REGULAMENT din 3 septembrie 2021de înființare, organizare, funcționare și componența Comisiei Centrale Medicale și Psihologice în Siguranța Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 bis din 6 septembrie 2021    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1151/1752/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 2021.
     +  Articolul 1 Comisia Centrală Medicală și Psihologică în Siguranța Transporturilor, denumită în continuare Comisia Centrală, este organizată și funcționează în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București și are ca atribuție principală rezolvarea contestațiilor formulate la avizele medicale și psihologice de apt cu restricții/ inapt elaborate de comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor.  +  Articolul 2 Comisia Centrală, este formată din:a) medici șefi de secție sau medici cu grad de medic primar din următoarele specialități medicale: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie și medicina muncii;b) 3 psihologi principali în psihologia transporturilor;c) un secretar, registrator medical din cadrul spitalului.  +  Articolul 3 Componența Comisiei Centrale este propusă de Spitalul Clinic Căi Ferate nr.1 Witting București, avizată de către Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, este coordonată de un președinte, ales dintre membrii comisiei și aprobată prin ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 4 Comisia Centrală se întrunește în afara orelor de program, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 5 Comisia Centrală transmite Direcției Medicale din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii rapoartele de activitate lunară conținând:– numărul total de reexaminări;– numărul de reexaminari pe mod de transport;– numărul de reexaminari pe tipuri (școlarizare, angajare, schimbarea funcției, examinare periodică);– numărul de persoane declarate inapt, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat inapt, precum și a modului de transport;– numărul de avize restrictive, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat apt cu restricții, a modului de transport precum și a perioadei de restricționare.  +  Articolul 6 Atribuțiile ale Comisiei Centrale sunt:a) efectuează reexaminarea medicală și psihologică a personalului care a primit avizul de inapt sau avizul cu restricții de la comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor, în baza dosarului medical și/ sau psihologic al solicitantului, transmis de către comisia medicală și/sau psihologică la care solicitantul a fost declarat inapt sau apt cu restricție medicală/psihologică;b) emite avize de apt/inapt/ sau apt cu restricție care devin obligatorii atât pentru persoana examinată, cât și pentru unitatea angajatoare;c) are dreptul să urmărească evoluția/dispensarizarea cazurilor din punct de vedere medical și psihologic, inclusiv prin programarea personalului la o reexaminare ulterioară;d) elaborează propuneri metodologice pentru îmbunătățirea activității de examinare medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor pe care le înaintează Direcției Medicale din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;e) verifică, din dispoziția conducerii ministerului, corectitudinea completării fișelor medicale și psihologice personale tip siguranța transporturilor, a avizelor medicale, a certificatelor medicale și psihologice, eliberate de comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor;f) verifică, din dispoziția conducerii ministerului, concluziile comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor.  +  Articolul 7 În situația în care persoana declarată inapt necesită internare, aceasta va reveni la Comisia Centrală, după externare, pentru închiderea fișei de siguranța transporturilor.  +  Articolul 8(1) Avizul medical se stabilește de Comisia Centrală și se semnează de președintele acesteia.(2) Avizul psihologic se stabilește de psihologul examinator și se contrasemnează de președintele Comisiei Centrale.(3) După reexaminarea cazului de către Comisia Centrală, avizul medical și/sau psihologic definitiv va fi completat în 5 exemplare autocopiative. Originalul avizului va fi transmis unității angajatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, al doilea exemplar va fi înmânat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fișierul de siguranța transporturilor, al patrulea exemplar se va transmite medicului de familie care a eliberat adeverința de boli cronice, iar ultimul exemplar se va transmite autorității de control din domeniul transporturilor.(4) Avizele medicale și psihologice eliberate de Comisia Centrală vor avea aplicate ștampila unității, alături de semnătura președintelui Comisiei Centrale, precum și ștampila cu timbru sec aplicată în partea dreaptă sus a avizului. Conținutul și forma ștampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ștampilei cu tuș.  +  Articolul 9 Avizul stabilit de Comisia Centrală, semnat de președintele acesteia, se transmite comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor, precum și persoanelor fizice sau juridice interesate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea examinării, de către secretariatul Comisiei Centrale. Avizele de inaptitudine și cele restrictive pentru funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor vor fi comunicate, prin fax, e-mail sau prin corespondență, în maximum 24 de ore de la emiterea acestora, unității angajatoare sau persoanei juridice interesate.  +  Articolul 10 Ultimul aviz de inapt, emis de Comisia Centrală, este definitiv pe durata pentru care a fost emis.  +  Articolul 11 Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei Centrale membrii acesteia vor primi o indemnizație de participare la comisie în cuantum de 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, iar președintele o indemnizație de participare la comisie în cuantum de 15% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite. -------