HOTĂRÂRE nr. 927 din 1 septembrie 2021privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 7 septembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare D.R.P., se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) D.R.P. are sediul în municipiul București, strada Muzeul Zambaccian nr. 17, sectorul 1, putând să își desfășoare activitatea și în alte sedii secundare achiziționate, închiriate, deținute ori utilizate în orice altă modalitate prevăzută de lege, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) D.R.P. elaborează și aplică politica statului român în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, în sensul prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2D.R.P. are următoarele atribuții:a) inițiază, prin Secretariatul General al Guvernului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, strategia multianuală privind relația cu românii de pretutindeni, precum și alte documente de politică publică necesare desfășurării activității sale, aprofundării cooperării interinstituționale și aplicării unei abordări unitare la nivelul Guvernului României, în ceea ce privește relațiile cu românii de pretutindeni și facilitarea integrării diasporei în statul de cetățenie sau de reședință;b) contribuie la promovarea drepturilor și a intereselor românilor de pretutindeni, în conformitate cu normele internaționale relevante și cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional, în mod deosebit, principiul suveranității, principiul integrității teritoriale, principiul neamestecului în afacerile interne și principiul pacta sunt servanda, și cu respectarea atribuțiilor în domeniu ale Ministerului Afacerilor Externe;c) acționează pentru întărirea legăturilor cu românii de pretutindeni, susține și promovează identitatea etnică, culturală, lingvistică și religioasă, conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul persoanelor aparținând minorității române;d) elaborează și aplică, inclusiv în colaborare cu alte instituții cu competențe în domeniu, politica statului român în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni;e) elaborează, propune, avizează, supune aprobării și pune în aplicare strategii naționale și programele guvernamentale și sectoriale, precum și proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni;f) inițiază și dezvoltă colaborări cu asociații, unități de cult și organizații ale românilor de pretutindeni, precum și cu autorități centrale și locale relevante din statele de cetățenie și/sau reședință, cu unitățile de cult recunoscute legal și organizațiile neguvernamentale;g) inițiază și participă, prin experți proprii desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru, ale comitetelor interministeriale sau ale organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale ori religioase din țară și din străinătate, în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniul său de activitate;h) acordă, în condițiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin material și/sau financiar, în limita bugetului alocat;i) încheie protocoale, acorduri, convenții de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice și private, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale, în condițiile legii;j) participă, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale, care au incidență asupra situației românilor de pretutindeni;k) încheie protocoale sau documente de colaborare, altele decât cele menționate la lit. j), cu instituții omoloage din alte state;l) participă la lucrările comisiilor mixte în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, stabilite în temeiul tratatelor internaționale la care România este parte;m) dezvoltă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, relații de parteneriat cu organizațiile și instituțiile internaționale care au competențe în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;n) urmărește, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, modul în care autoritățile statelor de cetățenie și/sau reședință își respectă obligațiile asumate în conformitate cu convențiile internaționale la care sunt parte și cu tratatele bilaterale, după caz, privind asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române;o) elaborează, actualizează sau finanțează studii de specialitate, cercetări, inclusiv privind diaspora, monografii și sinteze privind problematica românilor de pretutindeni, ghiduri de reîntoarcere, analize sectoriale, studii de piață și îndrumare de afaceri, materiale de informare și documentare în domeniul reinserției socioprofesionale și atragerii de investiții din partea cetățenilor români emigranți, pe care le pune la dispoziția cetățenilor români din străinătate interesați de consolidarea legăturilor cu România;p) acționează pentru protejarea, susținerea și revitalizarea tradițiilor și a obiceiurilor românești în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state, în conformitate cu dreptul internațional;q) contribuie la promovarea imaginii României în rândul românilor de pretutindeni prin acțiuni și proiecte proprii finanțate și implementate în acest sens, contractează servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanță, promovare și bunuri pentru realizarea unor activități în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;r) cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul Cultural Român pentru înființarea, organizarea și susținerea activității centrelor de informare ale României în străinătate, precum și a centrelor comunitare românești în străinătate;s) susține inserția și reinserția socială, precum și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, în cooperare cu ministerele și autoritățile publice centrale sau locale cu atribuții în domeniu;ș) colaborează cu ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și cu alte persoane juridice, din țară și străinătate, după caz, pentru promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate, asigurând o abordare unitară, integrată, în plan național a problematicii românilor de pretutindeni;t) poate suporta, în condițiile Legii nr. 321/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuieli aferente acordării de premii și cheltuieli de tratații și reprezentare, în limita bugetului alocat;ț) îndeplinește atribuții privind gestionarea documentelor clasificate, în condițiile reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate;u) îndeplinește alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de competență.  +  Articolul 3(1) D.R.P. cooperează cu ministere, organe de specialitate ale administrației publice, alte instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și cu organizații guvernamentale sau neguvernamentale din țară și din străinătate, după caz.(2) În scopul colaborării interdepartamentale eficiente și al corelării programelor și acțiunilor privind consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care stă la baza relației dintre România și românii de pretutindeni, funcționează Comitetul interministerial pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Comitetul interministerial.(3) D.R.P. asigură coordonarea interministerială în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, sens în care, prin secretarul de stat, convoacă și prezidează Comitetul interministerial pentru românii de pretutindeni, din care fac parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației, Ministerului Culturii, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Autorității pentru Digitalizarea României, precum și reprezentanți ai Academiei Române, Secretariatului de Stat pentru Culte, Bisericii Ortodoxe Române, ai altor culte și asociații religioase recunoscute în România, ai altor instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale cu atribuții în domeniul cercetării lingvistice și educaționale, al reinserției socio-profesionale și al atragerii de investiții, precum și, dacă este cazul, ai altor ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale, în calitate de invitați, la inițiativa D.R.P.(4) Comitetul interministerial se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar.(5) Comitetul interministerial prezintă Guvernului, periodic, dar cel puțin o dată pe an, rapoarte cu privire la stadiul realizării programelor de acțiuni specifice.(6) Secretariatul Comitetului interministerial este asigurat de D.R.P.  +  Articolul 4(1) D.R.P. este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.(2) Secretarul de stat are calitatea de ordonator terțiar de credite.(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, secretarul de stat emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Secretarul de stat participă la ședințele Guvernului și ale consiliilor, comitetelor și grupurilor interinstituționale, atunci când ordinea de zi privește aria de competență a D.R.P.  +  Articolul 5(1) Organigrama-cadru este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Încadrarea/Numirea personalului preluat se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.(3) Personalul D.R.P. este alcătuit din demnitari, funcționari publici, funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe și alte categorii de personal contractual în limita numărului maxim de posturi aprobat.(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al D.R.P. este 79, exclusiv demnitarul și posturile aferente cabinetului demnitarului.(5) În cadrul structurii organizatorice a D.R.P., prin ordin al secretarului de stat, raportat la nevoile instituției și structura de personal, se pot înființa, după caz, servicii, birouri și compartimente, în condițiile legii, altele decât cele prevăzute în anexă.(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al secretarului de stat se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al D.R.P.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, D.R.P. se subrogă în toate drepturile, obligațiile, contractele, deciziile de finanțare, ordinele de finanțare, acordurile și litigiile Secretariatului General al Guvernului, aferente activității departamentului.  +  Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Capitolul III „Organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului pentru Românii de Pretutindeni“, cuprinzând articolele 23-30, se abrogă.2. La anexa nr. 1 „Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul Secretariatului General al Guvernului“, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Departamentul pentru Românii de Pretutindeni,
  Oana Ursache,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 1 septembrie 2021.Nr. 927.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  ORGANIGRAMA-CADRU
  a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni
  ----