ORDIN nr. 5.196/1.756/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 6 septembrie 2021  Având în vedere prevederile:– art. 94, art. 95, art. 114 și art. 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021;– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 65/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ în contextul pandemiei de COVID-19,văzând Referatul de aprobare nr. 13.868/CM din 1.09.2021 al Ministerului Educației,văzând Referatul de aprobare nr. IM 8.202 din 3.09.2021 al Ministerului Sănătății,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și ministrul sănătății emit prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează procedura și măsurile obligatorii privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, care se vor aplica în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe/instituțiile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea competențelor dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, precum și pentru activitățile de învățare remedială desfășurate cu prezență fizică în unitățile de învățământ în cadrul programelor de tipul „Școală după Școală“.(3) Modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.  +  Articolul 2(1) Direcția de sănătate publică/a municipiului București, denumite în continuare DSP/DSPMB, informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/ universitare, inspectoratul școlar județean/al municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituției de învățământ superior, comitetul județean/al municipiului București pentru situații de urgență, denumite în continuare CJSU/CMBSU, cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.(2) ISJ/ISMB transmite unităților școlare/conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, pentru stabilirea scenariului de funcționare.(3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de situația privind evoluția epidemiologică publicată pe site-ul DSP, prin raportare la prevederile art. 3.(4) Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar/conexe și înaintează spre aprobare CJSU/ CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.(5) Propunerea este fundamentată pe baza informării DSP/DSPMB cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.(6) CJSU/CMBSU emite hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 3(1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:
  Scenariul 1Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecțieIncidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori
  Scenariul 2a) Participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor din învățământul special, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor elevilor, cu excepția celor din învățământul specialIncidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori până la instituirea stării de carantină la nivelul localității
  (2) În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ conexe pot desfășura activități didactice în sistem on-line cu aprobarea ISJ/ISMB, inclusiv atunci când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 6/1.000 de locuitori.(3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu și de resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a activităților didactice, după cum urmează:
  Scenariul 1Participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile didactice, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m^2/student pentru orele de curs/seminar
  Scenariul 2Participare în sistem mixt - prezență fizică și on-line, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructură și de condițiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecărei universități
  Scenariul 3Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice on-line
  (4) La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ. În această situație, activitatea didactică pentru preșcolari și elevi se desfășoară exclusiv online, cu excepția activităților de terapie pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din învățământul special și special integrat, care se desfășoară cu prezență fizică în unitatea de învățământ. Activitățile de terapie pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sunt permise indiferent de scenariul în care se află localitatea sau unitatea de învățământ, inclusiv în carantină.(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naționale, cu prezență fizică, în unitățile de învățământ din localitățile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localității, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare corectă, igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii.(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezență fizică, în unitățile de învățământ, dacă la nivelul localității nu este o incidență a ratei de infectare mai mare de 6/1.000 de locuitori.(7) Personalul didactic/nedidactic și personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învățământ în unitățile de învățământ special are obligația să poarte mască de protecție în permanență în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, precum și în sălile de clasă, cu excepția situațiilor în care procesul specific de predare/învățare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere. În cazul elevilor din învățământul special, masca de protecție are caracter de recomandare adaptată specificului procesului educațional și nu reprezintă o obligație.(8) Sunt permise festivitățile de deschidere a anului școlar/ universitar, organizate doar în exterior, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție și fără ca durata acestora să depășească 1,5 ore.(9) Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1.000 de locuitori. La o rată de incidență mai mare de 2/1.000 de locuitori, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică, indiferent de rata de infectare.
