la dispoziția autorităților competente din alte state, la cerere.  +  Articolul 5(1) Personalul cu atribuții în siguranța transporturilor are obligația să se prezinte la examinarea periodică medicală și psihologică la data stabilită, conform programării.(2) Neprezentarea în condițiile alin. (1) a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor la controlul periodic la termenul precizat, din cauze imputabile acestuia atrage după sine, după expirarea valabilității avizului, retragerea temporară de la exercitarea funcției de către conducătorul persoanei juridice angajatoare, în temeiul comunicării primite de la comisia medicală și/sau psihologică în siguranța transporturilor.(3) Neprezentarea persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor la termenul prevăzut, la controlul medical/psihologic suplimentar solicitat, conform art. 1, alin. (2) duce la pierderea valabilității avizului obținut.  +  Articolul 6(1) Dovada îndeplinirii condițiilor de aptitudine medicală și psihologică, se face prin avize medicale și psihologice emise de comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor.(2) Valabilitatea avizelor medicale și psihologice obținute pentru formare profesională, unde sunt solicitate în mod expres, pe toate modurile de transport, nu poate depăși 1 an la avizul medical, respectiv 1 an la avizul psihologic, perioadă în care pot interveni modificări în structura aptitudinală medicală/psihologică, acestea fiind prevăzute la specificația 'recomandări' de pe avizul medical/psihologic.(3) Dacă avizele de aptitudine medicală și psihologică emise în vederea formării profesionale, pentru toate modurile de transport, nu conțin alte recomandări, aceste avize vor fi valabile și în vederea angajării persoanei pe funcția pentru care a fost examinată, dacă se încadrează în termenul prevăzut la alin. (2).(4) În cazul persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor care îndeplinesc cumulativ mai multe funcții cu atribuții în siguranța transporturilor, se va efectua o singură examinare medicală și/sau psihologică, respectiv aceea pentru funcția cu baremul medical cel mai restrictiv, iar pe avizul medical și/sau psihologic eliberat vor fi menționate toate funcțiile cu responsabilități în siguranța transporturilor ale persoanei examinate.  +  Articolul 7(1) Contestarea avizului medical sau psihologic de inapt se face în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data eliberării avizului, la Comisia Centrală Medicală și Psihologică în Siguranța Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic nr.1 Căi Ferate Witing, la solicitarea scrisă a persoanei fizice, de către persoana juridică angajatoare, sau în cazul angajării, doar de către persoana fizică.(2) Comisia Centrală va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare, acordul pentru reexaminarea medicală sau psihologică: persoanei fizice solicitante, persoanei juridice angajatoare, și comisiei medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care l-a declarat inapt.(3) Comisia Centrală va comunica persoanei juridice angajatoare data programării în situația reexaminării.(4) Neprezentarea persoanei care a obținut avizul de inapt la data stabilită la nivelul Comisiei Centrale, fără motive obiective sau refuzul internării în spital pentru examinare, duce la pierderea acordului de reexaminare.(5) Comisia medicală și/sau psihologică în siguranța transporturilor va transmite Comisiei Centrale, până la data programată pentru reexaminare, documentația medicală sau psihologică, precum și motivele pe care se întemeiază avizul contestat.(6) Reexaminarea cazului la Comisia Centrală va avea loc în cel mult 15 zile lucrătoare de la data programării la reexaminare, iar avizul medical/ psihologic definitiv va fi eliberat cu respectarea prevederilor art. 8, alin. (3) din Anexa nr. 2.  +  Articolul 8(1) Personalului declarat inapt, apt cu restricții sau inapt temporar pentru funcții în siguranța transporturilor i se poate recomanda, de către comisiile medicale și/sau psihologice sau de către Comisia Centrală recuperarea în unități specializate.(2) După derularea procesului de recuperare în unitățile prevăzute la alin.(1), persoanele care solicită reintegrarea pe aceeași funcție sau pe o funcție diferită în siguranța transporturilor, sunt reexaminate la comisiile medicale și /sau psihologice sau la Comisia Centrală, în vederea reevaluării afecțiunii pentru care s-a recomandat recuperarea.  +  Articolul 9 Persoanele juridice angajatoare au următoarele obligații:a) să asigure participarea personalului angajat în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor la examinarea medicală și psihologică periodică;b) să utilizeze personalul cu atribuții în siguranța transporturilor numai conform avizelor medicale și psihologice deținute;c) să asigure evidența și păstrarea avizelor de aptitudine/inaptitudine medicală și psihologică, pe perioada valabilității acestora și cel puțin o perioada de 6 luni de la data expirării acestora.  +  Articolul 10 Tarifele pentru examinarea medicală și/sau psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor se percep de la solicitantul examinării, persoană fizică sau juridică.  +  Capitolul IIA. METODELE UTILIZATE LA EXAMINAREA MEDICALĂ A PERSONALULUI CU ATRIBUȚII ÎN SIGURANȚA TRANSPORTURILOR ȘI DOTĂRILE MINIME PENTRU SPECIALITĂȚILE MEDICALE OBLIGATORII1. MEDICINĂ INTERNĂ Examenul de medicină internă constă în anamneză, examen clinic general, analize paraclinice obligatorii înscrise în fișa medicală tip de siguranța transporturilor, respectiv hemoleucograma completă, glicemie, uree, creatinină, TGP - transaminaza glutamică piruvică, TGO - transaminaza glutamică oxaloacetică, GGT- gamaglutamil-transpeptidază, colesterol total, examen sumar urină, test serologic VDRL, test HIV. Electrocardiograma se efectuează la angajare și apoi la controalele medicale periodice după 40 ani. Dacă există indicii/suspiciuni clinice, medicul de specialitate examinator poate solicita analize de laborator pentru determinarea toxicologică a prezenței drogurilor. Pentru precizarea diagnosticului, a stadiului și evoluției unor afecțiuni medicale, în vederea stabilirii aptitudinii/inaptitudinii pentru exercitarea funcțiilor cu atribuții în siguranța transporturilor, se vor utiliza investigațiile paraclinice suplimentare stabilite de medicul examinator. La recomandările acestuia se pot efectua: radiografie pulmonară, ecografie abdominală, precum și alte investigații clinice și paraclinice. Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetul medical de specialitate medicină internă în raport cu activitatea de examinare medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor în scopul verificării stării de sănătate și prevenirii afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea este următoarea:– stetoscop;– tensiometru;– aparat EKG. Dotarea minimă obligatorie pentru realizarea investigațiilor paraclinice înscrise în fișa medicală tip de siguranța transporturilor este următoarea:– analizor hematologie pentru determinare hemoleucogramă;– analizor coagulare;– analizor de biochimie;– analizor sau teste HIV/VDRL;– analizor de urină.2. CHIRURGIE GENERALĂ Examenul constă din anamneză pentru consemnarea antecedentelor chirurgicale (operatorii, traumatice, congenitale) și examenul clinic general pentru evidențierea afecțiunilor invalidante chirurgicale sau dobândite, afecțiunilor arteriale și venoase periferice, somatice sau viscerale, utilizându-se la necesitate și investigațiile paraclinice corespunzătoare. Pentru completa elucidare, cazurile vor fi îndrumate, după caz, la medici de alte specialități chirurgicale înrudite (urologie, ortopedie sau ginecologie). Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetul medical de specialitate chirurgie generală în raport cu activitatea de examinare medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor în scopul verificării stării de sănătate și prevenirii afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea este următoarea:– stetoscop;– anuscop chirurgical de examinare;– valve vaginale de examinare.3. OFTALMOLOGIE Examenul oftalmologic va determina:a) acuitatea vizuală: examinarea la optotip ETRDS: distanță (1,0 ; minim 0,5 pentru ochiul mai slab), aproape (suficientă cu și fără ajutor), cu și fără corecție (maximum: hipermetropie +5, miopie -8); ochelarii sunt autorizați dacă sunt verificați periodic de un specialist;b) testarea vederii binoculare prin supresie monoculară (test Worth): existentă;c) testarea echilibrului oculomotor în poziție primară (Cover test), motilitate oculară;d) tensiunea intraoculară (se va determina obligatoriu la examinații de peste 40 de ani);e) câmpul vizual (perimetru computerizat);f) examenul fund de ochi (oftalmoscop sau lentile biconvexe);g) simțul cromatic (test Isihara, Rabkin, anomaloscop, cromatoscop) - testul se bazează pe recunoașterea culorilor unice și nu pe diferențele relative;h) sensibilitatea la contrast (tabele Pelli - Robson): bună. Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetul medical de specialitate oftalmologie în raport cu activitatea de examinare medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor în scopul verificării stării de sănătate și prevenirii afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea este următoarea:– optotip pentru distanță;– test Worth;– tonometru;– perimetru computerizat;– oftalmoscop sau lentile pentru examinare fund de ochi;– test Isihara și cromatoscop;– tabele Pelli-Robson pentru sensibilitatea la contrast.4. OTO-RINO-LARINGOLOGIE - ORL Examenul ORL constă în: anamneză și examen clinic obiectiv și funcțional. Examenul clinic constă în investigarea, conform tehnicilor clasice de examinare (rinologie, faringolaringologie și otologie). Examenul funcției auditive se face prin:a) acumetrie fonică - prin vocea șoptită și vocea de conversație: ● tonalitate înaltă; ● tonalitate joasă;b) audiometria se va face tuturor candidaților la admiterea în școli de calificare în siguranța transporturilor, la angajare și pentru controlul periodic. Auzul suficient este confirmat de audiogramă dacă persoana examinată poate purta o conversație telefonică, aude sunetele de avertizare și mesajele radio. Deficiența de auz nu trebuie să fie mai mare de 45Db la 2000Hz pentru urechea care are cea mai slabă conducere aeriană a sunetului. În general deficiența de auz nu trebuie să fie mai mare de 40dB la 500 și 1000 Hz;c) examenul vestibular se va face cu ajutorul probelor spontane. Se pot efectua examene funcționale suplimentare:– impedanța;– examen vestibular cu probe provocate;– electronistagmografie;– potențiale de trunchi;– testări alergologice și imunologice;– examene radiologice. Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetul medical de specialitate oto-rino-laringologie- ORL în raport cu activitatea de examinare medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor în scopul verificării stării de sănătate și prevenirii afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea este următoarea:– trusă de consultații completă (specul auricular, specul nazal, pensă baionetă, apasător de limbă-ambalate individual și sterilizate);– diapazon de 512 Hz;– lampă frontală;– unit de consultații ORL;– audiometru clinic și cabină audiometrică.5. NEUROLOGIE Examenul neurologic se efectuează pentru depistarea eventualelor paralizii periferice sau de nervi cranieni, atrofii musculare, deformări ale scheletului. Examenul complet va cuprinde:– examinarea poziției statice și a mersului, echilibrul în poziție statică și în mers, proba Romberg, atitudini particulare;– motilitatea activă segmentară: forța musculară segmentară;– motilitate pasivă - hipertonii, contracturi - prezența unor mișcări involuntare, parțiale sau generalizate;– reflexele osteotendinoase: prezență, intensitate, simetrie;– reflexe cutanate, plantare: reacție, simetrie;– sensibilitate superficială (tactilă și dureroasă);– sensibilitate profundă (mioartrochinetică);– coordonarea mișcărilor (proba index-nas, călcâi-genunchi). Examenul nervilor cranieni: motilitate oculară, simetrie facială, nistagmus, deglutiție, fonație, mișcările și troficitatea limbii. Vorbirea: depistarea tulburărilor afazice, expresive sau senzoriale. Investigațiile paraclinice suplimentare: radiografie craniană, șaua turcească, electroencefalogramă, fUnd de ochi, electromiogramă, viteza de conducere motorie și viteza de conducere senzitivă, examen Doppler pentru vasele mari (în condiții de spitalizare). Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetul medical de specialitate neurologie în raport cu activitatea de examinare medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor în scopul verificării stării de sănătate și prevenirii afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea este următoarea:– trusă neurologică completă (ciocan de reflexe, ciocan pentru evaluarea sensibilității superficiale, diapazon de 128 Hz, lanternă pentru reflexele pupilare, abeslanguri, creion pentru reflexele cutanate).6. PSIHIATRIE Examenul psihic elementar cuprinde: aspectul general, anamneza cu evaluarea percepției, atenției, memoriei, gândirii, afectivității, comportamentului, voinței, ritmului nictemeral, logicei acțiunilor, timpului de reacție, conștienței, criticii bolii. Diagnosticarea tulburărilor psihice se va face conform criteriilor internaționale în vigoare. Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetul medical de specialitate psihiatrie în raport cu activitatea de examinare medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor în scopul verificării stării de sănătate și prevenirii afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea este următoarea:– stetoscop;– tensiometru.B. METODOLOGIA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ UTILIZATĂ ÎN EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A PERSONALULUI CU ATRIBUȚII ÎN SIGURANȚA TRANSPORTURILOR OBIECTIVELE EVALUĂRIII. Stabilirea stadiului de maturitate psihică și a existenței/inexistenței capacităților aptitudinal - atitudinale integrării în funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor. Se urmăresc aspectele:1. Psiho-somatice: tonus dinamico-energetic, tipul de sistem nervos, vitalitate, dezvoltare psiho- constituțională;2. Cognitiv-aptitudinale: capacitatea de prelucrare a informației, de învățare și de capitalizare a informației, de rezolvarea problemelor practice, tehnice, verbal-abstracte, sociale; particularitățile atenției și memoriei, reprezentarea spațială, aprecierea vitezelor și distanțelor;3. Psiho-motrice: coordonarea oculo-motorie, organizarea abilităților motorii, reactivitatea complexă;4. Motivațional-afective: maturitate, reactivitate emoțională, dispozițiile afective dominante, motivele activității, interesele dominante, nivelul de aspirație;5. Capacitatea reglatorie: perseverența, spiritul de organizare și disciplina, atitudinea față de activitate și gradul de independență;6. Psiho-relaționarea: sociabilitate, modul de a se raporta celorlalți, de a rezolva conflictele intepersonale, stilul și capacitatea de autoafirmare, simțul civic.II. Stabilirea nivelului competenței aptitudinal-atitudinale specifice funcției cu responsabilități în siguranța circulației solicitate. Se evaluează:1. Capacitatea de diversificare a activității și de interacțiune a cunoștințelor și deprinderilor în exercitarea unei activități: abilități în rezolvarea problemelor adiacente activității principale, activismul, nivelul inserției sociale, nivelul toleranței și agreabilității în relațiile cu ceilalți.2. Capacitatea identificării sarcinilor și a definirii importanței: nivelul angajării personale în activitate, spiritul de inițiativă și încrederea în sine, responsabilitatea, conștientizarea importanței funcției privind impactul asupra destinului și vieții altor oameni. Evaluarea psihologică va ține cont de raportul care se stabilește între standardele ocupaționale specifice postului/locului de muncă, rezultate din analiza psihologică a muncii, din fișa postului și a standardului minimal de cerințe psihologice. Examinarea psihologică trebuie să urmărească, de asemenea, psihodiagnoza aptitudinală specifică de lucru, prin simulatoare și aparate de testare psihologică asistată de calculator, conform funcției pentru care se solicită examinarea. Evaluarea psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor este un proces de urmărire longitudinală a acestuia și nu secvențială. Totodată, această evaluare psihologică va constitui punctul de plecare privind elaborarea unor strategii de recomandare pentru consilierea psihologică efectuată angajatului, precum și pentru programe educative de implementare a unei conduite profesionale adecvate, în vederea creșterii siguranței transporturilor (programe pentru: controlul tendințelor agresive, intervenție/ consiliere specifică traficului, comportament echilibrat în trafic). Evaluarea psihologică post-incident este obligatorie și necesară atunci când personalul cu atribuții în siguranța transporturilor este implicat în evenimente cu potențial traumatic sau este vulnerabil să dezvolte stres post-traumatic. Această evaluare implică identificarea nivelului de stres post-traumatic imediat după eveniment și monitorizarea simptomelor disfuncționale pe termen mediu și lung, asistența persoanei în dezvoltarea unui mecanism de coping adaptat, recomandarea unui program adecvat de consiliere sau psihoterapie, și recomandări cu privire la reluarea activității în condiții de siguranță. METODE DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ1. Teste de inteligență privind aptitudinile intelectuale generale, teste de aptitudini tehnice și mecanice.2. Teste de investigație a capacității de efort și a aptitudinilor speciale:– teste de atenție referitoare la concentrare, distributivitate, flexibilitate, stabilitate și rezistența la factori perturbatori;– probe psihomotorii referitoare la reactivitatea simplă și completă, nivelul dezvoltării abilităților motorii, calitățile reactivității - rapiditate, precizie, corectitudine, autocontrol, nivelul