   +  Articolul 4(1) Pentru pregătirea unităților de învățământ/ conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:a) organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar;b) stabilirea circuitelor funcționale;c) organizarea spațiilor de recreere;d) evaluarea necesarului de resurse umane;e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi/studenți și personal.(2) Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învățământ preuniversitar/conexă/instituție de învățământ stabilește spațiile care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și spațiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARSCoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă/instituția de învățământ sau persoana desemnată de conducerea unității/instituției.  +  Articolul 5(1) Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/ autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.(3) Preșcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.(4) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), conducerile unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional, inclusiv online.(5) Conducerile unităților de învățământ au obligația să se asigure că sunt respectate măsurile de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/ elevilor menționați la alin. (1), (2) și (3) să monitorizeze fiecare caz în parte.(6) Preșcolarii/Elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), precum și părinții acestora pot fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare.(7) Preșcolarii/Elevii cu dizabilități, care participă la cursuri cu prezență fizică, în funcție de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.(8) Măsurile de protecție pentru învățământul special, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul direcției de sănătate publică județene/DSPMB.  +  Articolul 6(1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ, pentru o perioadă de 14 zile la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.(2) În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.(3) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.(4) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ.(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii claselor VII-XII/XIII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică.(7) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/ auxiliar.(8) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/al municipiului București, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.(9) În situațiile prevăzute la alin. (1)-(8), elevii/preșcolarii care au cursurile suspendate cu prezența fizică, procesul de învățământ continuă în sistem on-line.(10) Decizia de suspendare a activității didactice pentru unitățile de învățământ universitar care desfășoară activitate didactică ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.(11) Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.(12) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul direcțiilor medicale din cadrul acestora și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului ordin.(13) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și a prevederilor prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.  +  Articolul 7(1) Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după consultarea și avizul DSP/DSPMB.(2) Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru unitatea/structura de învățământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/al municipiului București, la propunerea conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.(3) Reluarea activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea și avizul DSP/DSPMB.  +  Articolul 8(1) DSP/DSPMB are obligația să informeze unitatea/instituția conexă și cabinetul medical din cadrul acesteia despre existența cazului confirmat pozitiv în rândul elevilor/personalului din unitățile de învățământ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeași obligație o au personalul unității de învățământ, părinții/aparținătorii legali ai elevului confirmat pozitiv.(2) DSP/DSPMB are obligația să informeze instituția de învățământ superior și cabinetul medical din cadrul acesteia despre fiecare caz confirmat pozitiv în rândul studenților/ personalului din instituțiile de învățământ în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeași obligație o au personalul și studenții confirmați pozitiv.(3) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/ instituția de învățământ:a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/ carantină instituționalizată;c) cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care așteaptă rezultatele.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), dacă starea de sănătate le permite, elevii/studenții/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem on-line sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.(5) Cei care au fost declarați contacți direcți ai unor cazuri confirmate și care nu au simptome, în situația în care refuză testarea, nu vor fi primiți în unitatea/instituția de învățământ minimum 14 zile și vor continua învățarea în sistem on-line.  +  Articolul 9Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, autoritățile publice locale/județene în colaborare cu DSP/DSPMB coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar, desemnat să acorde asistența medicală pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar/unitate conexă/instituție de învățământ.  +  Articolul 10Ministerul Sănătății, prin DSP/DSPMB, și Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene, conducerea unităților de învățământ/instituției conexe/instituției de învățământ, răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.  +  Articolul 11(1) Conducerile unităților de învățământ/conexe desemnează un responsabil, dintre angajații proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecției cu SARSCoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, DSP/DSPMB, precum și ai autorităților administrației publice locale.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar/conexe/Instituțiile de învățământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activității acestora, fără a afecta negativ procesul educațional.  +  Articolul 12(1) Unitățile de învățământ preuniversitar/ conexe/Instituțiile de învățământ au obligația să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;c) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ;d) organizarea programului de învățământ;e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ;g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;h) asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenți, cadre didactice și alt personal din unitățile/instituțiile de învățământ aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități.(2) Măsurile prin care unitățile de învățământ preuniversitar/ conexe duc la îndeplinire dispozițiile prevăzute la alin. (1) sunt menționate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Sinteza funcționării creșelor, grădinițelor și școlilor este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1
  MĂSURILE SANITARE ȘI DE PROTECȚIE
  în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe în perioada pandemiei de COVID-19
  I. Măsuri privind pregătirea unităților de învățământ, înainte de reluarea cursurilor:1. evaluarea infrastructurii și identificarea unui spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2;2. organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă;3. stabilirea circuitelor funcționale;4. organizarea spațiilor de recreere;5. asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal pentru situații de urgență;7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecție sanitară.II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-21. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice:a) La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini.Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.b) organizarea sălilor de clasă:– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi;– deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală“, cu excepția laboratoarelor și atelierelor, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;– este interzis schimbul de obiecte personale;– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;– elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special;c) organizarea grupurilor sanitare:– este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din material textil;– se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității.2. Organizarea accesului în unitatea de învățământ:– accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învățământ;– este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;– căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;– după dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;– accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.3. Organizarea procesului de învățământ și a activităților sportive:– organizarea programului școlar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze;– intervalele aferente pauzelor pot fi stabilite în mod eșalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim;– elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanțării fizice. Orice activități care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi;– elevii nu vor schimba între ei alimente și obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);– este recomandată desfășurarea orelor de educație fizică în exterior;– orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente;– pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;– la începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor;– se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;– activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.4. Organizarea activităților practice în învățământul tehnic/ tehnologic/profesional:– instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii ale acestuia;– atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică maxim posibilă;– va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;– vor fi organizate activități individuale, pentru a evita schimbul de materiale;– materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;– atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;– se va asigura aerisirea spațiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră.III. Măsuri de protecție la nivel individual1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilorAtât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile:a) imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;b) înainte de pauzele de masă;c) înainte și după utilizarea toaletei;d) după tuse sau strănut;e) ori de câte ori este necesar.2. Purtarea măștii de protecție:a) masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor în interior;b) la orele de specialitate din învățământul vocațional este obligatorie purtarea măștii de protecție, cu excepția orelor de studiu ale instrumentelor de suflat;c) masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică;d) schimbul măștii de protecție utilizate între persoane este interzis.IV. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-21. Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de unitatea de învățământ va efectua instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul ordin și va furniza informații privind: elemente generale despre infecția cu SARSCoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare.2. Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, vărsături), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.3. Vor fi efectuate instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2.V. Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părințiPărinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în școală să se facă în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.Sfaturi utile pentru părinți:1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz;3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2;4. explicați copilului că, deși școala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecției;5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;8. sfătuiți-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). Nu oferiți alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii;9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);10. în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;11. părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea de învățământ, cu excepția ceremoniilor de deschidere a anului școlar sau a cazurilor speciale pentru care există aprobarea conducerii școlii;12. comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:– elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;– elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;– elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.VI. Protocoale1. Protocol pentru cantine:a) în cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului și intervalelor de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările;b) respectarea măsurilor de distanțare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât și pentru intervalele de circulație, de distribuire a alimentelor etc.;c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate;d) înainte și după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini și vor folosi substanțe dezinfectante;e) masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la masă;f) în cazul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini după fiecare contact;g) sala de mese va fi aerisită în permanență; se vor realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform planului de curățenie și dezinfecție la nivelul unității.2. Protocol pentru căminele școlare:a) înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curățenia și dezinfecția tuturor spațiilor comune și de cazare;b) vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, urmărindu-se respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între paturi;c) vor fi organizate zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective; elevilor cazați în cămin li se va recomanda să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele;d) vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeași grupă pentru a limita interacțiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie;e) va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid și substanțe dezinfectante;f) portul măștii și păstrarea distanței fizice de 1 m sunt obligatorii în spațiile comune;g) elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală; vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările;h) personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului în perioada respectivă;i) în situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare și se va anunța direcția de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgență 112.3. Protocol pentru transport:a) pentru transportul școlar dedicat, conducerea școlii și reprezentații autorităților administrației publice locale vor colabora în vederea susținerii și monitorizării modului în care se desfășoară transportul cu microbuze și autobuze școlare, în condiții de siguranță epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare și nebulizare după fiecare cursă);b) pe perioada transportului public la și de la unitatea de învățământ elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanței fizice și purtarea măștii.4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID19:Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în:a) anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului medical școlar;b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe;c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/ reprezentanților legali la medicul de familie sau unități sanitare decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;g) preșcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învățământ doar cu adeverință medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.VII. Alte dispozițiiÎn cazul în care preșcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile.
   +  Anexa nr. 2
  SINTEZA
  funcționării creșelor, grădinițelor și școlilor
  R.I. ≤ 6 ‰ locuitoriR.I. > 6 ‰ locuitoriCarantină localăLa apariția primului caz
  ANTEPREȘCOLARI ȘI PREȘCOLARIParticiparea zilnică cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecțieParticiparea zilnică cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecțieActivitățile cu prezență fizică se suspendă. Activitate didactică on-line la preșcolari Activitățile cu prezență fizică se suspendă. Activitatea didactică a preșcolarilor continuă online. Preșcolarii testați negativ în ziua a 8-a revin cu prezență fizică; cei testați pozitiv sau care refuză testarea revin cu prezență fizică după ziua a 14-a.
  CLASA PREGĂTITOARE-CLASA A VI-AParticiparea zilnică cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție Activitățile cu prezență fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineActivitățile cu prezență fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineActivitățile cu prezență fizică se suspendă. Activitatea didactică a elevilor continuă online. Elevii testați negativ în ziua a 8-a revin cu prezență fizică; cei testați pozitiv sau care refuză testarea revin cu prezență fizică după ziua a 14-a.
  CLASELE A VII-A-A XII-A/A XIII-AParticiparea zilnică cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecțieActivitățile cu prezență fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineActivitățile cu prezență fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineActivitățile cu prezență fizică continuă pentru elevii vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și pentru elevii care au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar nu mai devreme de ultimele 14 zile. Activitatea didactică a celorlalți elevi continuă online; dacă sunt testați negativ în ziua a 8-a revin cu prezență fizică; cei testați pozitiv sau care refuză testarea revin cu prezență fizică după ziua a 14-a.
  ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALParticiparea zilnică cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție Participarea zilnică cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție Activitățile cu prezență fizică se suspendă. Activitate didactică on-lineSe aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.
  ELEVI CU CES AFLAȚI ÎN TERAPIEParticiparea cu prezență fizică la activitățile de terapie specifice, cu respectarea tuturor normelor de protecție Participarea cu prezență fizică la activitățile de terapie specifice, cu respectarea tuturor normelor de protecție Participarea cu prezență fizică la activitățile de terapie specifice, cu respectarea tuturor normelor de protecțieSe aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.
  EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LA ELEVIÎn spații interioare sau la exterior, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, până la depășirea ratei de infectare de 2‰ la nivelul localității Doar la exterior, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, după depășirea ratei de infectare de 2‰ la nivelul localitățiiDoar la exterior, fără obligativitatea purtării măștii de protecțieSe suspendă.Se aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.
  ORE REMEDIALEParticiparea cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție Se suspendă.Se suspendă.Se aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.
  ----