sensibilității vizuale, auditive, kinestezice.3. Teste de personalitate (chestionare, teste proiective, teste situaționale) privind:– echilibrul emoțional, autocontrolul, responsabilitatea;– sistemul de atitudini și aspirații, nivelul intereselor și motivației vocaționale;– integrarea socială și atitudinile interpersonale.4. Observația subiectului sub aspect constituțional și comportamental cu referire la:– simptomatica stabilă - tip constituțional, aspecte fizionomice;– simptomatica dinamică - ținuta, mimica, modificări vegetative, vorbire;– dinamica de comportament în timpul examinării.5. Anamneza/interviul cuprinzând date generale cu privire la evenimentele principale ale traseului existențial și cu privire la evenimentele cruciale din viața personală și socio-profesională.6. Analiza și evaluarea activității profesionale. Pentru modul de transport rutier și pentru personalul aeronautic nenavigant este obligatorie administrarea a minim 5 probe de evaluare psihologică care să urmărească aspectele specifice exigențelor funcțiilor respective, conform fișei postului și a psihoprofesiogramei, iar pentru modurile de transport feroviar și naval/maritim este obligatorie administrarea a minim 7 probe de evaluare psihologică. Observație: Interpretarea datelor obținute prin diferite metode și probe de evaluare psihologică va respecta principiul intercorelării complexe a tuturor funcțiilor și structurilor personalității și caracterul sistemic al activității profesionale în raport cu care se face investigația psihologică. Avizul psihologic va reprezenta o reflectare a datelor punctuale obținute în urma examenului psihologic raportate la cerințele funcției pentru care s-a făcut examinarea, precum și o reflectare a dinamicii evolutive a caracteristicilor psihologice evidențiate în contextul exercitării funcției profesionale. CARACTERISTICILE PSIHOLOGICE EVALUATE ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL EXAMINĂRII1. Examinarea la școlarizare/formare profesională urmărește prezența unui potențial aptitudinal și atitudinal de bază implicat în activitatea specifică din perspectiva posibilităților de antrenare, educare, instruire și formare.2. Examinarea la angajare/reangajare urmărește determinarea și evaluarea gradului de reprezentare a structurilor aptitudinal-atitudinale și a modului cum acestea sunt dinamic angrenate în structura reală a profesiei.3. Examinarea la menținerea în funcție (control periodic) urmărește:– gradul de dezvoltare și perfecționare aptitudinală pe baza acumulării de experiență, gradul de conservare a funcționalității structurii psiho-comportamentale diagnosticate anterior, evaluarea dinamicii factorilor psihici în raport de vârsta, solicitările locului de muncă, tipul de transport;– constatarea unor modificări ca: uzura precoce, oboseala cumulată, ce pot antrena disfuncții ale sistemului, atât la nivel aptitudinal (deficit de comutare a atenției, deteriorarea capacității de organizare a activității, dificultăți în luarea deciziei, afectarea psihomotricității), cât și la nivel atitudinal- caracterial (agresivitate sau anxietate, diminuarea activismului social și al sociabilității).4. Examinarea la contestație urmărește:– măsura în care ineficiența în plan aptitudinal-atitudinal constatată la examinarea anterioară s-a datorat unor cauze psihice structurale sau a fost de natură conjuncturală;– dacă se constată că nivelul unora dintre aptitudini nu se ridică la gradul de dezvoltare necesar, individualizat și în funcție de experiența profesională;– dacă există posibilități compensatorii sau formative în plan aptitudinal;– dacă motivația, echilibrul psihic, capacitatea de a se mobiliza intervin favorizant în păstrarea calității comportamentului profesional.5. Examinarea la sesizare are caracter strict individualizat, dependent de situația care impune investigația psihologică și va urmări stabilirea cauzelor comportamentului deviant sau a scăderii importante a eficienței profesionale. Această examinare se efectuează pe baza unor solicitări scrise din partea angajatorului sau a altor organisme abilitate și va cuprinde motivarea pentru care se solicită reevaluarea, însoțită de documentele constatatoare. DOTARE În evaluarea psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, se utilizează numai metode și tehnici de evaluare (baterii de teste) avizate de către Comisia Metodologică a Colegiului Psihologilor din România care se află pe site-ul CPR (www.alegericpr.ro) în secțiunea Metodologie. -------